Spisak odluka

ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA IZRADU PROGRAMA REFORMI POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KONSOLIDACIJU INFRASTRUKTURE INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE „ZDRAVLJE” U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE „GUČEVO” U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE „SUNČICA” U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE „CER” („DESANKA”) U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE DOKTORA PETROVIĆA U BANJI KOVILJAČI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA I TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBELEŽAVANJE, REGISTRACIJU I PRAĆENJE KRETANJA ŽIVOTINJA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE U OBLASTI SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE U OBLASTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENE FITOSANITARNE PREGLEDE : 
ODLUKA O VRSTI, VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA USLUGE CARINSKOG ORGANA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2014. GODINI : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGOVORE U POSTUPKU POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD OD STRANE KVALIFIKOVANOG INVESTITORA, ODNOSNO POSTUPKU PRODAJE AKCIJA PRIVREDNE BANKE BEOGRAD A.D. BEOGRAD U : 
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU : 
ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2014. GODINI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG VAZDUHOPLOVNOG KOMITETA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE : 
ODLUKA O OTVARANJU KANCELARIJE U MUSKATU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U KAIRU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE ZA STANOVANJE I ZGRADE SA DUĆANIMA NAĐIBE I HALILA ESADA U PREŠEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA IBRAHIM PAŠINE DŽAMIJE U PREŠEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA „SOKOLANA” U STAROJ RADNIČKOJ KOLONIJI U KRAGUJEVCU ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU : 
ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE EMISIONOM INFRASTRUKTUROM SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA GRADA BEOGRADA : 
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ISPITIVANJA SORTI I GODIŠNJIM TROŠKOVIMA ODRŽAVANJA PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ULAN BATORU, MONGOLIJA : 
ODLUKA O PROMENI PRIVREMENOG SEDIŠTA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ UROŠEVCA SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SERVERSKOM INFRASTRUKTUROM ZA PRUŽANJE ELEKTRONSKIH USLUGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE ODŽACI : 
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA CRNE GORE U REPUBLIKU SRBIJU SA VAŽEĆOM LIČNOM KARTOM : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ZUBIN POTOK I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZUBIN POTOK : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ZVEČAN I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI : 
ODLUKA O OTVARANJU KANCELARIJE U BEJRUTU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U DAMASKU : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VLADE : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „NANO CENTAR SRBIJA” U BEOGRADU : 
ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM „ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU” : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU UMETNIČKE LIVNICE „PLASTIKA” U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA U GRADU PRIŠTINI I OPŠTINAMA NOVO BRDO I PEĆ, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KAPIDŽIJA I PARUNOVAC : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA STUBLICA I BREZOVICA : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA NAKUČANI I LJUTOVNICA : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ČAČAK : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ARANĐELOVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE BOR : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ALEKSINAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE KRUŠEVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU HANGARA STAROG AERODROMA U NOVOM BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MUZEJA VAZDUHOPLOVSTVA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PALATE SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA U NOVOM BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O ULASKU NOSILACA SVIH VRSTA PUTNIH ISPRAVA UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA U REPUBLIKU SRBIJU BEZ VIZE : 
ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU, OBJAVLJENOM U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, BROJ 33 OD 10. APRILA 2013. GODINE, ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA RASPODELU SREDSTAVA PREDVIĐENIH PROGRAMOM MERA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU R : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MLINA U SELU DEBELICA ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ SPORTA ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENU PRIMENU : 
ODLUKA VLADE 05 BROJ 217-6183/2013 : 
ODLUKA O MEDALJAMA I ŽETONIMA SLIČNIM KOVANICAMA EVRA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA MERA RADI NESMETANOG FINANSIRANJA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE, ODRŽAVANJA I ZAŠTITE JAVNIH PUTEVA : 
ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I NASTAVNIH SREDSTAVA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO : 
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE INVESTICIJAMA KROZ REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA : 
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU INFRASTRUKTURE U MESNIM ZAJEDNICAMA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA SVILARE NA RECI TAMIŠ U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE ZGRADE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE VODNE ZAJEDNICE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I NARODNOG ZDRAVLJA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE GLUMICE MARICE POPOVIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ELEKOVE VILE U ZRENJANINU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PINOVE VILE U ZRENJANINU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE NEVENE ZABORSKI U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE LAZIĆA I MITROVIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE U ULICI ŽARKA ZRENJANINA BROJ 106A (OBJEKAT 1) U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE „SOCIJALNOG” U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA : 
ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA : 
ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU POSEBNE RADNE GRUPE U CILJU PRAĆENJA REALIZACIJE IZGRADNJE GASOVODA „JUŽNI TOK” : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGOVORE U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBAVEZA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SOKOLSKOG DOMA U OBRENOVCU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA ANINE U SELU ĆELIJE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA ZA KONTROLU SLUŽBI BEZBEDNOSTI O IZVRŠENOM NADZORU NAD RADOM SLUŽBI BEZBEDNOSTI ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UPOTREBI I UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MISIJI EVROPSKE UNIJE ZA OBUKU VOJNIH I BEZBEDNOSNIH SNAGA MALIJA (EUTM MALI) U 2013. GODINI : 
ODLUKA O STICANJU STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA : 
ODLUKA O OSNIVANJU AKADEMIJE ZA NACIONALNU BEZBEDNOST : 
ODLUKA O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O DOSADAŠNJEM PROCESU POLITIČKOG I TEHNIČKOG DIJALOGA SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI UZ POSREDOVANJE EVROPSKE UNIJE, UKLJUČUJUĆI PROCES IMPLEMENTACIJE POSTIGNUTIH DOGOVORA : 
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE INFRASTRUKTURE : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA GRADA ZAJEČARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SOCIJALNOG OSIGURANJA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU HOTELA „PRAG” U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM VEZANIM ZA SISTEME ZA NAVODNJAVANJE KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITA FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA IZ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE KAPETANIJE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE KLASNE LUTRIJE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE VOJNOGEOGRAFSKOG INSTITUTA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE RAJH U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU FABRIKE HARTIJE MILANA VAPE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PALATE GLAVNE POŠTE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODNOSE SA EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE STOGODIŠNJICE PRVOG SVETSKOG RATA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU „ŠPILEROVE KUĆE” U ULICI VLADIMIRA GORTANA BROJ 8 U PETROVARADINU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BINDEROVE KUĆE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG PARNOG KUPATILA U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE U TEMERINSKOJ ULICI BROJ 1 U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE STARE BOLNICE U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VODOTORNJA U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU TERMOELEKTRANE „SNAGA I SVETLOST” U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE KNJIŽARA MARKA MARKOVIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SINAGOGE „SUKAT ŠALOM” U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU EVANGELISTIČKE CRKVE – BITEF TEATRA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE DOMA SINDIKATA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ČINJENICA O NAČINU TROŠENJA SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA U PERIODU OD 2000. DO 2012. GODINE : 
ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNIH USTANOVA KOJE SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OBRAZOVANJE PRIPADNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU ADMINISTRATIVNE KANCELARIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA U OPŠTINAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART – DECEMBAR 2013. GODINE : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA VLADE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA „METOHIJA” KOSOVSKA MITROVICA : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI OPTUŽENIMA I OSUĐENIMA PRED MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE I ČLANOVIMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU AKCIONOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA GLEDALACA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA : 
ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK” BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA DEFINISANJE NACIONALNE ŠIROKOPOJASNE MREŽE : 
ODLUKA O VISINI KAMATNE STOPE NA ZAKASNELU UPLATU RUTNE NAKNADE : 
ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA PONOVNOG OTVARANJA VAZDUŠNOG PROSTORA IZNAD KOSOVA I METOHIJE ZA CIVILNI VAZDUHOPLOVNI SAOBRAĆAJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJI IZGRADNJE I EKSPLOATACIJE MOSTA NA RECI DRINI NA LOKACIJI BADOVINCI – POPOVI : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA MERA ZA OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI BANAKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MAPUTU, REPUBLIKA MOZAMBIK : 
ODLUKA O PRIVREMENOM BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA : 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBELEŽAVANJE JUBILEJA 200 GODINA OD OBJAVLJIVANJA PRVOG SRPSKOG SLUŽBENOG GLASILA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE TONGE : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU 28. FEBRUARA NACIONALNIM DANOM KNJIGE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SASTAVA KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA – ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI (2010–2015) : 
ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA : 
ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2013. GODINI : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2013. GODINI : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOVIN : 
ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA SA KRALJEVINOM SAUDIJSKOM ARABIJOM NA REZIDENCIJALNOJ OSNOVI : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST PROIZVODA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE DRŽAVNOG PRAZNIKA REPUBLIKE SRBIJE SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA IZBOR BANAKA KOJE ĆE VRŠITI USLUGE PRODAJE I DRUGE FINANSIJSKE USLUGE U VEZI SA EMITOVANJEM DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2013. GODINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE : 
ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA VOĐENJE PREGOVORA I PREDLAGANJE MERA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE IMUNOLOŠKIH LEKOVA U INSTITUTU ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK” : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU 2013. GODINOM TOLERANCIJE I FER PLEJA U SPORTU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU EVROPSKE ZDRAVSTVENE POLITIKE ZASNOVANE NA KONCEPTU – „ZDRAVLJE U SVIM POLITIKAMA” : 
ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1540 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA O SPREČAVANJU ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE I SREDSTAVA ZA NJIHOVO PRENOŠENJE (2012 – 2016) : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2012. GODINI : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2012. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O STOPI TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2013. GODINI : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA I ODUZIMANJA SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA STRANE BANKE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA I PRIPREMU PREDLOGA MERA ZA STABILIZACIJU I OPORAVAK „JAT AIRWAYS” AD BEOGRAD : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE 1700 GODINA MILANSKOG EDIKTA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
ODLUKA O IZBORU DIREKTORA UPRAVE ZA NADZOR NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA : 
ODLUKA O IZBORU SAVETA GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BOGOTI, REPUBLIKA KOLUMBIJA : 
ODLUKA O DONOŠENJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU NAJNIŽE CENE TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE I NAJNIŽE CENE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAMIRANJE I PRAĆENJE FONDOVA EVROPSKE UNIJE I RAZVOJNE POMOĆI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA : 
ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATE NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DEMOKRATSKE REPUBLIKE ISTOČNI TIMOR : 
ODLUKA O UKIDANJU IMUNITETA NARODNOM POSLANIKU : 
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O ODREĐENIM VRSTAMA KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA APOTEKE MOGU SNABDEVATI GRAĐANE : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA MAŠINSKOG FAKULTETA KRALJEVO UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U JAGODINI UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRONALAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA U ŽELEZARI SMEDEREVO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE DOGOVORA U OBLASTI INTEGRISANE KONTROLE ADMINISTRATIVNE LINIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA HEMIKALIJE : 
ODLUKA O IZBORU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU USTANOVA I MANIFESTACIJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OČUVANJE, UNAPRIJEĐENJE I RAZVOJ POSEBNOSTI I NACIONALNOG IDENTITETA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZAJEDNICE : 
ODLUKA O IZUZIMANJU ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA ČLANOVA PORODICE KARAĐORĐEVIĆ U PORODIČNU KRIPTU CRKVE SVETOG ĐORĐA NA OPLENCU : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNIH SREDSTAVA KOJA DAVAOCI LIZINGA DRŽE NA POSEBNOM RAČUNU OTVORENOM KOD BANKE : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OBAVEZI DAVALACA LIZINGA DA DRŽE SREDSTVA REZERVE : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SOLOMONSKIH OSTRVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG AGRARNOG SAVETA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA PRIVREDNI OPORAVAK : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-5430/2012 : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-5429/2012 : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-5428/2012 : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE GENERALNOG SEKRETARA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O IZBORU GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 021-00-29/2012-01 : 
ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS – 77 : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS – 76 : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE I PRIVREMENE LICENCE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O PRIMENI ANEKSA II POSEBNOG – GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA METALSKU INDUSTRIJU SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI : 
ODLUKA O UPUĆIVANJU POZIVA VLADI RUSKE FEDERACIJE DA VAZDUHOPLOV MINISTARSTVA ZA CIVILNU ZAŠTITU, VANREDNE SITUACIJE I OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA RUSKE FEDERACIJE BUDE SMEŠTEN NA AERODROMU „KONSTANTIN VELIKI” U NIŠU : 
ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI : 
ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE : 
ODLUKA O IMENOVANJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE : 
ODLUKA O BROJU I IZBORU POTPREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE : 
ODLUKE O SVRSTAVANJU ROBE KOJE JE DONEO KOMITET ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE : 
ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-4316/2012 : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-4315/2012 : 
ODLUKA O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSLOVA PLATNOG PROMETA U VEZI S GOTOVINOM KOJE MOŽE DA OBAVLJA AGENT I O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS – 50 : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS – 49 : 
ODLUKA O VRSTI, OBIMU I NAČINU ISPORUKE PODATAKA I DOKUMENATA KOJI SE USTUPAJU BEZ NAKNADE DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU „ZLATAR” DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NOVA VAROŠ : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU „ŽUBOR” DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KURŠUMLIJA : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS - 48 : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS - 47 : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS - 46 : 
ODLUKA O IMENOVANJU SAVETNIKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KPRS - 45 : 
ODLUKA O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3799/2012 : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3798/2012 : 
ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE „BISTRICA” I HIDROELEKTRANE „POTPEĆ” NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O PROMENI OBLIKA ORGANIZOVANJA SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ” U BEOGRADU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA NARODNE SKUPŠTINE : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA VIMINACIJUM : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NEGOTINSKOG VINOGORJA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE VALJEVSKO-PODRINJSKIH PLANINA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA VELIKA I MALA BALANICA U SIĆEVU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA MILUTINOVAC U MILUTINOVCU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA PREKO SLATINE U OMOLJICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA PLOČNIK KOD PROKUPLJA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA MRAMORJE NA POTESIMA GAJEVI I UROŠEVINE U RASTIŠTU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA HISAR U LESKOVCU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA SOLNOK – GRAD U DOBRINCIMA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA VAJUGA U VAJUGI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA KMPIJE – VELIKE LIVADE KOD BORA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRADA SOKO U SELU LAZAMA KOD KRUPNJA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANOVIZANTIJSKE GROBNICE KOD SELA KLISURA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU RANOVIZANTIJSKOG UTVRĐENJA I CRKVE SV. ILIJE U SIJARINSKOJ BANJI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KASNOANTIČKE GROBNICE U NIŠKOJ BANJI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA JERININ GRAD U SELU BRANGOVIĆ, ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAŠTIĆENE OKOLINE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA PETNICA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA GRAD – GRAČARAC I MERE ZAŠTITE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA BELOVODE KOD PETROVCA NA MLAVI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE STVARI IZ POPISA ZA POTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE (TARIFA) : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3233/2012 : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3235/2012 : 
ODLUKA O PONAVLJANJU GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2011. GODINE : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 100 DINARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU SREDSTAVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2011. GODINE : 
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, PREDSEDNIKA I SUDIJA USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O PRENOSU AKCIJA BEZ NAKNADE GRAĐANIMA – NOSIOCIMA PRAVA I ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA” A.D. BEOGRAD : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU VREMENA POČETKA I ZAVRŠETKA GLASANJA NA BIRAČKIM MESTIMA U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU TURISTIČKOG PROSTORA „PALIĆ” : 
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA : 
ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O USLOVIMA ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI BANAKA : 
ODLUKA O BRISANJU SPOMENIKA KULTURE „KUĆA U ULICI PATRIJARHA ČARNOJEVIĆA BROJ 7 U NOVOM SADU” IZ REGISTRA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANICA ZAŠTIĆENE OKOLINE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA PANAĐURIŠTE I MERAMA ZAŠTITE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 6. MAJ 2012. GODINE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE VALJEVSKO-PODRINJSKIH PLANINA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NEGOTINSKOG VINOGORJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA VIMINACIJUM : 
ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE STANJA TRŽIŠTA MLEKA U PRAHU I MASLACA U BLOKU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O IMOVINI NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA OPŠTINA, SKUPŠTINA GRADOVA I GRADA BEOGRADA : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-47/2011-01 : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-45/2011-01 : 
ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-1/2012-01 : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MOSTARU, BOSNA I HERCEGOVINA : 
ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KULA : 
ODLUKA O PROŠIRENJU KONZULARNOG PODRUČJA GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U TEMIŠVARU, RUMUNIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KATOVICAMA, REPUBLIKA POLJSKA : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU 2012. GODINOM GEODETSKE DELATNOSTI : 
ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINA, ODNOSNO GRADOVA KURŠUMLIJA, PROKUPLJE, TRGOVIŠTE, SURDULICA, VLADIČIN HAN, BOSILEGRAD, VRANJE, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA, CRNA TRAVA, MEDVEĐA, VLASOTINCE, LEBANE, BOLJEVAC, SJENICA, NOVA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA : 
ODLUKA O PRIMENI ANEKSA I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO : 
ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE, OSIM U OPŠTINAMA ODNOSNO GRADOVIMA KURŠUMLIJA, PROKUPLJE, TRGOVIŠTE, SURDULICA, VLADIČIN HAN, BOSILEGRAD, VRANJE, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA, CRNA TRAVA, MEDVEĐA, VLASOTINCE, LEB : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2012. GODINU KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE : 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 035-00-3/2012-01 : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE NEGOTIN : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE NOVI PAZAR : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE KLADOVO : 
ODLUKA O TRAJNOJ LEGITIMACIJI : 
ODLUKA O POSLANIČKOJ LEGITIMACIJI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU : 
ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI STOPE I OSNOVICI KOMORSKOG DOPRINOSA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KIKINDA ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZAJEČAR ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2012. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2012. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA REPUBLIKE MAKEDONIJE U REPUBLIKU SRBIJU SA VAŽEĆOM LIČNOM KARTOM : 
ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAV : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GRADU ŽUIZ ĐI FORA, FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2012. GODINI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA RATNIH VETERANA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA ODRŽAVANJE PROCESA PROIZVODNJE U ŽELEZARI SMEDEREVO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE DRŽAVNOG PRAZNIKA REPUBLIKE SRBIJE SRETENJE - DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK" : 
ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O BROJU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O STRATEŠKOM PLANU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZA PERIOD 2011 - 2015. GODINE : 
ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O IZBORU ČLANA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
ODLUKA O CENI IZDAVANJA MEMORIJSKE KARTICE ZA DIGITALNE TAHOGRAFE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 500, 1000 I 2000 DINARA : 
ODLUKA O POSTUPANJU S AKTIMA KOJI SE PODNOSE U ELEKTRONSKOM OBLIKU : 
ODLUKA O OTPOČINJANJU POSTUPKA PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA - ŽENE, MIR I BEZBEDNOST U REPUBLICI SRBIJI (2010-2015) : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 2000 DINARA : 
ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNOG ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KULA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KULA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LAS PALMASU DE GRAN KANARIJA, KRALJEVINA ŠPANIJA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE : 
ODLUKA O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2012. GODINI : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE VALJEVO - LOZNICA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "FELDSPAT" RUDNICI I FLOTACIJA PO BUJANOVAC : 
ODLUKA O IZBORU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI : 
ODLUKA O IZBORU ČLANA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA ADVOKATA : 
ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "Beogradske elektrane" Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "Beogradske elektrane" Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STEPENA RIZIKA IZDAVAOCA DUŽNIČKIH DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI U KOJE REZIDENTI MOGU DA ULAŽU U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE BUTAN : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DINARIMA : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA NACIONALNOG UČEŠĆA REPUBLIKE SRBIJE U SPROVOĐENJU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE : 
ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA S FINANSIJSKIM DERIVATIMA : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE VALJEVO - LOZNICA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O EVIDENTIRANJU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD OBAVLJANJEM POSLOVA DAVAOCA LIZINGA : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE : 
ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA : 
ODLUKA O USTANOVI SUDA ZA SUĐENJE ZLOČINA I PRESTUPA PROTIV SRPSKE NACIONALNE ČASTI : 
ODLUKA O SUDU ZA SUĐENJE ZLOČINA I PRESTUPA PROTIV SRPSKE NACIONALNE ČASTI : 
ODLUKА O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "Srbijagas" Novi Sad : 
ODLUKА O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Srbijagas" Novi Sad : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SULTANATA BRUNEJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA STRELJAČKO I LAKO ORUŽJE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O ULASKU NOSILACA PASOŠA SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE HONG KONG U OKVIRU NARODNE REPUBLIKE KINE U REPUBLIKU SRBIJU BEZ VIZE : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA VELEREČ I NEVADE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2012. GODINU : 
ODLUKA O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE : 
ODLUKA O OBELEŽAVANJU JUBILEJA VEZANIH ZA ŽIVOT I DELO IVE ANDRIĆA U PERIODU OD OKTOBRA 2011. DO OKTOBRA 2012. GODINE : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 10, 20 I 200 DINARA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA : 
ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U NACIONALNOM SAVETU ZA VISOKO OBRAZOVANJE : 
ODLUKA O NAKNADI ZA RAD U KOMISIJI ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 200 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 20 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 10 DINARA : 
ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BORSKO-MAJDANPEČKOG RUDARSKOG BASENA : 
ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MARTINEZU, REPUBLIKA ARGENTINA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE I IZGLEDU I SADRŽINI OBRAZACA KOJI SE URUČUJU KORISNIKU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA BORBU PROTIV NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA GLEDALACA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA : 
ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA BANKE I DAVAOCA LIZINGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I NAČINU POSTUPANJA NARODNE BANKE SRBIJE PO OBAVEŠTENJU TIH KORISNIKA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVE ERITREJE : 
ODLUKA O PRIZNAVANJU REPUBLIKE JUŽNI SUDAN : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ŠUMA S POSEBNOM NAMENOM ZA POTREBE ODBRANE ZEMLJE : 
ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA : 
ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMISANJA O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU : 
ODLUKA O OBAVLJANJU EKSTERNE REVIZIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA : 
ODLUKA O NAČINU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA KLIJENATA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA : 
ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA (Novo) : 
ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DOBROVOLJNE PENZIJSKE FONDOVE (Novo) : 
ODLUKA O BLIŽOJ SADRŽINI I STANDARDIZOVANOM FORMATU PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA POJEDINIH DOZVOLA I SAGLASNOSTI DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU RELEVANTNIH TRŽIŠTA PODLOŽNIH PRETHODNOJ REGULACIJI : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH LICA KOJA IZRAĐUJU PLANOVE RAZVOJA ODBRANE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE BORSKO-MAJDANPEČKOG RUDARSKOG BASENA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNE KONFERENCIJE ZA VODE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA DIJASPORU : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "ŠARGAN - MOKRA GORA" : 
ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I NAKNADAMA ZA PREUZIMANJE PODATAKA U ELEKTRONSKOJ FORMI O STATUSNIM I DRUGIM PROMENAMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA : 
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION VOJVODINE : 
ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNOG RAZVOJNOG SAVETA ZA BEOGRADSKI REGION : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PROKUPLJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PARAĆIN : 
ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU SLUŽBE NARODNE SKUPŠTINE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA MODELA PODRŠKE DOMAĆIM PREVOZNICIMA KOJI OBAVLJAJU MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, KAO IZVOZNO ORIJENTISANOJ GRANI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA ZANATSKOG KOMUNALNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "TEHNIKA", VELIKA DRENOVA : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ANTVERPENU, KRALJEVINA BELGIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U AMANU, HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK TARA" : 
ODLUKA O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA : 
ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA HIDROELEKTRANA NA IBRU : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA BRODAREVO 1 I 2 NA RECI LIM : 
ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE : 
ODLUKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KABLOVSKO I/ILI SATELITSKO EMITOVANJE PROGRAMA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SVOJSTVA OSIGURANIKA I OBAVEZI PLAĆANJA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA I PRODAJE KRATKOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA ZA OSNIVANJE BANKE, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE, KAO I NA UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE PRVOKLASNE BANKE : 
ODLUKA O SADRŽINI DOKUMENATA I DOKAZA KOJI SE PODNOSE UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD BANKE ZA POSEBNE NAMENE : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 50 DINARA : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU TURISTIČKOG PROSTORA "TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD" : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU TURISTIČKOG PROSTORA "LEPENSKI VIR" : 
ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE : 
ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT : 
ODLUKA O KONTROLI BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI : 
ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA TERITORIJALNU CELINU OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA (SEVERNI DEO), ZVEČAN, LEPOSAVIĆ I ZUBIN POTOK : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "SELOVA" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRUŽA" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRLIŠTE" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "ĆELIJE" : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 50 DINARA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE BANAKA : 
ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "PROGRES-PROM" TRGOVINA NA MALO MEŠOVITOM ROBOM SA PO MEDVEĐA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA "ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE NIŠ : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE ĆUPRIJA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "ŽELEZNICE SRBIJE" : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA AZIL : 
ODLUKA O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA : 
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU SREDSTAVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE : 
ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA HIDROELEKTRANA NA IBRU NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O DEFINISANJU MEĐUSOBNIH OBAVEZA AGENCIJE ZA KONTROLU LETENJA SRBIJE I CRNE GORE D.O.O. I DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU UČEŠĆA U RASPODELI PRIHODA OD TERMINALNIH NAKNADA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU I NAPLATI POTRAŽIVANJA I OTPISIVANJU DOSPELIH NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA PRAVA : 
ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1.01. - 31.12.2010. GODINE : 
ODLUKA O OSNIVANJU FAKULTETA ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2, 5, 10 I 20 DINARA : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 119-01-40/2011-01 : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE : 
ODLUKA O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTEM POVEĆANJU KAPITALA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ PO OSNOVU REZOLUCIJA ODBORA GUVERNERA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ BR. 126 I 128 : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE VALJEVO : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA TERITORIJALNU CELINU OPŠTINA KOSOVSKA MITROVICA (SEVERNI DEO), ZVEČAN, LEPOSAVIĆ I ZUBIN POTOK NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "SELOVA" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRUŽA" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "GRLIŠTE" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "ĆELIJE" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA BRODAREVO 1 I 2 NA RECI LIM NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZDAVANJU NEKAMATONOSNE I NEPRENOSIVE OBVEZNICE NA POZIV RADI ODRŽAVANJA VREDNOSTI KAPITALA REPUBLIKE SRBIJE U KAPITALU MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ODLUKA O BROJU POSEBNIH SAVETNIKA MINISTARA I MERILIMA ZA NAKNADU ZA NJIHOV RAD : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU 2011. GODINOM "DOSITEJ - GODINA ZNANJA" : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU OBUĆE "STIL" ZRENJANIN : 
ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA : 
ODLUKA O PROGRAMU ZVANIČNE STATISTIKE U PERIODU OD 2011. DO 2015. GODINE : 
ODLUKA O IZBORU IZBORNIH ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SA STALNOM FUNKCIJOM : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA FISKALNOG SAVETA : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE LOZNICA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA", D.O.O. NOVI SAD : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA", D.O.O. KRALJEVO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA - BEOGRAD", D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "CENTAR", D.O.O. KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK", D.O.O. NIŠ : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE, JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROMREŽA SRBIJE - BEOGRAD" : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BISAO, REPUBLIKA GVINEJA BISAO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA ZA OBAVLJANJE PROIZVODNO TRGOVINSKE DELATNOSTI "FIAZ ZAŠTITA" D.O.O. PROKUPLJE :
ODLUKA O POSTUPANJU S NOVCEM ZA KOJI POSTOJI SUMNJA DA JE FALSIFIKOVAN : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE SMEDEREVO : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVU DELATNOST : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVU DELATNOST : 
ODLUKA O OSNIVANJU UNIVERZITETA ODBRANE U BEOGRADU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2011. GODINI : 
ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2011. GODINI : 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA SVOP KUPOVINE I SVOP PRODAJE DEVIZA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA SPOT KUPOVINE I SPOT PRODAJE DEVIZA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U PORTU, REPUBLIKA PORTUGAL : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2011. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LIMITA PO MASI I CENI ZA REZERVISANE POŠTANSKE USLUGE : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA VINCI I USIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKE KOSOVSKA MITROVICA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK RADNE GRUPE STRATEŠKOG PRISTUPA MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU I RADU STRUČNE SLUŽBE POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI : 
ODLUKA O IZBORNIM RADNJAMA I ROKOVIMA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORNE ČLANOVE VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2011. GODINE : 
ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O VISINI STOPE I OSNOVICI KOMORSKOG DOPRINOSA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KIKINDA ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2011. GODINI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO : 
ODLUKA O RASPISIVANJU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE : 
ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA KORIDOR 10 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, VLAJKOVIĆEVA BR. 19A : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA UGOSTITELJSKE I DRUGE USLUGE "JEZERO" BEOGRAD : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ZAJEDNIČKU KREDITNO-FINANSIJSKU I INVESTICIONU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA U VEZI SA IZVRŠAVANJEM PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZAJEČAR ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O RASPODELI TEKUĆEG TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2010. GODINI : 
ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE : 
ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE - BEOGRAD (DOBANOVCI) : 
ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75, DEONICA BEOGRAD-NIŠ : 
ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA - BEOGRAD (BATAJNICA) : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINA, ROKA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU REGIONALNE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA "SOMBOR" : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU STANJA U OBLASTI PROMETA NAFTE I DERIVATA NAFTE I PREDLAGANJE MERA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RURALNI RAZVOJ : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJE : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI : 
ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČIN I ROKOVE PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2011. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2011. GODINI : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MIJATOVAC I OSTRIKOVAC : 
ODLUKA O OBUSTAVI OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA - BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "PRVONEK"
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SENT VINSENT I GRENADINA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SANTA LUSIJE : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U HERCEG NOVOM, CRNA GORA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA VANREDNE SITUACIJE : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK KOPAONIK : 
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JUL - DECEMBAR 2010. GODINE : 
ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA REPUBLIKE ALBANIJE U REPUBLIKU SRBIJU BEZ VIZE : 
ODLUKA O OSNIVANJU APOTEKE GNJILANE : 
ODLUKA O IMENOVANJU VRHOVNOG DRŽAVNOG REVIZORA Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti : 
ODLUKA O ZAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 5000 DINARA : 
ODLUKA O PLANU RAZVOJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ELEKTRO-OPTO MEHANIKA "TELEOPTIK - ŽIROSKOPI" BEOGRAD - ZEMUN - U RESTRUKTURIRANJU : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 5000 DINARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA VODA I REDA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CARINSKIH KONTROLNIH PUNKTOVA NA KOJIMA SE VRŠE MERE CARINSKOG NADZORA I CARINSKE KONTROLE, ODNOSNO VODI CARINSKI POSTUPAK : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA KOJE SE ODNOSE NA PRESTANAK DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA BEČEJ I BAČKO PETROVO SELO : 
ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KAZAHSTAN : 
ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI AZERBEJDŽAN : 
ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI KATAR : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU IZNOSA NOVČANE NAGRADE ZA INFORMACIJU KOJA BI DOVELA DO PRONALAŽENJA I LIŠENJA SLOBODE LICA OPTUŽENIH ZA RATNE ZLOČINE TOKOM ORUŽANIH SUKOBA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA ZA VANREDNE I HITNE SLUČAJEVE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE : 
ODLUKA O NASTAVLJANJU RADA AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI GANI : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "PRVONEK" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA, RUTA 5 (SEETO): PARAĆIN - BOLJEVAC - ZAJEČAR - VRŠKA ČUKA (GRANICA SA BUGARSKOM) (E-761, M-5) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE-PRELJINA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA, RUTA 5 (SEETO): PARAĆIN - BOLJEVAC - ZAJEČAR - VRŠKA ČUKA (GRANICA SA BUGARSKOM) (E-761, M-5) : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE - PRELJINA : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI : 
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
ODLUKA BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
ODLUKA O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I FEDERACIJE SENT KITS I NEVIS : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ANTIGVE I BARBUDA : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA KNEŽICA I PETROVAC NA MLAVI : 
ODLUKA O PROMENI GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA NOVI PAZAR, POSTENJE, BANJA, IZBICE, OSOJE I MUR : 
ODLUKA O PROMENI GRANICA KATASTARSKIH OPŠTINA LESKOVAC, DONJE STOPANJE I VINARCE : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA NAUKE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U NARODNOJ REPUBLICI KINI, SA SEDIŠTEM U ŠANGAJU : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE POŽAREVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PIROT : 
ODLUKA O OSNIVANJU METROLOŠKOG SAVETA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU NEPOKRETNOSTI ZA RADNI PROSTOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE I GENERALNOG SEKRETARIJATA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA : 
ODLUKA O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA LIMSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2010-2019) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GOLIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2010-2019) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ZLATIBORSKOG I MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PROIZVODNOG PREDUZEĆA EKSPORT IMPORT D.O.O. "VRELO-PROHOROVO" BUJANOVAC, BUJANOVAČKA BANJA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "ZOOLOŠKI VRT GRADA BEOGRADA" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA IZBORNE KOMISIJE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I NJIHOVIH ZAMENIKA IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKU O UTVRĐIVANJU SPOMEN-KOSTURNICE NA CERU ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE : 
ODLUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE : 
ODLUKA REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE O ZAMENI OBAVEZUJUĆEG UPUTSTVA PREPORUKOM O PRENOSU SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE NA RDU - RTS : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 06-00-1099/2008-01 : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 06-00-1098/08-01 : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 020-01-2/2008-01 : 
ODLUKA PREDSEDNIKA VLADE BROJ 02-01-11/2008-01 : 
ODLUKA POVODOM IZVEŠTAJA O RADU DRŽAVNOG PREGOVARAČKOG TIMA ZA POLITIČKE RAZGOVORE O BUDUĆEM STATUSU KOSOVA I METOHIJE U PERIODU OD 24. FEBRUARA 2006. DO 10. SEPTEMBRA 2006. GODINE : 
ODLUKA O ZEMLJAMA ČIJI DRŽAVLJANI MOGU DA ULAZE U REPUBLIKU SRBIJU SA VAŽEĆOM LIČNOM KARTOM : 
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU SREDSTAVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2009. GODINE : 
ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU : 
ODLUKA O ZATVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MALMEU, KRALJEVINA ŠVEDSKA : 
ODLUKA O ZATVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LIONU, REPUBLIKA FRANCUSKA : 
ODLUKA O ZATVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GRACU, REPUBLIKA AUSTRIJA : 
ODLUKA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U SLUŽBI SKUPŠTINE SRBIJE I CRNE GORE : 
ODLUKA O VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA U JAVNIM PREDUZEĆIMA, JAVNIM USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA U KOJIMA JE OSNIVAČKA PRAVA IMALA SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA : 
ODLUKA O VRSTAMA INVESTICIONIH OBJEKATA I PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE : 
ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE LOKALA, GARAŽA I LAGUMA : 
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA PRIZNAVANJA NOVOSTVORENE DOMAĆE I ODOBRAVANJA UVOĐENJA U PROIZVODNJU STRANE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA : 
ODLUKA O VISINI TROŠKOVA AKREDITACIJE : 
ODLUKA O VISINI STOPE I OSNOVICI KOMORSKOG DOPRINOSA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KIKINDA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA UPIS U IMENIK KOMORE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA AZIL : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NA FAKULTETIMA I VIŠIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE, NAKNADE ZA NAVODNJAVANJE, NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODOPRIVREDNIH OBJEKATA I ZA VRŠENJE DRUGIH USLUGA U 2010. GODINI : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE UZORAKA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE BILJNOG POREKLA UZETIH TOKOM SLUŽBENIH KONTROLA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE USLUGA OBEZBEĐENJA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA U OBLASTI TERMINALNIH KONTROLA LETENJA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE POŠILJKI U MEĐUNARODNOM PROMETU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ZA REGIONALNA PODRUČJA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ZA LOKALNA PODRUČJA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA USLUGE AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA UPOTREBU DRŽAVNOG PUTA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PROCENU I PROVERU PODATAKA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU IZ REPUBLIKE MAKEDONIJE, REPUBLIKE BUGARSKE, REPUBLIKE RUMUNIJE, REPUBLIKE MAĐARSKE, REPUBLIKE HRVATSKE, FEDERACIJE BOSNE I H : 
ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI NADOKNADE ZA IZDAVANJE IZVODA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA KOJE VODI KMSZTS : 
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2010. GODINE : 
ODLUKA O VISINI MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA I GARAŽA IZ STAMBENOG FONDA MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE : 
ODLUKA O VISINI JEDINICE RUTNE NAKNADE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA POKRIĆE TROŠKOVA KONTROLE KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA NAMENJENIH UVOZU, ODNOSNO IZVOZU : 
ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM TIPA MERILA I PREGLEDOM ETALONA, MERILA I UZORAKA REFERENTNIH MATERIJALA : 
ODLUKA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NADOKNADA ZA POSLOVE AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE : 
ODLUKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DODELJENIH BROJEVA I ADRESA IZ PLANA NUMERACIJE : 
ODLUKA O VISINI ESKONTNE STOPE NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZAJEČAR ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU, OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE - NOVI SAD : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE VELIKE ŠKOLE U KOCELJEVI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE U ULICI ANTONA ČEHOVA BROJ 4 U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE TEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE STARE ŠKOLE U UŠĆU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE STARE POŠTE U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SOKOLSKOG DOMA "MATICA" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SEIZMOLOŠKOG ZAVODA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE PENZIONOG FONDA BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE NA TRGU SAVE KOVAČEVIĆA BROJ 33 U VRŠCU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE MINISTARSTVA POŠTA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE MALE ŠKOLE U KOCELJEVI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE KOVNICE NOVCA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE KOMANDE VAZDUHOPLOVSTVA U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HIGIJENSKOG ZAVODA U SOMBORU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE DOMA OMLADINE U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE DOMA KULTURE U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE DEČIJEG DOMA KRALJICE MARIJE U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE ARHIVA JUGOSLAVIJE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE AERO KLUBA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAŠTIĆENE OKOLINE SPOMENIKA KULTURE MANASTIRA KOVILJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAŠTIĆENE OKOLINE SPOMENIKA KULTURE "ŠVAPČIĆA KUĆE" U KRALJEVU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAŠTIĆENE OKOLINE PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE PODRUČJA OKO DOSITEJEVOG LICEJA I MERA NJENE ZAŠTITE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZARADA POSLANIKA SKUPŠTINE SRBIJE I CRNE GORE, FUNKCIONERA BIRANIH IZ REDA POSLANIKA I FUNKCIONERA KOJE BIRA, ODNOSNO IMENUJE I RAZREŠAVA SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VLADIČANSKOG DVORA EPARHIJE BAČKE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA VEŠTAČENJA INVALIDNOSTI ZA OSIGURANIKA KOJI PODNESE ZAHTEV BEZ SAGLASNOSTI LEKARSKE KOMISIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRUŠEVAC ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI POŽAREVAC ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI PANČEVO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNE KOMORE KOSOVA I METOHIJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČIN I ROKOVE PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICE NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE STEVKE MILIĆEVIĆ U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE APOTEKARA VELIČKOVIĆA U NIŠKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRADICIONALNIH NAZIVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, NASELJENIH MJESTA I DRUGIH GEOGRAFSKIH NAZIVA NA BOSANSKOM JEZIKU NA PODRUČJU NOVOG PAZARA, TUTINA, SJENICE I PRIJEPOLJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ŠALITRENE PEĆINE U SELU BREŽĐE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STUDENTSKOG DOMA KRALJA ALEKSANDRA I U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAROG JEZGRA NOVOG SADA ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STARE I RETKE KNJIGE OD IZUZETNOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA NA KOJIMA PRAVO SVOJINE IMA SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA KOJI SE NE MOGU OTKUPLJIVATI, ODNOSNO PRODAVATI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN KUĆE VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA SA OKOLINOM ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN KOSTURNICE POGINULIM RATNICIMA 1912-1918. GODINE NA GROBLJU U ČAČKU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMEN GROBLJA SA SPOMENIKOM MAJORU ILIĆU NA JAVORU ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPOMENIKA NA MIŠARU ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SMOLUĆSKE PEĆINE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SMERNICA ZA VRŠENJE KONTROLE I PROVERU KVALITETA RADA ČLANOVA KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU RIMOKATOLIČKE CRKVE MARIJE SNEŽNE NA TEKIJAMA U PETROVARADINU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU REŽIMA KURSA DINARA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSTORA NA STAROJ PLANINI NA LOKACIJI JABUČKO RAVNIŠTE KAO PROSTORA POGODNOG ZA UREĐENJE JAVNOG SKIJALIŠTA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSTORA NA STAROJ PLANINI NA LOKACIJI GOLEMA, KONJARNIK, BABIN ZUB, TOPLI DO, LESKOVA I JABUČKO RAVNIŠTE KAO PROSTORA POGODNOG ZA UREĐENJE JAVNOG SKIJALIŠTA :
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REGULISANJE UNUTRAŠNJIH DUGOVA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2010. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U REPUBLICI SRBIJI - ZA 2009. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRODAJNE CENE PRIGODNOG KOVANOG NOVCA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDRAČUNSKE VREDNOSTI I OBEZBEĐENJU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU OBILASKA OVČAR BANJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE PALANAČKI KISELJAK : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA ZA POLITIČKO REŠENJE SADAŠNJE SITUACIJE NA KOSOVU I METOHIJI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PALATE PENZIONOG FONDA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA SAŠKE CRKVE U BOSTANIMA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA MANASTIRA SVETOG ĐORĐA I SREDNJOVEKOVNE NEKROPOLE U MAJDANU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA MANASTIRA NA LOKALITETU CRKVINA U TUTINU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA LATINSKE CRKVE SA GROBLJEM U GORNJEM KRNJINU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA GROBLJANSKE CRKVE U VUČI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA GROBLJANSKE CRKVE U PRIDVORICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA GROBLJANSKE CRKVE U DRENU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA CRKVE SV. KONSTANTINA I JELENE U KAMENICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA CRKVE JOVČA U SELU BOSTANE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA CRKVE I GROBLJA U PISKUPOVCIMA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSTATAKA CRKVE I GROBLJA NA RADIŠIĆA BRDU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE ŠKOLE "KRALJICA MARIJA" U ZEMUNU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2010. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE (DOPRINOSA) OKRUŽNOM SAVEZU ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA UŽICE ZA 2009. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINA PLAĆANJA DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG OKRUGA JAGODINA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, KAO I NAČINU PLAĆANJA OSNOVNOM ZADRUŽNOM SAVEZU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I VISINE ČLANARINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE SUBOTICA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I O NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENJANIN ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU ZA PODRUČJE RAŠKOG, MORAVIČKOG I RASINSKOG OKRUGA KRALJEVO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU SRBIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZADRUŽNOM SAVEZU KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG OKRUGA VALJEVO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2010. GODINI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI SOMBOR ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD VELIKOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA I OD VELIKOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEOLITSKOG NASELJA LAĐARIŠTE ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEKROPOLE "BELJNJAČA" U ŠIDU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RADNO ANGAŽOVANJE FUNKCIONERA U SAVEZNOM MINISTARSTVU, DRUGOM SAVEZNOM ORGANU I ORGANIZACIJI I SLUŽBI SAVEZNE VLADE KOJE POSTAVLJA SAVEZNA VLADA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA LICA KOJA UČESTVUJU U RADU SAVEZNE VLADE ILI SAVEZNIH ORGANA UPRAVE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE POČETNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE GODIŠNJE POTROŠNJE PRIRODNOG GASA KOJOM SE STIČE STATUS KVALIFIKOVANOG KUPCA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE GODIŠNJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJOM SE STIČE STATUS KVALIFIKOVANOG KUPCA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA ZA IZRAČUNAVANJE CENA PRISTUPA I KORIŠĆENJA SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA ZA IZRAČUNAVANJE CENA PRISTUPA I KORIŠĆENJA SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE TARIFNIH ELEMENATA ZA IZRAČUNAVANJE CENA PRISTUPA I KORIŠĆENJA SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODREĐIVANJA TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU MESTA VARVARINSKE BITKE SA SPOMENIKOM GROFU ORURKU ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LUČNOG MOSTA BROJ JEDAN PREKO LEPENICE U KRAGUJEVCU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA ZUCAJSKO GROBLJE U SELU DRSNIK ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA ZAJAČAK U KREMIĆIMA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA VRELO - ŠARKAMEN ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA VIMINACIUM U ATARU SELA STARI KOSTOLAC ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA TVRĐANE U LEPOSAVIĆU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA TODORČEVO - STRNA ŽITA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA ŠLJUNKARA U BELOJ CRKVI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA SIGET ANKA ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA PODVODNO POLJE U DRSNIKU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA KALE U SELU KRŠEVICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA GLAVNIK U BANDULIĆU ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA CRKVIŠTE - MANASTIRIŠTE U ŠALJINOVICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA CRKVIŠTE U SELU KLINAVAC ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA CRKVIŠTE BOGORODICE U SELU ŠTUPELJ ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA CRKVINE U VUČI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA BELO BRDO U VINČI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA "ARHANĐELOVO CRKVIŠTE" U SELU DOLAC ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE SIGURNIH DRŽAVA POREKLA I SIGURNIH TREĆIH DRŽAVA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LETNJIKOVCA OBRENOVIĆA NA PLAVINCU KOD SMEDEREVA ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU LESTVICA KATASTARSKOG PRIHODA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE U DOSITEJEVOJ BROJ 10 U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE TRGOVCA DUŠANA LAZIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE PUKOVNIKA ELEZOVIĆA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE IZDAVAČA I KNJIŽARA GECE KONA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE FLAŠAR U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆA TRŠČARA U ULICI KRALJEVIĆA MARKA U NOVOM SADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI ZA IZBOR SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG BROJA BIRAČA ZA OPŠTINU PEĆ : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA RADNIČKIH STANOVA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA MUZEJA I ARHIVA VOJVODINE U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOMPLEKSA BANOVINE U NOVOM SADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KIPA SVETOG FLORIJANA U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATASTARSKIH OPŠTINA KOJE SE SMATRAJU BRDSKO-PLANINSKIM KRAJEVIMA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KARAĐORĐEVE TOPOLE SA OPLENCEM ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KAPELE SVETOG GEORGIJA NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KAPELE BELIMARKOVIĆ U VRNJAČKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KAMATNE STOPE KOJU NARODNA BANKA SRBIJE PLAĆA NA DEVIZNA SREDSTVA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU KALENDARA BERZANSKIH SASTANAKA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU JEVREJSKOG GROBLJA U NIŠU ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU HOTELA "AVALA" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU HALE 1 BEOGRADSKOG SAJMA ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRANIČNOG POJASA NA POJEDINIM DELOVIMA DRŽAVNE GRANICE SRBIJE I CRNE GORE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRADSKOG JEZGRA KIKINDE ZA PROSTORNU KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GAJIĆEVE APOTEKE U PANČEVU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DVORSKOG KOMPLEKSA NA DEDINJU U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOMA VRAČARSKE ŠTEDIONICE U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DELA SRPSKOG PRAVOSLAVNOG GROBLJA U RUMENKI ZA ZNAMENITO MESTO : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVIŠTA U SELU DOLAC ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVINE U GORNJOJ RIBNICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG PREOBRAŽENJA U SELU ŽABARE ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG MARKA U STOJNIKU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA U JAGNJILU SA SOBRAŠICAMA ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CRKVE SVETE TROJICE U RIPNJU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA JP "Srbijagas" Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA "Jugorosgaz" a.d. Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODOM JP "Transnafta" Pančevo : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Srbijagas" Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Kovin-gas" Kovin : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Ingas" Inđija : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Gas" Temerin : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JP "Elgas" Senta : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "7. oktobar" Novi Kneževac : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "Suboticagas" Subotica : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "Standard" Ada : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "Graditelj" Srbobran : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "Čoka" Čoka : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DP "Novi Sad - Gas" Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA DP "Drugi oktobar" Vršac : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "Rodgas" a.d. Bačka Topola : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "Jugorosgaz" a.d. Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "Interklima" d.o.o. Vrnjačka Banja : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "Jugoistok" d.o.o. Niš : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "Elektrodistribucija - Beograd" d.o.o. Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "Centar" d.o.o. Kragujevac : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE JP "Elektroprivreda Srbije" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE TEST TRAKA ZA APARAT ZA SAMOKONTROLU ŠEĆERA U KRVI KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE TEST TRAKA ZA APARAT ZA SAMOKONTROLU NIVOA ŠEĆERA U KRVI IZ PROGRAMA "ACCU-CHEK GO" KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE Sigas d.o.o. Požega : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "Srbijagas" Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "Kovin-gas" Kovin : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "Ingas" Inđija : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "Gas" Temerin : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JP "Elgas" Senta : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "7. oktobar" Novi Kneževac : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "Suboticagas" Subotica : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "Standard" Ada : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "Graditelj" Srbobran : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE JKP "Čoka" Čoka : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE DP "Novi Sad - Gas" Novi Sad : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE DP "Drugi oktobar" Vršac : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE DJKP "Polet" Plandište : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE "Rodgas" a.d. Bačka Topola : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE "Jugorosgaz" a.d. Beograd : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA TARIFNE KUPCE "Interklima" d.o.o. Vrnjačka Banja : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA I PRETPLATU ZA ZAKUPLJENE TT VODOVE SA ANALOGNIM SIGNALOM U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE SISTEMA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE JP "Elektromreža Srbije - Beograd" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA U UNUTRAŠNJEM ROBNOM SAOBRAĆAJU JP "ŽELEZNICE SRBIJE" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA PUTNIKA VOZOM "ROMANTIKA" JP "ŽELEZNICE SRBIJE" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA I GRANICAMA ZONA TARIFSKOG SISTEMA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU JP "ŽELEZNICE SRBIJE" : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA RAZGOVORA U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU IZ FIKSNE MREŽE "TELEKOM SRBIJA" PREMA MOBILNIM MREŽAMA U CRNOJ GORI : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA KRVI I KOMPONENTI KRVI NAMENJENIH ZA TRANSFUZIJU : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU CARINSKIH KONTROLNIH PUNKTOVA NA KOJIMA ĆE SE VRŠITI MERE CARINSKOG NADZORA I CARINSKE KONTROLE, ODNOSNO VODITI CARINSKI POSTUPAK : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU BOTANIČKE BAŠTE "JEVREMOVAC" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ARHIVSKE GRAĐE OD IZUZETNOG ZNAČAJA KOJA SE ČUVA U ARHIVIMA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE ČUVA U MUZEJU NIKOLE TESLE KAO LIČNI FOND NIKOLE TESLE, ZA KULTURNO DOBRO OD IZUZETNOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ARHEOLOŠKOG LOKALITETA "SELIŠTE" ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ARHEOLOŠKOG LOKALITETA "GRADINA" ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE : 
ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1.01-31.12.2009. GODINE : 
ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2008. GODINE : 
ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2008. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG RAČUNA NARODNE BANKE SRBIJE ZA 2009. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG RAČUNA NARODNE BANKE SRBIJE ZA 2008. GODINU : 
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2010. GODINI : 
ODLUKA O USTUPANJU POSLOVA OBEZBEĐENJA DRŽAVNE GRANICE, POTREBNIH SREDSTAVA KOJA SLUŽE ZA VRŠENJE TIH POSLOVA I PREUZIMANJU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE NA RAD U MUP REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O USTUPANJU POSLOVA OBEZBEĐENJA DELA ADMINISTRATIVNE LINIJE SA KOSOVOM I METOHIJOM I KONTROLU KOPNENE ZONE BEZBEDNOSTI MUP-U REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O USTANOVLJENJU I SASTAVU DRŽAVNOG PREGOVARAČKOG TIMA ZA PREGOVORE O BUDUĆEM STATUSU KOSOVA I METOHIJE : 
ODLUKA O USTANOVLJAVANJU NAGRADE "RADOVAN STOJIČIĆ" : 
ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA DIGITALNE AGENDE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU JEDINICE ZA FIDUCIJARNE USLUGE I ODREĐIVANJU MENADŽERA I PROJEKTNIH ADMINISTRATORA ZA PROJEKAT "PRUŽANJE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU" : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I KNEŽEVINE ANDORE NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U MADRIDU : 
ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KOMONVELTA DOMINIKE : 
ODLUKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTPISIVANJA POTRAŽIVANJA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
ODLUKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTPISA POTRAŽIVANJA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA UPIS I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BANAKA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA INOSTRANSTVOM : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG AKTUARA : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA LOKACIJU, IZGRADNJU, PROBNI RAD, PUŠTANJE U RAD, KORIŠĆENJE I TRAJAN PRESTANAK RADA NUKLEARNOG OBJEKTA : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA PLAĆANJA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA : 
ODLUKA O USLOVIMA ZA DAVANJE OVLAŠĆENJA BANKAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA INOSTRANSTVOM, KAO I O USLOVIMA ZA ODUZIMANJE TOG OVLAŠĆENJA : 
ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI BANKE MOGU KUPOVATI STRANE KRATKOROČNE HARTIJE OD VREDNOSTI NA STRANOM I DOMAĆEM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA DOMAĆA I STRANA LICA MOGU IZNOSITI IZ ZEMLJE I UNOSITI U ZEMLJU OBVEZNICE KOJE JE IZDALA SR JUGOSLAVIJA : 
ODLUKA O USLOVIMA PLAĆANJA DOSPELIH OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" : 
ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA NEREZIDENATA : 
ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA : 
ODLUKA O USLOVIMA NAPLATE OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA : 
ODLUKA O USLOVIMA KOJE U POGLEDU STRUČNE SPREME RADNIKA I OPREME MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE KONTROLE KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA NAMENJENIH IZVOZU : 
ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE MERENJA RADI PROCENE STEPENA IZLOŽENOSTI JONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA LICA KOJA RADE SA IZVORIMA ZRAČENJA, PACIJENATA I STANOVNIŠTVA : 
ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE : 
ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA I ZADACIMA UPRAVLJANJA PROIZVODNIM PROCESOM U NUKLEARNOM OBJEKTU I NA POSLOVIMA I ZADACIMA NADZORA NAD TIM PROCESOM : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2010. GODINI : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZAMENE STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA ZA EVRO : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PODNOŠENJA PREDLOGA ZA OTPISIVANJE NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA PENZIJA I DRUGIH PRAVA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA U GOTOVOM NOVCU U DINARIMA ZA PRAVNA LICA I ZA FIZIČKA LICA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KREDITA ZA ODRŽAVANJE DNEVNE LIKVIDNOSTI BANAKA NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA KRATKOROČNIH DINARSKIH KREDITA BANKAMA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA SVOP TRANSAKCIJA DEVIZA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA ŠTEDNIH ZAPISA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU DEPONOVANJA VIŠKOVA LIKVIDNIH SREDSTAVA BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA : 
ODLUKA O UREĐENJU KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU : 
ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU - U 2009. GODINI : 
ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK I BORAVAK U SRBIJI I CRNOJ GORI : 
ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA TRANZIT PREKO TERITORIJE SRBIJE I CRNE GORE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE TURSKE, RUSKE FEDERACIJE, REPUBLIKE UKRAJINE I REPUBLIKE ALBANIJE : 
ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE RUSKE FEDERACIJE : 
ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE RUMUNIJE : 
ODLUKA O UKIDANJU VIŠE MUZIČKE ŠKOLE U NIŠU : 
ODLUKA O UKIDANJU DOMA ZA DECU I OMLADINU "OLIVERA VERICA ĐORĐEVIĆ" U VRANJU : 
ODLUKA O UČEŠĆU VOJNIH OSIGURANIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
ODLUKA O UČEŠĆU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA SANITETSKE SLUŽBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE U SASTAVU NORVEŠKOG KONTINGENTA U MIROVNOJ MISIJI UJEDINJENIH NACIJA U REPUBLICI ČAD I CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI (MINURCAT) : 
ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2010. GODINI : 
ODLUKA O UČESTALOSTI, NAČINU I STANDARDIZOVANOJ FORMI IZVEŠTAVANJA KASTODI BANKE I NAČINU USAGLAŠAVANJA RAZLIKA IZMEĐU OBRAČUNATIH VREDNOSTI, ODNOSNO PRINOSA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA JUGOREGISTRA - O USLOVIMA ZA PREVOZ PUTNIKA NA POMORSKIM BRODOVIMA : 
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA JUGOREGISTRA - O UREĐAJU ZA RUKOVANJE TERETOM : 
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA JUGOREGISTRA - O SPOSOBNOSTI BRODA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ZA PREVOZ PUTNIKA : 
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA JUGOREGISTRA - O PRIZNANJU PROIZVOĐAČA I ISPITNIH INSTITUCIJA : 
ODLUKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA JUGOREGISTRA - O PREVOZU TERETA POMORSKIM BRODOVIMA : 
ODLUKA O STRUKTURI I NAČINU IZRAČUNAVANJA KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM : 
ODLUKA O STRUČNOJ SPREMI I ZDRAVSTVENIM USLOVIMA LICA KOJA RADE SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA : 
ODLUKA O STOPI TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O STOPI KOMPENZATORNE KAMATE : 
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIMENI OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE POSLODAVCE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZBORU GUVERNERA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O STAVLJANJU POD ZAŠTITU ŽIVOTINJSKIH VRSTA KAO PRIRODNIH RETKOSTI : 
ODLUKA O STAVLJANJU POD ZAŠTITU BILJNIH VRSTA KAO PRIRODNIH RETKOSTI : 
ODLUKA O STANDARDIZOVANOM FORMATU UGOVORA O PROGRAMIRANIM ISPLATAMA AKUMULIRANIH SREDSTAVA ČLANA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O OSIGURANJU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA KONTROLU BANKARSKE GRUPE NA KONSOLIDOVANOJ OSNOVI : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA ZA OSNIVANJE BANKE I DOZVOLE ZA RAD BANKE, KAO I POJEDINIH ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA I SKUPŠTINE OPŠTINE NOVO BRDO, RASPISANIH ZA 30. MAJ 2010. GODINE : 
ODLUKA O SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE I SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ, RASPISANIH ZA 16. AVGUST 2009. GODINE : 
ODLUKA O SPREČAVANJU POJAVA, OTKRIVANJU, SUZBIJANJU I ISKORENJIVANJU ZARAZNE BOLESTI PLAVOG JEZIKA OVACA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O SPOLJNOJ REVIZIJI BANAKA : 
ODLUKA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE ZAVODA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU KLADOVO ZDRAVSTVENOM CENTRU KLADOVO : 
ODLUKA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U BEOGRADU UČITELJSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU : 
ODLUKA O SMERNICAMA ZA UTVRĐIVANJE KAMATNIH STOPA NARODNE BANKE SRBIJE PO OSNOVU OPERACIJA NA NOVČANOM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O SMERNICAMA ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA : 
ODLUKA O SLUŽBENOJ ODEĆI SUDIJA USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI SUDIJE USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA U INOSTRANSTVO : 
ODLUKA O SISTEMU INTERNIH KONTROLA I UPRAVLJANJU RIZICIMA U POSLOVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA : 
ODLUKA O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA : 
ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA : 
ODLUKA O SADRŽINI OBRASCA POLISE OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PREUZETIH POLISA : 
ODLUKA O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA : 
ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PODATAKA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE I DRUGIH REGISTARA : 
ODLUKA O SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA, ODNOSNO ZASTUPANJA U OSIGURANJU I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI DRUGIH USLOVA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA : 
ODLUKA O SADRŽINI IZVEŠTAJA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O SADRŽINI IZVEŠTAJA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH PODRUČJA U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE VRBAS I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆ : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ODŽACI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE NOVO BRDO I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVO BRDO : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE NEGOTIN I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NEGOTIN : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE LEPOSAVIĆ I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE LEPOSAVIĆ : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE BOR I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE BOR : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ARANĐELOVAC I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ARANĐELOVAC : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA GRADA PRIŠTINE : 
ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINA OPŠTINA PODUJEVO, ĐAKOVICA, SUVA REKA, DEČANI, PRIZREN, UROŠEVAC I KLINA : 
ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA : 
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA, REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU I ORGANIMA ZA PREKRŠAJE : 
ODLUKA O RASPODELI STANOVA PRIBAVLJENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA : 
ODLUKA o raspodeli sindikalne članarine sa teritorije regionalnih organizacija Samostalnog sindikata metalaca Srbije : 
ODLUKA O RASPISIVANJU NEPOSREDNIH IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA : 
ODLUKA O RADU SLUŽBE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI : 
ODLUKA O RADNOM VREMENU U USTAVNOM SUDU : 
ODLUKA O PUŠTANJU U PRODAJU, PRODAJNOJ CENI I POVLAČENJU IZ PRODAJE JEDINSTVENIH MENIČNIH BLANKETA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 500 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 200 DINARA I KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 5 I 10 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 1000 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 100 DINARA I KOVANOG NOVCA APOENA OD 1 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICE OD 10 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 500 I OD 100 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 20, 50 I 100 DINARA I KOVANOG NOVCA APOENA OD 50 PARA I 1, 2 I 5 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 100 I 5000 DINARA I KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2, 5, 10 I 20 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA APOENA OD 20 I OD 1000 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 20 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 2 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 10 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2, 5, 10 I 20 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA : 
ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1 I 2 DINARA : 
ODLUKA O PRUŽANJU USLUGE POVRATNOG POZIVA (CALL BACK) BEZ POSEBNOG ODOBRENJA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE : 
ODLUKA O PROŠIRENJU GRANIČNOG POJASA NA POJEDINIM DELOVIMA DRŽAVNE GRANICE : 
ODLUKA O PROMENI USLOVA ZA ZAKLJUČENJE BLOK TRANSAKCIJE : 
ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA ZADRUŽNOG SAVEZA KOSOVA I METOHIJE : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ "JAT AIRWAYS" BEOGRAD : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA OBRENOVAC I BELO POLJE : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MAČKAT I BRANEŠCI : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA LEŠTANE I BOLEČ : 
ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA DONJA TRNAVA I PROKUPLJE : 
ODLUKA O PROMENI CENA TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA REPUBLICI SRPSKOJ : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU 2009. GODINOM MILUTINA MILANKOVIĆA : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA VANREDNOG STANJA : 
ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI : 
ODLUKA O PRODAJI U 2006. GODINI PRIGODNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 150-GODIŠNJICE ROĐENJA NIKOLE TESLE : 
ODLUKA O PRODAJI U 2004. GODINI PRIGODNOG ZLATNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 200-GODIŠNJICE PRVOG SRPSKOG USTANKA I PRIGODNOG ZLATNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 120-GODIŠNJICE NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O PRODAJI GARAŽA I GARAŽNIH MESTA U SVOJINI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
ODLUKA O PRIZNAVANJU REPUBLIKE CRNE GORE : 
ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ALEPU, ARAPSKA REPUBLIKA SIRIJA : 
ODLUKA O PRIVREMENOM ZATVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI PERU, SA SEDIŠTEM U LIMI : 
ODLUKA O PRIVREMENOM UVEĆAVANJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA : 
ODLUKA O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU OD UČEŠĆA U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA U SREDNJEM BANATU : 
ODLUKA O PRIVREMENOJ NADLEŽNOSTI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA OSIGURANIKE I LICA SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA : 
ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE FINANSIJSKE STABILNOSTI U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O PRIPREMANJU DETALJNOG PROSTORNOG PLANA ZA MODERNIZACIJU I IZGRADNJU ŽELEZNIČKE PRUGE VELIKIH BRZINA SUBOTICA - BEOGRAD - NIŠ - DIMITROVGRAD : 
ODLUKA O PRIMENI USLOVA PRIMENE SISTEMA RUTNIH NAKNADA I USLOVA PLAĆANJA : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST, ODNOSNO ODREĐENE POSLOVE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U OBLASTI KULTURE : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA NA POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U OBLASTI KULTURE : 
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA NA POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU DELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE : 
ODLUKA O PRIMENI OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE POSLODAVCE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O PRIMENI MERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH BOLESTI KOJE UGROŽAVAJU CELU ZEMLJU RADI ZAŠTITE OD ZARAZNE BOLESTI BOLEST PLAVOG JEZIKA - FEBRIS CATARRHALIS OVIUM (BLUETONGUE) I ZARAZNE BOLESTI GOVEĐA SPONGIOFORMNA ENCEFALOPATIJA - ENCEPH : 
ODLUKA O PRIJEMU STRANAKA U USTAVNOM SUDU : 
ODLUKA O PRIHVATANJU PREPORUKE BR. 111 MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA KOJA SE ODNOSI NA DISKRIMINACIJU U POGLEDU ZAPOŠLJENJA : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH ODLUKA : 
ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O STOPAMA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO, PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA : 
ODLUKA O PRENOSU SVOJINE NAD AKCIJAMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O PRENOSU NOVČANE NAKNADE GRAĐANIMA - NOSIOCIMA PRAVA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM AKCIJA, ODNOSNO UDELA EVIDENTIRANIH U PRIVATIZACIONOM REGISTRU : 
ODLUKA O PRENOSU AKCIJA BEZ NAKNADE GRAĐANIMA - NOSIOCIMA PRAVA I ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD : 
ODLUKA O PREKATEGORIZACIJI GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ PREMA RUMUNIJI : 
ODLUKA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ORGANA PRI IZGRADNJI VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE : 
ODLUKA O PRAVILIMA KONTROLE RIZIKA U POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA NOVČANICE APOENA OD 5000 DINARA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA NOVČANICA APOENA OD 50, 100 I 200 DINARA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA NOVČANICA APOENA OD 10, 20 I 1000 DINARA I KOVANOG NOVCA APOENA OD 1 NOVOG DINARA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA KOVANOG NOVCA APOENA OD 50 PARA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA : 
ODLUKA O POVLAČENJU IZ OPTICAJA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1 PARE I OD 5 I 10 PARA : 
ODLUKA O POVEZANIM LICIMA S ČLANOM KONKURSNE KOMISIJE IMENOVANIM ZA SPROVOĐENJE INTERNOG ILI JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE I SLUŽBAMA VLADE : 
ODLUKA O POVEĆANJU CENA ZA PROTETIČKA I ORTOTIČKA SREDSTVA, OČNA I SLUŠNA POMAGALA : 
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNOG SIMBOLA I PRAZNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNOG SIMBOLA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O POSTUPANJU U SKLADU SA PRAVILIMA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE : 
ODLUKA O POSLANIČKOM DODATKU I NAKNADAMA POSLANICIMA SKUPŠTINE SRBIJE I CRNE GORE, FUNKCIONERIMA KOJE BIRA ILI IMENUJE SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE, ZAPOSLENIMA KOJE POSTAVLJA ADMINISTRATIVNI ODBOR, ODNOSNO ODREĐUJE GENERALNI SEKRETAR SKUPŠTINE SRBIJE I C : 
ODLUKA O POSEBNIM MERAMA PODRŠKE FINANSIJSKOJ STABILNOSTI ZEMLJE : 
ODLUKA O POSEBNIM MERAMA CARINSKOG NADZORA PRI IZVOZU I UVOZU ŠEĆERA : 
ODLUKA O PONIŠTAVANJU PROTIVPRAVNIH AKATA PRIVREMENIH ORGANA SAMOUPRAVE NA KOSOVU I METOHIJI O PROGLAŠENJU JEDNOSTRANE NEZAVISNOSTI : 
ODLUKA O OTVARANJU MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI SEVERNOATLANTSKOG SPORAZUMA (NATO) : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE U GRADU KORDOBA, PROVINCIJA DE KORDOBA, REPUBLIKA ARGENTINA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U VANKUVERU, KANADA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U TREVIZU, REPUBLIKA ITALIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U SEGEDINU, REPUBLIKA MAĐARSKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U SAO PAULU, DRŽAVA SAO PAULO, FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U MANILI, REPUBLIKA FILIPINI : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U KURITIBI, DRŽAVA PARANA, FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U KLERMON FERANU, REGION OVERNJ, REPUBLIKA FRANCUSKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U KAZABLANKI, KRALJEVINA MAROKO : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U KARTUMU, REPUBLIKA SUDAN : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U KAMPALI, REPUBLIKA UGANDA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U IZMIRU, REPUBLIKA TURSKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U GRADU ROSARIJU, PROVINCIJA SANTA FE, REPUBLIKA ARGENTINA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U GRADU ROKE SAENZ PENA PROVINCIJA ČAKO, REPUBLIKA ARGENTINA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U GRADU KORDOBA, PROVINCIJA DE KORDOBA, REPUBLIKA ARGENTINA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U DAKI, NARODNA REPUBLIKA BANGLADEŠ : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U AKRI, REPUBLIKA GANA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SAN SALVADORU, EL SALVADOR : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SAN HOSEU, REPUBLIKA KOSTARIKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SANTO DOMINGU, DOMINIKANSKA REPUBLIKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U NIKOZIJI, REPUBLIKA KIPAR : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MUBAIU, REPUBLIKA INDIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LIMI, REPUBLIKA PERU : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LAGOSU, SAVEZNA REPUBLIKA NIGERIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KOŠICAMA, SLOVAČKA REPUBLIKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U KANOU, SAVEZNA REPUBLIKA NIGERIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U JEREVANU, REPUBLIKA JERMENIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GRACU, REPUBLIKA AUSTRIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U FIRENCI, REPUBLIKA ITALIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U BITOLJU, REPUBLIKA MAKEDONIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ARGOSTOLIJI, REPUBLIKA GRČKA : 
ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U ALEPU, SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA : 
ODLUKA O OTVARANJU GRANIČNOG PRELAZA ZA MEĐUNARODNI VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ "VRŠAC" : 
ODLUKA O OTVARANJU GRANIČNOG PRELAZA ĐERDAP II PREMA RUMUNIJI : 
ODLUKA O OTVARANJU GRANIČNOG PRELAZA "PERUĆAC" PREMA BOSNI I HERCEGOVINI : 
ODLUKA O OTVARANJU GRANIČNOG PRELAZA "MOKRA GORA" PREMA BOSNI I HERCEGOVINI : 
ODLUKA O OTVARANJU GRANIČNIH PRELAZA PREMA REPUBLICI MAKEDONIJI : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U SANKT PETERBURGU, RUSKA FEDERACIJA : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA SRBIJE I CRNE GORE U OSAKI, JAPAN : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U LIBREVILU, REPUBLIKA GABON : 
ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE NA ČELU SA POČASNIM KONZULOM U KLIVLENDU, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE : 
ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM : 
ODLUKA O OTVARANJU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U CRNOJ GORI : 
ODLUKA O OTPISU I ODLAGANJU PLAĆANJA DELA DOSPELIH OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA : 
ODLUKA O OTKUPU EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE MONETARNE UNIJE : 
ODLUKA O OSNOVNIM KRITERIJUMIMA BONUS-MALUS SISTEMA, PODACIMA ZA PRIMENU TOG SISTEMA I NAJVIŠEM BONUSU : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZAJEČAR : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE VRANJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE VALJEVO : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE UŽICE : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIŠTINA : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE PIROT : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRUŠEVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ĆUPRIJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ČAČAK : 
ODLUKA O OSNIVANJU UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU : 
ODLUKA O OSNIVANJU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U NOVOM PAZARU : 
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE "MIONICA" U MIONICI : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU, U BEOGRADU : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU IVANJICA : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU BUJANOVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "ŽUBOR", KURŠUMLIJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "ZLATAR", NOVA VAROŠ : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "VRANJSKA BANJA", VRANJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "GEJZER", SIJARINSKA BANJA, MEDVEĐA : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD" : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU "AGENS" MATARUŠKA BANJA, KRALJEVO : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ", U BEOGRADU : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA BANJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU, LAZAREVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, U BEOGRADU : 
ODLUKA O OSNIVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE I BOLESTI METABOLIZMA "ZLATIBOR", ČAJETINA : 
ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE I UNAPREĐENJE RADA ORGANA KRIVIČNOG POSTUPKA I IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA : 
ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU : 
ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKE USTANOVE FILMSKE NOVOSTI : 
ODLUKA O OSNIVANJU REGIONALNE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA "SOMBOR" : 
ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR ZA VISOKE TEHNOLOGIJE" D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "KRALJEVO-GRADNJA" D.O.O. KRALJEVO : 
ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "BB CARGO" D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRIRODNIH DOBARA : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ŠABAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE MAJDANPEK : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE LESKOVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE JAGODINA : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE GORNJI MILANOVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ĆUPRIJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE : 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNE TURISTIČKE KORPORACIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ : 
ODLUKA O OSNIVANJU MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE KAO USTANOVE U OBLASTI KULTURE : 
ODLUKA O OSNIVANJU MEDICINSKE ŠKOLE U VELIKOM ROPOTOVU : 
ODLUKA O OSNIVANJU MEDICINSKE ŠKOLE U NOVOM PAZARU : 
ODLUKA O OSNIVANJU KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKE AKADEMIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE AVIJARNE INFLUENCE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA IZRADE TEHNIČKIH PROPISA SA MERAMA ZA NJIHOVU PRIMENU : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRIMENU PLANA AKTIVNOSTI PRE I U TOKU PANDEMIJE GRIPA - SVINJSKI GRIP KOD LJUDI : 
ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE NUKLEARNIM OBJEKTIMA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM I OBAVLJANJE JAVNOG PREVOZA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM SKIJALIŠTIMA, KAO I DRUGIM POSEBNO UREĐENIM POVRŠINAMA NAMENJENIM ZA SKIJANJE I SPECIJALIZOVANE ZIMSKE SPORTSKE AKTIVNOSTI :
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE EMISIONOM INFRASTRUKTUROM : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIM PUTEVIMA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE AERODROMOM U BEOGRADU I OBAVLJANJE AERODROMSKIH USLUGA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE PRENOSNIM SISTEMOM : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PREVOZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I NASTAVNIH SREDSTAVA : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, ZEMUN : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ : 
ODLUKA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O OSNIVANJU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" : 
ODLUKA O OSNIVANJU GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE KAO JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU EKONOMSKOG SAVETA : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE, KAO JEDNOČLANOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE SPECIJALNIM REZERVATOM PRIRODE "UVAC" : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U JAVNOM SEKTORU : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE PREDELOM IZUZETNIH ODLIKA "ŠARGAN-MOKRA GORA" : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE SAVETODAVNIH USLUGA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPŠTINA NOVI PAZAR, SJENICA I TUTIN : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRUŽANJE SAVETODAVNIH USLUGA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPŠTINA BLACE, ŽITORAĐA, KURŠUMLIJA I PROKUPLJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOORDINACIJU I OPERATIVNO VOĐENJE PROJEKTA RAZVOJA PLANINSKOG TURIZMA NA PODRUČJU STARE PLANINE : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ DECE I OMLADINE BEOGRAD : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU : 
ODLUKA O OSNIVANJU ARHIVA JUGOSLAVIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA : 
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA : 
ODLUKA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE : 
ODLUKA O OSNIVANJU "INSTITUTA ZA POVRTARSTVO" D.O.O. SMEDEREVSKA PALANKA : 
ODLUKA O OSNIVANJU "INSTITUTA ZA KRMNO BILJE" D.O.O. KRUŠEVAC : 
ODLUKA O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU U 2009. GODINI : 
ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU SLUŽBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA NA TERITORIJI SA KOJE JE IZVRŠENA EVAKUACIJA : 
ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE DIREKTNIH ZADUŽENJA PO OSNOVU OVLAŠĆENJA : 
ODLUKA O OGRANIČENJIMA ULAGANJA I USKLAĐIVANJU STRUKTURE IMOVINE INVESTICIONIH FONDOVA U USLOVIMA POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU : 
ODLUKA O OGRANIČENJIMA POJEDINIH OBLIKA DEPONOVANJA I ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH REZERVI I O NAJVIŠIM IZNOSIMA POJEDINIH DEPONOVANJA I ULAGANJA GARANTNE REZERVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O OGLAŠAVANJU DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA I STANDARDIZOVANOM TEKSTU PRILIKOM OGLAŠAVANJA : 
ODLUKA O ODRŽAVANJU ELEKTORSKE SKUPŠTINE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU 150-GODIŠNJICE ROĐENJA NIKOLE TESLE KAO DOGAĐAJA POVODOM KOGA ĆE SE U 2006. GODINI IZDATI PRIGODNI KOVANI NOVAC : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ZABRANJENIH ZONA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU VOJNIH I DRUGIH OBJEKATA I REJONA KOJI SU ZABRANJENI ZA OSMATRANJE, SNIMANJE I PRISTUP I O MERAMA ZA NJIHOVU ZAŠTITU : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU VELIKIH TEHNIČKIH SISTEMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU SREDNJIH ŠKOLA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRVE KRAGUJEVAČKE GIMNAZIJE ZA ŠKOLU OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PROIZVODA I USLUGA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRISTANIŠTA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNIH LICA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJE MOŽE DA OBAVLJA AGENT I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA NAMENJENIH UVOZU, ODNOSNO IZVOZU KOJI PODLEŽU KONTROLI KVALITETA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA NAMENJENIH IZVOZU ZA KOJE KONTROLU KVALITETA MOGU VRŠITI PRAVNA LICA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU PODATAKA KOJE NE MOGU SADRŽAVATI KARTOGRAFSKE I DRUGE PUBLIKACIJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OSNOVICA DOPRINOSA I PENZIJSKOG OSNOVA ZA LICA KOJIMA SE UTVRĐUJE SVOJSTVO OSIGURANIKA PO ISTEKU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA OSIGURANJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVNO GLASANJE ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ 30. AVGUSTA 2009. GODINE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVNO GLASANJE ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ 23. AVGUSTA 2009. GODINE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU OBLIKA, IZGLEDA, BOJE I SADRŽINE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA PONOVNO GLASANJE ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE 23. AVGUSTA 2009. GODINE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA UKLANJANJE VOZILA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU NADZORNOG TELA REPUBLIKE SRBIJE ZA OBLAST VAZDUŠNE PLOVIDBE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU MINIMALNE JEDINIČNE CENE ZA OBRAČUN NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE SKLONIŠTA I DRUGIH USLUGA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU MELIORACIONIH PODRUČJA I NJIHOVIH GRANICA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE ZA GRAD SUBOTICU I OPŠTINE SENTA, KANJIŽA, BAČKA TOPOLA, MALI IĐOŠ I ČOKA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU KONCESIONARA ZA FINANSIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE DELA AUTOPUTA E-75 OD NOVOG SADA DO BEOGRADA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU KONCESIONARA ZA FINANSIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE SAVETNIKA PREDSEDNIKA VLADE I SAVETNIKA POTPREDSEDNIKA VLADE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI KATASTARSKE OPŠTINE STARI GRAD : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU DEVASTIRANIH PODRUČJA (OPŠTINA) REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKIH LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE I SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ, RASPISANIH ZA 16. AVGUST 2009. GODINE : 
ODLUKA O ODOBRENJU SPORAZUMA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I FRANCUSKE O DELATNOSTI FRANCUSKIH INFORMATIVNIH USTANOVA U JUGOSLAVIJI : 
ODLUKA O ODOBRENJU SPORAZUMA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I ALBANIJE O NAČINU POSTUPKA LOKALNE MEŠOVITE KOMISIJE U SLUČAJU UBISTAVA, RANJAVANJA ILI POVREDA VOJNIH I CIVILNIH LICA : 
ODLUKA O ODOBRAVANJU UVOZA DIZEL GORIVA, ULJA ZA LOŽENJE I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA VOĐENJE CIVILNIH I VOJNIH VAZDUHOPLOVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I SPROVOĐENJE DEKADE UKLJUČIVANJA ROMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPREČAVANJE NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA U SPORTU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REGULATORNU REFORMU PRIVREDNOG SISTEMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZBRINJAVANJA VIŠKA VOJNOG KADRA "PRISMA" : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZMATRANJE PITANJA VEZANIH ZA FINANSIJSKU I TEHNIČKU PODRŠKU UNAPREĐENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAVNOMERAN REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNE KAPITALNE INVESTICIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROMOCIJU SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROJEKTA IZ OBLASTI HIV/AIDS-a I TUBERKULOZE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PITANJA STAROSTI I STARENJA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ODRŽIVI RAZVOJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOSOVO I METOHIJU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KONTROLU DUVANA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA INTEGRACIJU POVRATNIKA PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA EVRO-ATLANTSKE INTEGRACIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ZAJEDNIČKU SARADNJU U OBLASTIMA FINANSIJA, INVESTICIJA, PRIVREDE I ENERGETIKE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ZAJEDNIČKE PROJEKTE U OBLASTI PRIVREDE I ENERGETIKE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SAGLEDAVANJE NAČINA FORMIRANJA I VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA VEZANIH ZA STATUS ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA RAZMATRANJE PITANJA ISPLATE NAKNADE LICIMA U REZERVNOM SASTAVU ANGAŽOVANIM U RATNIM JEDINICAMA 1999. GODINE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVORAČKE POZICIJE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU TRGOVINSKE LIBERALIZACIJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU PREAMBULE I POLITIČKE SARADNJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU POLJOPRIVREDE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU ODREĐIVANJA OPTIMALNOG TEMPA LIBERALIZACIJE PRUŽANJA USLUGA PREDUZEĆA IZ EVROPSKE UNIJE NA NAŠEM TRŽIŠTU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU LIBERALIZACIJE KRETANJA KAPITALA I UGOVARANJE FINANSIJSKOG PROTOKOLA KOJI ĆE PRATITI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA STAVOVA REPUBLIKE SRBIJE ZA PREGOVORE POD OKVIRNOM KONVENCIJOM UJEDINJENIH NACIJA O PROMENI KLIME I KJOTO PROTOKOLOM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA PROGRAMA HITNIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNOG UTICAJA POVEĆANJA CENA NAFTE I PRIRODNOG GASA NA EKONOMSKU I SOCIJALNU STABILNOST U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA MERA ZA PREVAZILAŽENJE NEGATIVNIH EFEKATA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE NA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PLANA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA TERITORIJALNU AUTONOMIJU NA KOSOVU I METOHIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE AKTIVNOSTI I MERA ZA SPROVOĐENJE PROCESA PROFESIONALIZACIJE VOJSKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE CILJEVA I PLANOVA IZ MILENIJUMSKE DEKLARACIJE UN : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA POLOŽAJ DIJASPORE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA ORGANIZOVANJE KONTROLE PROMETA ROBE PREKO GRANICE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA OBNOVU I ZAŠTITU SRPSKE KULTURNE BAŠTINE NA KOSOVU I METOHIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINIRANJE PREDSEDAVANJEM REPUBLIKE SRBIJE SPORAZUMOM CEFTA U TOKU 2010. GODINE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU SPROVOĐENJA UGOVORA O ZAJEDNIČKOM INVESTICIONOM ULAGANJU ZAKLJUČENOM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU RADA NA ISPUNJAVANJU OKVIRNIH KRITERIJUMA ZA LIBERALIZACIJU VIZNOG REŽIMA EVROPSKE UNIJE KA REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU POSLOVA SVOJINSKE TRANSFORMACIJE DP "BEOGRADSKI SAJAM" SA P.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU I KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA PRIVATIZACIONOG SAVETNIKA ZA "NIS" AD NOVI SAD I UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA PRIVATIZACIONOG SAVETNIKA ZA "NIS" A.D. NOVI SAD KOJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU GRANIČNIH KONTROLNIH ORGANA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKATA ZA ZAVRŠETAK IZGRADNJE TE "KOLUBARA B" I TE "NIKOLA TESLA B3" : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KONTROLU SPROVOĐENJA UGOVORA O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA PRIVATIZACIONOG SAVETNIKA ZA SEKTOR TELEKOMUNIKACIJA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA RADI STVARANJA FORMALNO-PRAVNIH USLOVA ZA POSTUPANJE NADLEŽNIH ORGANA PO PRIJAVAMA O NESTANKU NOVOROĐENE DECE IZ PORODILIŠTA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PODZAKONSKIH AKATA NEOPHODNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA KOJE DONOSI VLADA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA PRIVREMENO NASTANJENIH U NEFORMALNIM NASELJIMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNOG AKCIONOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA - ŽENE, MIR I BEZBEDNOST : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA RAZVOJ SPORTA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI FRANKOFONIJA U STATUSU POSMATRAČA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU OBAVEZA KOJE REPUBLIKA SRBIJA IMA U STATUSU POSMATRAČA U MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI "FRANKOFONIJA" : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG SAVETA ZA PROJEKAT KATASTRA NEPOKRETNOSTI I UPIS PRAVA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU PRAVNOG TIMA VLADE ZA ISPITIVANJE MEĐUNARODNOPRAVNIH SREDSTAVA U VEZI S JEDNOSTRANIM PROGLAŠENJEM NEZAVISNOSTI KOSOVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 57. ZASEDANJA REGIONALNOG KOMITETA SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRVI SASTANAK KONSULTATIVNE GRUPE MINISTARA ILI VISOKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA O MEĐUNARODNOM UPRAVLJANJU ŽIVOTNOM SREDINOM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA SVEČANE AKADEMIJE POVODOM OBELEŽAVANJA 65 GODINA OSLOBOĐENJA BEOGRADA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE I UTVRĐIVANJU BROJA SUDIJA U ORGANIMA ZA PREKRŠAJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PROJEKTNU POLITIKU PROJEKTA "PRUŽANJE UNAPREĐENIH USLUGA NA LOKALNOM NIVOU" : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBELEŽAVANJE STO GODINA OD ROĐENJA KOMPOZITORKE LJUBICE MARIĆ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBELEŽAVANJE JUBILEJA 800 GODINA MANASTIRA ŽIČA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBELEŽAVANJE JUBILEJA STO TRIDESET GODINA OD ROĐENJA MILUTINA MILANKOVIĆA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NADZOR I SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRIVATIZACIJU RTB BOR : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NARODNE KANCELARIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KONKURENTNOST : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA ZA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLJE DECE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG KOMITETA "PLANETA ZEMLJA" : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA G SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA B SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA PREDLAGANJE MERA U VEZI SA KORIŠĆENJEM IMOVINE BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU LOKALNIH KANCELARIJA U PREŠEVU, BUJANOVCU I MEDVEĐI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI U OTKLANJANJU POSLEDICA NASTALIH AKTIVIRANJEM KLIZIŠTA I OD POPLAVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMITETA ZA VRŠENJE POSLOVA VEZANIH ZA BEZBEDNOST CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTRAŽIVANJA LICA KOJA OSTVARUJU PRAVA PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZA DODELU POSEBNIH PRIZNANJA UMETNICIMA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA I PREDLAGANJE MERA U VEZI SA PREGOVORIMA O PRAVU KORIŠĆENJA SATELITA SA "IMAGESAT INTERNATIONAL N.V" IZ IZRAELA I ARBITRAŽNIM SUDSKIM POSTUPKOM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA USKLAĐIVANJE STAVOVA VEZANIH ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA OTKLANJANJE ADMINISTRATIVNIH PREPREKA ZA STRANA ULAGANJA U OBLASTI OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA USKLAĐIVANJE RADA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE NA POSLOVIMA U VEZI SA UPISOM NEPOKRETNOSTI KOJIMA RASPOLAŽU PRIVREDNI SUBJEKTI U DRŽAVNOJ I DRUŠTVENOJ SVOJINI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA USKLAĐIVANJE DELOVANJA I DALJE POBOLJŠANJE SARADNJE U OBLASTI PRAVOSUĐA I UNUTRAŠNJIH POSLOVA U PITANJIMA OD OPŠTEG INTERESA, A NAROČITO BORBI PROTIV KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA, DROGE, TRGOVINE LJUDIMA, : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH NAZIVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA UNIŠTAVANJA ZAPLENJENIH NOSAČA ZVUKA, SLIKA I RAČUNARSKIH PROGRAMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE ISPITA, OBUKU I KONTINUIRANO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REGULISANJE DUGOVA PRAVNIH LICA KOJA SU ZAPOČELA POSTUPAK PRIVATIZACIJE PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE I ELEKTROPRIVREDA SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE PITANJA PROCENE RATNE ŠTETE PRIČINJENE ŽRTVAMA DRUGOG SVETSKOG RATA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROGRAMIRANJE I UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE I RAZVOJNOM POMOĆI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU RADNOG TEKSTA NACRTA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ZA ODUZETU IMOVINU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU I ORGANIZACIJU NACIONALNE STRATEGIJE RUKOVOĐENJA SLUŽBAMA ZA OBEZBEĐENJE I KONTROLU PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIMENU NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I PREPORUKA GRUPE DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SAVETA EVROPE (GREKO) : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O IMOVINI ODUZETOJ CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE REŠENJA PITANJA TRAJNOG SMEŠTAJA RADIOAKTIVNOG OTPADA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE MERA ZA POMOĆ DOMAĆIM LICIMA KOJA ORGANIZOVANO BORAVE U STRANOJ ZEMLJI U VREME NASTUPANJA VANREDNIH OKOLNOSTI U TOJ ZEMLJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE KRETANJA CENA PROIZVODA I USLUGA I ŽIVOTNOG STANDARDA STANOVNIŠTVA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PODSTICANJE ULAGANJA U PRIVREDU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE KOJE SE NALAZE IZVAN REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O PRAVU NA IZUZETNO MESEČNO NOVČANO PRIMANJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA NESTALA LICA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA NAMENSKU INDUSTRIJU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO SRBIJE I CRNE GORE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJE NOTNI ZAPIS HIMNE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NOVE POTROŠAČKE KORPE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA REPUBLIKE SRBIJE I IZVORNIKA ZASTAVE REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA HILANDAR : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST NA OTUĐENJE ILI DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORBU PROTIV HIV/AIDS-a : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU (UNESKO) : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE ZA SPROVOĐENJE SVEOBUHVATNE REFORME PROPISA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU I RADU STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA TURIZAM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU DRUGOSTEPENE KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA REŠAVANJE PROBLEMA PROUZROKOVANIH NEGATIVNIM EFEKTIMA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RESTITUCIJU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA KOSOVO I METOHIJU : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ISTINE O NOVOROĐENOJ DECI NESTALOJ IZ PORODILIŠTA U VIŠE GRADOVA U SRBIJI : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ČINJENICA I ZAKONITOSTI POSTUPANJA NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA "KNJAZ MILOŠ" IZ ARANĐELOVCA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ČINJENICA I OKOLNOSTI U TRGOVINI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I FINANSIJSKO-BANKARSKIM POSLOVIMA POVEZANIM SA TOM TRGOVINOM : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA RADI UTVRĐIVANJA ČINJENICA I OKOLNOSTI NA IZBORIMA ZA SKUPŠTINU GRADA BEOGRADA ODRŽANIM 19. SEPTEMBRA 2004. GODINE : 
ODLUKA O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE I VIZE : 
ODLUKA O OBRASCIMA ZA VRŠENJE POJEDINIH IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE I SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ, RASPISANIH ZA 16. AVGUST 2009. GODINE : 
ODLUKA O OBRASCIMA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE : 
ODLUKA O OBRASCIMA PUTNIH ISPRAVA I VIZA : 
ODLUKA O OBRASCIMA PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O OBRAČUNU I KLIRINGU I O FUNKCIONISANJU OBRAČUNSKIH RAČUNA BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA : 
ODLUKA O OBLIKU I SADRŽINI OBRAZACA ZA PODNOŠENJE IZBORNIH LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA PRIŠTINE I SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆ : 
ODLUKA O OBJEKTIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU : 
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA REŠAVANJE DUGOVA : 
ODLUKA O OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA PO OSNOVU DIREKTNIH ZADUŽENJA : 
ODLUKA O OBAVLJANJU OBRAČUNA I PORAVNANJA PLATNIH KARTICA : 
ODLUKA O OBAVLJANJU MEĐUBANKARSKOG OBRAČUNA ČEKOVA PO TEKUĆIM RAČUNIMA GRAĐANA : 
ODLUKA O OBAVLJANJU KLIRINGA I OBRAČUNA DIREKTNIH ZADUŽENJA PO OSNOVU OVLAŠĆENJA : 
ODLUKA O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM : 
ODLUKU O OBAVEZAMA DRŽAVNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE U OSTVARIVANJU NADLEŽNOSTI REPUBLIKE SRBIJE KAO SLEDBENIKA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA : 
ODLUKA O NOVČANIM IZNOSIMA OGRANIČENJA BRODAREVE ODGOVORNOSTI : 
ODLUKA O NOVČANIM IZNOSIMA DO KOJIH SE OGRANIČAVA ODGOVORNOST PREVOZIOCA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
ODLUKA O NASTAVKU RADA AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KENIJI : 
ODLUKA O NASTAVKU RADA AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO : 
ODLUKU O NASTAVKU AKTIVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE U ODBRANI SUVERENITETA I TERITORIJALNOG INTEGRITETA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA ŽALBENIH KOMISIJA : 
ODLUKA O NAKNADI ZA PUTEVE ZA STRANA VOZILA KOJA KORISTE PUTEVE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI : 
ODLUKA O NAKNADI MATERIJALNIH TROŠKOVA ČLANOVIMA I ZAPOSLENIMA U LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE I REGIONALNIM KOMORAMA ZA 2008. GODINU : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA PRIVREMENO KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA I TELEVIZIJSKIH KANALA : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "ŠARGAN-MOKRA GORA" : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE PODATAKA IZ OBLASTI RADIO-VEZA : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE NACIONALNOG PARKA TARA : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE "NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA" : 
ODLUKA O NAKNADAMA ZA ISPITIVANJA I MERENJA U OBLASTI RADIO-VEZA : 
ODLUKA O NAKNADAMA SUDIJE KOJI JE PREMEŠTEN, ODNOSNO UPUĆEN : 
ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT : 
ODLUKA O NAČINU VRŠENJA KONTROLE PLATNOG PROMETA KOD BANAKA : 
ODLUKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA DATIH SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH BANAKA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O NAČINU VOĐENJA REGISTRA DATIH SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE FILIJALA, DRUGIH ORGANIZACIONIH OBLIKA I PREDSTAVNIŠTAVA BANAKA U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA I VIZAMA, O ODBIJENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA I VIZA, O ODUZETIM PUTNIM ISPRAVAMA I PONIŠTENIM VIZAMA I NEVAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA : 
ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE MARGINE SOLVENTNOSTI : 
ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE I ISPLATE UKUPNOG POTRAŽIVANJA KORISNICIMA PRAVA PO OSNOVU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA RATNE ŠTETE PROUZROKOVANE AGRESIJOM SNAGA NATO NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU : 
ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I PRAĆENJU LIKVIDNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE NA ZATVARANJU : 
ODLUKA O NAČINU PROCENJIVANJA BILANSNIH I VANBILANSNIH POZICIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
ODLUKA O NAČINU PRIVATIZACIJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE : 
ODLUKA O NAČINU PRAĆENJA LIKVIDNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA : 
ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STRANIH DRŽAVLJANA KOJI SE NALAZE NA ŠKOLOVANJU ILI STRUČNOM USAVRŠAVANJU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O NAČINU ODREĐIVANJA STVARNIH TROŠKOVA JVP "SRBIJAVODE" U POSTUPKU VRŠENJA JAVNIH OVLAŠĆENJA : 
ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA I MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA PRINOSA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA : 
ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA : 
ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI : 
ODLUKA O NAČINU NA KOJI I ROKOVIMA U KOJIMA BANKE IZVEŠTAVAJU NARODNU BANKU SRBIJE O POSLOVIMA KUPOVINE ILI PRODAJE, ODNOSNO PLAĆANJA ILI NAPLAĆIVANJA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA REZIDENATA : 
ODLUKA O NAČINU NADGLEDANJA PLATNIH KLIRINŠKIH I OBRAČUNSKIH SISTEMA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA PRISUSTVA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI U OKOLINI NUKLEARNOG OBJEKTA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA REGULISANJA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA OVLAŠĆENIM BANKAMA IZ ČLANA 16 ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRIPAJANJA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRAĆENJA LIKVIDNOSTI PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH KREDITA IZ INOSTRANSTVA ZA NAMENE IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA POTVRDE O UTVRĐIVANJU PRAVA NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA : 
ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA IDENTIFIKACIJE I PRAĆENJA RIZIKA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA BANKE I UPRAVLJANJA TIM RIZIKOM : 
ODLUKA O NAČINU I ROKOVIMA OBAVEŠTAVANJA SAVEZNE KOMISIJE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA O TRANSAKCIJAMA NOVCA UTVRĐENIM U ČLANU 6 ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA : 
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA KONTROLE KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA NAMENJENIH UVOZU, ODNOSNO IZVOZU : 
ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA KOJE BANKA PRIMENJUJE U ODNOSU S KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA : 
ODLUKA O NAČINU IZMIRIVANJA OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PREMA MEĐUNARODNOM UDRUŽENJU ZA RAZVOJ : 
ODLUKA O NAČINU IZMIRIVANJA OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PREMA MEĐUNARODNOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ODLUKA O NAČINU IZMIRIVANJA OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PREMA EVROPSKOJ ZAJEDNICI : 
ODLUKA O NAČINU IZDAVANJA VIZE NA POMORSKU I BRODARSKU KNJIŽICU : 
ODLUKA O NAČINU IZDAVANJA PASOŠA, ZAJEDNIČKOG PASOŠA, PUTNOG LISTA I VIZE : 
ODLUKA O NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA UVOZ I IZVOZ OPOJNIH DROGA I LEKOVA KOJI SADRŽE OPOJNE DROGE : 
ODLUKA O NAČINU DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O PROMETU I STANJU SREDSTAVA NA RAČUNIMA U INOSTRANSTVU I PLAĆANJU I NAPLAĆIVANJU USLUGA PREKO KONTOKORENTNOG RAČUNA I DRUGIH PODATAKA, KAO I O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE TIH IZVEŠTAJA : 
ODLUKA O NACIONALNOM SAVETU ZA INFRASTRUKTURU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O NACIONALNOM SAVETU ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O MREŽI USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O MREŽI USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA : 
ODLUKA O MREŽI SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI : 
ODLUKA O MINIMALNOJ SADRŽINI PROCEDURE "UPOZNAJ SVOG KLIJENTA" : 
ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU I O NAČINU ISKAZIVANJA LIZING NAKNADE I DRUGIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU ZAKLJUČENJEM TOG UGOVORA : 
ODLUKA O MINIMALNIM USLOVIMA ORGANIZACIONE I TEHNIČKE OSPOSOBLJENOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM : 
ODLUKA O MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE IZGRAĐENIH INVESTICIONIH OBJEKATA ODNOSNO IZVEDENIH RADOVA NA TIM OBJEKTIMA : 
ODLUKA O METODOLOGIJI ZA PROCENU UGOVORENE VREDNOSTI JAVNE NABAVKE KREDITA : 
ODLUKA O METODOLOGIJI ZA OBAVLJANJE INTERNE KONTROLE POSLOVA KOJE OBVEZNICI IZ ČLANA 5 ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA IZVRŠAVAJU PREMA TOM ZAKONU : 
ODLUKA O METODOLOGIJI USKLAĐIVANJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE SA ZAKONOM O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA : 
ODLUKA O MERILIMA ZA NAKNADU ZA RAD SAVETNIKA PREDSEDNIKA VLADE I SAVETNIKA POTPREDSEDNIKA VLADE : 
ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI UNUTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI VRŠE ZDRAVSTVENU DELATNOST : 
ODLUKA O MERAMA OGRANIČENJA ISPORUKE PRIRODNOG GASA : 
ODLUKA O MEĐUBANKARSKOM KLIRINGU PLAĆANJA U DEVIZAMA : 
ODLUKA O MAKSIMALNIM VISINAMA ULAGANJA IMOVINE DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA, KAO I USLOVIMA I NAČINU ULAGANJA TE IMOVINE U INOSTRANSTVU : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MREŽE DEČJIH VRTIĆA I OSNOVNIH ŠKOLA : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE DECE OMETENE U RAZVOJU I NAČINU RADA KOMISIJA ZA PREGLED DECE OMETENE U RAZVOJU : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA OCENU SIGURNOSTI NUKLEARNOG OBJEKTA : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ NAORUŽANJA, VOJNE OPREME I ROBE DVOSTRUKE NAMENE : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJU CARINSKI KONTINGENTI ZA UVOZ ODREĐENE ROBE U 2010. GODINI : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJU CARINSKI KONTINGENTI ZA UVOZ ODREĐENE ROBE U 2009. GODINI : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJU CARINSKI KONTINGENTI ZA UVOZ ODREĐENE ROBE : 
ODLUKA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODOBRAVAJU CARINSKI KONTINGENTI : 
ODLUKA O KORIŠĆENJU OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA PRE ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANJA ODREĐENIH TROŠKOVA : 
ODLUKA O JEDINSTVENOM NAČINU OBRAČUNA I OBJAVLJIVANJA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE NA DEPOZITE I KREDITE : 
ODLUKA O JEDINSTVENOM MENIČNOM BLANKETU : 
ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA : 
ODLUKA O JEDINSTVENOJ STRUKTURI ZA IDENTIFIKACIJU I KLASIFIKACIJU RAČUNA I O PLANU RAČUNA ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH PRAVILA I IBAN STANDARDA : 
ODLUKA O JEDINSTVENOJ STRUKTURI ZA IDENTIFIKACIJU I KLASIFIKACIJU RAČUNA I O PLANU RAČUNA ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA KOD BANKE : 
ODLUKA O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA U OBLASTI RADA I OBRASCIMA PRIJAVA I IZVEŠTAJA : 
ODLUKA O JEDINSTVENIM IDENTIFIKACIONIM BROJEVIMA LEKARA I LEKARA STOMATOLOGA KOJI IMAJU OVLAŠĆENJE ZA PROPISIVANJE LEKOVA NA RECEPT NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
ODLUKA O IZVOZU, ODNOSNO UVOZU ROBE I USLUGA BEZ NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA : 
ODLUKA O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE ZAJEDNICE : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ZLATIBORSKOG I MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ŠUMADIJSKOG, POMORAVSKOG, RAŠKOG I RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA TIMOČKE KRAJINE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA PONIŠAVLJA I TOPLICE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA KOLUBARSKE I MAČVANSKE OBLASTI NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE SUVA PLANINA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVAC" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ SRBIJU (SOMBOR-NOVI SAD-PANČEVO-BEOGRAD-SMEDEREVO-JAGODINA-NIŠ) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RADAN PLANINE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PRIRODNOG DOBRA BELJANICA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "AVALA" I "KOSMAJ" NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEĐUNARODNOG PLOVNOG PUTA E 80 - DUNAV (PANEVROPSKI KORIDOR VII) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRSKOG KOMPLEKSA MANASIJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD-RUMA-ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC-LOZNICA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DELA INDUSTRIJSKE ZONE SEKTOR SEVEROISTOK U SMEDEREVU NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA SEVERNOKUČAJSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2009-2018) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA NIŠAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2009-2018) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GORNJEIBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2009-2018) NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROGRAMA ZAŠTITE I RAZVOJA NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA ZA PERIOD 2006-2010. GODINA : 
ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2020. GODINE : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ŠUMADIJSKOG, POMORAVSKOG, RAŠKOG I RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA TIMOČKE KRAJINE : 
ODLUKA O IZRADI REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE SUVA PLANINA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVAC" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "KLJUČ" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ REPUBLIKU SRBIJU (SOMBOR - NOVI SAD - PANČEVO - BEOGRAD - SMEDEREVO - JAGODINA - NIŠ) : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE RADAN PLANINE : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PRIRODNOG DOBRA BELJANICA-KUČAJ : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA AVALA - KOSMAJ : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA TARA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "ĐERDAP" : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MEĐUNARODNOG PLOVNOG PUTA E80 - DUNAV (PANEVROPSKI KORIDOR VII) : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD-RUMA-ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC-LOZNICA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD - POŽEGA : 
ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DELA INDUSTRIJSKE ZONE SEKTOR SEVEROISTOK U SMEDEREVU : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA TOPLIČKO ŠUMSKO PODRUČJE (2003-2012. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA TIMOČKO ŠUMSKO PODRUČJE (2004-2013. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA TARSKO-ZLATIBORSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2003-2012. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA ŠUMADIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2002-2011. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA SEVERNOKUČAJSKO ŠUMSKO PODRUČJE (1999-2008. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA RASINSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2003–2012. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA POSAVSKO-PODUNAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2001-2010. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA PODRINJSKO-KOLUBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2004-2013. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA NIŠAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE (1999-2008. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA MORAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2002-2011. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA LIMSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2000-2009. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA JUŽNOMORAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2001-2010. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA JABLANIČKO ŠUMSKO PODRUČJE (2003-2012. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GORNJEIBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE (1999-2008. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GOLIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2000-2009. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA DONJEIBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE (2003-2012. GODINE) : 
ODLUKA O IZRADI IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU OPŠTE OSNOVE GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA "BANATSKO" ŠUMSKO PODRUČJE ZA PERIOD 2008 - 2017. GODINE : 
ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2010. GODINE : 
ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2009. GODINE : 
ODLUKA O IZNOSU NAKNADE ZA OBRASCE PUTNIH ISPRAVA I VIZA : 
ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ, IZGRADNJU I UREĐENJE TURISTIČKOG CENTRA "BABIN ZUB" NA STAROJ PLANINI, KNJAŽEVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA BEOGRADA, BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA "JAT-TEHNIKA" DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU VAZDUHOPLOVA, BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU "MORAVICA" DRUŠTVENO PREDUZEĆE, UŽICE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA RUDARSKOG INSTITUTA, SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD-ZEMUN : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PROIZVODNO PROMETNOG DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "GLUTIN", BEOGRAD - PADINSKA SKELA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA UPOŠLJAVANJE INVALIDA "PIROTEX TRIKO" D.O.O. PIROT : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING "MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" A.D. BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "BUDUĆNOST" SA P.O. SEVOJNO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE FABRIKA ANIMALNIH BELANČEVINA I MASTI "NAPREDAK" D.O.O. ĆUPRIJA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU MAŠINA I OPREME "KRUŠIK-TEKSTILNE MAŠINE" D.P. VALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA ZA IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA "DIPOS" D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNA STANICA "JAGODINA" DP, JAGODINA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA POLJOPRIVREDNE STANICE DRUŠTVENO PREDUZEĆE SENTA, SENTA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ "JAT AIRWAYS" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM "NIKOLA TESLA" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDU AD ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST I TRANSFER TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI, ZRENJANIN : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA INSTITUTA ZA KUKURUZ "ZEMUN POLJE" D.P. BEOGRAD - ZEMUN : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA GOŠA ZAŠTITNA SOLKO D.O.O. ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA, SMEDEREVSKA PALANKA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENO-PROIZVODNOG PREDUZEĆA "PROTEINKA" NA AKCIJE, SOMBOR : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "ŠUMADIJA", KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "MAK-DI" KRALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA USLUGE U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI "AGROINSTITUT" NA AKCIJE, SOMBOR : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ U AGRARU "AGRORAZVOJ", NIŠ : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDNIH LICA "VUK KARADŽIĆ", NIŠ : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA METALAC, NIŠ : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "OPREMA" JAGODINA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "GRAFOPROMET", KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "ELMONT", NIŠ : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "DES" VALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA RADNO I PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDNIH I DRUGIH LICA "DES", BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PRUŽANJE USLUGA I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNA STANICA "RUMA", RUMA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PROMET POŠTANSKIH MARAKA I INFORMATIVNO-IZDAVAČKU DELATNOST "JUGOMARKA" : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA RADA I INVALIDNE DECE "UNIVERZAL", LESKOVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "ELKA" - ELEKTROKERAMIKA, ARANĐELOVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA "DES", ZAJEČAR : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDNIH LICA - ŠTAMPARIJA "KOSMOS" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDNIH LICA "PLAST-METAL" KRALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "SRBIJATRANS" NIŠ : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA POLJOPRIVREDNE USLUGE "AGROZAVOD", VRŠAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA KONTROLU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA "ENOLOŠKA STANICA", VRŠAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA BERZANSKO POSLOVANJE I INFORMISANJE "PRODUKTNA BERZA", NOVI SAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA BANJSKO I KLIMATSKO LEČENJE "ROMULIJANA" : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE, BAČKA TOPOLA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "VRANJE", VRANJE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "VALJEVO", VALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "STIG", POŽAREVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "SMEDEREVO", KOLARI : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "PODRINJE", ŠABAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "PIROT", PIROT : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "LESKOVAC", LESKOVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "KOSMAJ", MLADENOVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU "IBAR" KRALJEVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE RUČNOG VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNI INSTITUT "DR PETAR DREZGIĆ", SREMSKA MITROVICA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNA STANICA, KOSOVSKA MITROVICA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNA STANICA U KRUŠEVCU : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNA STANICA "OVČAR", ČAČAK : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA POLJOPRIVREDNA STANICA "KRAGUJEVAC", KRAGUJEVAC : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA NA AKCIJE ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU, NEGOTIN : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA NA AKCIJE "GALENIKA KLIRIT" ZEMUN : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "AGROZAVOD" ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, VRBAS : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG NAUČNOISTRAŽIVAČKOG PREDUZEĆA INSTITUT "MIHAJLO PUPIN" P.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG HOTELSKO-TURISTIČKOG PREDUZEĆA NA AKCIJE "LEPTERIJA" SOKOBANJA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA "PRIVREDNA AVIJACIJA" D.O.O. BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA "POLJOPRIVREDNA STANICA" DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, NOVI SAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA "OTVORENI UNIVERZITET" D.O.O. SUBOTICA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA "JAVOR-TEX" D.O.O. PREDUZEĆA ZA RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA RADA, IVANJICA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU RTB BOR–GRUPA INSTITUT ZA BAKAR BOR D.O.O. : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PTT-UGOSTITELJSTVO" D.O.O., BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKE USTANOVE "GEOINSTITUT" : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA "INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAT - HOTELI "SLAVIJA" BEOGRAD : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU DP INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA : 
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU : 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2010. GODINU : 
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA REHABILITACIJU KORISNIKA PENZIJA ZA 2009. GODINU : 
ODLUKA O IZDAVANJU PRIGODNOG ZLATNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 200-GODIŠNJICE PRVOG SRPSKOG USTANKA : 
ODLUKA O IZDAVANJU PRIGODNOG ZLATNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 120-GODIŠNJICE NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O IZDAVANJU PRIGODNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 200-GODIŠNJICE DOLASKA DOSITEJA OBRADOVIĆA U SRBIJU : 
ODLUKA O IZDAVANJU PRIGODNOG KOVANOG NOVCA POVODOM 150-GODIŠNJICE ROĐENJA NIKOLE TESLE : 
ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI REGULISANJA OBAVEZA PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ : 
ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE : 
ODLUKA O IZDAVANJU NEKAMATONOSNE NEPRENOSIVE OBVEZNICE RADI IZMIRIVANJA OBAVEZA SRBIJE I CRNE GORE PO OSNOVU POPUNE KAPITALA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ (REZOLUCIJE BR. 150, 174, 183, 184 I 194) : 
ODLUKA O IZDAVANJU NEKAMATONOSNE I NEPRENOSIVE OBVEZNICE RADI IZMIRIVANJA OBAVEZA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU UPLATA U OSNIVAČKI KAPITAL MEĐUNARODNE AGENCIJE ZA GARANTOVANJE INVESTICIJA : 
ODLUKA O IZDAVANJU NEKAMATONOSNE I NEPRENOSIVE OBVEZNICE NA POZIV PO OSNOVU POPUNE KAPITALA MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 500 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 1000 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 100 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 20 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 2 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 10 I 20 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 5 I 10 DINARA : 
ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA KOVANOG NOVCA APOENA OD 1 I 2 DINARA : 
ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA : 
ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA : 
ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA : 
ODLUKA O IZBORU VLADE : 
ODLUKA O IZBORU TUŽILACA U TUŽILAŠTVA POSEBNE NADLEŽNOSTI : 
ODLUKA O IZBORU SUDIJE USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O IZBORU SUDIJA USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O IZBORU SUDIJA NA TROGODIŠNJI MANDAT U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI : 
ODLUKA O IZBORU SUDIJA NA STALNU FUNKCIJU U SUDOVIMA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI : 
ODLUKA O IZBORU SAVETA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE : 
ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA USTAVNOG SUDA : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SAVETA NARODNE BANKE SRBIJE : 
ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA : 
ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA : 
ODLUKA O IZBORU POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah