Spisak poslovnih akata

ODLUKA O IZBORU DIREKTORA ŠKOLE : 
Statu predškolske ustanove : 
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u osnovnoj školi : 
Rešenje u vidu zabeleške na spisu : 
REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU : 
ODLUKU O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE : 
ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA : 
IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA : 
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE : 
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE : 
PRETHODNI RASPIS : 
PONUDA : 
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE : 
ODLUKA O POKRETANJU OTVORENOG POSTUPKA : 
ODLUKA O IMENOVANjU DIREKTORA (ILI DRUGOG ZASTUPNIKA) PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU NEJAVNOG DVODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU NEJAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU JEDNODOMNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O OSNIVANJU DVODOMNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKU O OSNIVANJU JEDNODOMNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O OSNIVANJU JAVNOG JEDNODOMNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU JAVNOG DVODOMOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE : 
SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU - MEĐUSOBNO PREUZIMANJE ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME : 
REŠENJE ŠKOLSKOG ODBORA PO ŽALBI NA REŠENJE O ISKLJUČENJU UČENIKA IZ SREDNJE ŠKOLE : 
UGOVOR O OSNIVANJU ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE : 
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA : 
PLAN MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA : 
POTVRDA O VOLONTIRANJU : 
SANACIONI PLAN ZA OTKLANJANJE POSLEDICA POŽARA : 
IZVOD OTVORENIH STAVKI - IOS OBRAZAC : 
AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI : 
AKT O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA : 
DAVANJE PROKURE - OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE : 
IZJAVA ZAPOSLENOG O KORIŠĆENJU PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA I NAČINU NAKNADE TROŠKOVA : 
IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKA : 
IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU : 
KNJIGA ODLUKA SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
KNJIGA ODLUKA UPRAVNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
KNJIGA UDELA PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) : 
KONTROLNIK IZVOZA ROBA, ODNOSNO USLUGA : 
KONTROLNIK UVOZA ROBA, ODNOSNO USLUGA : 
MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROBNOG RADA : 
MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PROVERU RADNIH SPOSOBNOSTI PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA OBJAVLJEN OGLAS : 
OBAVEŠTENJE O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI : 
OBAVEŠTENJE O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA : 
OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA IZBORA KANDIDATA PO OGLASU : 
OBAVEŠTENJE O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA NA RADU I ZLOUPOTREBI PRAVA NA ZAŠTITU OD TAKVOG PONAŠANJA : 
OBAVEŠTENJE UZ SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU ZAPOSLENOG : 
OBAVEŠTENJE UZ SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA NEODREĐENOM BROJU LICA ILI PONUDE ODREĐENOM ZAPOSLENOM : 
OBAVEŠTENJE UZ SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA : 
OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIH O ODREĐIVANJU LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENOG I POSLODAVCA U VEZI SA ZABRANOM ZLOSTAVLJANJA : 
OBRAČUNAVANJE OSNOVICE ZA PDV ZA PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA OBJEKTIMA ČIJA JE IZGRADNJA ZAPOČETA PRE, A NASTAVLJENA POSLE 1.1.2005. GODINE : 
ODLUKA (REŠENJE) O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS : 
ODLUKA (REŠENJE) O REZULTATIMA POPISA : 
ODLUKA DIREKTORA O IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI : 
ODLUKA KOJOM SE KONSTATUJE DA JE ODLUKA O IZBORU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE DONETA I DA DIREKTOR TREBA DA STUPI NA DUŽNOST : 
ODLUKA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE : 
ODLUKA O ISPLATI MEĐUDIVIDENDE : 
ODLUKA O IZBORU KANDIDATA : 
ODLUKA O IZDAVANJU AKCIJA TREĆE EMISIJE RADI ZAMENE POSTOJEĆIH AKCIJA PRVE EMISIJE I AKCIJA DRUGE EMISIJE U CILJU IZJEDNAČAVANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI - HOMOGENIZACIJA AKCIJA : 
ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA BEZ JAVNE PONUDE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
ODLUKA O KORIŠĆENJU SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE : 
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU NOVOGODIŠNJIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH : 
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU POKLONA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROBNOG RADA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRETHODNU PROVERU RADNIH SPOSOBNOSTI PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA OBJAVLJEN OGLAS : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA : 
ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU : 
ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
ODLUKA O OTKUPU SUVLASNIČKOG UDELA ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PROCENE RIZIKA : 
ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU : 
ODLUKA O PONIŠTAVANJU STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA RADI SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA : 
ODLUKA O PONOVNOM RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE : 
ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA : 
ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI : 
ODLUKA O POTREBI PRIJEMA PRIPRAVNIKA I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA PRIPRAVNIKA : 
ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ REZERVI DRUŠTVA : 
ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PRETVARANJEM DUGA U KAPITAL : 
ODLUKA O PRENOŠENJU OVLAŠĆENJA IZ RADNOG ODNOSA NA DRUGO LICE : 
ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE NA LIČNI ZAHTEV : 
ODLUKA O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE ZBOG ISTEKA MANDATA : 
ODLUKA O PRIHVATANJU NARODNE INICIJATIVE GRAĐANA ZA FORMIRANJE NOVE MESNE ZAJEDNICE : 
ODLUKA O PROMENI NAZIVA OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA : 
ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE, ODNOSNO OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE : 
ODLUKA O RASPISIVANJU OGLASA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE : 
ODLUKA O RASPODELI DIVIDENDI : 
ODLUKA O RASPODELI DOBITI : 
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA : 
ODLUKA O SMANJENJU NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU RADI POKRIVANJA GUBITAKA : 
ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA : 
ODLUKA PRIVREDNOG DRUŠTVA O ISPLATI NOVČANIH SREDSTAVA VLASNIKU DRUŠTVA : 
OVLAŠĆENJE DIREKTNOG ZADUŽENJA KOJE DUŽNIK DAJE POVERIOCU KAO INSTRUMENT OBEZBEĐENJA PLAĆANJA : 
OVLAŠĆENJE KOJE DUŽNIK DAJE POVERIOCU KAO ZAMENU ZA AKCEPTNI NALOG ČIJA JE VALUTA DOSPEĆA POSLE 30.6.2003. GODINE : 
PLAN KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA : 
PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS : 
PONUDA ZA OTKUP SUVLASNIČKOG UDELA ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
POPUNJAVANJE OBRAZACA POO, PDU I IOK, PRILIKOM PLAĆANJA PORESKOG DUGA PUTEM KOMPENZACIJE (primer popunjavanja) : 
POPUNJENA PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST : 
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
POSLOVNIK O RADU NASTAVNIČKOG VEĆA : 
POSLOVNIK O RADU SAVETA RODITELJA : 
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA (PRAVILA POSTUPKA) : 
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA : 
POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA : 
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
POTVRDA O PREDAJI RADNE KNJIŽICE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA : 
POTVRDA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG BANKARSTVA : 
POVELJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILA O RADNOJ DISCIPLINI I PONAŠANJU ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA : 
PRAVILA O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU STAMBENE ZGRADE : 
PRAVILA PONAŠANJA U USTANOVI : 
PRAVILA POSEBNIH IGARA NA SREĆU - KLAĐENJA : 
PRAVILA POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA : 
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU : 
PRAVILNIK O ČUVANJU POSLOVNE TAJNE : 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ŠKOLI : 
PRAVILNIK O INTERNOJ REVIZIJI U USTANOVI : 
PRAVILNIK O ISPITIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O ISPITIMA U SREDNJOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA ZA VREME BORAVKA U ŠKOLI I SVIH AKTIVNOSTI KOJE ORGANIZUJE ŠKOLA : 
PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU REŠAVANJA PRIGOVORA POTROŠAČA : 
PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU ZA AUTORSKA DELA NASTALA U RADNOM ODNOSU : 
PRAVILNIK O OBEZBEĐENJU KVALITETA NA UNIVERZITETU : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA, INTERNOJ KONTROLI I INTERNOJ REVIZIJI : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM __________________________________________ : 
PRAVILNIK O POHVALJIVANJU I NAGRAĐIVANJU UČENIKA : 
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA : 
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA MALO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA : 
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU : 
PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU ZA MALO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA : 
PRAVILNIK O RADU : 
PRAVILNIK O RADU OSNOVNE, ODNOSNO SREDNJE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O REŠAVANJU PRIGOVORA, ODNOSNO REKLAMACIJE NA PRUŽENU USLUGU : 
PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REKLAME I PROPAGANDE I TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA SREDNJE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA : 
PRISTUPNICA ZA E - BANKU : 
PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE NA SKUPŠTINI AKCIONARA : 
REŠENJE KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE DRŽAVNI SLUŽBENIK POSTAO NERASPOREĐEN : 
REŠENJE O GUBITKU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA : 
REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA : 
REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA : 
REŠENJE O MIROVANJU RADNOG ODNOSA NASTAVNIKU U OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI UPUĆENOM NA RAD U INOSTRANSTVO : 
REŠENJE O NAKNADI ŠTETE POSLODAVCU U VIŠE RATA ILI UZ SRAZMERNO UMANJENJE : 
REŠENJE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 117. ZAKONA O RADU : 
REŠENJE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU : 
REŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA PREMA PREOSTALOJ RADNOJ SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG INVALIDA : 
REŠENJE O OBAVLJANJU POSLOVA ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA NA KOJIMA POSTOJI OPASNOST OD NASTANKA INVALIDNOSTI : 
REŠENJE O ODBACIVANJU ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA : 
REŠENJE O ODBIJANJU ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA : 
REŠENJE O ODSUSTVU SA RADA JEDNOG OD RODITELJA DOK DETE NE NAVRŠI TRI GODINE ŽIVOTA : 
REŠENJE O ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA SMEŠTENOG U USVOJITELJSKU, HRANITELJSKU ILI STARATELJSKU PORODICU : 
REŠENJE O ODSUSTVU SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA : 
REŠENJE O OSLOBAĐANJU ZAPOSLENOG OD OBAVEZE NAKNADE ŠTETE POSLODAVCU : 
REŠENJE O OTKAZU RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU ZBOG NEOPRAVDANOG ODBIJANJA DA STUPI NA RADNO MESTO NA KOJE JE RASPOREĐEN : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU NA ZAHTEV RODITELJA ILI STARATELJA : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU PRIPRAVNIKU KOJI NIJE POLOŽIO STRUČNI ISPIT : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA, ODNOSNO NEPOSEDOVANJA POTREBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO NEDOZVOLJENOG PONAŠANJA : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEVRAĆANJA NA RAD U ROKU UTVRĐENOM ZAKONOM : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG ODBIJANJA POSLA OD STRANE INVALIDA : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG ODBIJANJA ZAPOSLENOG DA POTPIŠE ANEKS UGOVORA O RADU : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE - PREKRŠAJ KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENIH POSLOVA : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG UČINJENOG KRIVIČNOG DELA NA RADU ILI U VEZI SA RADOM : 
REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG ZLOUPOTREBE BOLOVANJA : 
REŠENJE O PLAĆENOM ODSUSTVU : 
REŠENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU I ODSUSTVU SA RADA RADI NEGE DETETA : 
REŠENJE O PREKOVREMENOM RADU : 
REŠENJE O PREMEŠTAJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA DRUGO ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO ZBOG UKIDANJA NJEGOVOG RADNOG MESTA : 
REŠENJE O PRESTANKU MIROVANJA RADNOG ODNOSA : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU KOJI JE NERASPOREĐEN A NIJE PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA KADA JE POSTAO NERASPOREĐEN : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NASTAVNIKU, VASPITAČU ILI STRUČNOM SARADNIKU ZA KOJEG SE UTVRDI DA NE ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI, ODNOSNO OSNOVNOJ ILI SREDNJOJ ŠKOLI : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA PRIPRAVNIKU KOJI NE POLOŽI ISPIT ZA LICENCU : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U SLUČAJU PRESTANKA RADA POSLODAVCA : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM KOJI ZA VREME PROBNOG RADA NIJE POKAZAO ODGOVARAJUĆE RADNE I STRUČNE SPOSOBNOSTI : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG IZREČENE MERE BEZBEDNOSTI, VASPITNE ILI ZAŠTITNE MERE : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG NAVRŠENIH 65 GODINA ŽIVOTA I PROPISANIH GODINA STAŽA OSIGURANJA : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG SMRTI ZAPOSLENOG : 
REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG ZABRANE OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA : 
REŠENJE O PRESTANKU SVOJSTVA PRIPRAVNIKA ZAPOSLENOM NA ODREĐENO VREME KOJI JE POLOŽIO ISPIT ZA LICENCU : 
REŠENJE O PREUZIMANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA IZ UKINUTOG DRŽAVNOG ORGANA : 
REŠENJE O PRIVREMENOM PREMEŠTAJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA IZ JEDNOG U DRUGI DRŽAVNI ORGAN : 
REŠENJE O PRIVREMENOM PREMEŠTAJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA DRUGO ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO U ISTOM DRŽAVNOM ORGANU : 
REŠENJE O PRIZNAVANJU PREDMETA I STICANJU PRAVA NA POLAGANJE DOPUNSKIH ISPITA ZA DOKVALIFIKACIJU : 
REŠENJE O PRIZNAVANJU PREDMETA I STICANJU PRAVA POLAGANJA ISPITA ZA PREKVALIFIKACIJU : 
REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU : 
REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI NEGE DRUGE OSOBE : 
REŠENJE O TRAJNOM PREMEŠTAJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA DRUGO ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO U ISTOM DRŽAVNOM ORGANU : 
REŠENJE O UDALJAVANJU ZAPOSLENOG SA RADA ZBOG UČINJENE POVREDE ZABRANE ILI TEŽE POVREDE RADNIH OBAVEZA : 
REŠENJE O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA BEZ NAKNADE ZARADE : 
REŠENJE O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA : 
REŠENJE O UPUĆIVANJU ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZA VREME PREKIDA RADA DUŽEG OD 45 RADNIH DANA : 
REŠENJE O UPUĆIVANJU ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZA VREME PREKIDA RADA NAJDUŽE 45 RADNIH DANA U KALENDARSKOJ GODINI : 
REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU : 
REŠENJE POSLODAVCA O ISPUNJENJU USLOVA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA : 
SPORAZUM O NAKNADI ŠTETE ZAPOSLENOM : 
SPORAZUM O ODREĐIVANJU ARBITRA RADI SPORAZUMNOG REŠAVANJA SPORNIH PITANJA IZMEĐU POSLODAVCA I ZAPOSLENOG : 
SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA INICIJATIVU ZAPOSLENOG : 
SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA NEODREĐENOM BROJU LICA ILI PONUDE ODREĐENOM ZAPOSLENOM : 
SPORAZUM O PRESTANKU RADNOG ODNOSA USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA : 
SPORAZUM O PREUZIMANJU ZAPOSLENOG U DRUGU USTANOVU SA LISTE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO PRESTALA POTREBA : 
SPORAZUM O UDRUŽIVANJU SINDIKATA RADI ISPUNJENJA USLOVA REPREZENTATIVNOSTI : 
STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
STATUT OSNOVNE ŠKOLE : 
STATUT SREDNJE ŠKOLE : 
STATUT UNIVERZITETA : 
UGOVORNO OVLAŠĆENJE : 
UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU : 
UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS : 
UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS - MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI : 
ZAHTEV ZA IZUZIMANJE OD PRIMENE OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA SA PROŠIRENIM DEJSTVOM U DELU KOJI SE ODNOSI NA ZARADE I NAKNADE ZARADE : 
ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA NAKNADU ŠTETE : 
ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA POKRETANJE POSTUPKA KOD POSLODAVCA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU OD STRANE DRUGOG ZAPOSLENOG SA PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE : 
ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA : 
ZAHTEV ZA PRINUDNU KUPOVINU AKCIJA PROTIV AKCIONARA KOJI JE STEKAO 95% AKCIJA DRUŠTVA : 
ZAHTEV ZA PRINUDNU PRODAJU AKCIJA PO ČLANU 34. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA : 
ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE PRINUDNE PRODAJE AKCIJA PO ČLANU 34. ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA : 
ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE POVREDE RADNE OBAVEZE : 
ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA : 
ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU : 
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA SPAJANJA UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA : 
OBAVEŠTENJE POZNATIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
OBAVEŠTENJE SVIM POVERIOCIMA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
ODLUKA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
ODLUKU O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOJE OSNIVA GRAD ODNOSNO OPŠTINA : 
ODLUKU O OSNIVANJU KLINIČKOG CENTRA : 
ODLUKU O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKU O OSNIVANJU UNIVERZITETA : 
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U AKCIONARSKO DRUŠTVO : 
ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA : 
ODLUKA O USVAJANJU UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA : 
OSNIVAČKI AKT UDRUŽENJA : 
PRIJAVA TRAJNOG PRESTANKA OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI - ODJAVA RADNJE : 
REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENJE NACIONALNIH ILI SLUŽBENIH IMENA ILI ZNAKOVA U POSLOVNOM IMENU PRIVREDNOG DRUŠTVA : 
REŠENJE O USVAJANJU ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU PREVOĐENJA PRIVREDNOG SUBJEKTA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA : 
UGOVOR ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA POVEĆANJEM OSNOVNOG KAPITALA I PRIJEMOM NOVOG AKCIONARA : 
UGOVOR O ODVAJANJU DELA IMOVINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA UZ PRIPAJANJE DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O ODVAJANJU DELA IMOVINE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UZ PRIPAJANJE DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O ODVAJANJU OD DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UZ OSNIVANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
UGOVOR O ORGANIZOVANJU OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
UGOVOR O ORGANIZOVANJU ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
UGOVOR O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U OSIGURANJU : 
UGOVOR O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU : 
UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA ZA UZAJAMNO OSIGURANJE : 
UGOVOR O OSNIVANJU KOMANDITNOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU ORTAČKOG ADVOKATSKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU ORTAČKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O OSNIVANJU STAMBENE ZADRUGE : 
UGOVOR O OSNIVANJU UNIVERZITETA : 
UGOVOR O PODELI UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA DRUŠTVIMA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O PODELI UZ PRIPAJANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AKCIONARSKIM DRUŠTVIMA : 
UGOVOR O PODELI UZ PRIPAJANJE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVIMA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O POSEBNIM ODNOSIMA KONTROLNOG I PODREĐENOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O PRENOSU UDELA I ISTUPANJU IZ DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O PRENOSU UDELA I ISTUPANJU IZ ORTAČKOG DRUŠTVA : 
UGOVOR O PRODAJI SUVLASNIČKOG UDELA ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (U POJEDNOSTAVLJENOM POSTUPKU) : 
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA (U REDOVNOM POSTUPKU) : 
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE DRUŠTAVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU : 
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AKCIONARSKOM DRUŠTVU : 
ZADRUŽNA PRAVILA STAMBENE ZADRUGE : 
ZAHTEV UDRUŽENJU BANAKA ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRERAČUNU OSNOVNOG KAPITALA PRAVNOG LICA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA : 
ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS PROMENE OSNIVAČA PRIVREDNOG SUBJEKTA : 
ODLUKA POSLODAVCA O ODOBRAVANJU I ISPLATI ZAJMA ZAPOSLENIMA : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah