Spisak pravilnika

PRAVILNIK O BROJILIMA REAKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE KLASE TAČNOSTI 2 I 3 : 
PRAVILNIK O MEDICINSKIM TERMOMETRIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI POZICIJA U OBRASCU STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE (novo) : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA OPASNIH SVOJSTAVA HEMIKALIJA : 
PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU : 
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH VODNIH PUTEVA : 
PRAVILNIK O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE : 
PRAVILNIK O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA : 
PRAVILNIK O AUTOMATSKIM MERILIMA NIVOA TEČNOSTI U NEPOKRETNIM REZERVOARIMA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI DIREKTORA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZAPOSLENIH U DIREKCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM KOJI RADE NA POSLOVIMA IZVRŠENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA PLOVIDBENIH NEZGODA PLOVILA : 
PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA GLJIVE GIBBERELLA CIRCINATA NIRENBERG & O’DONNELL, NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA : 
PRAVILNIK O VRSTI I BLIŽIM USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA I OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI : 
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA : 
PRAVILNIK O OBJEKTIMA ZA KOJE SE NE MOŽE IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, STEPENU IZGRAĐENOSTI OBJEKTA I GRAĐEVINSKOJ I UPOTREBNOJ DOZVOLI U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE OBJEKATA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PREMEŠTAJ NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U DRUGO JAVNO TUŽILAŠTVO U SLUČAJU UKIDANJA JAVNOG TUŽILAŠTVA ILI SMANJENJA BROJA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA PREMEŠTAJ SUDIJE U DRUGI SUD U SLUČAJU UKIDANJA PRETEŽNOG DELA NADLEŽNOSTI SUDA ZA KOJI JE IZABRAN : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA OBJEKATA ZA PROMET ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA PREGLEDA I TEHNIČKOG NADZORA ČAMCA, PLOVEĆEG TELA I PLUTAJUĆEG OBJEKTA : 
PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O OBRASCU IZVEŠTAJA O CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA BEZ RECEPTA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU : 
PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA : 
PRAVILNIK O VRSTI, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODELU PRIZNANJA I NAGRADA ZA NAROČITE USPEHE U OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA KESTENOVE OSE DRYOCOSMUS KURIPHILUS YASUMATSU, NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNOG ORGANIZMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI IZJAVE O MREŽI : 
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE, IZDAVANJA I DOSTAVLJANJA VANREDNIH METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH INFORMACIJA I UPOZORENJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU FIZIČKOG SPUTAVANJA I IZOLACIJE LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA KOJA SE NALAZE NA LEČENJU U PSIHIJATRIJSKIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA KRAVE DOJILJE : 
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI PO KOŠNICI PČELA : 
PRAVILNIK O ELEMENTIMA ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA FAKTORINGA : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PRIZNAVANJE KLASIFIKACIONOG DRUŠTVA KOJE PODNOSI ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE, KAO I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE KLASIFIKACIONIH DRUŠTAVA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIPADNICIMA ORGANA, JEDINICA, SLUŽBI I DRUGIM UČESNICIMA I O SREDSTVIMA I OPREMI U CIVILNOJ ZAŠTITI : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE I VRSTI OPREME INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRIRODNIH BOGATSTAVA : 
PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ZNAČKI I SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA I SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA DRŽAVNE PUTEVE
PRAVILNIK O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA OČUVANJE BILJNIH GENETIČKIH RESURSA : 
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM REGISTRU DONORA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I NAČINU RADA LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENJE NADZORA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE TRAMVAJEM : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE TURISTIČKIM VOZOM : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA NASTALIH U POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TRANSPLANTACIJE ORGANA, TKIVA I ĆELIJA, BANAKA ĆELIJA I TKIVA, BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA I TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, KAO I VRSTI I ROKOVIMA ČUVANJA PODATAKA U POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA EVIDENCIJA U OVLAŠĆENIM TRANSFUZIOLOŠKIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE I VRSTI OPREME GEOLOŠKIH I RUDARSKIH INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLJOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA : 
PRAVILNIK O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O LISTAMA ČEKANJA : 
PRAVILNIK O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE : 
PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O INFORMATIČKIM KARAKTERISTIKAMA OPREME ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, USLOVIMA ZADOVOLJAVANJA I NAČINU NJIHOVOG ISPITIVANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA IZ ČLANA 21B ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA : 
PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA/ZONA RASPODELE ZA TERESTRIČKE DIGITALNE TV RADIO-DIFUZNE STANICE U UHF OPSEGU ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE ODOBRENJE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM : 
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I FORMI NAVIGACIONIH POSTUPAKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O AERODROMSKIM NAKNADAMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA : 
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA PO PRIGOVORU, OBRASCU I SADRŽAJU ZAPISNIKA I IZVEŠTAJA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA : 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVOM : 
PRAVILNIK O OBUCI, NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA I VOĐENJU EVIDENCIJA ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA : 
PRAVILNIK O OBUCI, NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA I VOĐENJU EVIDENCIJA ZA VOZAČA TRAMVAJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA GAJENJE KONOPLJE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA LICA SA SERTIFIKATOM ADN : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE, ODNOSNO ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČA VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA : 
PRAVILNIK O NAČINU NOŠENJA UNIFORME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O MERILIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU USPOSTAVLJANJA I ORGANIZACIJE SISTEMA BRZOG OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA ZA BEZBEDNOST HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH MODELA UGOVORA I PREDUGOVORA O OTKUPU UKUPNOG IZNOSA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE JEČMA (HORDEUM VULGARE L.), RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI VIŠEGODIŠNJIH KRMNIH LEGUMINOZA, RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA TROŠKOVE SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U JAVNIM SKLADIŠTIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU IZRADE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA : 
PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE” PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO STRUČNO LICE KOJE ISPITUJE POSUDU POD PRITISKOM ILI CISTERNU ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, O OBRASCU REGISTRA OVLAŠĆENIH STRUČNIH LICA I O IZGLEDU ŽIGA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKE DOZVOLE, SADRŽINI ZAHTEVA I NAČINU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE, KAO I O USLOVIMA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ENERGETSKE OBJEKTE ZA KOJE SE NE IZDAJE ENERGETSKA DOZVOLA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA : 
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE STRUČNOG ZNANJA I USAVRŠAVANJA LJUDSKIH KAPACITETA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KONOPLJE (CANNABIS SATIVA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA JAVNIH UGOVORA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ISPITIVANJE SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK : 
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU JAVNIH SPORTSKIH OBJEKATA I OBAVLJANJU SPORTSKIH AKTIVNOSTI U JAVNIM SPORTSKIM OBJEKTIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA KOJA RUKUJU OPASNIM MATERIJAMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I PERIODIČNOSTI PROVERE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI INSTRUMENATA I OPREME IZ DRŽAVNOG METEOROLOŠKOG I HIDROLOŠKOG OSMATRAČKOG SISTEMA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE :
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2012. GODINU : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA OBRADU KRVI I KOMPONENTI KRVI NAMENJENIH ZA TRANSFUZIJU : 
PRAVILNIK O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU, NAČINU ODREĐIVANJA VISINE NAKNADE ŠTETE I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA NAKNADU ŠTETE ZA ŠTETNE ORGANIZME SA LISTE IA DEO I, LISTE IA DEO II, LISTE IB I LISTE IIB : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA ISPITIVANJE NEREGISTROVANIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I AKTIVNE SUPSTANCE ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE KOJA NIJE UPISANA U LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI U ISTRAŽIVAČKE ILI RAZVOJNE SVRHE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA : 
PRAVILNIK O PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I ROKU VAŽENJA POTVRDE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O LICENCIRANJU STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI : 
PRAVILNIK O LICENCIRANJU ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I LABORATORIJSKO TESTIRANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE, ODNOSNO ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA LICE SA SERTIFIKATOM ADN : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽ : 
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNjI ELEKTRIČNE : 
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA I TOV JAGNJADI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZJAŠNJENJE O DALJEM POSTUPANJU SA NEUPOTREBLJENIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAVANJE I KORIŠĆENJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, KAO I POTVRDI O POVLAČENJU PRISTANKA I UNIŠTENJU DATIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA :
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE DONORA O DAVANJU I KORIŠĆENJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA OBAVEŠTENJA ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA VEĆEG OD 16 BAR : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT NAFTOVODIMA I PRODUKTOVODIMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN : 
PRAVILNIK O SADRŽINI SERTIFIKATA ZA VOZAČA, ROKU VAŽENJA I USLOVIMA ZA PRODUŽENJE VAŽENJA SERTIFIKATA ZA VOZAČA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH SERTIFIKATA ZA VOZAČA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA VOZILO I USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE, ODNOSNO VRAĆA SERTIFIKAT O ODOBRENJU ZA VOZILO : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE : 
PRAVILNIK O OBRASCU MESEČNIH IZVEŠTAJA O ROKOVIMA IZMIRENJA OBAVEZA JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA, UTVRĐENIH ZAKONOM KOJIM SE ODREĐUJU ROKOVI IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE NADZORA NAD PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE : 
PRAVILNIK O KVALITETU CEMENTA : 
PRAVILNIK O OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLJU : 
PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBDARENE ZA MATEMATIKU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE ŠEĆERNE REPE (BETA VULGARIS SSP. ALTISSIMA VAR. SACHARIFERA ALEF.) RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKOG LIZINGA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU : 
PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I FORMI I SADRŽINI DOKUMENTACIJE O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARUČIOCA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, IZMENU I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI I O NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH I ODUZETIH LICENCI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU I OBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMENJUJE ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2013. GODINI : 
PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU : 
PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA : 
PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA : 
PRAVILNIK O ČUVANJU, ZAŠTITI I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOZAČA VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, SASTAVU KOMISIJE I IZNOSU TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA, ODNOSNO RAZMENE PODATAKA O SEVESO POSTROJENJU, ODNOSNO KOMPLEKSU ČIJE AKTIVNOSTI MOGU DOVESTI DO NASTANKA HEMIJSKOG UDESA SA PREKOGRANIČNIM EFEKTIMA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA, NAČINU OSTVARIVANJA I FINANSIRANJA POSEBNIH, SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA I DRUGIH OBLIKA RADA I USLUGA KOJE OSTVARUJE PREDŠKOLSKA USTANOVA : 
PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTSKIH STRUČNJAKA : 
PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA : 
PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU I POTVRDAMA O OBUČENOSTI VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA : 
PRAVILNIK O SISTEMU UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCIMA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA GORIVO : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KATEGORISANE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O ROKOVIMA, SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O NABAVCI I PRODAJI NAFTE, DERIVATA NAFTE, BIOGORIVA I KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIMENE METODA HIDROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU KODIRANJA, EVIDENTIRANJA I PRIKUPLJANJA PODATAKA IZ DRŽAVNOG HIDROLOŠKOG OSMATRAČKOG SISTEMA : 
PRAVILNIK O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU ZAŠTITE HIDROMETEOROLOŠKOG INFORMACIONOG SISTEMA I NAČINU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA PRISTUP TOM SISTEMU : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA ŠUMARSKOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA TESTIRANJE KRVI I KOMPONENATA KRVI : 
PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI JABUČASTIH VOĆNIH VRSTA, RADI PRIZNAVANJA SORTI : 
PRAVILNIK O VAGAMA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I SPORTSKIH DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROMETA, ODNOSNO DOZVOLAMA ZA KORIŠĆENJE NAROČITO OPASNIH HEMIKALIJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ČUVANJA I DOSTUPNOSTI DOKUMENTACIJE U OVLAŠĆENIM TRANSFUZIOLOŠKIM USTANOVAMA, ODNOSNO BOLNIČKIM BANKAMA KRVI : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI I NAČINU UTVRĐIVANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNE USLUGE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI JAVNIH BIBLIOTEKA : 
PRAVILNIK O NAČINU SMEŠTAJA TERETA, NJEGOVOG OBEZBEĐENJA I OZNAČAVANJA : 
PRAVILNIK O UNIFORMI I OZNAKAMA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKAMA FUNKCIJA I SPECIJALNOSTI I LIČNOJ KARTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKA I DRUGE SIGNALIZACIJE ZA OBELEŽAVANJE GRANIČNOG PRELAZA I NJEGOVOG PODRUČJA I OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU POSTAVLJANJA POSEBNIH TABLI I SIGNALIZACIJE KOJIMA SE UPOZORAVA NA PRIBLIŽAVANJE GRANIČNOJ LINIJI : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE SOJE RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA U SPORTU : 
PRAVILNIK O OBUČAVANJU, NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA NASTAVNIH SREDSTAVA I OPREME ZA OBUČAVANJE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORE ZAŠTITE OD POŽARA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, POSTUPKU IZDAVANJA I IZGLEDU LICENCE ZA PROCENU RIZIKA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA I KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA, OBJEKTIMA I DRUGIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE SAČINJAVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMAJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIV : 
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA : 
PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ZNAKA UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE NOVOG RADNOG ODNOSA I ANGAŽOVANJE NOVIH LICA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE SUNCOKRETA RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IMENOVANJE TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI MERILA : 
PRAVILNIK O VODNIM PUTEVIMA, LUKAMA I PRISTANIŠTIMA NA KOJIMA JE PILOTAŽA OBAVEZNA ZA PLOVILA ODREĐENE VRSTE I VELIČINE : 
PRAVILNIK O BUCI KOJU EMITUJE OPREMA KOJA SE UPOTREBLJAVA NA OTVORENOM PROSTORU : 
PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O GEODETSKO-KATASTARSKOM INFORMACIONOM SISTEMU : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U ODGOVARAJUĆIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTISTA AMATERA ZA SPORTSKO USAVRŠAVANJE I ZA DODELU NOVČANE POMOĆI VRHUNSKIM SPORTISTIMA SA POSEBNIM ZASLUGAMA : 
PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI VRHUNSKIH SPORTISTA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI, NAČINU NJIHOVOG POLAGANJA I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA PRI IZGRADNJI PRATEĆE INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA POSTAVLJANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA, PRIPADAJUĆIH SREDSTAVA I ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE OPREME PRILIKOM IZGRADNJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI LIKVIDACIONOG OSTATKA ZA POTREBE ODREĐIVANJA IZNOSA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI : 
PRAVILNIK O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA KOMORA : 
PRAVILNIK O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE TUNEL NA JAVNOM PUTU MORA DA ISPUNJAVA SA GLEDIŠTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PODOBNOSTI PUTA ZA ODVIJANJE SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA, RADI PRIZNAVANJA SORTI : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE PŠENICE, RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE, POSTUPKU PRIZNAVANJA OZNAKA ZA MIRNA VINA I NEKA SPECIJALNA VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM, KAO I O NAČINU PROIZVODNJE I OBELEŽAVANJA MIRNIH VINA I NEKIH SPECIJALNIH VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU VEŠTAČKIM OPTIČKIM ZRAČENJIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEK : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKU ČUVANJA PODATAKA U EVIDENCIJAMA KOJE VODI GRANIČNA POLICIJA : 
PRAVILNIK O POSTAVLJANJU I KORIŠĆENJU UREĐAJA I DRUGIH TEHNIČKIH SREDSTAVA PRILIKOM ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE : 
PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA U KOME SE NALAZI GRANIČNI PRELAZ : 
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA IDENTIFIKACIONE KARTE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA POVREDA DRŽAVNE GRANICE I GRANIČNIH INCIDENATA : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE GRANIČNE DOZVOLE, OBRASCU GRANIČNE DOZVOLE I NAČINU I ROKOVIMA NJENOG IZDAVANJA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA KRETANJE I ZADRŽAVANJE NA PODRUČJU GRANIČNOG PRELAZA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ČUVANJE, UPRAVLJANJE I DISTRIBUCIJU KRVI I KOMPONENATA KRVI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, STANDARDIMA I MERAMA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA KVALITETA U OBAVLJANJU TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI, ODNOSNO ODREĐENIH POSLOVA TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU KADRA, OPREME I PROSTORA ZA OBAVLJANJE TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI, ODNOSNO ODREĐENIH POSLOVA TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PRENOSA ODOBRENJA ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ODOBRENJA ZA EKSPLOATACIJU REZERVI MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA, DRUGIM PROMETOM DOBARA I PRUŽANJEM USLUGA, BEZ NAKNADE, O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNIM MATERIJALOM I DRUGIM POKLONIMA MANJE VREDNOSTI : 
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2013. GODINU : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA METEOROLOŠKU I HIDROLOŠKU DELATNOST : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA I DOPUNSKIH MREŽA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA, KAO I NAČINU UPISA U REGISTAR : 
PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DOZVOLAMA DA SE UMRLI SAHRANI PRE PRIJAVE ČINJENICE SMRTI MATIČARU : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU ELEKTROMAGNETSKOM POLJU : 
PRAVILNIK O VANREDNOM PREVOZU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA NAPLATOM POTRAŽIVANJA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI SIRKA ZA ZRNO I SIRKA METLAŠA (SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH) RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE PREBIVALIŠTA NA ADRESI USTANOVE, ODNOSNO CENTRA ZA SOCIJALNI RAD : 
PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI IZVODE OBRAZOVNO - VASPITNI RAD IZ IZBORNIH PREDMETA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA I DRUGIH PLOVILA, KAO I USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA ZDRAVSTVENOG NADZORA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UN : 
PRAVILNIK O METODAMA UZORKOVANJA I ISPITIVANJA HRANE RADI UTVRĐIVANJA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI : 
PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I ZA FINANSIRANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH EVIDENCIJA KOJE BANKA DOSTAVLJA PORESKOJ UPRAVI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE ISPITIVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU O ISPLAĆENIM ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILNIK O PROJEKTOVANJU REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE ODREĐENIH ELEMENATA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE POJEDINIH MAGISTRALNIH ŽELEZNIČKIH PRUGA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PROBNE VOŽNJE BRODOVA I O ZONAMA PLOVIDBE BRODOVA : 
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA, UVIDA I IZDAVANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA : 
PRAVILNIK O LISTI ADITIVA, ODNOSNO EKSTENDERA KOJI SU KAO TAKVI DEKLARISANI ZA DODAVANJE U POGONSKA GORIVA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE DUVANA (NICOTIANA TABACUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTI TRAVA (POACEAE) RADI PRIZNAVANJA SORTI : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, KAO I O NAČINU KONTROLE OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O TOPOGRAFSKOM PREMERU I TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKIM PROIZVODIMA : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU DONATORSKE KARTICE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA DOKUMENTA O INFORMISANJU, SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O PRISTANKU I O POVLAČENJU PRISTANKA ZA UZIMANJE ORGANA ŽIVOG DAVAOCA ORGANA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O PRISTANKU PRIMAOCA ORGANA ZA PRESAĐIVANJE ORGANA : 
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O DAVANJU SAGLASNOSTI, O ODBIJANJU DAVANJA SAGLASNOSTI I O POVLAČENJU SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA : 
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O ZABRANI UZIMANJA ORGANA, ODNOSNO TKIVA : 
PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE O PRISTANKU ZA DONIRANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA U SLUČAJU MOŽDANE SMRTI : 
PRAVILNIK O OBIMU PREGLEDA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI : 
PRAVILNIK O SISTEMU PRAĆENJA, NAČINU OZNAČAVANJA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU SVAKOG POJEDINAČNOG UZIMANJA KRVI, ODNOSNO POJEDINAČNE JEDINICE KRVI, KAO I O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVLJIVANJE OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐ : 
PRAVILNIK O PERIODIČNIM PREGLEDIMA SUBJEKATA U PRVOJ I DRUGOJ KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA : 
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD UDESA
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG DELA OBJEKTA I NAČINU OBRAČUNA NAKNADE ZA SKLONIŠTE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I METODAMA ZA ISPITIVANJE AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU PRIJAVE ZA UPOTREBU U ZATVORENIM SISTEMIMA GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA, NAČINU ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA IZ PRIJAVE, KAO I O SADRŽINI PRIJAVE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU U ZATVORENIM SISTEMIMA : 
PRAVILNIK ZA KATASTARSKO KLASIRANJE I BONITIRANJE ZEMLJIŠTA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA USLOVA ZA OSTVARIVANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2012. GODINU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA I NAKNADA ZA ODREĐENE VRSTE ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU SVIH OBLIKA RADA STRUČNIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU ODREĐIVANJA I DODELJIVANJA JEDINSTVENOG BROJA ZA POTREBE SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA, SPROVOĐENJU ISPITA PROVERE ZNANJA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA RASPISIVANJE I SPROVOĐENJE URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG KONKURSA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I STANOVA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA STICANJE STATUSA ISTAKNUTOG UMETNIKA, ODNOSNO ISTAKNUTOG STRUČNJAKA U KULTURI : 
PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRASCU PRIJAVE POTRAŽIVANJA DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA : 
PRAVILNIK O OBRASCU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAVETNIKA, OBRASCU SERTIFIKATA ZA SAVETNIKA, KAO I O OBRASCU POTVRDE O ZAVRŠENOM STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA SAVETNIKA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU STARIM I UMETNIČKIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI, NAČINU SERTIFIKOVANJA ISTIH I VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE IZDATIH SERTIFIKATA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCE I USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ZA ORGANIZOVANJE I REALIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU : 
PRAVILNIK O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU U TERESTRIČKOJ DIGITALNOJ RADIODIFUZIJI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE KOJEM SE IZDAJE LICENCA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA SAVETNIKA, KAO I O OBRASCU LICENCE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2012. GODINU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTEVA ZA RAZMAK GOVORNIH KANALA VAZDUH-ZEMLJA : 
PRAVILNIK O PREUZIMANJU PROPISA EVROPSKE UNIJE O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA UPRAVLJANJE PROTOKOM VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU DOGAĐAJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O VATROGASNO-SPASILAČKOJ SLUŽBI I VATROGASNO-SPASILAČKOM OBEZBEĐENJU NA AERODROMIMA : 
PRAVILNIK O OSMOTRENIM METEOROLOŠKIM PODACIMA ZA IZRADU VAZDUHOPLOVNIH AERODROMSKIH KLIMATOLOŠKIH INFORMACIJA : 
PRAVILNIK O OPERATIVNOJ DOZVOLI I ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA : 
PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PRIMENU PROTOKOLA ZA PRENOS PORUKA O LETU : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNIH DISPEČERA : 
PRAVILNIK O NAČINU VANREDNOG PREGLEDA MERILA : 
PRAVILNIK O ZNAKU PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, ODNOSNO ZASTUPNIKA I OZNACI FINOĆE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA USAGLAŠENOSTI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA OSNOVU PROPISANE DOKUMENTACIJE : 
PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, SUROGATA KAFE I SRODNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ISPITA, ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA ISPITIVAČA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT : 
PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, ODNOSNO SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, ZA KOJE JE IZDATA DOZVOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA : 
PRAVILNIK O VRSTI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, NAČINU AKTIVIRANJA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA U ZAVISNOSTI OD VRSTE ORGANIZOVANOG PUTOVANJA : 
PRAVILNIK O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OZNAČAVANJA DRŽAVNIH PUTEVA, SADRŽINI EVIDENCIJE, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, NAČINU PRIKUPLJANJA, ODNOSNO OBNAVLJANJA PODATAKA, KAO I USLOVIMA KORIŠĆENJA PODATAKA IZ EVIDENCIJE O DRŽAVNIM PUTEVIMA : 
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DELATNOSTI, NAČINU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA, RAZVRSTAVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I MINIMALNO TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PREDMETA PO KOJIMA POSTUPA IZVRŠITELJ, NAČINU PRISTUPA EVIDENCIJI I POSTUPANJU SA EVIDENCIJOM U SLUČAJU SMRTI, RAZREŠENJA ILI PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU PROTIV IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA 2012. GODINU : 
PRAVILNIK O FONDU ZA ZAŠTITU INVESTITORA : 
PRAVILNIK O KATASTRU LOVIŠTA I CENTRALNOJ BAZI PODATAKA : 
PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU : 
PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU SPORTA I OMLADINE : 
PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA SERTIFIKATA O PRIMENI SMERNICA DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE ZA LEKOVE KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSKOJ MEDICINI : 
PRAVILNIK O LISTI OCENJIVAČA VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVAČA : 
PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA : 
PRAVILNIK O PRIVREMENOM BROJU JAVNOBELEŽNIČKIH MESTA I SLUŽBENIM SEDIŠTIMA JAVNIH BELEŽNIKA I JAVNOBELEŽNIČKIM MESTIMA ZA KOJA ĆE SE RASPISATI KONKURS ZA PRVIH 100 JAVNIH BELEŽNIKA : 
PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI I RADNOM VREMENU JAVNOG BELEŽNIKA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽAJU DOKUMENTACIJE I NAČINU ODOBRENJA IZMENE ILI DOPUNE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE, KAO I NAČINU DOBIJANJA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET : 
PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA STRUČNE SLUŽBE ZA GAZDOVANJE LOVIŠTEM : 
PRAVILNIK O LOVAČKOM ISPITU : 
PRAVILNIK O SPROVOĐENJU ISPITA, ORGANIZACIJI SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA I VOĐENJU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA (LICENCI) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE : 
PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE, ODNOSNO SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA : 
PRAVILNIK O UNIVERZALNOM SERVISU : 
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA : 
PRAVILNIK O PREUZIMANJU EVROPSKIH PROPISA O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ NOVE GENERACIJE EVROPSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM (SESAR) : 
PRAVILNIK O LETILIŠTIMA I TERENIMA : 
PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROCEDURE KOJE SE ODNOSE NA PLANOVE LETA U PREDPOLETNOJ FAZI : 
PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA AUTOMATSKE SISTEME ZA RAZMENU PODATAKA O LETU : 
PRAVILNIK O OSNOVNIM PRAVILIMA U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I NADLEŽNOSTIMA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O AERODROMIMA : 
PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I ORGANIZACIONE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE PASA I MAČAKA : 
PRAVILNIK O FITOSANITARNOM PREGLEDU BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA I O BILJNOM PASOŠU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI : 
PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2011. GODINU : 
PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE : 
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA TIPA MERILA ZA POJEDINE VRSTE MERILA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI KADROVA KOJE MORA DA ISPUNJAVA DISTRIBUTER, ODNOSNO UVOZNIK ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
PRAVILNIK O PROGRAMU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ISPITIVAČA, PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA ISPITIVAČA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA PROVERE ZNANJA I IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE (LICENCE) ZA INSTRUKTORA VOŽNJE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2012. GODINU : 
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA I USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE I OVLAŠĆENJA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA I POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI UGOVORA O MIROVANJU DUGOVA : 
PRAVILNIK ZA OSNOVNE GEODETSKE RADOVE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIHVATILIŠTA I PANSIONI ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM STANDARDIMA PRISTUPAČNOSTI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM MERILIMA I DOPUNSKIM KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA ZA DODELU DOTACIJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA KONKURSA, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE KOJA SPROVODI KONKURS ZA IMENOVANJE IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI LEGITIMACIJE IZVRŠITELJA I ZAMENIKA IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA PROIZVODNJU LEKA I REGISTRU IZDATIH DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU INFORMACIJE O OPASNOSTIMA, MERAMA I POSTUPCIMA U SLUČAJU UDESA : 
PRAVILNIK O PROFESIONALNIM VATROGASNIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA PREDAVAČA NA PRIPREMNOJ NASTAVI, OBUKAMA I SEMINARIMA I UČEŠĆE U RADU U KOMISIJAMA, KOJE ORGANIZUJE, ODNOSNO OBRAZUJE AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O ADRESNOM REGISTRU : 
PRAVILNIK O TARIFI : 
PRAVILNIK O NAČINU RADA, POSTUPKU, SASTAVU, NAČINU IZBORA I RAZREŠENJA SUDIJA SUDA ČASTI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA VRŠENJE METROLOŠKOG NADZORA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI OPERATERIMA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA I/ILI EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA : 
PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTITNOG POJASA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE MREŽE I PRIPADAJUĆIH SREDSTAVA, RADIO-KORIDORA I ZAŠTITNE ZONE I NAČINU IZVOĐENJA RADOVA PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKATA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA IZVRŠITELJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRIHVATILIŠTA ZA ZBRINJAVANJE ZAŠTIĆENIH DIVLJIH ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTISTA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I UČESTVOVANJE NA SPORTSKIM TAKMIČENJIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ODGAJIVAČNICE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DODELJENIH PROIZVOĐAČKIH KODOVA I IZDATIH LICENCI, O SADRŽINI ZAHTEVA I DOKAZIMA KOJIMA SE POTVRĐUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE, O IZGLEDU I SADRŽINI LICENCE I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJ : 
PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVA, OPREME I PROSTORA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZEĆE ILI DRUGO PRAVNO LICE ZA VRŠENJE MERENJA I ISPITIVANJA RADA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH MREŽA I USLUGA, PRIPADAJUĆIH SREDSTAVA, ELEKTRONSKE KOMUN : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA : 
PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA I CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA PREVENCIJU, PREGLEDE I LEČENJA BOLESTI USTA I ZUBA KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA : 
PRAVILNIK O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRESTANKA SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA I POSTUPKU ISPLATE NESAGLASNIH AKCIONARA U SLUČAJU ISKLJUČENJA AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI : 
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI RIBOLOVNIH VODA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROMET NA MALO MEDICINSKIH SREDSTAVA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, KAO I NAČINU UPISA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU GALENSKIH LEKOVA : 
PRAVILNIK O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ OPREMI : 
PRAVILNIK O ZABRANJENIM POSTUPANJIMA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI : 
PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRADU PRELIMINARNE PROCENE RIZIKA OD POPLAVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBELEŽAVANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA I DOZVOLE ZA MERENJE EMISIJE IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM MERAMA I ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA DOZVOLJENE EMISIONE FAKTORE ZA ISPARLJIVA ORGANSKA JEDINJENJA KOJA POTIČU IZ PROCESA SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA BENZINA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PLASTIČNE KESE SA ADITIVOM ZA OKSIDACIONU RAZGRADNJU I BIORAZGRADNJU, O OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI IMENOVANO TELO : 
PRAVILNIK O STRUČNIM POSLOVIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI : 
PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU OBJEKATA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI UPRAVNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I ODGOVARAJUĆOJ VRSTI ODEĆE, OBUĆE I OPREME DEVIZNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBIMU PRETHODNIH RADOVA, PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI I STUDIJE OPRAVDANOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U LOVSTVU : 
PRAVILNIK O PROGRAMIMA I ROKOVIMA ZA ODRŽAVANJE SEMINARA, NAČINU POLAGANJA ISPITA I IZGLEDU I SADRŽAJU DOZVOLE (LICENCE) ZA PREDAVAČA TEORIJSKE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI : 
PRAVILNIK O PRIMENI IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA U MEDICINI : 
PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, JEDINSTVENOM PROGRAMU OBUKE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDAVAČI KOJI VRŠE OBUKU : 
PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU : 
PRAVILNIK O PODELI NA LISTOVE KARATA I PLANOVA U DRŽAVNOJ PROJEKCIJI : 
PRAVILNIK O OVERAVANJU MERILA : 
PRAVILNIK O ODEĆI, RUBLJU, OBUĆI I POSTELJINI OSUĐENIH LICA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE, IZGLEDU I SADRŽINI OZNAKE, VRSTI OPREME I IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA VODNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE STRUČNIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ŽIGOVA NA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD TITAN-DIOKSIDA, MERAMA NADZORA I MONITORINGA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA POŠILJKE ZA PREGLED, POSTUPKU I MERAMA ZA POSTUPANJE SA POŠILJKOM KOJOJ JE ZABRANJEN UVOZ : 
PRAVILNIK O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI I PROCEDURI REALIZACIJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠTETE OD DIVLJAČI I ŠTETE NA DIVLJAČI I POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA ŠTETE : 
PRAVILNIK O KVALITETU ČAJA, BILJNOG ČAJA I NJIHOVIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA : 
PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI NASELJENO MESTO U KOJEM SE OBAVLJA POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA KANDIDATA ZA VOZAČE I VOĐENJU EVIDENCIJA O MESTIMA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE USLOVE : 
PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PROCENE RIZIKA RADI OBAVLJANJA FITOSANITARNIH PREGLEDA POŠILJAKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA SA SMANJENOM UČESTALOŠĆU : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA ISHRANE UČENIKA I STUDENATA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINARSKI REGISTAR : 
PRAVILNIK O REFERENTNIM USLOVIMA ZA TIPOVE POVRŠINSKIH VODA : 
PRAVILNIK O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE : 
PRAVILNIK O OSNOVAMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAGRADE ZA RAD I NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA U FUNKCIJI STEČAJNOG, ODNOSNO LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABLOVSKO EMITOVANJE PROGRAMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU INSTITUCIONALNOG POSREDOVANJA U SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA : 
PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U LOVSTVU : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA MEDICINSKA SREDSTVA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE : 
PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA : 
PRAVILNIK O LISTI POPs MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPs OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA : 
PRAVILNIK O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ZGRADA : 
PRAVILNIK O ODMORU I OPORAVKU STUDENATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE REŠENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, PROSTORIJA, ODGOVARAJUĆE OPREME I UREĐAJA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PROIZVOĐAČ RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA : 
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RADIOAKTIVNIM OTPADOM : 
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE SPORTSKOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO STANICA NA DOMAĆIM I STRANIM VAZDUHOPLOVIMA, LOKOMOTIVAMA, BRODOVIMA I DRUGIM PLOVILIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA, OBAVLJANJA TEHNIČKIH PREGLEDA I ZAŠTITE OD ŠTETNIH SMETNJI : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I SLUŽBENE ZNAČKE LOVNOG INSPEKTORA, KAO I O NAČINU KORIŠĆENJA ZAŠTITNE OPREME LOVNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE VISOKOŠKOLSKE I DRUGE ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE OSPOSOBLJAVANJEM U OBLASTI SPORTA : 
PRAVILNIK O BILJNIM VRSTAMA KOJE SE SMATRAJU MEĐUSOBNO BLISKIM : 
PRAVILNIK O UNAPREĐENJU ZNANJA IZ BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA VOZAČE KOJIMA JE ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU EVIDENCIJE, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJU VODI OVLAŠĆENO TELO : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA TRŽIŠNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE : 
PRAVILNIK O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ISPLAĆENE NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI : 
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA, KAO I STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PROGLAŠENJE TURISTIČKOG PROSTORA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI LICA KOJE PRIJAVI SUMNJU NA KORUPCIJU : 
PRAVILNIK O VRSTI, OBLIKU I NAČINU STAVLJANJA DRŽAVNIH ŽIGOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI OVERAVANJU MERILA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA KOJI OSTVARUJU PROGRAM OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2011. GODINU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA MORAJU DA ISPUNJAVAJU PUTNI OBJEKTI I DRUGI ELEMENTI JAVNOG PUTA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VODNOG INFORMACIONOG SISTEMA, METODOLOGIJI, STRUKTURI, KATEGORIJAMA I NIVOIMA SAKUPLJANJA PODATAKA, KAO I O SADRŽINI PODATAKA O KOJIMA SE OBAVEŠTAVA JAVNOST : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA RAZVIJANJE SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA KAO REGIONALNIH CENTARA KOMPETENCIJA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU GRANICA PODSLIVOVA : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, UREĐENJE I OPREMANJE NAUTIČKIH OBJEKATA I STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU MARINA : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, UREĐENJE I OPREMANJE LOVNOTURISTIČKIH OBJEKATA I STANDARDIMA, USLOVIMA I NAČINU PRUŽANJA I KORIŠĆENJA USLUGA LOVNOG TURIZMA :
PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC. PROUZROKOVAČA RAKA KROMPIRA, NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNIH ORGANIZAMA, USLOVIMA ZA OKONČ : 
PRAVILNIK O PRIMENI TROŠKOVNOG PRINCIPA, ODVOJENIH RAČUNA I IZVEŠTAVANJU OD STRANE OPERATORA SA ZNAČAJNOM TRŽIŠNOM SNAGOM U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA : 
PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA U JAVNIM TELEFONSKIM MREŽAMA NA FIKSNOJ LOKACIJI : 
PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA PORESKIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI : 
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA AMATERSKIH RADIO STANICA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HLADNOOBLIKOVANE ZAVARENE ŠUPLJE PROFILE ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OD NELEGIRANIH I FINOZRNIH ČELIKA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA BETONSKI ČELIK : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA (novo) : 
PRAVILNIK O OPŠTIM PRAVILIMA ZA PARCELACIJU, REGULACIJU I IZGRADNJU : 
PRAVILNIK O NADZORU NAD RADOM ZAVODA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNJI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE : 
PRAVILNIK O ZNAKOVIMA NA SKIJALIŠTU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA PENZIJSKIH PLANOVA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU NASTAVNIKA I NJIHOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE STUDIJE UTICAJA NA STRUKTURU TRŽIŠTA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU NAJVIŠEG IZNOSA KOJI KORISNIK KREDITNE PODRŠKE OSTVARUJE PO HEKTARU ZASEJANE/ZASAĐENE KULTURE U 2011. GODINI : 
PRAVILNIK O OBRAZOVNIM STANDARDIMA ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA ZA PREDMETE SRPSKI JEZIK, MATEMATIKA I PRIRODA I DRUŠTVO : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PLANA PREVOZA, KAO I NAČINU PREVOZA ŽIVOTINJA KOJIM SE OBEZBEĐUJE ZAŠTITA ŽIVOTA I DOBROBITI ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA UVOZ MALIH KOLIČINA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA I O ODREĐIVANJU MALIH KOLIČINA ZA POJEDINE VRSTE BILJA I BILJNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA UREĐENJE, OBELEŽAVANJE I ODRŽAVANJE SKIJALIŠTA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI TRGOVINSKIH FORMATA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OPŠTIH MEDICINSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA ČLANA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA NA RASPOLAGANJE I POVLAČENJE AKUMULIRANIH SREDSTAVA PRE NAVRŠENIH 58 GODINA ŽIVOTA : 
PRAVILNIK O BILANSU ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KASTODI BANKE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA U POGLEDU KVALITETA KOJE MORA DA ISPUNJAVA VOĆE KOJE SE SKLADIŠTI U JAVNOM SKLADIŠTU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBRASCU PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, SPORTSKIM SAVEZIMA, SPORTSKIM DRUŠTVIMA I SPORTSKIM CENTRIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU OBELEŽAVANJA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG PAKOVANJA LEKA, DODATNOM OBELEŽAVANJU, KAO I SADRŽAJU UPUTSTVA ZA LEK : 
PRAVILNIK O PREMERU I REGISTRU DRŽAVNE GRANICE : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ : 
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MANJEG, ODNOSNO VEĆEG BROJA DECE OD BROJA KOJI SE UPISUJE U VASPITNU GRUPU : 
PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU : 
PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2010. GODINU : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETA ZA UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE AKTIVNOSTI : 
PRAVILNIK O ŠUMSKOM REDU : 
PRAVILNIK O POSTUPANJU SA UREĐAJIMA I OTPADOM KOJI SADRŽI PCB : 
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU MELIORACIONIH PODRUČJA I NJIHOVIH GRANICA : 
PRAVILNIK O ODREĐENIM OPASNIM BIOCIDNIM PROIZVODIMA KOJI NE MOGU DA SE STAVLJAJU U PROMET ZA OPŠTU UPOTREBU : 
PRAVILNIK O OBAVLJANJU NUKLEARNIH AKTIVNOSTI : 
PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI SE VRŠI PROCENA BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI HEMIKALIJE : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH SA TREĆIM LICIMA KOJIMA JE POVERENO IZVRŠENJE USLUGA IZ PROGRAMA PUTOVANJA I PRODATIH TURISTIČKIH PUTOVANJA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU PREISPITIVANJA ODLUKA PRVOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I PRIMENI KRITERIJUMA I MERILA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI SREDNJOROČNOG PLANA ZAŠTITE ŠUMA OD BILJNIH BOLESTI I ŠTETOČINA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANJE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA : 
PRAVILNIK O PROVERI KVALITETA STRUČNOG RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PRIVATNE PRAKSE, ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA VODNIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE, IZMENU, SUSPENZIJU ILI STAVLJANJE VAN SNAGE POTVRDE O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA BALONOM : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA I VAŽENJA SERTIFIKATA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI : 
PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI VAZDUHOPLOVNOG METEOROLOŠKOG OSOBLJA I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NACIONALNIH INTERNET DOMENA : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NUMERACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANJA I POSTUPANJA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENJA SLUŽBENE : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA ODRŽAVANJE BALONA I VAZDUŠNIH BRODOVA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KAO I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE I BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PREDAVAČ - ISPITIVAČ IZ PRVE POMOĆI, NAČIN STICANJA DOZVOLE (LICENCE), IZGLED I SADRŽAJ DOZVOLE (LICENCE) : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA DOPUNSKO OBUČAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA I LICA ODGOVORNIH ZA SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O STALNOM IZBRANOM SUDU (ARBITRAŽA) PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU UČENIČKE I STUDENTSKE KARTICE U DOMU UČENIKA I STUDENTSKOM CENTRU : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HEMIKALIJAMA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA RAZLIČITOSTI, UNIFORMNOSTI I STABILNOSTI BILJNE SORTE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NAČINU OBELEŽAVANJA TOG PROSTORA : 
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PARKA PRIRODE "STARA PLANINA" : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OVLAŠĆENJA ZA PREVOZ ŽIVOTINJA, KAO I O ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE DUŽEG I KRAĆEG PREVOZA ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SPORTSKOJ PRIREDBI : 
PRAVILNIK O POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA SLUŽBENOM DUŽNOŠĆU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKOJ UPRAVI : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU UPOTREBE SPECIJALIZOVANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NUKLEARNIM MATERIJALIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O BIOCIDNIM PROIZVODIMA : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KUKURUZA RADI PRIZNAVANJA SORTE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UMANJENJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE I O USLOVIMA I NAČINU LEGALIZACIJE OBJEKATA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, KAO I O USLOVIMA HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU IZVORA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA PRIJAVE ROĐENJA DETETA I OBRASCU PRIJAVE ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI I OBRASCU POTVRDE O SMRTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2011. GODINU : 
PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA : 
PRAVILNIK O POSEBNOJ OZNACI NA VOZILU KOJIM UPRAVLJA LICE SA PROBNOM VOZAČKOM DOZVOLOM : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O GRADACIJI UREĐAJA ZA SIMULIRANJE LETA HELIKOPTERA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O GRADACIJI UREĐAJA ZA SIMULIRANJE LETA AVIONA : 
PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA IZ VAZDUHA I PREVOZU ZA SOPSTVENE POTREBE : 
PRAVILNIK O ODSTUPANJU OD ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O INSPEKCIJI KOMISIJE U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O DOPUNI ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA FITNES I ZAŠTITU ZDRAVLJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL STILISTA SARADNIK : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA FITNES I ZAŠTITU ZDRAVLJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL STILISTA SARADNIK : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA PRIVATIZACIJE PRED AGENCIJOM ZA PRIVATIZACIJU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIZNAVANJE NOVIH RASA, LINIJA I HIBRIDA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KONKURISANJA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR REALIZATORA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA I FONDOVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM : 
PRAVILNIK O USLOVIMA FINANSIRANJA PROJEKATA ILI IZGRADNJE INFRASTRUKTURE NAMENJENE REALIZACIJI INOVACIONIH I RAZVOJNIH PROJEKATA : 
PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU EVIDENCIJE, PREZENTACIJE SADRŽAJA I POSTIGNUTIH REZULTATA NA INOVACIONIM I RAZVOJNIM PROJEKTIMA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU AKTIVIRANJA I VRAĆANJA SREDSTAVA NAMENSKOG DEPOZITA, ODNOSNO BANKARSKE GARANCIJE : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA INOVACIONE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZADUŽBINA I FONDACIJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA FITNES I ZAŠTITU ZDRAVLJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL STILISTA SARADNIK : 
PRAVILNIK O NAČINU NAPLATE I ROKOVIMA PLAĆANJA SREDSTAVA KOJA SE USMERAVAJU KAO NAMENSKI PRIHOD BUDŽETSKOG FONDA ZA VANREDNE SITUACIJE : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU DIREKTORATU CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O SAVETNIKU ZA HEMIKALIJE I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI VRŠE OBUKU I PROVERU ZNANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSTUPKA I SAČINJAVANJU ZAPISNIKA O NALAŽENJU DETETA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE : 
PRAVILNIK O POTREBNOJ KOLIČINI SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA KOJI SE DOSTAVLJA RADI ISPITIVANJA, KAO I VREME DOSTAVLJANJA TOG SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE BILJA : 
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA : 
PRAVILNIK O DUŽINI TRAJANJA ISPITIVANJA SORTI VOĆAKA I VINOVE LOZE NA OGLEDNOM POLJU : 
PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE SE MOGU VRŠITI DODATNA ISPITIVANJA SORTE I METODAMA ISPITIVANJA SORTI TOG BILJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE OBAVLJANJA UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, SREDSTAVA ZA RAD I STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI IDENTIFIKACIJE, OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA VREDNOVANJE RADA REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA, SADRŽAJU PRIJAVE I TROŠKOVIMA UPISA U REGISTAR LABORATORIJA KOJE VRŠE LABORATORIJSKA ISPITIVANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI : 
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJA OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPISA, SADRŽAJU PRIJAVE I TROŠKOVIMA UPISA U REGISTAR PROIZVOĐAČA AKTIVNIH SUPSTANCI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU CRVENI KRST SRBIJE, ODNOSNO ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆI I ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ISPITA : 
PRAVILNIK O SERTIFIKACIJI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA U OBLASTI PLOVIDBENOSTI I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I O IZDAVANJU DOZVOLA ZA OBAVLJANJE VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKE DELATNOSTI ORGANIZACIJAMA ZA PROIZVODNJU I PROJEKTOVANJ : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O DODELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA ZNAKA ZA OBELEŽAVANJE VOZILA KOJIM SE VRŠI ORGANIZOVAN PREVOZ DECE : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE AERODROMA : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U OBLASTI OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O VAZDUHOPLOVNOM TEHNIČKOM OSOBLJU PRUŽALACA USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU SISTEMA BEZBEDNOSNIH GARANCIJA ZA RAČUNARSKE PROGRAME PRUŽALACA USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA I NAČINU IZDAVANJA SLUŽBENE LEGITIMACIJE PROVERIVAČA DIREKTORATA CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O POTVRDAMA O OBUČENOSTI OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE SNABDEVANJA VAZDUHOPLOVA GORIVOM I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE - : 
PRAVILNIK O VRSTAMA POSEBNIH USLUGA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, IZNOSU TROŠKOVA ZA POSEBNE USLUGE I NAČINU EVIDENTIRANJA PRIHODA PO OSNOVU NAPLAĆENIH KONZULARNIH TAKSI : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCI, DOZVOLA, REŠENJA, POTVRDA O EVIDENTIRANJU I SERTIFIKATA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA RADIOAKTIVNOSTI U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SAKUPLJANJA, TRANSPORTA, SKLADIŠTENJA I TRETMANA OTPADA KOJI SE KORISTI KAO SEKUNDARNA SIROVINA ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA : 
PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM VOZILIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ŽIVOTINJA PRE I POSLE NJIHOVOG KLANJA : 
PRAVILNIK O LISTI ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA, MERAMA ZABRANE I OGRANIČENJA KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME KOJA SADRŽI OPASNE MATERIJE, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O HEMIKALIJAMA ZA KOJE JE PROIZVOĐAČ ILI UVOZNIK DUŽAN DA UTVRDI KAUCIJU ZA POJEDINAČNU AMBALAŽU U KOJU JE SMEŠTENA TA HEMIKALIJA I O VISINI KAUCIJE ZA ODREĐENU AMBALAŽU PREMA VRSTI AMBALAŽE ILI HEMIKALIJE KOJA JE U NJU SMEŠTENA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O PRAVNOSNAŽNIM ODLUKAMA SUDOVA O ZAŠTITI ZBOG DISKRIMINACIJE POLOVA : 
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI LIFTOVA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VODNIH TELA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA RANOG OTKRIVANJA I DIJAGNOSTIKE ZARAZNE BOLESTI TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE OVE ZARAZNE BOLESTI : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA POVRŠINSKU EKSPLOATACIJU LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNI NAFTNI GAS : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I SADRŽINI POSEBNOG STRUČNOG ISPITA, I IZDAVANJU I ODUZIMANJU DOZVOLA ZA ZASTUPANJE U CARINSKOM POSTUPKU : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA : 
PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽINI TEHNIČKOG DOSIJEA ZA BIOCIDNI PROIZVOD, ODNOSNO ZA BIOCIDNI PROIZVOD MANJEG RIZIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA ROBE OD STRANE CARINSKOG ORGANA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM FLUORESCENTNIM CEVIMA KOJE SADRŽE ŽIVU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I IZGLEDU REGISTRA IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA : 
PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI IDENTIFIKACIJE, OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU NACIONALNOG I LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA, KAO I METODOLOGIJI ZA VRSTE, NAČINE I ROKOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA : 
PRAVILNIK O UVOZU I IZVOZU ODREĐENIH OPASNIH HEMIKALIJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA REGISTROVANA ZA IZVOĐENJE POSEBNE OBUKE ZA LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA REGISTROVANJE OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE STATUSA OVLAŠĆENOG KORISNIKA OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O VOLONTIRANJU I PODNOŠENJU IZVEŠTAJA O VOLONTIRANJU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU POTVRDE O VOLONTIRANJU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA PEDAGOŠKOG ASISTENTA : 
PRAVILNIK O POSEBNOJ OBUCI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU SKLADIŠTENJA, PAKOVANJA I OBELEŽAVANJA OPASNOG OTPADA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU MESTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR ŽIVOTINJA, MESTA ZA ODMOR I KONTROLNE STANICE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU JEDINSTVENOG REGISTRA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA PLANA MERA ZA OTKLANJANJE ILI UBLAŽAVANJE NERAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI POLOVA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O NJEGOVOM SPROVOĐENJU : 
PRAVILNIK O NAČINU OVLAŠĆIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DRUGIH PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVERAVANJA MERILA I O VOĐENJU REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA : 
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU ZA STICANJE OSNOVNIH ZNANJA O HIGIJENI HRANE I LIČNOJ HIGIJENI : 
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I IZGLEDU ZNAKA I SLUŽBENOG ODELA SANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA DRŽANJA, NAČINU OBELEŽAVANJA I EVIDENTIRANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA U ZATOČENIŠTVU : 
PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA DODELE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA : 
PRAVILNIK O VISINI PROVIZIJE U POSTUPKU PRODAJE AKCIJA, ODNOSNO UDELA KOJE SU U VLASNIŠTVU AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU I IMOVINE AKCIONARSKOG FONDA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU KONTROLE KVALITETA I POSEBNIH SVOJSTAVA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE FOSILI, MINERALI I KRISTALI MOGU DATI PRAVNOM LICU NA ZAŠTITU I ČUVANJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA ZOOLOŠKI VRT, ODNOSNO MINI ZOOLOŠKI VRT I ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE MINI ZOOLOŠKOG VRTA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA MERENJE BUKE, KAO I O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA MERENJE BUKE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PREGLEDA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA, NAČINU UZORKOVANJA I DOSTAVLJANJA UZORAKA I BROJU I VELIČINI UZORAKA RADI ISPITIVANJA U PROMETU I PRIMENI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA PREGLEDA I UZORKOVANJA POŠILJKE PRI UVOZU, NAČINU NAJAVLJIVANJA PRISPEĆA POŠILJKE, OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PREGLED POŠILJKE I USLOVIMA KOJE UVOZNIK MORA DA OBEZBEDI RADI OBAVLJANJA FITOSANITARNOG PREGLEDA, KAO I : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU GAJENJA I SELIDBE PČELA, SADRŽINI UVERENJA O TRANSPORTU, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI DA PČELARI IZ DRUGIH ZEMALJA MOGU KORISTITI PČELINJU PAŠU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA HIGIJENE HRANE : 
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM : 
PRAVILNIK O TRETMANU, PROGRAMU POSTUPANJA, RAZVRSTAVANJU I NAKNADNOM RAZVRSTAVANJU OSUĐENIH LICA : 
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O SPECIJALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM REŠENJIMA KOJA OMOGUĆAVAJU NESMETANU I SIGURNU KOMUNIKACIJU DIVLJIH ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU VODNE KNJIGE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI POTVRDE O IZUZIMANJU OD OBAVEZE PRIBAVLJANJA DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE INERTNOG I NEOPASNOG OTPADA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS STRANE SORTE VOĆAKA I VINOVE LOZE U REGISTAR SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA I SADRŽINI MIŠLJENJA U POSTUPKU IZDAVANJA VODNIH USLOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I METODAMA IZRADE STRATEŠKIH KARATA BUKE I NAČINU NJIHOVOG PRIKAZIVANJA JAVNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA PRIPREME I POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZRADU PROJEKTA I STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI : 
PRAVILNIK O POSTUPANJU SA OTPADOM KOJI SADRŽI AZBEST : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI : 
PRAVILNIK O POKLONIMA FUNKCIONERA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR : 
PRAVILNIK O NAČINU USTANOVLJAVANJA LOVNOG PODRUČJA I LOVIŠTA, USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE LOVNOG GAZDOVANJA, POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG OGLASA, POSTUPKU ZA DAVANJE I ODUZIMANJE PRAVA NA GAZDOVANJE LOVIŠTEM, SADRŽINI UGOVORA, UTVRĐIVANJU VISINE ODGOVARAJUĆIH : 
PRAVILNIK O NAČINU RAZMENE INFORMACIJA O MERNIM MESTIMA U DRŽAVNOJ I LOKALNOJ MREŽI, TEHNIKAMA MERENJA, KAO I O NAČINU RAZMENE PODATAKA DOBIJENIH PRAĆENJEM KVALITETA VAZDUHA U DRŽAVNOJ I LOKALNIM MREŽAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH UVERENJA, ŽIGOVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI : 
PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA : 
PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA IMENA SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE KOPITARA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI IDENTIFIKACIJE, OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE KOPITARA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA ISTROŠENIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNIH VETERINARSKIH POTVRDA (SERTIFIKATA) ZA POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ZA ŽIVOTINJE, SPOREDNE PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I PRATEĆIH PREDMETA, KA : 
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I SUBJEKATA RAZVRSTANIH U PRVU I DRUGU KATEGORIJU : 
PRAVILNIK O NAČINU IZJAŠNJAVANJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE AKUSTIČKIH ZONA : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZRADU AKCIONIH PLANOVA : 
PRAVILNIK O METODAMA MERENJA BUKE, SADRŽINI I OBIMU IZVEŠTAJA O MERENJU BUKE : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA : 
PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, KVALITETU I DEKLARISANJU RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE : 
PRAVILNIK O ZNACIMA KOJE UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA DAJU POLICIJSKI SLUŽBENICI : 
PRAVILNIK O ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI, OZNACI REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USEVA I OBJEKATA ZA PROIZVODNJU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA I ZDRAVSTVENOM PREGLEDU SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA VRŠENJE POSLOVA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA I POSEBNIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE LEKARSKIH PREGLEDA VAZDUHOPLOVNOG I OSTALOG STRUČNOG OSOBLJA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA ZA KONTROLORE LETENJA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ŽELEZNIČKI RADNICI : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI VOZAČI MOTORNIH VOZILA : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA LICA KOJA TRAŽE AZIL PRILIKOM PRIJEMA U CENTAR ZA AZIL : 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA LICA KOJA SU PREBOLELA TRBUŠNI TIFUS, BACILARNU DIZENTERIJU ILI SALMONELOZE : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U POLJOPRIVREDI : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU TERETA U TERETNA MOTORNA VOZILA I ISTOVARU TERETA IZ TAKVIH VOZILA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI TERMIČKOM OBRAĐIVANJU LEGURA LAKIH METALA U KUPATILIMA SA NITRATNIM SOLIMA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI ODRŽAVANJU MOTORNIH VOZILA I PREVOZU MOTORNIM VOZILIMA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI IZRADI EKSPLOZIVA I BARUTA I MANIPULISANJU EKSPLOZIVIMA I BARUTIMA : 
PRAVILNIK O ZAŠTITI GEOGRAFSKOG POREKLA VINA I RAKIJE : 
PRAVILNIK O ZAMRAČIVANJU : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM MEDICINSKOM SNABDEVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U OBLASTI ZAŠTITE U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM OSNOVAMA, KRITERIJUMIMA I ZADACIMA ZA RAD FINANSIJSKE SLUŽBE DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE I FUNKCIONISANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILNIK O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA I PREGLEDU I PRIJEMU RADOVA : 
PRAVILNIK O VRŠENJU NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNIH POSLOVA U BIBLIOTECI, VRSTI I STEPENU STRUČNE SPREME POTREBNE ZA NJIHOVO OBAVLJANJE : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME VASPITAČA, MEDICINSKIH SESTARA I STRUČNIH SARADNIKA U DEČJEM VRTIĆU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA U DOMU UČENIKA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ZA GLUVE I NAGLUVE UČENIKE : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U ŽELEZNIČKOJ INDUSTRIJSKOJ ŠKOLI U SMEDEREVU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U ŠKOLI ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "VOŽD" U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA UČENIKE LAKO MENTALNO OMETENE U RAZVOJU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNE PLANOVE I PROGRAME ZA NAGLUVE I GLUVE UČENIKE : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA VERSKE NASTAVE ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE I KRITERIJUMIMA I NAČINU OCENJIVANJA UČENIKA KOJI POHAĐA VERSKU NASTAVU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA VERSKE NASTAVE ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE I KRITERIJUMIMA I NAČINU OCENJIVANJA UČENIKA KOJI POHAĐA VERSKU NASTAVU : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA - OBLAST PRAVO I ADMINISTRACIJA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U OSNOVNOJ BALETSKOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - OBLAST UGOSTITELJSTVO I TURIZAM : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - OBLAST TRGOVINA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I SARADNIKA U NASTAVI U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR - SPECIJALISTA ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA U TRAJANJU OD GODINU DANA U OKVIRU PODRUČJA RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM - OBLAST TRGOVINA : 
PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA OSTALO - DELATNOST LIČNIH USLUGA : 
PRAVILNIK O VRSTI OPREME I SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA ESTETIKU, STIL I KULTURU TELA U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SPECIJALISTIČKI OBRAZOVNI PROFIL OPTIČAR - OPTOMETRISTA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TURISTIČKI TEHNIČAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RESTAURACIJU I KONZERVACIJU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR PRIMARNE OBRADE DRVETA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TAPETAR - DEKORATER : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SLUŽBENIK OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL POSLASTIČAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL OPERATER MAŠINSKE OBRADE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NADZORNIK PARKA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MODNI KROJAČ : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIVAC - KALUPAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL KUVAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL KONOBAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL KOMERCIJALISTA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL BANKARSKI SLUŽBENIK : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE STOLAR I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE POSLOVNI ADMINISTRATOR I FINANSIJSKI ADMINISTRATOR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE MONTER SUVE GRADNJE I GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KOZMETIČKI TEHNIČAR, LABORATORIJSKI TEHNIČAR, MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR, FARMACEUTSKI TEHNIČA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KONFEKCIONAR TEKSTILA I MODELAR ODEĆE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE DIZAJNER ODEĆE, DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA I DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE AUTOELEKTRIČAR I ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE ARHITEKTONSKI TEHNIČAR I KROVOPOKRIVAČ : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U KRALJEVSKOJ FRIZERSKOJ ŠKOLI U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA STRUČNIH PREDMETA ZA OBRAZOVNI PROFIL TELEFONISTA, TELEPRINTERISTA I RADIO-OPERATER - MANIPULANT ZA LICA OŠTEĆENOG VIDA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE KOJI OSTVARUJU PROGRAM OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ROMA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U GIMNAZIJI INFORMATIČKOG SMERA PO PROGRAMU OGLEDA : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL VINOGRADAR - VINAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL PIVAR : 
PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROI : 
PRAVILNIK O VRSTI I GODIŠNJOJ KOLIČINI AMBALAŽE KORIŠĆENE ZA UPAKOVANU ROBU STAVLJENU U PROMET ZA KOJU PROIZVOĐAČ, UVOZNIK, PAKER/PUNILAC I ISPORUČILAC NIJE DUŽAN DA OBEZBEDI UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM : 
PRAVILNIK O VRSTI INSTRUMENATA OBEZBEĐENJA, NAČINU I POSTUPKU AKTIVIRANJA INSTRUMENATA OBEZBEĐENJA ZA NAPLATU RAZLIKE IZMEĐU PROPISANOG IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE IZ UVOZA I PROPISANOG IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE PROIZVEDENE U ZEMLJI : 
PRAVILNIK O VRSTAMA USLUGA ČIJIM PRUŽANJEM MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MOŽE DA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA RADIO STANICA ZA KOJE SE NE IZDAJE DOZVOLA ZA RADIO STANICU : 
PRAVILNIK O VRSTAMA POŠILJKI KOJE PODLEŽU VETERINARSKO-SANITARNOJ KONTROLI I NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA POŠILJKI NA GRANIČNIM PRELAZIMA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA POŠILJAKA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE O VETERINARSKO SANITARNIM USLOVIMA KOJE TE POŠILJKE MORAJU ISPUNJAVATI PRILIKOM UVOZA I PROVOZA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KOJI MOGU DA SE SKLADIŠTE U JAVNIM SKLADIŠTIMA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA ZA KOJA JE OBAVEZNO OVERAVANJE I VREMENSKIM INTERVALIMA NJIHOVOG PERIODIČNOG OVERAVANJA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA IGARA NA SREĆU (KATALOG IGARA NA SREĆU) : 
PRAVILNIK O VRSTAMA BIOCIDNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA AMBALAŽE ZA PESTICIDE I ĐUBRIVA I O UNIŠTAVANJU PESTICIDA I ĐUBRIVA : 
PRAVILNIK O VRSTAMA AMBALAŽE SA DUGIM VEKOM TRAJANJA : 
PRAVILNIK O VREDNOVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA I POSTUPKU AKREDITACIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA : 
PRAVILNIK O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI : 
PRAVILNIK O VOĐENJU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, NAČINU UPISIVANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA IZVEŠTAJA : 
PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I DOKUMENTACIJE O STRUČNOM RADU U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O VIZAMA : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE U POSTUPKU PO ZAHTEVU STRANKE : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA KOJE SE ODNOSE NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA PRIVATIZACIJE : 
PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA IZDAVANJA TEHNIČKIH DOZVOLA-SERTIFIKATA I TEHNIČKOG PREGLEDA RADIO-STANICA I TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O VISINI ŠTETE ZA PROTIVZAKONITO ULOVLJENU DIVLJAČ ILI NA DRUGI NAČIN UNIŠTENU DIVLJAČ : 
PRAVILNIK O VISINI STIPENDIJE PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE ZA VREME ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O VISINI PROVIZIJE U POSTUPKU PRODAJE AKCIJA PRED AKCIJSKIM FONDOM REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O VISINI POSEBNE NAKNADE OSTVARENE ZAKLJUČENJEM UGOVORA O PRODAJI KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE : 
PRAVILNIK O VISINI POSEBNE NAKNADE (PROVIZIJE) OSTVARENE ZAKLJUČENJEM UGOVORA O PRODAJI KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO FREKVENCIJA : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM, ODNOSNO INDUSTRIJSKOM ŽELEZNICOM : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKIH VOZILA, DELOVA I OPREME ZA ŽELEZNIČKA VOZILA I UREĐAJA, DELOVA I OPREME ZA ŽELEZNIČKU INFRASTRUKTURU : 
PRAVILNIK O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCE I ODOBRENJA : 
PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD I NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA : 
PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI : 
PRAVILNIK O VISINI I USLOVIMA KORIŠĆENJA NAKNADE ZA ISHRANU I SMEŠTAJ ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U DRUGOM MESTU : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA, ODNOSNO OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA ZA HIGIJENU HRANE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA PROMET ODSTRELJENE DIVLJAČI, KAO I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE ODSTRELJENE DIVLJAČI : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA U OBJEKTIMA ZA PRODAJU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA VAN POSLOVNIH PROSTORIJA : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA OBJEKTA ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE KOPITARA, PAPKARA, ŽIVINE I KUNIĆA : 
PRAVILNIK O VELIČINI ZAŠTITNOG POJASA OKO CENTRA ZA SELEKCIJU PČELINJIH MATICA, POSEBNIM USLOVIMA PROMETA I SELIDBE PČELA I PČELARSKOG PRIPLODNOG MATERIJALA, KAO I POSEBNIM USLOVIMA GAJENJA PČELA U ZAŠTITNOM POJASU : 
PRAVILNIK O UVOZU ROBE PO OSNOVU CARINSKOG KONTINGENTA : 
PRAVILNIK O UVOĐENJU U PROIZVODNJU GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI LETAČKOG OSOBLJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VRSTA JAVNIH TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA ZA KOJE SE IZDAJE LICENCA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VRSTA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VRSTA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA KOJI SE NE NALAZE NA LISTI VA DEO I I LISTI VA DEO II : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE I DINARSKOG IZNOSA PO TONI USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KOJE JAVNO SKLADIŠTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PLAĆA KOMPENZACIONOM FONDU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TELESNIH OŠTEĆENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA ZA PLOVIDBU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REGISTARSKIH PODRUČJA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S UVEĆANIM TRAJANJEM : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE I GAJENJA DIVLJAČI U LOVNOJ 2008/2009. GODINI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG PRAĆENJA REZIDUA FARMAKOLOŠKIH, HORMONSKIH I DRUGIH ŠTETNIH MATERIJA KOD ŽIVOTINJA, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2010. GODINU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2010. GODINU : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOJI SE NE SMATRA PROMETOM DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OSNOVICE NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ODGOVORNOSTI LICA KOJE JE UČINILO POVREDU ANTIDOPING PRAVILA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NACIONALNIH STANDARDA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE VEZIKULARNE BOLESTI SVINJA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI TUBERKULOZE GOVEDA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I NAČINU UTVRĐIVANJA STATUSA GAZDINSTVA SLOBODNOG OD TUBERKULOZE GOVEDA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI SLINAVKA I ŠAP : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI PLAVOG JEZIKA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI KUGA KONJA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI KLASIČNE KUGE SVINJA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI ENZOOTSKE LEUKOZE GOVEDA, NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I NAČINU UTVRĐIVANJA STATUSA GAZDINSTVA SLOBODNOG OD ENZOOTSKE LEUKO : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI AVIJARNA INFLUENCA, KAO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI ATIPIČNA KUGA ŽIVINE : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKCIJA ŽIVINE ODREĐENIM SEROTIPOVIMA SALMONELA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI BRUCELOZA GOVEDA, NAČIN NJIHOVOG SPROVOĐENJA, KAO I NAČIN UTVRĐIVANJA STATUSA GAZDINSTVA SLOBODNOG OD BRUCELOZE GOVEDA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MERA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI BESNILO I NAČINU NJIHOVOG SPROVOĐENJA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE EKONOMSKI ŠTETNIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA IZVEŠTAJNO-PROGNOZNIH POSLOVA U 2009. GODINI : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU DOBARA KOJA SE SMATRAJU POLOVNIM DOBRIMA, UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV : 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I KORIŠĆENJU SISTEMA UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU PRUŽALACA USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI : 
PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU DEFINICIJE KRITIČNIH DELOVA ZAŠTITNO-RESTRIKTIVNE ZONE AERODROMA : 
PRAVILNIK O USLUGAMA ISHRANE I SMEŠTAJA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RIBOČUVARA I STRUČNOG ISPITA ZA RIBARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I GRAĐENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU POVRAĆAJA VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU VOĐENJA I PRISTUPA, KAO I O SADRŽINI REGISTRA INVESTITORA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE PROJEKATA I ELABORATA I IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE TEHNIČKOG RUKOVOĐENJA, ODRŽAVANJA I RUKOVAOCA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA USTUPANJE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE RADOVA NA IZGRADNJI, REKONSTRUKCIJI, ODRŽAVANJU, ZAŠTITI MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA I NABAVCI OPREME I UREĐAJA ZA POTREBE PUTA ILI PUTNOG OBJEKTA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU USTUPANJA IZGRADNJE OBJEKATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM ULJIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ISPITIVANJA, ŽIGOSANJA I OBELEŽAVANJA VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA VRŠENJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UVOZ LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJI NEMAJU DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UVOĐENJE U PRIPLOD KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRIPLODNE DOMAĆE ŽIVOTINJE I KVALITETNE PRIPLODNE DOMAĆE ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UPIS U REGISTAR ZA OGLEDE NA ŽIVOTINJAMA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA, PROGRAMU OBUKE O DOBROBITI OGLEDNIH ŽIVOTINJA, OBRASCU ZAHTEVA ZA ODOBRENJE SPROVOĐENJA OGLEDA NA ŽIVOTINJAMA, NAČINU NEGE, POSTUPANJA I LIŠAVANJA Ž : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA UPIS U REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI I ZA BRISANJE IZ REGISTRA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐIVANJE KVALITETA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA, ODSTUPANJIMA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I MINIMALNIM I MAKSIMALNIM VREDNOSTIMA DOZVOLJENOG ODSTUPANJA SADRŽAJA HRANLJIVIH MATERIJA I O SADRŽINI DEKLARACIJE I NAČIN : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAD CENTRA ZA OBUKU VOZAČA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRUŽANJE USLUGE DISTRIBUCIJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA I SADRŽAJU ODOBRENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROMET I KORIŠĆENJE RADIOAKTIVNIH MATERIJALA, RENDGEN-APARATA I DRUGIH UREĐAJA KOJI PROIZVODE JONIZUJUĆA ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PREVOZ ŽIVOTINJA U JAVNOM PREVOZU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE HJUMIDORA U UGOSTITELJSKIM I MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI POŠTANSKIH USLUGA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DIZEL GORIVO, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA REFAKCIJE, USLOVIMA ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA DISTRIBUCIJU DIZEL GORIVA, NORMATIVIMA POTREBNIH KOLIČINA ZA POGON TRAKTORA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSNIVANJE BANKE GENA DIVLJIH BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA, NAČINU RADA BANKE GENA, NAČINU POSTUPANJA SA BIOLOŠKIM MATERIJALOM, SADRŽINI ZAHTEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE BANKE GENA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OCENU POSTUPAKA SAMOKONTROLE U POSLOVANJU HRANOM ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED TERMOPAROVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED STAKLENIH TERMOMETARA PUNJENIH TEČNOŠĆU, ZA SPECIJALNE NAMENE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED SILOTERMOMETARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED OTPORNIH TERMOMETARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED OSNOVNIH ČASOVNIKA U SKLOPU TELEFONSKIH CENTRALA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN METODOM ZAPISA PODATAKA O POZIVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED MEDICINSKIH (HUMANIH) TERMOMETARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED HIGROMETARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRAZOVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBRADU DUVANA I USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBJEKTE U KOJIMA SE PROIZVODI HRANA ZA ŽIVOTINJE, KAO I O OBLIKU I SADRŽINI EVIDENCIJE KOJA SE VODI U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH STRUČNIH POSLOVA PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA JAVNO PRIKAZIVANJE FILMOVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU I POSTUPKU ZA IZRADU GLAVNE LISTE MINIMALNE ISPRAVNOSTI OPREME VAZDUHOPLOVA I LISTE MINIMALNE ISPRAVNOSTI OPREME VAZDUHOPLOVA I O POSTUPKU NJIHOVOG ODOBRAVANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I SADRŽINU SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA RAD NEPROFITNE STAMBENE ORGANIZACIJE I SADRŽINI POSEBNOG REGISTRA NEPROFITNIH STAMBENIH ORGANIZACIJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE PUNOG I NEPOTPUNOG POREKLA KVALITETNIH PRIPLODNIH DOMAĆIH ŽIVOTINJA, USLOVIMA ZA UPIS DOMAĆIH ŽIVOTINJA U MATIČNU EVIDENCIJU, ODNOSNO U REGISTAR, KAO I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA MATIČNE EVIDENCIJE, ODNOSNO REGISTRA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVO : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DOBIJANJE ZNAKA PROIZVOĐAČA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA DEKLARISANJE, OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA TOPLOTNOG TRETIRANJA I O NAČINU TOPLOTNOG TRETIRANJA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PROSTORA ZA TRGOVINU NA MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNIH KADROVA, PROSTORIJA I OPREME KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ZDRAVSTVENE I DRUGE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE ANALIZA I SUPERANALIZA NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU PREVOZNIH SREDSTAVA U KOJIMA SE PREVOZE ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OPREMLJENOSTI ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA I POPRAVKE AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU ODGOVARAJUĆEG PROSTORA ZA TRGOVINU NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBRADIVIH POVRŠINA, TEHNIČKE MOGUĆNOSTI I PROSTORA ZA PROIZVODNJU DUVANA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, PROSTORIJA, OPREME I UREĐAJA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU VETERINARSKO-SPECIJALISTIČKI ZAVOD I VETERINARSKI INSTITUT : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA VETERINARSKA APOTEKA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA LABORATORIJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I STRUČNO OSPOSOBLJENOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE I PREDUZETNIK KOJI SE UPISUJE U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE ZDR : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA REPRODUKCIJU ŽIVOTINJA I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA ZA SKLADIŠTENJE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I PROSTORIJA ZA PRODAJU I SMEŠTAJ SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA SMEŠTAJA I OBEZBEĐIVANJU OSNOVNIH ŽIVOTNIH USLOVA U CENTRU ZA AZIL : 
PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA SE MOGU STAVLJATI U PROMET NAMIRNICE I PREDMETI OPŠTE UPOTREBE KOJI SU KONZERVISANI JONIZUJUĆIM ZRAČENJEM : 
PRAVILNIK O USLOVIMA POD KOJIMA LOVAC TURISTA MOŽE LOVITI I IZVODITI OBUKU LOVAČKIH PASA U LOVIŠTIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KONKURISANJA, KRITERIJUMIMA ZA IZBOR REALIZATORA PROJEKATA I USLOVIMA FINANSIRANJA PROJEKATA ILI IZGRADNJE INFRASTRUKTURE NAMENJENE REALIZACIJI INOVACIONIH PROJEKATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE KOJE IZDAJE SERTIFIKAT, ODNOSNO RESERTIFIKAT ZA ORGANSKE PROIZVODE I O NAČINU NJIHOVOG IZDAVANJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA LICE KOJE RUKOVODI PROCESOM PROIZVODNJE I OBRADE DUVANA, KAO I LICE KOJE RUKOVODI TEHNOLOŠKIM PROCESOM PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA U BANJI I NAČINU STALNOG PRAĆENJA KOLIČINE I SASTAVA PRIRODNOG LEKOVITOG FAKTORA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNI PRODAJNO MESTO NA KOJEM SE OBAVLJA PROMET SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA VODA ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA UPRAVLJAČ ZAŠTIĆENOG PODRUČJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA ŠKOLA ILI ŠKOLSKI CENTAR ZA OBUČAVANJE VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA OBUKU OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE PRIHVATA I OTPREME VAZDUHOPLOVA, PUTNIKA I STVARI NA VAZDUHOPLOVNOM PRISTANIŠTU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA OBUKU OSOBLJA KOJE OBAVLJA POSLOVE KONTROLE ISPRAVNOSTI POVRŠINA ZA KRETANJE VAZDUHOPLOVA, OBJEKATA I INSTALACIJA AERODROMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE VRŠE UTVRĐIVANJE SMRTI, UZIMANJE, ČUVANJE, TIPIZACIJU I PRESAĐIVANJE DELOVA LJUDSKOG TELA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE KOJE VRŠE LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI I PROVERAVANJE (VERIFIKACIJU) LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI STANICE I PRISTANIŠTA ZA UTOVAR, PRETOVAR I ISTOVAR POŠILJKI ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE SISTEMATSKOG ISPITIVANJA SADRŽAJA RADIONUKLIDA U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA ZA VRŠENJE DEKONTAMINACIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI ZA SMEŠTAJ ŽIVOTINJA I SKLADIŠTA ZA SMEŠTAJ PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA NA GRANIČNIM PRELAZIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE ZA ISPITIVANJE OTPADA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDUZEĆA I DRUGA PRAVNA LICA KOJA VRŠE ODREĐENU VRSTU ISPITIVANJA KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA, KAO I ISPITIVANJE KVALITETA OTPADNIH VODA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRAVNA LICA KOJA VRŠE POSLOVE SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA, KAO I NAČIN I METODE SISTEMATSKOG ISPITIVANJA U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRAVNA LICA KOJA VRŠE POSLOVE ISPITIVANJA NIVOA ZRAČENJA IZVORA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA OD POSEBNOG INTERESA U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA ZA VRŠENJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA KLANJE ŽIVOTINJA, OBRADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU JAVNA SKLADIŠTA U POGLEDU SKLADIŠNOG PROSTORA ZA PRIJEM, ČUVANJE I ISPORUKU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, OPREME ZA MERENJE KOLIČINE I UTVRĐIVANJE KVALITETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KOJI SE SKLADIŠTE, VREDNOST : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I VRŠENJU ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I TRAJANJU KARANTINA ZA UVEZENE ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I SREDSTVIMA ZA LIŠAVANJE ŽIVOTINJA ŽIVOTA, NAČINU POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA NEPOSREDNO PRE KLANJA, NAČINU OMAMLJIVANJA I ISKRVARENJA ŽIVOTINJA, USLOVIMA I NAČINU KLANJA ŽIVOTINJA BEZ PRETHODNOG OMAMLJIVANJA, KAO I PROGRAMU OBUKE O DO : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE AKCIZNE DOZVOLE, NAČINU I KONTROLI OTPREMANJA I DOPREMANJA PROIZVODA U AKCIZNO SKLADIŠTE I O VOĐENJU EVIDENCIJE U AKCIZNOM SKLADIŠTU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU PRIZNAVANJA DOZVOLA I OVLAŠĆENJA LETAČKOG OSOBLJA STEČENIH U INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA PENZIJSKIH PLANOVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU NAPREDOVANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO-TRANSPORTA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA JAVNOM TELEKOMUNIKACIONOM OPERATORU ZA POVEZIVANJE DOMAĆE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE SA TELEKOMUNIKACIONOM MREŽOM DRUGE DRŽAVE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCE ZA RIBOČUVARA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH LICENCI ZA RIBOČUVARA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA NACIONALNIH PRIZNANJA U OBLASTI ODNOSA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE, KAO I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U REGIONU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ZA ISPITIVANJE ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE U TOKU NJIHOVE PROIZVODNJE I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA RUDARSKIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA PODATAKA O LABORATORIJSKIM ISPITIVANJIMA I O DAVANJU OBAVEŠTENJA O UZROČNICIMA POJEDINIH ZARAZNIH BOLESTI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANJA PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2010. GODINI : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA ANALIZE RIZIKA I UPRAVLJANJA RIZIKOM : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RAZVRSTAVANJA, PAKOVANJA I ČUVANJA SEKUNDARNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PROMETA ORGANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRODUŽENO PORODILJSKO ODSUSTVO : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE, OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE I IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA LOVA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA LOVNE KARTE, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA DOZVOLE ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI I DOZVOLE ZA LOV SITNE DIVLJAČI, KAO I IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM LOVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU NOŠENJA ORUŽJA I MUNICIJE OVLAŠĆENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA RAD STRANCU I LICU BEZ DRŽAVLJANSTVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZBORA STEČAJNIH UPRAVNIKA METODOM SLUČAJNOG ODABIRA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZBORA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI SE UPUĆUJE NA RAD U INOSTRANSTVO I O NJEGOVIM DUŽNOSTIMA, PRAVIMA I ODGOVORNOSTIMA ZA VREME VRŠENJA SLUŽBE U INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ISKOPAVANJA I PRENOŠENJA UMRLIH LICA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ISKAZIVANJA DEVIZNIH IZNOSA U DINARSKU PROTIVVREDNOST I OBRATNO : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU FLUORISANJA VODE ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA USTUPANJE IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE TIH RADOVA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SU/FINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZRADU ANALIZE UTICAJA OBJEKATA I RADOVA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŠUMA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU I KORIŠĆENJE SREDSTAVA I NAČINU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POSLOVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI VODOPRIVREDE : 
PRAVILNIK O UREĐENJU I SASTAVU ODBORA ZA ŽALBE EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE SRBIJE I NA ZVANIČNIM DOKUMENTIMA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR OPŠTIH UDRUŽENJA PREDUZETNIKA : 
PRAVILNIK O UPISU UDRUŽENJA POSLODAVACA U REGISTAR : 
PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU : 
PRAVILNIK O UPISU SINDIKATA U REGISTAR : 
PRAVILNIK O UPISU LOKALNIH SAVETA U REGISTAR : 
PRAVILNIK O UPISU BRODOVA U ODREĐENE UPISNIKE, PODACI KOJI SE UNOSE U LIST A GLAVNE KNJIGE UPISNIKA BRODOVA, ZBIRKE ISPRAVA, POMOĆNE KNJIGE KOJE SE VODE UZ UPISNIKE BRODOVA I OBRASCI TIH ISPRAVA I KNJIGA : 
PRAVILNIK O UPISNIKU I PLOVIDBENOJ DOZVOLI ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA : 
PRAVILNIK O UPISIVANJU U DOZVOLU PILOTA ILI KONTROLORA LETENJA ICAO EKSPERTSKOG NIVOA 6 ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA : 
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U PARKU PRIRODE GOLIJA : 
PRAVILNIK O UNIFORMI, OZNAKAMA, SVEČANOM ODELU, NAORUŽANJU, SPECIJALNIM VOZILIMA I DRUGOJ OPREMI U SLUŽBI ZA OBEZBEĐENJE : 
PRAVILNIK O UNIFORMI I OZNAKAMA : 
PRAVILNIK O ULTRALAKIM VAZDUHOPLOVIMA : 
PRAVILNIK O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJA SE PRIZNAJU KAO RASHOD : 
PRAVILNIK O UKUPNOM TRAJANJU VREMENA UPRAVLJANJA VOZILOM, ODMORIMA VOZAČA I NAČINU RADA UDVOJENIH POSADA NA VOZILIMA, U OBIMU KOJI UTIČE NA BEZBEDNOST UPRAVLJANJA VOZILOM : 
PRAVILNIK O UČEŠĆU SRODNIKA U IZDRŽAVANJU KORISNIKA PRAVA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI : 
PRAVILNIK O UČENIČKIM I STUDENTSKIM KREDITIMA I STIPENDIJAMA : 
PRAVILNIK O TERMINSKOM PLANU RADA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI : 
PRAVILNIK O TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA U PRERADI PROIZVODA DOBIJENIH METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE, NAČINU ČIŠĆENJA I SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE TEHNOLOŠKIH LINIJA, DOZVOLJENIM SASTOJCIMA, ADITIVIMA I POMOĆNIM SUPSTANCAMA U PRERADI NAMIRNICA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA I KRITERIJUMIMA KOJE TREBA DA ISPUNE SREDSTVA ZA FORMIRANJE KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG POTPISA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA ZAŠTITU GARAŽA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE OD POŽARA I EKSPLOZIJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA SISTEME ZA GAŠENJE POŽARA PIROTEHNIČKI GENERISANIM AEROSOLOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA U POGLEDU KVALITETA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU POLJOPRIVREDNI PROIZVODI KOJI SE SKLADIŠTE U JAVNOM SKLADIŠTU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA RIBNJAK : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM OBELEŽJIMA I NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA, NAČINU RADA KOD IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZIDANE ZIDOVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I EKSPLOZIJE PRI ČIŠĆENJU SUDOVA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OBJEKATA OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA I UREĐAJA OD POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VISOKOFREKVENTNE HIRURŠKE NOŽEVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UZEMLJENJA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA NAZIVNOG NAPONA IZNAD 1000 V : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UREĐAJE ZA VENTILACIJU PLUĆA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UREĐAJE ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE VRATA ILI KLAPNI OTPORNIH PREMA POŽARU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UREĐAJE U KOJIMA SE NANOSE I SUŠE PREMAZNA SREDSTVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UREĐAJE I OPREMU ZA POGON MOTORNIH VOZILA NA TEČNI NAFTNI GAS : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA TEMELJENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE UREĐAJE ZA GAŠENJE POŽARA UGLJEN-DIOKSIDOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE SUDOVE POD PRITISKOM ZA TEČNE ATMOSFERSKE GASOVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE POSUDE POD PRITISKOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH GASOVA I PARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SKLONIŠTA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SKI-LIFTOVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA VENTILACIJU ILI KLIMATIZACIJU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SANACIJU, OJAČANJE I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE OŠTEĆENIH ZEMLJOTRESOM I ZA REKONSTRUKCIJU I REVITALIZACIJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE ĐUBRIVA U ČVRSTOM STANJU KOJA SADRŽE AMONIJUM-NITRAT : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA RUDARSKE RADOVE PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI LEŽIŠTA KAMENE SOLI : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA RESPIRATORE I UREĐAJE ZA INHALACIONU ANESTEZIJU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA RADOVE PRI ČIŠĆENJU I ODMAŠĆIVANJU OPREME ZA KISEONIK : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU ŽELEZNIČKIH MOSTOVA I PROPUSTA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, POGON I ODRŽAVANJE GASNIH KOTLARNICA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE I POLAGANJE DISTRIBUTIVNOG GASOVODA OD POLIETILENSKIH CEVI ZA RADNI PRITISAK DO 4 BAR : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PRISTUPNE PUTEVE, OKRETNICE I UREĐENE PLATOE ZA VATROGASNA VOZILA U BLIZINI OBJEKTA POVEĆANOG RIZIKA OD POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PRIPREMANJE MINERALNIH SIROVINA - RUDA OBOJENIH METALA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PREGLED I ISPITIVANJE STABILNIH SUDOVA POD PRITISKOM ZA TEČNI UGLJEN-DIOKSID : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POVRŠINSKU EKSPLOATACIJU LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POVRŠINSKU EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA (UKRASNOG KAMENA), TEHNIČKOG KAMENA, ŠLJUNKA I PESKA I PRERADU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POSTUPAK NADZORA I POSTUPAK ODOBRAVANJA UPOTREBE KONTEJNERA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POSTAVLJANJE STABILNIH SUDOVA POD PRITISKOM ZA TEČNI UGLJEN-DIOKSID : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POGON I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA I VODOVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PEKARE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA OSOBNE ŽIČARE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA OPTEREĆENJA NOSEĆIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ODREĐIVANJE VELIČINA OPTEREĆENJA MOSTOVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA NOSEĆE ČELIČNE KONSTRUKCIJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA MONITORE ZA AUTOMATSKO INDIREKTNO MERENJE KRVNOG PRITISKA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA MLIN ZA PRERADU ŽITA U MLINSKE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA MAŠINE SA DIZEL-MOTORIMA KOJE SE KORISTE PRI PODZEMNIM RUDARSKIM RADOVIMA U NEMETANSKIM JAMAMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA LIFTOVE NA ELEKTRIČNI POGON ZA KOSI PREVOZ LICA I TERETA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA LASERSKE UREĐAJE I SISTEME : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA KUĆNI GASNI PRIKLJUČAK ZA RADNI PRITISAK DO 4 BAR : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA JONIZACIONE KOMORE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU U RADIOTERAPIJSKOJ DOZIMETRIJI : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJOM MORAJU BITI SNABDEVENI SISTEMI, OPREMA I UREĐAJI ZA OTKRIVANJE POŽARA I ALARMIRANJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU SREDNJENAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA SAMONOSEĆIM KABLOVSKIM SNOPOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKATA VISOKOGRADNJE U SEIZMIČKIM PODRUČJIMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU NISKONAPONSKIH NADZEMNIH VODOVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZGRADNJU NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA NAZIVNOG NAPONA OD 1 kV DO 400 kV : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA HIDRANTSKU MREŽU ZA GAŠENJE POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ENDOSKOPE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRONSKE AKCELERATORE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROMEDICINSKE UREĐAJE ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROMEDICINSKE UREĐAJE I OPREMU ZA PRAĆENJE I NADZOR ELEKTROKARDIOGRAMA PACIJENTA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROMEDICINSKE UREĐAJE I OPREMU ZA KRATKOTALASNU TERAPIJU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROKARDIOGRAFE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNOG NAPONA 10 kV ZA RAD POD NAPONOM 20 kV : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTROENCEFALOGRAFE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNA POSTROJENJA, UREĐAJE I INSTALACIJE U RUDNICIMA SA PODZEMNOM EKSPLOATACIJOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNA POSTROJENJA I UREĐAJE U RUDNICIMA SA POVRŠINSKOM EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA EKSPLOATACIJU I REDOVNO ODRŽAVANJE MOSTOVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ČELIČNE ŽICE, ŠIPKE I UŽAD ZA PREDNAPREZANJE KONSTRUKCIJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA CEVNE VODOVE ZA GASOVITI KISEONIK : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA CEVNE VODOVE ZA ACETILEN : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON U OBJEKTIMA IZLOŽENIM AGRESIVNOM DEJSTVU SREDINE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BETON I ARMIRANI BETON : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA PRI RUKOVANJU EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA I MINIRANJU U RUDARSTVU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA PRI PREVOZU LJUDI U RUDNICIMA SA PODZEMNOM EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA HORIZONTALNIM I KOSIM PROSTORIJAMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA PRI PREVOZU LJUDI I MATERIJALA OKNIMA RUDNIKA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA PRI ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE, ZEMNIH GASOVA I SLOJNIH VODA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TERETNA VOZILA I AUTOBUSI KOJIMA SE OBAVLJA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA KOJE SE BAVE PROMETOM OTROVA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I KADROVSKIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O METODAMA OBAVLJANJA POSLOVA VEZANIH ZA VINOGRADARSKI REGISTAR : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I FUNKCIONALNIM KARAKTERISTIKAMA I TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOMATA I STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ŽITARICE I NJIHOVE PROIZVODE NAMENJENE ZA INDUSTRIJSKU PRERADU I PEKARSKI KVASAC : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VUČENU ČELIČNU ŽICU ZA UŽAD ZA DIZALICE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VUČENU ČELIČNU ŽICU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VOZILA ZA SPASAVANJE SA VISINA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VOZILA ZA GAŠENJE I ZAŠTITU OD POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VOĆE, POVRĆE I NJIHOVE PROIZVODE NAMENJENE ZA INDUSTRIJSKU PRERADU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VATROGASNU OPREMU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VATROGASNE PRIKOLIČNE LESTVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA UTVRĐIVANJE POŽARNOG OPTEREĆENJA I STEPENA OTPORNOSTI PREMA POŽARU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA BIOPOREKLA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ŠLEMOVE ZA VATROGASCE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA STAKLENE BOCE ZA PRENOS UZORAKA TEČNIH PROIZVODA NAFTE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA STABILNE POSUDE POD PRITISKOM : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SISTEME OBRADE PODATAKA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RUDARSKE OZNAKE I SIMBOLE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RUČNE I PREVOZNE APARATE ZA GAŠENJE POŽARA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RADIO EMISIJE, KARAKTERISTIKE PREDAJNIKA U RADIOKOMUNIKACIJAMA, METODE MERENJA ISTIH, KAO I ZA KARAKTERISTIKE TV SISTEMA I RADIODIFUZNIH PRIJEMNIKA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RADIOKOMUNIKACIONE UREĐAJE KOJI SE KORISTE U MOBILNIM SLUŽBAMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PUNJENJE UNIVERZALNIH KONTEJNERA SERIJE 1 : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE LIVAČKE INDUSTRIJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA POSUDE ZA KUVANJE, PRIPREMU I PRERADU HRANE I STONI PRIBOR : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OZNAČAVANJE, OBELEŽAVANJE I PAKOVANJE TEKSTILNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OZNAČAVANJE, DEKLARISANJE I NAČIN PAKOVANJA GOTOVE KOŽE I KRZNA, PROIZVODA OD PRIRODNE I VEŠTAČKE KOŽE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OPEKARSKE PROIZVODE OD GLINE I KREČNOSILIKATNE OPEKE I BLOKOVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OBELEŽAVANJE LASERSKIH PROIZVODA, ZATVORENIH PROSTORIJA I TERENA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA NOMENKLATURU PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I ISPITIVANJE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA PREMA POŽARU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA NAMEŠTAJ : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA METODE ISPITIVANJA JAMSKOG VAZDUHA, UGLJENE PRAŠINE, UGLJENIH SLOJEVA I STEPENA OPASNOSTI OD METANA U RUDNICIMA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MAZIVA, INDUSTRIJSKA ULJA I SRODNE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MATERIJALE ZA OBNAVLJANJE AUTOMOBILSKIH SPOLJNIH GUMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MATERIJALE I ROBU PREMA PONAŠANJU U POŽARU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA LAKOTOPIVE TEŠKE METALE I NJIHOVE LEGURE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA LABORATORIJSKO POSUĐE I PRIBOR OD STAKLA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KOTLOVSKA POSTROJENJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KERAMIČKU SANITARNU OPREMU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KERAMIČKE PLOČICE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KAFU, ČAJ I NJIHOVE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KABLOVSKE DISTRIBUTIVNE SISTEME : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVA ULJA, MASTI I SEME ULJARICA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HIDROIZOLACIONE MATERIJALE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA FASADNE PUNE OPEKE OD GLINE, FASADNE ŠUPLJE OPEKE I BLOKOVE OD GLINE I FASADNE KREČNOSILIKATNE PUNE I ŠUPLJE OPEKE I BLOKOVE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA EKSPLOZIVE I INICIJALNA SREDSTVA U RUDARSTVU : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA DUVAN I PROIZVODE OD DUVANA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIKE ZA LANCE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČELIČNE OTKOVKE I ČELIČNE VALJANE POLUFABRIKATE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA CREPOVE OD GLINE ZA PREKLOPNO POLAGANJE, BETONSKI CREP I SINTEROVANE KERAMIČKE KROVNE PLOČE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU ZAŠTITE TELEKOMUNIKACIONIH POSTROJENJA OD UTICAJA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU METODA MERENJA NA UREĐAJIMA KOJI SE KORISTE U ZEMALJSKIM RADIO-RELEJNIM SISTEMIMA : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U OBLASTI ŠUMARSTVA I DRVNO PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE : 
PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA POSTROJENJA ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA KOJU VRŠE GRAĐANI KAO ZANATSKU USLUŽNU DELATNOST I O KNJIZI USLUŽNOG REZANJA : 
PRAVILNIK O TAKSAMA I NAKNADAMA KOJE UBIRA EVROPSKA AGENCIJA ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O SUDU ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE : 
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA : 
PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU VOZAČA MOTORNIH VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE MATERIJE I DRUGIH LICA KOJA UČESTVUJU U PREVOZU TIH MATERIJA : 
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI, STRUČNOJ OBUCI, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠĆENJIMA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA I VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA TEHNIČKE PRIPREME : 
PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI POTREBNOJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZAKTIVIRANJA I UNIŠTAVANJA NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA U MIRU : 
PRAVILNIK O STRUČNIM OSPOSOBLJENOSTIMA, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE PROVERAVAJU U IZBORNOM POSTUPKU, NAČINU NJIHOVE PROVERE I MERILIMA ZA IZBOR NA RADNA MESTA : 
PRAVILNIK O STAVLJANJU U PROMET GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O STAVLJANJU OZNAKA NA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA SAMOVREDNOVANJE I OCENJIVANJE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA UDŽBENIKA I UPUTSTVO O NJIHOVOJ UPOTREBI : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA : 
PRAVILNIK O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA : 
PRAVILNIK O STALNOM IZBRANOM SUDU (ARBITRAŽI) PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE : 
PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA : 
PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA U OBLASTI ZDRAVSTVA : 
PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA : 
PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O SPOLJNOTRGOVINSKOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE : 
PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O SPECIFIČNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA ZA PAKOVANJE, OBELEŽAVANJE I REKLAMIRANJE BIOCIDNOG PROIZVODA : 
PRAVILNIK O SOCIJALNOJ POMOĆI ZA LICA KOJA TRAŽE, ODNOSNO KOJIMA JE ODOBREN AZIL : 
PRAVILNIK O SMEŠTAJU I ISHRANI UČENIKA I STUDENATA : 
PRAVILNIK O SMEŠTAJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU ZAPOSLENIH U KAPETANIJAMA PRISTANIŠTA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU SAVEZNOG VAZDUHOPLOVNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOM ODELU SAVEZNOG INSPEKTORA ZA ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI SUPERVIZORA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRIPADNIKA SLUŽBE ZA OBEZBEĐENJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I ZNAČKI UNIFORMISANIH PRIPADNIKA POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI KOMUNALNIH POLICAJACA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOM ODELU FITOSANITARNOG INSPEKTORA, KAO I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA : 
PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA MINISTARSTVA FINANSIJA - PORESKE UPRAVE : 
PRAVILNIK O SERTIFIKACIJI I PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I O ODOBRAVANJU ORGANIZACIJA ZA PROIZVODNJU I PROJEKTOVANJE : 
PRAVILNIK O SERTIFIKACIJI I BEZBEDNOSNOM NADZORU NAD PRUŽAOCIMA USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI : 
PRAVILNIK O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE, STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI, ZNANJIMA I VEŠTINAMA KOJE SE OCENJUJU U IZBORNOM POSTUPKU, NAČINU NJIHOVE PROVERE I MERILIMA ZA IZBOR NA RADNA MESTA I POLOŽAJE U SUDOVIMA : 
PRAVILNIK O SASTAVU I RADU KOMISIJE ZA NAKNADU ŠTETE NA OSNOVU ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE USVOJENA USTAVNA ŽALBA : 
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI : 
PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI : 
PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNIM, TEHNIČKIM, HIGIJENSKIM I DRUGIM USLOVIMA AUTOBUSKIH STANICA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ PUTNIKA : 
PRAVILNIK O SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA ZA OBJEKTE U KOJIMA SE OBAVLJA PROIZVODNJA I PROMET ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA DOBARA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRODAVACA TEČNOG NAFTNOG GASA ZA POGON MOTORNIH VOZILA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU, USLOVIMA, NADZORU I KONTROLI VRŠENJA GEODETSKIH RADOVA U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I IZGLEDU REGISTRA ROBNIH ZAPISA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, KAO I SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA ROBNOG ZAPISA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM ROBNIM ZAPISIMA I OBRASCU ROBNOG ZAPISA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA STRANIH UDRUŽENJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE I AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA JAVNE KNJIGE O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I DONETIM ODLUKAMA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA O POTREBI PROCENE UTICAJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI U POSTUPKU ZA DOBIJANJE VODOPRIVREDNE SAGLASNOSTI I VODOPRIVREDNE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI STUDIJE IZVODLJIVOSTI EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI RUDARSKIH PROJEKATA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI RADNOG LISTA ZA ZAPOSLENE I POSTAVLJENA LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI PROJEKATA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I ELABORATA O REZULTATIMA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR POSLODAVACA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI PRIJAVE ZA UPIS U REGISTAR ISPLATILACA PRIHODA PO OSNOVU ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O IZVOĐENJU TIH PROGRAMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE JEDNOKRATNOG POREZA NA EKSTRA DOHODAK I EKSTRA IMOVINU STEČENE ISKORIŠĆAVANJEM POSEBNIH POGODNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI POPISNIH LISTI I NAČINU UTVRĐIVANJA IZNOSA OSTVARENOG ODBITKA PRETHODNOG POREZA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI POLITIKE PREVENCIJE UDESA I SADRŽINI I METODOLOGIJI IZRADE IZVEŠTAJA O BEZBEDNOSTI I PLANA ZAŠTITE OD UDESA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OSNOVNIH INFORMACIJA O BIOCIDNOM PROIZVODU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OSNOVA I PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA, GODIŠNJEG IZVOĐAČKOG PLANA I PRIVREMENOG GODIŠNJEG PLANA GAZDOVANJA PRIVATNIM ŠUMAMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA ZA JEDINSTVENI REGISTAR RADNJI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA VOĐENJA EVIDENCIJE POLAZAKA I DOLAZAKA AUTOBUSA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA REDA VOŽNJE I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA I OVERE REDA VOŽNJE U MEĐUMESNOM I MEĐUREPUBLIČKOM PREVOZU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA NA KOME SE OBJAVLJUJE SPISAK SRPSKIH STANDARDA NA KOJE SE POZIVA TEHNIČKI PROPIS : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA GODIŠNJE DOZVOLE ZA PRIVREDNI RIBOLOV : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV : 
PRAVILNIK O SADRŽINI OBAVEŠTENJA O NOVOM SEVESO POSTROJENJU ODNOSNO KOMPLEKSU, POSTOJEĆEM SEVESO POSTROJENJU, ODNOSNO KOMPLEKSU I O TRAJNOM PRESTANKU RADA SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I PODACIMA REGISTRA GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE UZ TAJ ZAHTEV PRILAŽE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OTPIS KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I O NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPIS KAMATE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENOG ZA PRINUDNO IZVRŠENJE ODLUKA SAVETA REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU IZJAVE KUPCA STANA DA KUPUJE PRVI STAN ZA SEBE, ODNOSNO ZA SEBE I ODREĐENE ČLANOVE NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA I IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKE KONTROLE GLAVNIH PROJEKATA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA VINOGRADARSKOG REGISTRA, KAO I O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U VINOGRADARSKI REGISTAR : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI, REGISTRA ZAŠTIĆENIH BILJNIH SORTI, REGISTRA PRENESENIH PRAVA OPLEMENJIVAČA I REGISTRA UGOVORA O LICENCI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA, PRERAĐIVAČA, DORAĐIVAČA, UVOZNIKA, SKLADIŠTARA I PROMETNIKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA, KAO I OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA SEMENA, RASADA, MICELIJA JESTIVIH I LEKOVITIH GLJIVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRIVREDNIH RIBARA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DELATNOSTI I REGISTRA PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE VETERINARSKE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OBJEKATA ZA DRŽANJE ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDAVAČA KOJI SU DOBILI DOZVOLU ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH INTEGRISANIH DOZVOLA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DORAĐIVAČA SEMENA, EVIDENCIJI SEMENA, UNIŠTAVANJU OTPADA SEMENA I O PRIJAVI KOLIČINA SEMENA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BIBLIOTEKA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI I PROMETU DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA PRIVATIZACIONOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KNJIGE INSPEKCIJE I GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA PČELINJE PAŠE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE O IZDATIM ROBNIM ZAPISIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE OD STRANE PROIZVOĐAČA I OBRAĐIVAČA DUVANA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O STALNOM NADZORU : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA OD STRANE PROIZVOĐAČA DUVANSKIH PROIZVODA, TRGOVACA NA VELIKO I MALO DUVANSKIM PROIZVODIMA, UVOZNIKA I IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNE EVIDENCIJE USTANOVA KULTURE OSNOVANIH SREDSTVIMA U JAVNOJ SVOJINI SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OSMATRANJA TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA IZDAVANJEM FISKALNOG RAČUNA, NAČINU OTKLANJANJA GREŠKE U EVIDENTIRANJU PROMETA PREKO FISKALNE KASE I O SADRŽINI I VOĐENJU KNJIGE DNEVNIH IZVEŠTAJA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU OZNAKE KOJOM SE OZNAČAVA OBJEKAT U SLUČAJU IZRICANJA MERE PRIVREMENE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI, KAO I NAČINU OZNAČAVANJA TAKVOG OBJEKTA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU OBRAZACA ZAHTEVA ZA AZIL I ISPRAVA KOJE SE MOGU IZDAVATI TRAŽIOCIMA AZILA I LICIMA KOJIMA JE ODOBREN AZIL ILI PRIVREMENA ZAŠTITA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA, KAO I NAČINU IZDAVANJA ZAJEDNIČKOG VETERINARSKOG ULAZNOG DOKUMENTA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA IZVEŠTAJA O SISTEMATSKOM ISPITIVANJU NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU INTEGRISANE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I IZGLEDU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BERZE I BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INVESTICIONIH FONDOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI INFORMACIJE O LOKACIJI I O SADRŽINI LOKACIJSKE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJE O IZVORIMA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA OD POSEBNOG INTERESA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJA O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA I NAPOJNICAMA I O SADRŽINI MESEČNOG OBRAČUNA NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE TIH IGARA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI DUGOROČNOG PROGRAMA EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA I GODIŠNJIH PLANOVA IZVOĐENJA RUDARSKIH RADOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA : 
PRAVILNIK O SADRŽINI DOKUMENTACIJE KOJA SE ODNOSI NA HIDROGEOLOŠKE I INŽENJERSKOGEOLOŠKE PODLOGE ZA IZGRADNJU VISOKIH BRANA, HIDROELEKTRANA, TERMOELEKTRANA I OBJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE : 
PRAVILNIK O SADRŽINI DEKLARACIJE ZA OBJAVLJIVANJE I EMITOVANJE OGLASNE PORUKE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANOVA KVALITETA VAZDUHA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OSTVARIVANJU PROGRAMA SOCIJALNOG RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU KRATKOROČNIH AKCIONIH PLANOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE VISOKOŠKOLSKA USTANOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU ISPRAVE O ČLANSTVU U OMLADINSKOJ ZADRUZI I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE U OMLADINSKOJ ZADRUZI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KATEGORISANIH SOBA, KUĆA I STANOVA ZA ODMOR : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA MATIČNE EVIDENCIJE O UČENICIMA I OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA U DOMU UČENIKA I U ŠKOLI SA DOMOM : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ORGANIZACIJA U DIJASPORI I EVIDENCIJE ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJU VODI VISOKOŠKOLSKA USTANOVA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU, PROFESIONALNOM OBOLJENJU I OBOLJENJU U VEZI SA RADOM : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I OSTVARENIM PRIMANJIMA I IZDACIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA NARODNU BANKU SRBIJE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMATU ŽIGA ZA PEČAĆENJE : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA I O NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJIH IZVEŠTAJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE O REZULTATIMA I STANJU INOVACIONE DELATNOSTI NA SVOJOJ TERITORIJI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA POLITIČKIH STRANAKA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA LINIJE, BONITETU DOMAĆEG PREVOZNIKA I O NAČINU ODREĐIVANJA DOMAĆEG PREVOZNIKA ZA USPOSTAVLJANJE LINIJE U MEĐUNARODNOM JAVNOM PREVOZU PUTNIKA : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOZVOLE ZA STAVLJANJE MEDICINSKOG SREDSTVA U PROMET : 
PRAVILNIK O SADRŽAJU DOZVOLE ZA RAD : 
PRAVILNIK O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KORISNIKA PENZIJA : 
PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA KORISNIKA PTT USLUGA NA RAČUNE PTT USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" : 
PRAVILNIK O REGISTRU ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA : 
PRAVILNIK O REGISTRU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA, STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVNIKA, SARADNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH : 
PRAVILNIK O REGISTRU SERTIFIKACIONIH TELA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA U REPUBLICI SRBIJI : 
PRAVILNIK O REGISTRU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU : 
PRAVILNIK O REGISTRU FUNKCIONERA I REGISTRU IMOVINE : 
PRAVILNIK O REGISTRIMA UMETNIČKO-ISTORIJSKIH DELA : 
PRAVILNIK O REGISTRIMA STARIH I RETKIH KNJIGA : 
PRAVILNIK O REGISTRIMA FILMSKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O REGISTRIMA ARHIVSKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O REGISTRACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA KAO UDRUŽENJA, SPORTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA : 
PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA : 
PRAVILNIK O RADU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O RADU PEČATOREZNICA ZA IZRADU PEČATA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE SRBIJE I PEČATA DRŽAVNIH ORGANA : 
PRAVILNIK O RADU LEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO ZAKONU O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA : 
PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA : 
PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI : 
PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM : 
PRAVILNIK O PUTNIM ISPRAVAMA : 
PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE BILJA : 
PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA KALIBRAŽE IZ VAZDUHA : 
PRAVILNIK O PROVERI ISPUNJENJA OBAVEZA SAMOSTALNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I VISOKOŠKOLSKE JEDINICE U NJENOM SASTAVU U POGLEDU KVALITETA : 
PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE : 
PRAVILNIK O PROTESTNIM REGISTRIMA : 
PRAVILNIK O PROSTORU, PROSTORIJAMA, TEHNIČKOJ OPREMI I NAČINU VRŠENJA KONTRADIVERZIONOG PREGLEDA NA AERODROMU : 
PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA RAD AGENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE, USLOVIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH, PROGRAMU, SADRŽINI I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU : 
PRAVILNIK O PROMETU, UVOZU I UZORKOVANJU PESTICIDA : 
PRAVILNIK O PROJEKTU IZVEDENOG OBJEKTA, ODNOSNO TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI I O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA IZGRADNJU I UPOTREBNE DOZVOLE ZA OBJEKTE ČIJA JE IZGRADNJA ZAVRŠENA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE : 
PRAVILNIK O PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI CIVILNIH AERODROMA I NJIHOVOJ KLASIFIKACIJI : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, VREMENU I NAČINU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA, SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA ISPITA I PROVERE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI, EVIDENCIJI I UVERENJIMA O POLOŽENIM ISPITIMA I UTVRĐENOJ OSPOSOBLJENOSTI KOMUNALNIH POLICAJACA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU ZA OSTVARIVANJE EKSKURZIJE U PRVOM I DRUGOM CIKLUSU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU VASPITNOG RADA U DOMOVIMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU PRIPREME ZA USVOJENJE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA ZAPOSLENE KOJI SE OSPOSOBLJAVAJU, ODNOSNO KOJI OBAVLJAJU POSLOVE IZ DELOKRUGA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA ZAPOSLENE KOJI SE OSPOSOBLJAVAJU, ODNOSNO KOJI OBAVLJAJU POSLOVE IZ DELOKRUGA MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE I ZAPOSLENE NA POSLOVIMA KULTURE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE I ZAPOSLENE NA POSLOVIMA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI RUDARSTVA I ENERGETIKE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE I ZAPOSLENE NA POSLOVIMA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE I ZAPOSLENE NA POSLOVIMA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI OMLADINE I SPORTA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA ZA PRIPRAVNIKE I ZAPOSLENE NA POSLOVIMA DRŽAVNE UPRAVE U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OPŠTEG DELA STRUČNOG ISPITA ZA RADNIKE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBDARENE ZA MATEMATIKU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ILI UDŽBENIČKIH KOMPLETA ZA VI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ILI UDŽBENIČKIH KOMPLETA ZA VII RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ILI UDŽBENIČKIH KOMPLETA ZA I, II, III, IV I V RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA GIMNAZIJE : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA OBUKA ODRASLIH : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ROMA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA DVOJEZIČNE NASTAVE NA SRPSKOM I FRANCUSKOM JEZIKU U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA DVOJEZIČNE NASTAVE NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE ZA POSREDNIKA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA - OGLED : 
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE O DOBROBITI ŽIVOTINJA PRILIKOM NJIHOVOG PREVOZA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PREVOZNIKA ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU MONITORINGA RADI PRAĆENJA STANJA RIBLJEG FONDA U RIBOLOVNIM VODAMA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU STICANJA POSEBNIH ZNANJA IZ OBLASTI PRAVA DETETA SUDIJA KOJI SUDE U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA UPRAVLJAČA I RUKOVAOCA ČAMCA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA : 
PRAVILNIK O PROGRAMU GRADIVA OPŠTEG DELA STRUČNOG ISPITA ZA RADNIKE SA VISOKOM I VIŠOM ŠKOLSKOM SPREMOM ZAPOSLENE U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE : 
PRAVILNIK O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA : 
PRAVILNIK O PROCENI I UMANJENJU RIZIKA U PRUŽANJU USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI : 
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU POLAZNOG MATERIJALA I KONTROLI PROIZVODNJE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ŠUMSKOG DRVEĆA : 
PRAVILNIK O PRISTUPU TRŽIŠTU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA : 
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA PSIHOLOGA : 
PRAVILNIK O PRIMENJIVANJU TEHNIČKIH USLOVA ZA PLOVIDBENOST VAZDUHOPLOVA, MOTORA, ELISE, DELOVA I UREĐAJA ILI NJIHOVIH DELOVA : 
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, ISKAZIVANJU, OBJEDINJAVANJU, PRENOSU I RAZMENI PODATAKA I INFORMACIJA U PRAVOSUDNOM INFORMACIONOM SISTEMU : 
PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU ZARAZNIH BOLESTI I DRUGIH SLUČAJEVA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI : 
PRAVILNIK O PRIJAVI PRENOSA FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA PREKO DRŽAVNE GRANICE : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I STRUČNOJ SPREMI ZDRAVSTVENIH RADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU HEMIJSKIM MATERIJAMA : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU AZBESTU : 
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU : 
PRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DOBROVOLJNOM OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA POJEDINIH PRAVILNIKA : 
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA : 
PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA U JAVNIM MOBILNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA : 
PRAVILNIK O PREMEŠTAJU ZAPOSLENIH U DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O PREMERU I KATASTRU VODOVA : 
PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA : 
PRAVILNIK O PRAVOSUDNOJ STRAŽI : 
PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU : 
PRAVILNIK O POVEĆANJU CENA ZDRAVSTVENIH USLUGA : 
PRAVILNIK O POTREBNOM STEPENU IZUČENOSTI INŽENJERSKOGEOLOŠKIH SVOJSTAVA TERENA ZA POTREBE PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOZAČA PRED DRUGOSTEPENOM KOMISIJOM : 
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA PROVERAVANJE PSIHIČKE I FIZIČKE SPOSOBNOSTI ŽELEZNIČKIH RADNIKA PRE NJIHOVOG STUPANJA NA RAD I U TOKU RADA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU VOJNIKA, PITOMACA VOJNIH ŠKOLA I LICA U REZERVNOM SASTAVU OTPUŠTENIH IZ JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE, KOJI SU POVREDU ILI OBOLJENJE DOBILI ZA VREME VOJNE SLUŽBE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM : 
PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
PRAVILNIK O POSTUPKU SA POKRETNIM STVARIMA ODUZETIM U TOKU PORESKE KONTROLE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU REŠAVANJA PRITUŽBI : 
PRAVILNIK O POSTUPKU PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA I OBRASCU ZA VOĐENJE ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PLAĆENOG OD 1. JANUARA DO 26. JULA 2005. GODINE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV : 
PRAVILNIK O POSTUPKU MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNOG UVIDA, PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI : 
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU VREDNOVANJA, I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA I OBRASCU POTVRDE O SMRTI : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA ZA JAVNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I JAVNE TELEKOMUNIKACIONE USLUGE I VOĐENJU REGISTRA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU FISKALIZACIJE, SADRŽAJU EVIDENCIJE O OVLAŠĆENIM SERVISIMA I SERVISERIMA I IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA DOSIJEA I SERVISNE KNJIŽICE FISKALNE KASE : 
PRAVILNIK O POSTUPKU EVIDENCIJE, PREZENTACIJE SADRŽAJA I POSTIGNUTIH REZULTATA NA INOVACIONIM PROJEKTIMA : 
PRAVILNIK O POSTUPKU AKTIVIRANJA BANKARSKE GARANCIJE I O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA BANKARSKE GARANCIJE : 
PRAVILNIK O POSLOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DRUGIM OBLICIMA OBAVLJANJA ZDRAVSTVENE DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O POSEBNOM ZNAKU ZA OZNAČAVANJE VOZILA KOJIM UPRAVLJA LICE KOME SU OŠTEĆENI EKSTREMITETI BITNI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM : 
PRAVILNIK O POSEBNOJ RADNOJ ODEĆI I OBUĆI LICA KOJA U PROIZVODNJI I PROMETU DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR SA ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I LICA KOJA RADE U PROIZVODNJI I PROMETU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE LIČNE HIGIJENE, NEGU I ULEPŠAVANJE LICA I TELA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU ZAPOSLENI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA KOJI SE UPUĆUJU NA RAD U POSEBNO ODELJENJE ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAČINU NJIHOVOG IZBORA PRE UPUĆ : 
PRAVILNIK O POSEBNIM SANITARNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE OBJEKTI U KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM POSTUPCIMA U PROMETU ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE OD POŽARA U POLJOPRIVREDI : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU U ŠUMARSTVU : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU U CRNOJ METALURGIJI : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU PRI PROIZVODNJI I PRERADI OBOJENIH METALA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU PRI MEHANIČKOJ PRERADI I OBRADI DRVETA I SLIČNIH MATERIJALA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU NA PRERADI NEMETALNIH MINERALA : 
PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA I NORMATIVIMA ZAŠTITE NA RADU PRI PRERADI I OBRADI KOŽE, KRZNA I OTPADAKA KOŽE : 
PRAVILNIK O PORESKOM IDENTIFIKACIONOM BROJU : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU RADNIH MESTA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U SUDOVIMA : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA : 
PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA : 
PRAVILNIK O POLICIJSKIM OVLAŠĆENJIMA : 
PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA SEKRETARA USTANOVE : 
PRAVILNIK O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA : 
PRAVILNIK O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O PODRUČJIMA I OBJEKTIMA KOJE OBUHVATAJU GRANIČNI PRELAZI ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I GRANIČNI PRELAZI ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ : 
PRAVILNIK O PODACIMA KOJI SE UPISUJU U REGISTAR, NAČINU VOĐENJA REGISTRA I CENTRALNOG REGISTRA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I O DOKUMENTACIJI O OVIM KULTURNIM DOBRIMA : 
PRAVILNIK O PODACIMA KOJE U POSEBNOJ EVIDENCIJI VODE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA I OBAVEŠTENJA : 
PRAVILNIK O PODACIMA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZADUŽBINA, FONDACIJA I FONDOVA : 
PRAVILNIK O POČASNIM KONZULIMA : 
PRAVILNIK O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA : 
PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - PORESKA UPRAVA : 
PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA : 
PRAVILNIK O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA : 
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA : 
PRAVILNIK O PLANOVIMA I KARTAMA : 
PRAVILNIK O PLAĆANJU POSEBNE NAKNADE (PUTARINE) ZA UPOTREBU MAGISTRALNIH PUTEVA (AUTOPUTEVA I POLUAUTOPUTEVA) U REPUBLICI SRBIJI : 
PRAVILNIK O PLAĆANJU POJEDINIH POREZA PREKO PORESKE BLAGAJNE : 
PRAVILNIK O PERIODIČNOM DEKLARISANJU ROBE : 
PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O PAKOVANJU, SKLADIŠTENJU I PREVOZU ORGANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O PADOBRANSTVU : 
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU UPAKOVANIH NAMIRNICA NAMENJENIH ZA ISHRANU ODOJČADI I MALE DECE : 
PRAVILNIK O OŠTEĆENJIMA ORGANIZMA PO OSNOVU KOJIH VOJNI INVALID IMA PRAVO NA ORTOPEDSKI DODATAK I RAZVRSTAVANJU TIH OŠTEĆENJA U STEPENE : 
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKA IZUZIMANJA ZA PRIMANJA PO OSNOVU POMOĆI ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, ORGANIZOVANE SOCIJALNE I HUMANITARNE POMOĆI, STIPENDIJA I KREDITA UČENIKA I STUDENATA, HRANARINA SPORTISTA AMATERA I PRAVA NA PORESKO O : 
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA - UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA : 
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU LICA KOJIMA JE PRESTALA AKTIVNA VOJNA SLUŽBA : 
PRAVILNIK O OSNOVAMA PROGRAMA SOCIJALNOG RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O OSNOVAMA PROGRAMA ODMORA, REKREACIJE, KLIMATSKOG OPORAVKA I NASTAVE U PRIRODI : 
PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM POMAGALIMA VOJNIH INVALIDA : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, RADU I POSTUPANJU SA PRITVORENICIMA U POSEBNOJ PRITVORSKOJ JEDINICI : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNOG VREMENA ČLANOVA POSADE CIVILNOG VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU INSPEKCIJE ZA VOJNU OBAVEZU : 
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM PSIHOLOGA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA INTERKONEKCIJU JAVNIH TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA O PARCELACIJI I IZGRADNJI I SADRŽINI, USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA AKTA O URBANISTIČKIM USLOVIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE ODOBRENJE ZA IZGRADNJU IZDAJE OPŠTINSKA, ODNOSNO GRADSKA UPRAVA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA - OBRAZOVNI STANDARDI ZA KRAJ OBAVEZNOG OBRAZOVANJA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM SANITARNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE OBJEKTI KOJI PODLEŽU SANITARNOM NADZORU : 
PRAVILNIK O OPŠTIM OSNOVAMA ŠKOLSKOG PROGRAMA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM OSNOVAMA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA : 
PRAVILNIK O OPŠTIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU OD OPASNOG DEJSTVA ELEKTRIČNE STRUJE U OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA RAD, RADNIM PROSTORIJAMA I NA RADILIŠTIMA : 
PRAVILNIK O OPREMI I POSTUPKU ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI I O ORGANIZOVANJU SLUŽBE SPASAVANJA U SLUČAJU NEZGODE NA RADU : 
PRAVILNIK O OPASNIM MATERIJAMA U VODAMA : 
PRAVILNIK O OGRANIČENOJ UPOTREBI GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O ODŠTETNOM CENOVNIKU ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE PROUZROKOVANE NEDOZVOLJENOM RADNJOM U ODNOSU NA STROGO ZAŠTIĆENE I ZAŠTIĆENE DIVLJE VRSTE : 
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA BIBLIOTEČKIH RADNIKA, ODNOSNO POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA, I VISINE NAKNADE ČLANOVIMA KOMISIJE I ISPITIVAČIMA ZA RAD U KOMISIJI : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVNIH I DRUGIH OBJEKATA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJANJE VODOPRIVREDNIH USLOVA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU POSLOVA ČIJE JE OBAVLJANJE NESPOJIVO SA RADOM U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU MALIH KOLIČINA ŠUMSKIH SADNICA I ŠUMSKOG SEMENA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU INFORMATIČKIH USLOVA ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU INFORMATIČKIH USLOVA ZA KLADIONICE : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU IMENA, OZNAKA, POZIVNIH ZNAKOVA BRODOVA I O VOĐENJU EVIDENCIJE O IMENIMA, OZNAKAMA I POZIVNIM ZNACIMA BRODOVA : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOJI ORGANIZUJU POSEBNU SLUŽBU INTERNIH KONTROLORA I ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZACIJU I POSTUPAK INTERNE KONTROLE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG S : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DELATNOSTI ZA ČIJE OBAVLJANJE NIJE POTREBAN POSEBAN PROSTOR : 
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CENA U VAZDUŠNOM PREVOZU UNUTAR ZAJEDNICE : 
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU IZUZETAKA ZA TERAPEUTSKU UPOTREBU : 
PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA DOKUMENATA KOJI PRATE SPOLJNU TRGOVINU KONTROLISANOM ROBOM : 
PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA : 
PRAVILNIK O OBRASCU UGOVORA O PRISTUPANJU AUKCIJSKOJ PLATFORMI TREZORA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA I NJEGOVIH ZAMENIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE OVLAŠĆENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENJE REVIZIJE POSLOVANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU ZNAČKE I ODGOVARAJUĆOJ VRSTI ODEĆE, OBUĆE I OPREME TURISTIČKOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU : 
PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PUTNOG LISTA ZA DOMAĆEG PREVOZNIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PROSPEKTA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE : 
PRAVILNIK O OBRASCU POTVRDE O REZIDENTNOSTI : 
PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU NA TERET PRIMAOCA PRIHODA : 
PRAVILNIK O OBRASCU PISMENE IZJAVE DA SE REPUBLIKA SRBIJA SMATRA SVOJOM DRŽAVOM : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE SAVEZNOG INSPEKTORA ZA GENETIČKI MODIFIKOVANE ORGANIZME : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE PROSVETNOG INSPEKTORA I PROSVETNOG SAVETNIKA : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE NADZORA PO ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE INSPEKTORA I NAČINU NJENOG IZDAVANJA : 
PRAVILNIK O OBRASCU LEGITIMACIJE ČUVARA ŠUMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČA ZEMLJIŠTA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA, SADRŽINI ZAHTEVA I DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I SADRŽINI TOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE SORTE, KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAZIVA SORTE I SADRŽINI REGISTRA SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA DODELJIVANJE PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNE SORTE I DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ OVAJ ZAHTEV, KAO I KOLIČINI I NAČINU DOSTAVLJANJA UZORAKA REPRODUKCIONOG MATERIJALA SORTE : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE VETERINARSKOG INSPEKTORA I GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA, IZGLEDU ZNAKA I SLUŽBENOG ODELA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEKTORA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA VETERINARSKOG INSPEKTORA I L : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE URBANISTIČKOG I GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA I VRSTI OPREME KOJU KORISTI INSPEKTOR : 
PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA : 
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE OVLAŠĆENOG LICA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI : 
PRAVILNIK O OBRASCU IZBEGLIČKOG KARTONA : 
PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA EMITOVANJE PROGRAMA : 
PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE : 
PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OPASNOG OTPADA I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA DOKUMENTACIJU KOJA SE VODI O ARHEOLOŠKOM ISKOPAVANJU I ISTRAŽIVANJU : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA, ODOBRENJA, ORUŽNOG LISTA I DRUGIH ISPRAVA I EVIDENCIJA PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA PASOŠA, DIPLOMATSKOG PASOŠA I SLUŽBENOG PASOŠA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U POSTUPKU VRAĆANJA (RESTITUCIJE) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM I ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ PUTNIKA ILI STVARI : 
PRAVILNIK O OBRASCIMA AKATA U UPRAVNOM POSTUPKU : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE GOSTIJU U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU ZA SMEŠTAJ : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE GOSTIJU U SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE GOSTIJU U DOMAĆOJ RADINOSTI : 
PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ŽIGA, ODNOSNO POTVRDE O BEZBEDNOSTI DIVLJAČI ZA ISHRANU LJUDI, KAO I O NAČINU I POSTUPKU OBELEŽAVANJA HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ZASTUPNIČKE IZJAVE : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI ŠUMSKOG ŽIGA, OBRASCU PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE, USLOVIMA, NAČINU I ROKU ŽIGOSANJA POSEČENOG DRVETA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENCIJU UKUPNE IMOVINE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI POSEBNE OZNAKE ZA IGRAČNICU ILI KLADIONICU, ODNOSNO UPLATNO MESTO KLADIONICE : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE SERTIFIKATA DA JE PROIZVOD DOBIJEN METODAMA ORGANSKE POLJOPRIVREDE : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBAVEŠTENJA O OPASNOM PROIZVODU : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBAVEŠTENJA IZ ČLANA 18 STAV 3 ZAKONA O FISKALNIM KASAMA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI LEGITIMACIJE I OZNAKE TURISTIČKOG VODIČA, TURISTIČKOG PRATIOCA I TURISTIČKOG ANIMATORA : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O KONTROLI SPROVOĐENJA TEHNIČKIH I FINANSIJSKIH ODREDABA UGOVORA O KREDITU, ODNOSNO ZAJMU ZA KOJE JE REPUBLIKA SRBIJA DALA GARANCIJU ILI KONTRAGARANCIJU : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIKUPLJANJE POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU ELEKTORE : 
PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PREKURSORA PRVE, DRUGE ILI TREĆE KATEGORIJE : 
PRAVILNIK O OBLICIMA VOJNE OBUKE KOJI IZAZIVAJU POVEĆANU OPASNOST ZA OŠTEĆENJE ORGANIZMA : 
PRAVILNIK O OBJAVLJIVANJU OBAVEŠTENJA O TRGOVINI DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI VAN ORGANIZOVANOG TRŽIŠTA : 
PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU SMEŠTAJA I ISHRANE RADNIKA ODNOSNO NJIHOVOG PREVOZA OD MESTA STANOVANJA DO MESTA RADA I NATRAG : 
PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU SAMAČKOG SMEŠTAJA PRIPADNICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O OBELEŽAVANJU KOPITARA I VOĐENJU EVIDENCIJE O OBELEŽENIM KOPITARIMA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ZAŠTITNIH OPASAČA I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PRIJEMNIH ANTENA ZA TELEVIZIJSKE I ZVUČNE RADIOFONSKE EMISIJE U FREKVENCIJSKOM OPSEGU OD 30 MHz DO 1.000 MHz I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PREDUZEĆA I DRUGA PRAVNA LICA OVLAŠĆENA ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU PENJALICA ZA DRVENE STUBOVE ZA VODOVE I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU JUTE I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE JUTE : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU HVATAČKOG UREĐAJA ZA LIFTOVE I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU GRANIČNIKA BRZINE ZA LIFTOVE I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ELEMENATA TIPSKIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU I O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA OVLAŠĆENE ZA ATESTIRANJE TIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNIM ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH, DRUGIH LICA I KLICONOŠA : 
PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI : 
PRAVILNIK O OBAVEZAMA CARINSKIH ORGANA U SPOLJNOJ TRGOVINI NAORUŽANJEM, VOJNOM OPREMOM I ROBOM DVOSTRUKE NAMENE : 
PRAVILNIK O OBAVEŠTAVANJU O PRIKUPLJANJU I PRUŽANJU POMOĆI IZBEGLICAMA : 
PRAVILNIK O NORMI ČASOVA NEPOSREDNOG RADA SA UČENICIMA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I VASPITAČA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O NORMATIVU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU VASPITNO-OBRAZOVNOG PROGRAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI : 
PRAVILNIK O NORMATIVU DRUŠTVENE ISHRANE DECE U USTANOVAMA ZA DECU : 
PRAVILNIK O NORMATIVIMA ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSNOVNU ŠKOLU : 
PRAVILNIK O NORMAMA KVALITETA, PAKOVANJU, PLOMBIRANJU I DEKLARISANJU SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O NOMENKLATURI SPORTSKIH ZANIMANJA I ZVANJA : 
PRAVILNIK O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA SEDMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PROGRAMU ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA ESTETIKU, STIL I KULTURU TELA U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA OSTALO - DELATNOST LIČNIH USLUGA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA ZA RAD U DVOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNI PROFIL PRERAĐIVAČ KOŽE I KRZNA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO - OBLAST KOŽARSTVO : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U DVOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBRAZOVNI PROFIL TELEFONISTA, TELEPRINTERISTA I RADIO-OPERATER - MANIPULANT U TROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA SAOBRAĆAJ ZA LICA OŠTEĆENOG VIDA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBRAZOVNI PROFIL ŠIVAČ RUBLJA U TRAJANJU DO GODINU DANA U OKVIRU PODRUČJA RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO - OBLAST TEKSTILSTVO : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBRAZOVNI PROFIL IZRAĐIVAČ TEKSTILNE GALANTERIJE U TRAJANJU DO GODINU DANA U OKVIRU PODRUČJA RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO - OBLAST TEKSTILSTVO : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U MATEMATIČKOJ GIMNAZIJI : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U FILOLOŠKOJ GIMNAZIJI : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBRAZOVNI PROFIL POMOĆNIK MONTERA TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U TRAJANJU DO GODINU DANA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNI PROFIL BOJAČ I ŠTAMPAR PLETENINA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO - OBLAST TEKSTILSTVO : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU ZA NAGLUVE I GLUVE UČENIKE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA ESTETIKU, STIL I KULTURU TELA U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U KRALJEVSKOJ FRIZERSKOJ ŠKOLI U BEOGRADU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA SREDNJE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA VERSKA NASTAVA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE - SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE - SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE - SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE - SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE ZA SEDMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE ZA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA GLUVE I NAGLUVE UČENIKE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OSNOVNOG MUZIČKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OSNOVNOG BALETSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL VINOGRADAR - VINAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TURISTIČKI TEHNIČAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RESTAURACIJU I KONZERVACIJU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR PRIMARNE OBRADE DRVETA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TAPETAR - DEKORATER : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SLUŽBENIK OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL PIVAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL OPERATER MAŠINSKE OBRADE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NADZORNIK PARKA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MODNI KROJAČ : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIVAC - KALUPAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL KOMERCIJALISTA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL BANKARSKI SLUŽBENIK : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE STOLAR I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KONFEKCIONAR TEKSTILA I MODELAR ODEĆE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR I MONTER SUVE GRADNJE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE DIZAJNER ODEĆE, DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA I DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA GIMNAZIJU ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA GIMNAZIJU INFORMATIČKOG SMERA : 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU CENTARA ZA OBUKU VOZAČA I EVIDENCIJAMA KOJE TI CENTRI VODE : 
PRAVILNIK O NAORUŽANJU OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA I RADNIKA NA ODREĐENIM DUŽNOSTIMA : 
PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA NA UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE I KANDIDATA ZA ODBORNIKA, ODNOSNO ODBORNIKA I NAKNADI ZA OVERU POTPISA NA BLANKO OSTAVCI : 
PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA : 
PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA : 
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA : 
PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA UPUĆENIM NA VRŠENJE SLUŽBENIH POSLOVA I ZADATAKA U DRUGU ORGANIZACIONU JEDINICU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI BRODOVI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE JUGOSLOVENSKE TRGOVAČKE MORNARICE : 
PRAVILNIK O NADZORU NAD STRUČNIM RADOM U BIBLIOTEKAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ILI PRIVATNOJ PRAKSI : 
PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽINI PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I LICENCE ZA GRAĐENJE OBJEKATA ZA KOJE ODOBRENJE ZA IZGRADNJU IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA, KAO I : 
PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV : 
PRAVILNIK O NAČINU ŽIGOSANJA, ODNOSNO OBELEŽAVANJA ČETINARSKIH STABALA NAMENJENIH ZA NOVOGODIŠNJE I DRUGE PRAZNIKE : 
PRAVILNIK O NAČINU ZAMENE OBVEZNICA SERIJE A I B EMITOVANIH U SKLADU SA ODLUKOM O EMISIJI OBVEZNICA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA : 
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA VETERINARSKO-SANITARNOG PREGLEDA I KONTROLE ŽIVOTINJA PRE KLANJA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA VETERINARSKO-SANITARNE KONTROLE STOČNE HRANE I OBJEKATA U KOJIMA SE PROIZVODI STOČNA HRANA I USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJE KOJE VRŠE SUPERANALIZE UZORAKA STOČNE HRANE : 
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA RUDARSKIH MERENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I STEPENU FINOĆE ZLATNIH POLUFABRIKATA ZA ZUBNO-PROTETSKE PREDMETE : 
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA SPISKA POSREDNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA, DRUŠTVENIH ORGANIZACIJA I POLITIČKIH ORGANIZACIJA KOJE SE OSNIVAJU ZA TERITORIJU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I OBRAZAC ZA VOĐENJE TOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA KOJA MOGU DA OBAVLJAJU SPOLJNU TRGOVINU KONTROLISANOM ROBOM : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA JAVNIH GLASILA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA O OSTVARENOM PROMETU U KLADIONICAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA OBAVEZNIH EVIDENCIJA O OSTVARENOM PROMETU PO AUTOMATU : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA KONTROLNIKA I SPISA IZVRŠENJA VASPITNIH MERA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG LIČNOG REGISTRA USVOJENJA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI EVIDENCIJA O LICIMA SMEŠTENIM U CENTRU ZA AZIL : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJA KOJE SE VODE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA OSNOVU ZAKONA O STRANCIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE REGISTRATURSKOG MATERIJALA KOJI UŽIVA PRETHODNU ZAŠTITU : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ULOVU RIBE, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI JEDINSTVENOG OBRASCA EVIDENCIJE ULOVA OD STRANE REKREATIVNOG RIBOLOVCA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NEPOKRETNOSTIMA KOJE UŽIVAJU PRETHODNU ZAŠTITU : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZREČENIM VASPITNIM MERAMA I KAZNI MALOLETNIČKOG ZATVORA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM I PRODUŽENIM UVERENJIMA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA, O NJIHOVOM PRENOSU, KAO I O OBRASCU ZA VOĐENJE OVE EVIDENCIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE O USVOJENOJ DECI : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O KAZNENIM POENIMA I ODUZIMANJU VOZAČKIH DOZVOLA : 
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA BAZE PODATAKA O LICIMA KOJA SU OSTVARILA DOBITAK KOD PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU : 
PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I METODAMA ZA LABORATORIJSKU ANALIZU VODE ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O NAČINU UVIDA U DONETI URBANISTIČKI PLAN, OVERAVANJA, POTPISIVANJA, DOSTAVLJANJA, ARHIVIRANJA, UMNOŽAVANJA I USTUPANJA URBANISTIČKOG PLANA UZ NAKNADU : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA SADRŽAJA FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI POTREBNE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV U SLUČAJU PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA KOJI VRŠI STRANI OBVEZNIK : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA POČETNE VREDNOSTI ZAPLENJENE NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI TROŠKOVA U POSTUPKU SANITARNOG NADZORA NA ZAHTEV STRANKE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O REZULTATIMA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU - KLAĐENJE : 
PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DOBIJANJE ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU UTOVARA, PRETOVARA I ISTOVARA POŠILJAKA ŽIVOTINJA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PREVOZNO SREDSTVO, HIGIJENSKO-TEHNIČKIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI POŠILJKA I OBRASCU UVERENJA O : 
PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE U SOCIJALISTIČKOJ FEDERATIVNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI : 
PRAVILNIK O NAČINU UPOTREBE I TRAJANJU SLUŽBENE ODEĆE OVLAŠĆENIH I DRUGIH CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISIVANJA OTKAZA BORAVKA I ZABRANE ULASKA U STRANU PUTNU ISPRAVU : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISIVANJA AERODROMA U UPISNIK CIVILNIH AERODROMA I LETILIŠTA U UPISNIK LETILIŠTA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA U REGISTAR PRUŽALACA USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA, SADRŽAJU I OBRASCU ZAHTEVA, SADRŽINI, KAO I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA PRIVREDNIH KOMORA U SRBIJI : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLITIČKIH STRANAKA : 
PRAVILNIK O NAČINU UPISA ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH, OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA O REŠENJIMA O STICANJU I PRESTANKU DRŽAVLJANSTVA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU : 
PRAVILNIK O NAČINU UNOŠENJA OBAVEZNOG BORAVKA U PUTNU ISPRAVU I IZGLEDU OBRASCA PRIVREMENE LIČNE KARTE : 
PRAVILNIK O NAČINU UNIŠTAVANJA LEKOVA, POMOĆNIH LEKOVITIH SREDSTAVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O NAČINU UNIŠTAVANJA LEKOVA I POMOĆNIH LEKOVITIH I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINI : 
PRAVILNIK O NAČINU UNIŠTAVANJA BILJA ZA KOJE SU NAREĐENE MERE UNIŠTAVANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU STAVLJANJA ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI NA PROIZVODE, KAO I UPOTREBI ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI : 
PRAVILNIK O NAČINU STAVLJANJA U PROMET SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA U RASUTOM STANJU : 
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO : 
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE I SADRŽINI TOG PLANA : 
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA RADNJI I MERA U POSTUPKU KONTROLE PRIHVAĆENE DEKLARACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA PROGRAMA ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA MERA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE BRUCELOZE GOVEDA, OVACA, KOZA, SVINJA I PASA : 
PRAVILNIK O NAČINU SMEŠTAJA, ČUVANJA I PRODAJE ODUZETE ROBE : 
PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2009. GODINU : 
PRAVILNIK O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE : 
PRAVILNIK O NAČINU RADA EVROPSKE AGENCIJE ZA BEZBEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA U SPROVOĐENJU INSPEKCIJE STANDARDIZACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LEKOVA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA I PROCENJIVANJA IMOVINE, OBAVEZA, PRIHODA I RASHODA MALIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIVATIZACIJE RADIO, ODNOSNO TELEVIZIJSKIH STANICA LOKALNIH I REGIONALNIH ZAJEDNICA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA BORAVIŠTA, PREBIVALIŠTA I PROMENE ADRESE I ODJAVE PREBIVALIŠTA STRANCA : 
PRAVILNIK O NAČINU PREVOZA OPASNIH MATERIJA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O NAČINU PREVOZA OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O NAČINU PRETHODNE PROVERE RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI : 
PRAVILNIK O NAČINU PREDAJE I VRAĆANJA HLADNOG I VATRENOG ORUŽJA I MUNICIJE I PRETRESU LICA I STVARI U JAVNOM AVIO-TRANSPORTU : 
PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠAVANJA TE OBAVEZE : 
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA ELEKTRONSKIM PONUDAMA I NAČINU SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI : 
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA DRŽAVNIM PISMOM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PROCEDURI OBAVEŠTAVANJA O ODSTUPANJIMA DOMAĆIH PROPISA OD MEĐUNARODNIH STANDARDA I PRAKSE : 
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠĆENE BANKE U VRŠENJU KONVERZIJE DEVIZNIH DEPOZITA GRAĐANA OROČENIH KOD DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA U OBVEZNICE RE : 
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA BANAKA U POSTUPKU KORIŠĆENJA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA PRE ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANJA ODREĐENIH TROŠKOVA : 
PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA : 
PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, MODELA, UZORAKA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TERETNIH MOTORNIH VOZILA - KAMIONA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH MOTORNIH VOZILA - KAMIONA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2010. : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I KAMIONA U REPUBLICI SRBIJI : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI : 
PRAVILNIK O NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI : 
PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA DOKAZA O BROJU REGISTROVANIH ČLANOVA UDRUŽENJA PENZIONERA : 
PRAVILNIK O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODBITAK POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG POREZA KOD PDV : 
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA I KORIŠĆENJA PRAVA NA BESPLATNU I POVLAŠĆENU VOŽNJU : 
PRAVILNIK O NAČINU ODUZIMANJA, ČUVANJA I POSTUPANJA SA PRIVREMENO ODUZETIM VOZILOM KOJE JE UPOTREBLJENO ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA ILI PRIVREDNOG PRESTUPA : 
PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU : 
PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I ODRŽAVANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBRADE I ISPLATE PLATA, DODATAKA I NAKNADA PLATA ZAPOSLENIH, ODNOSNO NAKNADA LICA ANGAŽOVANIH PO UGOVORU KOD INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA OBLAST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE SKLONIŠTA I VRŠENJU DRUGIH USLUGA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA I VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA I O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE KOJA OBEZBEĐUJE VRŠENJE KONTROLE OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE : 
PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA O PRVOJ POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA SA LISTE IA DEO I, LISTE IA DEO II, LISTE IIA DEO I I LISTE IIA DEO II : 
PRAVILNIK O NAČINU OBEZBEĐIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I O MERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI POTREBNE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODREĐENIH RADNIH MESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA VOZILA NA KOJIMA SE VRŠI OBUČAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA SVINJA, OVACA I KOZA I VOĐENJU EVIDENCIJE O OBELEŽENIM SVINJAMA, OVCAMA I KOZAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA STABALA ZA SEČU U ŠUMAMA, NAČINU EVIDENTIRANJA TIH STABALA U DOZNAČNIM KNJIGAMA, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNIH ŽIGOVA I OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA DOBIJENIH OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA PČELINJIH DRUŠTAVA I REGISTRACIJI PČELINJAKA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA GRANICA RIBARSKOG PODRUČJA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA GOVEDA I VOĐENJA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM LICENCIRANIH STEČAJNIH UPRAVNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POLICIJSKIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA PILOTAŽE, STRUČNOJ SPREMI KOJU MORAJU IMATI PILOTI I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE : 
PRAVILNIK O NAČINU NUMERISANJA, SKRAĆENICAMA I SIMBOLIMA NA KOJIMA SE ZASNIVA SISTEM IDENTIFIKACIJE I OZNAČAVANJA AMBALAŽNIH MATERIJALA : 
PRAVILNIK O NAČINU NEŠKODLJIVOG UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI I OPREMA ZA SABIRANJE, NEŠKODLJIVO UKLANJANJE I UTVRĐIVANJE UZROKA UGINUĆA I PREVOZNA SREDSTVA ZA TRANSPORT ŽIVO : 
PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA REPUBLIKE I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O NAČINU JAVNE PREZENTACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA : 
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OGLAŠAVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA : 
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA LOKALA, GARAŽA I LAGUMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI, ZA OBDUKCIJU LEŠA KAO I ZA POSTUPANJE SA ODSTRANJENIM DELOVIMA LJUDSKOG TELA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE MIROVANJA OBAVEZE PLAĆANJA I ZA OTPIS DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA KONTROLE KOMUNALNE POLICIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA NEPRIJAVLJENE PRIHODE UNAKRSNOM PROCENOM : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADNIM GUMAMA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA UGOVORA O RADU ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA I POSLOVA KUĆNOG POMOĆNOG OSOBLJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA SREDSTAVA ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENIMA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA - ZAPOSLENIH : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PODNOŠENJA PRIJAVE PROMENE NA NEPOKRETNOSTI I IZJAVE GEODETSKE ORGANIZACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA I LICA MLAĐIH OD 30 GODINA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA STARIJIH OD 45 GODINA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PRIPRAVNIKE I NOVOZAPOSLENA LICA MLAĐA OD 30 GODINA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOZAPOSLENE STARIJE OD 45, ODNOSNO 50 GODINA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA LICA SA INVALIDITETOM : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBEZBEĐIVANJA IZVODA PODATAKA IZ ELEKTRONSKI VOĐENIH POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA PORESKIH OBVEZNIKA - PRAVNIH LICA : 
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA : 
PRAVILNIK O NAČINU I MINIMALNOM BROJU ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA : 
PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE : 
PRAVILNIK O NAČINU IZVEŠTAVANJA I SADRŽINI IZVEŠTAJA PREDUZEĆA ZA REVIZIJU : 
PRAVILNIK O NAČINU IZJAŠNJAVANJA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA : 
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, SADRŽINI I IZGLEDU LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA VRŠENJE NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM : 
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA LETENJE VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I SADRŽAJU POTVRDE O NASTUPANJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZAPOSLENOG U SMISLU PROPISA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU : 
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA : 
PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA : 
PRAVILNIK O NAČINU ISPITIVANJA SVOJSTAVA PRIPLODNE STOKE I O USLOVIMA PROIZVODNJE I TRANSPORTA ŽIVINE : 
PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA PODATAKA O VANREDNIM DOGAĐAJIMA NASTALIM U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I O DRUGIM PODACIMA OD ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O NAČINU DRŽANJA PASA KOJI MOGU PREDSTAVLJATI OPASNOST ZA OKOLINU : 
PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PROIZVEDENIM I U PROMET STAVLJENIM SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA : 
PRAVILNIK O NAČINU DEZINFEKCIJE PREVOZNIH SREDSTAVA KOJIMA SE PREVOZE POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA, SIROVINA I OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA : 
PRAVILNIK O NAČINU DAVANJA INFORMACIJA I POTVRDA O BONITETU ČLANOVA KOMORE : 
PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I SREĐIVANJA GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE : 
PRAVILNIK O NAČINU CARINJENJA NESASTAVLJENIH PROIZVODA ILI PROIZVODA U RASTAVLJENOM STANJU ČIJI SE DELOVI UVOZE SUKCESIVNO : 
PRAVILNIK O MINIMUMU SADRŽINE OPŠTEG DELA PROGRAMA OBUKE RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA : 
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE I VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM ZAHTEVIMA ZA MERILA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA VLAGOMERE ZA ZRNA ŽITARICA I SEMENKE ULJARICA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA TERMOPAROVE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TEČNOŠĆU, ZA SPECIJALNE NAMENE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA STAKLENE TERMOMETRE PUNJENE TEČNOŠĆU : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA SILOTERMOMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA RUČNE I ABBE REFRAKTOMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA PRENOSNA MERILA JAČINE EKSPOZICIONE DOZE X I GAMA ZRAČENJA ZA POTREBE ZAŠTITE OD ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA POMIČNA MERILA DUŽINE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA PLASTIČNE SCINTILACIONE BROJAČE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OTPORNE TERMOMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OSNOVNE ČASOVNIKE U SKLOPU TELEFONSKIH CENTRALA KOJI SE KORISTE ZA OBRAČUN METODOM ZAPISA PODATAKA O POZIVU : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA OPACIMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA NADZORNE UREĐAJE ZA KONTROLU RADA VOZAČA I KRETANJA VOZILA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MIKROMETRE ZA UNUTRAŠNJA MERENJA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MIKROMETRE ZA SPOLJAŠNJA MERENJA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERNE SATOVE - KOMPARATERE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA POVRŠINSKE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA EMITERA ALFA-BETA I BETA-GAMA ZRAČENJA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA NIVOA ZVUKA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MERILA ELEKTRIČNE OTPORNOSTI UZEMLJENJA : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA MEDICINSKE (HUMANE) TERMOMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA LIČNE DOZIMETRE EKVIVALENTNE DOZE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA LABORATORIJSKA MERILA - MERNE TIKVICE OD STAKLA, SA JEDNOM MERNOM CRTOM : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA INDUSTRIJSKE RADIOHROMATSKE FILM-DOZIMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA DOZIMETRE SA KONDENZATORSKOM JONIZACIONOM KOMOROM : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA DOZIMETRE SA JONIZACIONIM KOMORAMA U RADIOTERAPIJI : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA BIMETALNE TERMOMETRE : 
PRAVILNIK O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA AREOMETRE STALNE MASE : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA PO GARANCIJI BANKE KOJU JAVNO SKLADIŠTE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREDAJE KOMPENZACIONOM FONDU : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA : 
PRAVILNIK O METODOLOGIJI I PROCEDURI REALIZACIJE PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA KOJE ODOBRENJE ZA IZGRADNJU IZDAJE MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE GRAĐEVINARSTVA, ODNOSNO AUTONOMNA POKRAJINA : 
PRAVILNIK O METODI VRŠENJA ANALIZA I SUPERANALIZA ZA ODREĐIVANJE KOLIČINE TEŠKIH METALA (OLOVA, BAKRA, GVOŽĐA I NIKLA) U ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA - ULJIMA, MASTIMA I MARGARINU : 
PRAVILNIK O METODAMA ZA ISPITIVANJE PESTICIDA : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETA PROIZVODA OD VOĆA I POVRĆA : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA BELANČEVINASTIH PROIZVODA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA ALKOHOLNIH PIĆA : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA VRŠENJA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA KAKAO-ZRNA, KAKAO-PROIZVODA, PROIZVODA SLIČNIH ČOKOLADI, BOMBONSKIH PROIZVODA, KREM-PROIZVODA, KEKSA I PROIZVODA SRODNIH KEKSU : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA RADI KONTROLE KVALITETA SIRĆETA I RAZBLAŽENE SIRĆETNE KISELINE : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA HEMIJSKIH I FIZIČKIH ANALIZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA : 
PRAVILNIK O METODAMA UZIMANJA UZORAKA I METODAMA FIZIČKIH, HEMIJSKIH I MIKROBIOLOŠKIH ANALIZA STOČNE HRANE : 
PRAVILNIK O METODAMA ORGANSKE STOČARSKE PROIZVODNJE : 
PRAVILNIK O METODAMA ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE I O SAKUPLJANJU DIVLJIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA IZ PRIRODNIH STANIŠTA METODOM ORGANSKE PROIZVODNJE : 
PRAVILNIK O METODAMA ODREĐIVANJA SADRŽAJA NITRITA I NITRATA U HRANI ZA DECU : 
PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA KVALITETA JAJA I PROIZVODA OD JAJA : 
PRAVILNIK O METODAMA FIZIČKIH I HEMIJSKIH ANALIZA ZA KONTROLU KVALITETA ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TESTA : 
PRAVILNIK O MESEČNOM IZNOSU PRIHODA KAO CENZUSU ZA STICANJE SVOJSTVA OSIGURANOG LICA : 
PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA EMITOVANJE RADIO I/ILI TELEVIZIJSKOG PROGRAMA : 
PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA U DEČJIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANJE BROJA SUDSKOG OSOBLJA U SUDOVIMA : 
PRAVILNIK O MERILIMA ZA ODREĐIVANJE BROJA OSOBLJA U JAVNOM TUŽILAŠTVU : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA ZAŠTITU OD MUČENJA PRI IZVOĐENJU MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA, IZVOĐENJU EKSPERIMENATA NA ŽIVOTINJAMA I IZVOĐENJU DRUGIH POSTUPAKA SA ŽIVOTINJAMA, O MERAMA ZA SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA ŽIVOTINJA, KAO I ODREĐIVANJU VRSTE SREDSTA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNIH BOLESTI PČELA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE VRTIČAVOSTI PASTRMKI : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE TUBERKULOZE KOD ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE TIFUSA PERADI : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE SALMONELOZE PERNATE ŽIVINE : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE LEPTOSPIROZE ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKTIVNOG BOVINOG RINOTRAHEITISA I INFEKTIVNOG PUSTULARNOG VULVOVAGINITISA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE INFEKTIVNE ANEMIJE KONJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE FURUNKULOZE PASTRMKI : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE BEDRENICE KOD ŽIVOTINJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA RANO OTKRIVANJE, DIJAGNOSTIKU, SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SPP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL. PROUZROKOVAČA PRSTENASTE TRULEŽI KRTOLA KROMPIRA, NAČINU ODREĐIVAN : 
PRAVILNIK O MERAMA ZA ODRŽAVANJE REDA I BEZBEDNOSTI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA : 
PRAVILNIK O MERAMA ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA KOJE MORA DA SADRŽI TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU INVESTICIONIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O MERAMA OTKRIVANJA, SPREČAVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA ŠTETNOG ORGANIZMA RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. PROUZROKOVAČA MRKE TRULEŽI KRTOLA KROMPIRA I BAKTERIJSKOG UVENUĆA KROMPIRA I PARADAJZA, NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, : 
PRAVILNIK O MERAMA I NORMATIVIMA ZAŠTITE NA RADU NA ORUĐIMA ZA RAD : 
PRAVILNIK O MEĐUNARODNIM VOZAČKIM DOZVOLAMA : 
PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU : 
PRAVILNIK O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI, EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA O KADROVIMA, OPREMI, PROSTORIJAMA I LEKOVIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA : 
PRAVILNIK O MEDICINSKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA ZA TRUDNICU I NOVOROĐENČE : 
PRAVILNIK O MEDICINSKIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA SMRTI LICA ČIJI SE DEO TELA MOŽE UZETI RADI PRESAĐIVANJA : 
PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE VOJNIH INVALIDA U STEPENE DODATKA ZA NEGU I POMOĆ : 
PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA : 
PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O LISTI VRSTA POLJOPRIVREDNOG BILJA NA KOJE SE ODNOSE IZUZECI OD PRAVA OPLEMENJIVAČA I O ELEMENTIMA ZA ODREĐIVANJE MALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA : 
PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA : 
PRAVILNIK O LISTI OPASNIH MATERIJA I NJIHOVIM KOLIČINAMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VRSTE DOKUMENTA KOJE IZRAĐUJE OPERATER SEVESO POSTROJENJA, ODNOSNO KOMPLEKSA : 
PRAVILNIK O LISTI NAROČITO OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA I LISTI ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA KOJE SE OBAVEZNO PRIJAVLJUJU, KAO I O NAČINU NJIHOVE PRIJAVE I ODJAVE : 
PRAVILNIK O LISTI MEŠOVITE HRANE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MEŠOVITE HRANE : 
PRAVILNIK O LISTI GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, NAČINU OČUVANJA GENETSKIH REZERVI DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I O LISTI AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I UGROŽENIH AUTOHTONIH RASA : 
PRAVILNIK O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA : 
PRAVILNIK O LINIJI ZA PROIZVODNJU ĐUBRIVA : 
PRAVILNIK O LIČNOJ KARTI OBVEZNIKA CIVILNE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O LIČNOJ KARTI : 
PRAVILNIK O LICENCI ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE I GEODETSKOJ LICENCI : 
PRAVILNIK O LICENCIRANJU ŠKOLA RAČUNARA ZA STANDARDNU OBUKU KORISNIKA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE : 
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI SAVEZNOG INSPEKTORA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI RADNIKA NA ODREĐENIM DUŽNOSTIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
PRAVILNIK O LEGITIMACIJI I IZGLEDU ZNAKA SANITARNOG INSPEKTORA : 
PRAVILNIK O LABORATORIJSKIM TESTOVIMA I METODAMA I O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU VETERINARSKE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA KOJE PROVERAVAJU REZULTATE LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA U OBLASTIMA DIJAGNOSTIKE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA I VETERINARSKO-SAN : 
PRAVILNIK O KVALITETU ŽITA, MLINSKIH I PEKARSKIH PROIZVODA, TESTENINA I BRZO SMRZNUTIH TESTA : 
PRAVILNIK O KVALITETU ZAKLANIH SVINJA I KATEGORIZACIJI SVINJSKOG MESA : 
PRAVILNIK O KVALITETU ZAČINA, EKSTRAKATA ZAČINA I MEŠAVINA ZAČINA : 
PRAVILNIK O KVALITETU VOĆNIH SOKOVA, KONCENTRISANIH VOĆNIH SOKOVA, VOĆNIH SOKOVA U PRAHU, VOĆNIH NEKTARA I SRODNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O KVALITETU VOĆA, POVRĆA I PEČURKI : 
PRAVILNIK O KVALITETU ŠEĆERA : 
PRAVILNIK O KVALITETU SUPA, SOSOVA, DODATAKA JELIMA I SRODNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O KVALITETU SKROBA I PROIZVODA OD SKROBA ZA PREHRAMBENE SVRHE : 
PRAVILNIK O KVALITETU SIROVOG MLEKA : 
PRAVILNIK O KVALITETU SEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O KVALITETU REPRODUKTIVNOG MATERIJALA TOPOLA I VRBA : 
PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD VOĆA, POVRĆA I PEČURKI I PEKTINSKIH PREPARATA : 
PRAVILNIK O KVALITETU PROIZVODA OD MLEKA I STARTER KULTURA : 
PRAVILNIK O KVALITETU MESA STOKE ZA KLANJE, PERADI I DIVLJAČI : 
PRAVILNIK O KVALITETU MESA PERNATE ŽIVINE : 
PRAVILNIK O KVALITETU JAJA I PROIZVODA OD JAJA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I USLOVIMA UPOTREBE ADITIVA U NAMIRNICAMA I O DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ADITIVE I NJIHOVE MEŠAVINE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SO ZA LJUDSKU ISHRANU I PROIZVODNJU NAMIRNICA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SIROVU KAFU, PROIZVODE OD KAFE I SUROGATE KAFE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SIRĆE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA SENF : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RIBE, RAKOVE, ŠKOLJKAŠE, MORSKE JEŽEVE, MORSKE KRASTAVCE, ŽABE, KORNJAČE, PUŽEVE I NJIHOVE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE OD MESA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PRIRODNU MINERALNU VODU, PRIRODNU IZVORSKU VODU I STONU VODU : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA POMOĆNA SREDSTVA U PROIZVODNJI PREHRAMBENIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PIVO : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PEKARSKI KVASAC : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MLEKO, MLEČNE PROIZVODE, KOMPOZITNE MLEČNE PROIZVODE I STARTER KULTURE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MED, DRUGE PČELINJE PROIZVODE, PREPARATE NA BAZI MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA KAKAO-PROIZVODE, ČOKOLADNE PROIZVODE, PROIZVODE SLIČNE ČOKOLADNIM I KREM-PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVO MASLINOVO ULJE I JESTIVO ULJE KOMINE MASLINE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVE PEČURKE I PROIZVODE OD JESTIVIH PEČURAKA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVA BILJNA ULJA I MASTI, MARGARIN I DRUGE MASNE NAMAZE, MAJONEZ I SRODNE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA HMELJ I PROIZVODE OD HMELJA : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA FINE PEKARSKE PROIZVODE, ŽITA ZA DORUČAK I SNEK PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ENZIMSKE PREPARATE ZA PREHRAMBENE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ČAJ, BILJNI ČAJ I INSTANT-ČAJ : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA BOMBONSKE PROIZVODE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA AROME ZA NAMIRNICE : 
PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ALKOHOLNA PIĆA : 
PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
PRAVILNIK O KVALITETU BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA : 
PRAVILNIK O KVALITETU BELANČEVINASTIH PROIZVODA I MEŠAVINA BELANČEVINASTIH PROIZVODA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU ZA PRIMENU MERE PRITVORA : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU VASPITNO-POPRAVNOG DOMA : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA I OKRUŽNIM ZATVORIMA : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U CENTRU ZA AZIL : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZA MALOLETNIKE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA VEĆI, ODNOSNO MANJI BROJ DECE U VASPITNOJ GRUPI : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA SVRSTAVANJE KUPACA PRIRODNOG GASA U POTROŠAČKE GRUPE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH PORESKIH OBVEZNIKA I O VRSTAMA JAVNIH PRIHODA ZA KOJE JE NADLEŽAN CENTAR ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE ŠTA MOŽE BITI AMBALAŽA, SA PRIMERIMA ZA PRIMENU KRITERIJUMA I LISTI SRPSKIH STANDARDA KOJI SE ODNOSE NA OSNOVNE ZAHTEVE KOJE AMBALAŽA MORA DA ISPUNJAVA ZA STAVLJANJE U PROMET : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE OBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA BEZBEDNOST ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZV : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE LOKACIJE I UREĐENJE DEPONIJA OTPADNIH MATERIJA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OCENJIVANJE CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OBRAZOVANJE KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZDVAJANJE TIPOVA STANIŠTA, O TIPOVIMA STANIŠTA, OSETLJIVIM, UGROŽENIM, RETKIM I ZA ZAŠTITU PRIORITETNIM TIPOVIMA STANIŠTA I O MERAMA ZAŠTITE ZA NJIHOVO OČUVANJE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IDENTIFIKACIJU SUPSTANCE KAO PBT ILI VPVB : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE POTENCIJALNOST PODRUČJA U POGLEDU PRONALAŽENJA MINERALNIH SIROVINA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENA USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE FINANSIRA REPUBLIKA : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE : 
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DODELJIVANJE, POTVRĐIVANJE I ODUZIMANJE STATUSA CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI, NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I FINANSIRANJE CENTRA IZUZETNIH VREDNOSTI : 
PRAVILNIK O KONTURI I BITMAPI FISKALNOG LOGA, IZGLEDU FISKALNIH DOKUMENATA I ZNAČENJU POJEDINIH PODATAKA SADRŽANIH U FISKALNIM DOKUMENTIMA : 
PRAVILNIK O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA : 
PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SEMENA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROIZVODNJI RASADA POLJOPRIVREDNOG BILJA I OBRASCU IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI MICELIJA JESTIVIH I LEKOVITIH GLJIVA : 
PRAVILNIK O KONTROLI PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA : 
PRAVILNIK O KONTROLI PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE I O KRETANJU, BORAVKU, NASTANJIVANJU, LOVU I RIBOLOVU U GRANIČNOM POJASU : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA NARODNU BANKU SRBIJE : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA INVESTICIONE FONDOVE : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BERZE I BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE : 
PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM USAVRŠAVANJU : 
PRAVILNIK O KOMPENZACIJSKIM MERAMA : 
PRAVILNIK O KOLIČINAMA PESTICIDA, METALA I METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA, HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA : 
PRAVILNIK O KNJIGOVODSTVU JAVNIH PRIHODA : 
PRAVILNIK O KLINIČKOM ISPITIVANJU LEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ISKLJUČIVO U VETERINARSKOJ MEDICINI : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I NAČINU UPOTREBE ETALONA JEDINICE KERME U VAZDUHU : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI PODZEMNIH VODA I VOĐENJU EVIDENCIJE O NJIMA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI NAFTE, KONDENZATA I PRIRODNIH GASOVA I VOĐENJU EVIDENCIJE O NJIMA : 
PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA I VOĐENJU EVIDENCIJE O NJIMA : 
PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA : 
PRAVILNIK O KARAKTERISTIKAMA AMONIJUM NITRATNOG ĐUBRIVA SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA, GRANIČNIM VREDNOSTIMA AZOTA U AMONIJUM NITRATNOM ĐUBRIVU SA VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA I METODAMA ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA EKSPLOZIVNOST KOJE MORA ISPUNJAVATI AMONIJUM NITRA : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU : 
PRAVILNIK O JEDINSTVENOM SISTEMU ZA OZNAČAVANJE ČELIKA : 
PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI PODATAKA O KORISNICIMA PRAVA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O JEDINSTVENIM PARAMETRIMA ZA KLASIFIKACIJU I NOMENKLATURU LEKOVA : 
PRAVILNIK O JAVNIM TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA I JAVNIM TELEKOMUNIKACIONIM USLUGAMA ZA KOJE SE IZDAJE ODOBRENJE : 
PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA : 
PRAVILNIK O IZVRŠENJU VASPITNIH MERA POSEBNIH OBAVEZA : 
PRAVILNIK O IZVRŠENJU USLOVNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM : 
PRAVILNIK O IZVRŠENJU MERA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM : 
PRAVILNIK O IZVRŠENJU KAZNE RADA U JAVNOM INTERESU : 
PRAVILNIK O IZVORIMA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA OD POSEBNOG INTERESA, VRSTAMA IZVORA, NAČINU I PERIODU NJIHOVOG ISPITIVANJA : 
PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI : 
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE : 
PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU GORIVA : 
PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU ZAPALJIVIH TEČNOSTI : 
PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEČNI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TEČNOG NAFTNOG GASA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU UNOŠENJA ODOBRENJA PRIVREMENOG BORAVKA U STRANU PUTNU ISPRAVU : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAČUNSKOG LISTA ZA PDV I EVIDENCIONOG LISTA I NAČINU I POSTUPKU NAPLATE PDV I DRUGIH TROŠKOVA IZ BANKARSKE GARANCIJE : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA POSEBNE OZNAKE NA OBJEKTU U KOJEM SE VRŠI PRODAJA NA MALO DUVANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA OZNAKE O ZABRANI PRODAJE CIGARETA I DRUGIH DUVANSKIH PROIZVODA MALOLETNIM LICIMA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA OZNAKE NA PREVOZNIM SREDSTVIMA NAMENJENIM ZA PREVOZ DUVANSKIH PROIZVODA, KAO I O SANITARNO-HIGIJENSKIM USLOVIMA TIH SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU ISTICANJA EVIDENCIONE MARKICE ZA VINO SA GEOGRAFSKIM POREKLOM : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE : 
PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I KORIŠĆENJU SLUŽBENOG ODELA REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ : 
PRAVILNIK O IZGLEDU ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE, POSTUPKU I USLOVIMA ZA NJEGOVO KORIŠĆENJE : 
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENOG ODELA CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE OVLAŠĆENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU OZNAKE I NACIONALNOG ZNAKA ORGANSKIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU : 
PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I SADRŽINI PUTNOG LISTA ZA STRANCA : 
PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENOG ZNAKA I POSTUPKU ZATVARANJA GRADILIŠTA : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU VREMENSKOG ŽIGA : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU SLUŽBENE ZNAČKE OVLAŠĆENIM CARINSKIM SLUŽBENICIMA : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA : 
PRAVILNIK O IZDAVANJU LICENCE ZA UZAJAMNU KATALOGIZACIJU : 
PRAVILNIK O IZBEGLIČKOJ LEGITIMACIJI : 
PRAVILNIK O ISTRAŽIVANJU UDESA I OZBILJNIH NEZGODA CIVILNIH VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA U POGLEDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA : 
PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRAVANJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA RADI ŠKOLOVANJA, STUDIRANJA ILI SPECIJALIZACIJE, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA, PRAKTIČNE OBUKE, UČESTVOVANJA U PROGRAMIMA MEĐUNARODNE RAZMENE UČENIKA ILI STUDENATA, ODNOSNO DRUGIM NAU : 
PRAVILNIK O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODOBRAVANJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCA RADI SPAJANJA PORODICE : 
PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
PRAVILNIK O ISPITIVANJU UDESA BRODOVA : 
PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA : 
PRAVILNIK O INTERVENTNIM I IZVEDENIM INTERVENTNIM NIVOIMA I MERAMA ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA, DOMAĆIH ŽIVOTINJA I POLJOPRIVREDE (VETERINARSTVO, BILJNA PROIZVODNJA I VODOPRIVREDA) U VANREDNOM DOGAĐAJU : 
PRAVILNIK O INSPEKCIJI KOMISIJE U OBLASTI ZAŠTITE U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA : 
PRAVILNIK O HRANI ZA ŽIVOTINJE S POSEBNIM POTREBAMA : 
PRAVILNIK O HRANITELJSTVU : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM, RADNIM I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU GRANIČNI PRELAZI NA KOJIMA POSTOJI ORGANIZOVANA FITOSANITARNA INSPEKCIJA : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI LUČKO-TRANSPORTNOM RADU : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM I SANITARNIM USLOVIMA OTKUPNIH STANICA I OTKUPNIH MESTA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKO-TEHNIČKIM I RADNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU GRANIČNI PRELAZI NA KOJIMA POSTOJI ORGANIZOVANA VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RONILAČKIM RADOVIMA : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RADU U KAMENOLOMIMA I CIGLANAMA KAO I KOD VAĐENJA GLINE, PESKA I ŠLJUNKA : 
PRAVILNIK O HIGIJENSKIM I TEHNIČKIM ZAŠTITNIM MERAMA PRI RADU U GRAFIČKIM PREDUZEĆIMA : 
PRAVILNIK O GRANIČNOJ VREDNOSTI UKUPNOG NIVOA KONCENTRACIJE OLOVA, KADMIJUMA, ŽIVE I ŠESTOVALENTNOG HROMA U AMBALAŽI ILI NJENIM KOMPONENTAMA, IZUZECIMA OD PRIMENE I ROKU ZA PRIMENU GRANIČNE VREDNOSTI : 
PRAVILNIK O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE, NAČINU I ROKOVIMA MERENJA I EVIDENTIRANJA PODATAKA : 
PRAVILNIK O GRANICAMA IZLAGANJA NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA : 
PRAVILNIK O GODIŠNJOJ KOLIČINI AMBALAŽNOG OTPADA PO VRSTAMA ZA KOJE SE OBAVEZNO OBEZBEĐUJE PROSTOR ZA PREUZIMANJE, SAKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE I PRIVREMENO SKLADIŠTENJE : 
PRAVILNIK O GEODETSKIM RADOVIMA ZA POSEBNE POTREBE : 
PRAVILNIK O FORMI, SADRŽAJU I OBIMU FINALNOG IZVEŠTAJA O KORIŠĆENJU RIBARSKOG PODRUČJA : 
PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI OBRASCA IZVEŠTAJA O TEHNIČKOM PREGLEDU RADIO-STANICE I OBRASCA IZVEŠTAJA O TEHNIČKOM PREGLEDU TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA, SISTEMA I SREDSTAVA : 
PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I FORMI I SADRŽINI DOKUMENTACIJE O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARUČIOCA U SLUČAJU JAVNE NABAVKE KREDITA KAO FINANSIJSKE USLUGE : 
PRAVILNIK O FITOSANITARNOJ KONTROLI BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA U MEĐUNARODNOM PROMETU : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI SERTIFIKACIONIH TELA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PRODATIH DRUŠTVENIH STANOVA SA HIPOTEKOM : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI O JAVNIM PUTEVIMA I OBJEKTIMA NA NJIMA, KAO I O TEHNIČKIM PODACIMA ZA TE PUTEVE : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI O GROBLJIMA I GROBOVIMA BORACA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O ŠTIĆENICIMA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O LICIMA PREMA KOJIMA JE IZVRŠENO NASILJE U PORODICI I O LICIMA PROTIV KOJIH JE ODREĐENA MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI I DOKUMENTACIJI O IZDRŽAVANIM LICIMA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJI IZBEGLICA : 
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU : 
PRAVILNIK O ELEMENTIMA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE : 
PRAVILNIK O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI : 
PRAVILNIK O ELEKTRIČNOJ OPREMI NAMENJENOJ ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA : 
PRAVILNIK O DOZVOLJENOM NIVOU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
PRAVILNIK O DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OPASNIH I ŠTETNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I VODI ZA NAVODNJAVANJE I METODAMA NJIHOVOG ISPITIVANJA : 
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA : 
PRAVILNIK O DOZVOLI ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA - LICENCI : 
PRAVILNIK O DOZVOLI INŽENJERA LETAČA I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA PILOTA PARAGLAJDERA I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA LETAČKOG OSOBLJA : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA LETENJA I CENTRIMA ZA OBUKU : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA HELIKOPTERA : 
PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA AVIONA : 
PRAVILNIK O DOPUNI ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA U OBLASTI ZAŠTITE U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU : 
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL POSLOVNI ADMINISTRATOR - Program maturskog ispita - : 
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE KOZMETIČKI TEHNIČAR, LABORATORIJSKI TEHNIČAR, MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR, STOMATOLOŠKA SESTRA - TEHNIČAR, FARMACEUTSKI TEHNIČAR, FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR, ZDRAVSTVEN : 
PRAVILNIK O DOPING KONTROLI NA SPORTSKIM TAKMIČENJIMA I IZVAN TAKMIČENJA : 
PRAVILNIK O DOKAZIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA IZDAVANJE SANITARNE SAGLASNOSTI : 
PRAVILNIK O DODATNOM RAČUNOVODSTVENOM IZVEŠTAJU - ANEKSU ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE : 
PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRŠCI DETETU I UČENIKU : 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI SUDIJA : 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM PRESTUPIMA, MERAMA I POSTUPKU PREMA OSUĐENIM LICIMA : 
PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA : 
PRAVILNIK O DIPLOMAMA ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI : 
PRAVILNIK O DIGITALNOM ORTOFOTOU : 
PRAVILNIK O DEZINFEKCIJI I PREGLEDU VODE ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU PADOBRANACA : 
PRAVILNIK O CENI USLUGA SREDNJE ŠKOLE : 
PRAVILNIK O CENI OBRASCA I TROŠKOVIMA TEHNIČKE IZRADE LIČNE KARTE : 
PRAVILNIK O BROJU LICENCI, PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE KOJA SE PLAĆA PRILIKOM IZDAVANJA LICENCE ZA JAVNU TELEKOMUNIKACIONU MREŽU U FREKVENCIJSKOM OPSEGU 411.875-418.125/421.875 : 
PRAVILNIK O BROJU I SASTAVU POSADE ZA PLOVNE OBJEKTE KOJI NISU BRODOVI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE TRGOVAČKE MORNARICE : 
PRAVILNIK O BROJU I PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA ZA JAVNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE, KAO I O MINIMALNIM USLOVIMA I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE : 
PRAVILNIK O BROJU I PERIODU NA KOJI SE IZDAJE LICENCA ZA JAVNE FIKSNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE, KAO I O MINIMALNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE LICENCE I NAJMANJEM IZNOSU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE : 
PRAVILNIK O BORAČKOM DODATKU : 
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI ZAPISNIKA O ODUZIMANJU IMOVINE, EVIDENCIJAMA KOJE SE VODE U DIREKCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA : 
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI TEHNOLOŠKIH I FUNKCIONALNIH ZAHTEVA ZA USPOSTAVLJANJE INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA : 
PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, ODNOSNO SADRŽINI PRAVILA IGARA NA SREĆU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, OBRASCU ZAHTEVA I NAČINU PRODUŽAVANJA ROKA VAŽENJA VIZE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA OSTALE DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA INDUSTRIJSKE SVRHE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DOBIJANJE NAZIVA PRIMARIJUS : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE KOJI SE PRO : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI PROFESIONALNE REHABILITACIJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA LICA KOJA OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE U BIBLIOTECI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE AUDIO-VIDEO NADZORA, ČUVANJE DOKUMENTACIJE I OBEZBEĐENJE TELESNE ZAŠTITE U IGRAČNICAMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA RAD ZDRAVSTVENIH I DRUGIH ORGANIZACIJA KOJE VRŠE PREGLED I UTVRĐUJU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET PREHRAMBENIH PROIZVODA BILJNOG POREKLA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA ZA DECU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ORGANIZOVANJE OBLIKA RADA SA DECOM I OBAVLJANJE POJEDINIH POSLOVA I USLUGA IZ DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODOBRENJE STALNOG NASTANJENJA I IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU UNOŠENJA ODOBRENJA ZA STALNO NASTANJENJE U STRANU PUTNU ISPRAVU I LIČNU KARTU ZA STRANCA I OBRASCU IZJAVE O ODRICANJU OD PRAVA NA STALNO NASTANJENJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I DRUGIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE SLUŽBE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI PREDUZETNIKA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ČUVANJE BIBLIOTEČKE GRAĐE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SPECIJALISTIČKI OBRAZOVNI PROFIL OPTIČAR - OPTOMETRISTA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA SPASAVANJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ZA BEZBEDNOST : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL NOVINAR SARADNIK : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RAKETNE SISTEME : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL LIVAC - KALUPAR : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA VAZDUHOPLOV I MOTOR : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRO OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL AVIO-TEHNIČAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE STOLAR I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE POSLOVNI ADMINISTRATOR, FINANSIJSKI ADMINISTRATOR, BANKARSKI SLUŽBENIK, KOMERCIJALI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU ŠKOLSKOG PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE DIZAJNER ODEĆE, DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA I DIZAJNER PROIZVODA OD KOŽE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORIJA, UREĐAJA I OPREME I NAČINU POSTUPANJA KOJIM SE SPREČAVA POJAVA I ŠIRENJE ZARAZNIH BOLESTI PRILIKOM PRUŽANJA HIGIJENSKIH USLUGA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA ZA OSNIVANJE ZAVODA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I OBELEŽAVANJA SLUŽBE SPASAVANJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA OBRAZOVNE PROFILE U PODRUČJU RADA EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA - OBLAST PRAVO I ADMINI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA ZDRAVSTVO : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA TRGOVINA, : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA ŠUMARSTVO : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA SAOBRAĆAJ : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIV : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA PODRUČJE RADA OSTALO (L : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA ZAJEDNIČKIH PREDMETA U STRUČNIM ŠKOLAMA ZA OBRAZOVNE PROFILE III I IV STEPENA STRUČNE SPREME : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OBRAZOVNI PROFIL TELEFONISTA, TELEPRINTERISTA I RADIO-OPERATER - MANIPULANT U TROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RAD : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA U ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE IZBORNIH PROGRAMA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA GIMNAZIJU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL MAŠINSKI TEHNIČAR ZA REPARATURU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA I OPREME KOJE MORA DA ISPUNJAVA TURISTIČKA AGENCIJA KOJA NEPOSREDNO PRUŽA USLUGE PUTNIKU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSNIVANJE I RAD OMLADINSKE ZADRUGE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR - SPECIJALISTA ZA PROMET NAFTNIH DERIVATA U OKVIRU PODRUČJA RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM - OBLAST TRGOVINA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, PROSTORIJA, TEHNIČKIH USLOVA, OPREME, SUDOVA I UREĐAJA, KAO I STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PROIZVOĐAČ ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA, ŠIRE, KLJUKA I VINA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA OBAVLJANJA, NAČINU SPROVOĐENJA I PROGRAMU OBUKE ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJI OBEZBEĐUJU HIGIJENSKO POSTUPANJE SA ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I MOGUĆNOST ZDRAVSTVENOG NADZORA NAD PROMETOM VAN PROSTORIJA ODREĐENIH ZA PRODAJU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA STRUČNA ORGANIZACIJA KOJA IZDAJE ETIKETE, VELIČINI POJEDINAČNIH PAKOVANJA SEMENA I O EVIDENCIJI O IZDATIM ETIKETAMA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU STRUČNE ORGANIZACIJE KOJE VRŠE MERENJA EMISIJE I IMISIJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ORGANIZOVANJA TURISTIČKIH PUTOVANJA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE, PROCESE I USLUGE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU PRIJEMA, KONTROLE, REGISTRACIJE, OBRADE I OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I O DAVANJU PODATAKA IZ : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SMEŠTAJA I ČUVANJA ORUŽJA I MUNICIJE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA PODATAKA KOJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE DOSTAVLJAJU DRUGI NADLEŽNI ORGANI I DAVANJU PODATAKA I MIŠLJENJA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I DRUGIH USLUGA KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA OD OPŠTEG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM : 
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA VIZE NA GRANIČNOM PRELAZU : 
PRAVILNIK O BLIŽIM SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I EKSPLOATACIJU AUTOBUSKIH STANICA I AUTOBUSKIH STAJALIŠTA : 
PRAVILNIK O BLIŽIM ELEMENTIMA ZA TRAJNU BAZU PODATAKA O LICIMA KOJA ULAZE U IGRAČNICU : 
PRAVILNIK O BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM : 
PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLIČNI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI : 
PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE JAGODE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI : 
PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI : 
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA : 
PRAVILNIK O BEZBEDNOSNOM PREGLEDU STRANIH VAZDUHOPLOVA NA PLATFORMI AERODROMA : 
PRAVILNIK O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA : 
PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA, IZLOŽENOSTI RIZIKU, POSEBNIM REZERVAMA I LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah