Spisak sudskih postupaka

Akt o dostavljanju pismena stavljanjem na oglasnu tablu suda : 
Rešenje o odbacivanju tužbe za ponavljanje postupka okončanog presudom : 
Rešenje o odlaganju izvršenja zbog pokrenutog upravnog spora : 
Akt kojim sud nalaže tužiocu da posebnim podneskom dopuni tužbu : 
Nalog za plaćanje sudske takse : 
Akt kojim sud urgira za dostavljanje odgovora na tužbu i spisa predmeta : 
Akt kojim sud od tužioca traži prepis tužbe i druge akte uz tužbu : 
Rešenje Upravnog suda koje zamenjuje akt nadležnog organa : 
Akt Upravnog suda kojim se poziva tuženi organ da obavesti sud o razlozima zbog kojih nije donet novi upravni akt u izvršenju presude : 
Akt Upravnog suda kojim se poziva tuženi organ da u roku od sedam dana obavesti sud o razlozima zbog kojih nije donet novi upravni akt u izvršenju presude : 
Rešenje o obustavljanju postupka : 
Rešenje kojim sud obustavlja postupak po tužbi zbog toga što je stranka zadovoljna naknadno donetim rešenjem i odustaje od tužbe : 
Akt kojim sud poziva tužioca da se izjasni da li je zadovoljan novodonetim rešenjem tuženog organa i da li od podnete tužbe odustaje ili ostaje pri tužbi i u kom obimu, odnosno da li tužbu proširuje i na novodoneto rešenje : 
Rešenje o odbacivanju tužbe kao neblagovremene : 
Rešenje o odbacivanju tužbe zbog neblagovremenosti : 
Rešenje o odbacivanju tužbe zbog toga što tužilac nije otklonio nedostatke u tužbi : 
Rešenje o obustavi postupka usled odustanka tužioca od tužbe : 
Akt kojim se od tuženog organa zahteva da dostavi spise predmeta : 
Akt kojim se dostavlja tužba na odgovor i traže spisi predmeta : 
Akt kojim se nalaže stranci da otkloni nedostatke tužbe : 
Presuda kojom se odbija tužba da sud donese akt koji će u svemu zameniti upravni akt nadležnog organa : 
Presuda Upravnog suda o odbijanju tužbe u upravnom sporu
Tužba za ponavljanje upravnosudskog postupka : 
Zahtev za preispitivanje sudske odluke : 
Zahtev za prepis i fotokopiranje : 
Zahtev za razgledanje spisa : 
Zahtev arhivi za dostavu spisa : 
Podnesak tuženog organa kojim obaveštava sud da su u celini prihvaćeni navodi iz tužbe i poništeno rešenje protiv koga je pokrenut upravni spor : 
Podnesak tužioca kojim odustaje od podnete tužbe : 
Obrazac akta kojim se sudu dostavljaju spisi predmeta sa dostavnicom i odgovorom na tužbu : 
Podnesak tužioca u upravnom sporu : 
Zahtev za izdavanje upravnog akta u izvršenju presude od strane suda : 
Zahtev stranke da sud donese rešenje koje će zameniti upravni akt : 
Odgovor na tužbu sa dostavljanjem spisa : 
Odgovor na tužbu : 
Tužba za pokretanje upravnog spora zbog "ćutanja uprave" : 
Tužba za pokretanje upravnog spora : 
Uverenje o imovnom stanju : 
Rešenje bez obrazloženja : 
Rešenje sa skraćenim obrazloženjem - Kada u jednostavnim stvarima u postupku učestvuju dve ili više stranaka, ali nijedna ne prigovara postavljenom zahtevu, a zahtev se uvažava : 
Rešenje sa skraćenim obrazloženjem - Kada u jednostavnim stvarima u postupku učestvuje samo jedna stranka : 
Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja : 
Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija : 
Uverenje o činjenicama iz službene evidencije : 
Zapisnik o većanju i glasanju : 
Zapisnik o važnijim radnjama u toku postupka : 
Zaključak o ispravci grešaka u rešenju : 
Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čije se rešavanje pokreće po službenoj dužnosti : 
Zaključak o prekidu postupka zbog prethodnog pitanja čije se rešenje pokreće po zahtevu stranke : 
Zaključak o vođenju jednog postupka za rešavanje više zahteva, odnosno obaveza : 
Zaključak o novčanoj kazni : 
Zaključak o privođenju : 
Zaključak o odbacivanju podneska zbog formalnih nedostataka : 
Zaključak o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti : 
Zaključak o obustavljanju postupka : 
Potvrda o prijemu obaveštenja : 
Obaveštenje radi prijema pismena : 
Saopštenje o predaji pismena : 
Poziv za veštaka i tumača : 
Poziv za svedoka : 
Poziv za stranku na usmenu raspravu : 
Dostavnica : 
Poziv za stranku : 
Poziv za ispravku podneska : 
Akt o dostavljanju podneska primljenog putem pošte organu nadležnom za njegov prijem : 
Potvrda o prijemu podneska : 
Obaveštenje o prijemu podnesaka : 
Primer rešenja o odlaganju izvršenja : 
Primer zaključka o obustavi administrativnog izvršenja : 
Primer zaključka o obustavi ili odlaganju izvršenja : 
Primer zaključka o obustavljanju ili odlaganju izvršenja : 
Primer zaključka o dozvoli izvršenja rešenja putem prinude : 
Primer zaključka o dozvoli izvršenja rešenja prinudnim putem : 
Primer zaključka o dozvoli izvršenja : 
Primer rešenja drugostepenog organa o oglašavanju rešenja ništavim : 
Primer rešenja drugostepenog organa o oglašavanju ništavim prvostepenog rešenja : 
Primer oglašavanja rešenja ništavim od strane prvostepenog organa : 
Primer rešenja o poništavanju i ukidanju konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora : 
Primer rešenja o poništavanju – ukidanju konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora : 
Primer predloga za poništenje i ukidanje konačnog rešenja po osnovu službenog nadzora : 
Primer rešenja o ukidanju ili menjanju pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke : 
Primer predloga za ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke : 
Primer predloga za podizanje zahteva za zaštitu zakonitosti : 
Primer zaključka po predlogu za ponavljanje postupka : 
Primer zaključka o dozvoli ponavljanja postupka : 
Primer predloga za ponavljanje postupka : 
Primer drugostepenog rešenja o odbijanju žalbe kao neosnovane : 
Primer rešenja koje donosi drugostepeni organ o odbacivanju neblagovremeno izjavljene žalbe : 
Primer rešenja drugostepenog organa o odbijanju žalbe : 
Primer zaključka prvostepenog organa o odbacivanju žalbe : 
Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim je ukinut zaključak o oslobađanju od plaćanja troškova upravnog postupka : 
Primer telegramskog podnošenja žalbe : 
Primer akta kojim se traži saopštenje razloga zbog kojih prvostepeno rešenje nije doneto u roku : 
Primer žalbe kada prvostepeno rešenje nije doneto – takozvano“ćutanje uprave” : 
Primer žalbe protiv prvostepenog rešenja : 
Primer drugostepenog rešenja kojim se delimično poništava prvostepeno rešenje : 
Primer drugostepenog rešenja kojim se poništava prvostepeno rešenje postupajući po presudi Vrhovnog suda : 
Primer drugostepenog rešenja o poništenju prvostepenog rešenja : 
Primer drugostepenog rešenja kojim se poništava prvostepeno rešenje i predmet vraća na ponovni postupak u stvari izdavanja odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje : 
Primer rešenja drugostepenog organa o poništavanju prvostepenog rešenja : 
Primer rešenja o određivanju veštaka i naloga stranci da unapred uplati troškove veštačenja : 
Primer rešenja kojim starešina organa daje službenom licu ovlašćenje da preduzima radnje u postupku pre donošenja rešenja : 
Primer rešenja kojim starešina organa daje ovlašćenje službenom licu za rešavanje u određenim upravnim stvarima : 
Primer rešenja kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti : 
Primer rešenja bez obrazloženja : 
Primer privremenog rešenja : 
Primer dopunskog rešenja : 
Primer delimičnog rešenja : 
Primer rešenja o zamenjivanju rešenja koje se žalbom pobija donošenjem novog rešenja prvostepenog organa : 
Primer rešenja prvostepenog organa o odbacivanju žalbe : 
Primer prvostepenog rešenja : 
Primer zaključka o dozvoli povraćaja u pređašnje stanje : 
Primer zaključka o dozvoli (odbijanju) povraćaja u pređašnje stanje : 
Primer zaključka o odbijanju zahteva za oslobađanje od troškova postupka : 
Primer zaključka kojim se u toku postupka ukida zaključak o oslobađanju od plaćanja troškova : 
Primer zaključka o oslobađanju od plaćanja troškova upravnog : 
Primer zaključka kojim se stranka oslobađa od plaćanja troškova postupka : 
Primer zaključka o naknadi troškova svedoka, veštaka, tumača, službenog lica : 
Primer zaključka o posebnim troškovima upravnog postupka u jednostranačkim upravnim stvarima u slučaju procesne zajednice : 
Primer zaključka o troškovima upravnog postupka u kontradiktornim upravnim stvarima : 
Primer zaključka o troškovima postupka koji snosi stranka kada je izazvala postupak : 
Primer zaključka o naknadi troškova postupka : 
Primer zaključka kojim se nalaže stranki da unapred položi potreban iznos za pokriće troškova postupka : 
Primer zaključka kojim se traži od stranke da položi predujam : 
Primer zaključka kojim se neko lice udaljava od prisustva radnji postupka, ili se kažnjava zbog narušavanja reda i obavezuje se da naknadi troškove postupka : 
Primer zaključka o kažnjavanju : 
Primer zaključka o obustavi postupka zbog sklopljenog poravnanja u određenoj upravnoj : 
Primer zaključka o obustavi postupka usled odustanka stranke od zahteva : 
Primer zaključka o obustavi postupka : 
Primer zaključka o obustavi pokrenutog upravnog postupka : 
Primer zaključka o prekidu upravnog postupka radi rešavanja prethodnog pitanja : 
Primer zaključka o prekidu postupka radi rešenja prethodnog pitanja : 
Primer zaključka o odbijanju zahteva da učestvuje kao stranka u postupku : 
Primer zaključka o postavljanju zajedničkog punomoćnika : 
Primer zaključka o postavljanju zajedničkog predstavnika : 
Primer zaključka kojim se dozvoljava izuzeće službenog lica : 
Primer zaključka o izuzeću službenog lica : 
Primer zaključka o odbijanju predloga za obezbeđenje dokaza : 
Primer zaključka kojim se dozvoljava obezbeđenje dokaza : 
Primer zaključka o obezbeđenju dokaza : 
Primer zaključka u vezi sa ispravkom grešaka u rešenju : 
Primer zaključka o ispravljanju grešaka u rešenju : 
Primer zaključka o ispravci grešaka u rešenju : 
Primer zaključka o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti : 
Primer zaključka o odbacivanju nepotpunog podneska : 
Primer zaključka o odbacivanju zahteva stranke zbog neurednosti : 
Primer zaključka o odbacivanju zahteva zbog toga što nema uslova za pokretanje upravnog postupka po važećim propisima : 
Primer zaključka kojim se odbacuje zahtev stranke za pokretanje postupka jer je već odlučeno u toj stvari : 
Primer zaključka kada nema uslova za pokretanje upravnog postupka : 
Primer zaključka o pokretanju upravnog postupka po službenoj dužnosti : 
Primer rešenja kojim se odbija zahtev za izdavanje uverenja iz razloga što je u postupku utvrđeno drugačije činjenično stanje : 
Primer rešenja kojim se odbija zahtev za izdavanje uverenja : 
Primer rešenja o odbijanju zahteva stranke za izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija : 
Primer uverenja kojim se utvrđuje da je određeno lice državljanin RS : 
Primer uverenja da lice nije upisano u knjigu državljana : 
Primer siromaškog uverenja : 
Primer uverenja o imovnom stanju : 
Primer uverenja koje se izdaje o privremenom odjavljivanju zanatske radnje : 
Primer uverenja koje se izdaje na osnovu uviđaja na licu : 
Primer uverenja izdatog na osnovu sprovedenog ispitnog postupka : 
Primer uverenja koje se izdaje na osnovu sprovedenog postupka : 
Primer uverenja koje se izdaje radi ostvarivanja prava na odvojen život : 
Primer uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija : 
Primer uverenja o stečenoj visokoj školskoj spremi : 
Primer uverenja da je lice upisano na fakultet i da je položilo određene ispite : 
Primer uverenja kojim se, na osnovu službene evidencije potvrđuje da je određeno lice redovan učenik u školi : 
Primer uverenja koje se izdaje na osnovu službene evidencije iz matičnih knjiga : 
Primer uverenja o prihodima članova domaćinstva : 
Primer uverenja koje se izdaje na osnovu evidencije o poreskom zaduženju stranke : 
Uverenje : 
Primer uverenja o činjenicama iz službene evidencije : 
Primer zahteva za izdavanje uverenja o zaduženju porezom, o isplati poreza ili nezaduženju porezom : 
Primer zahteva stranke za izdavanje uverenja o imovnom stanju : 
Primer zahteva za izdavanje uverenja radi regulisanja priključka zgrade na elektromrežu ili vodovodnu mrežu : 
Primer zahteva za izdavanje uverenja o statusu zgrade radi upisa zgrade u zemljišne knjige : 
Primer zahteva stranke za izdavanje uverenja da se ne nalazi pod starateljstvom : 
Primer zahteva stranke za dobijanje uverenja : 
Primer zapisnika o većanju i glasanju : 
Primer zapisnika o usmenoj raspravi : 
Primer zapisnika koji se sačinjava pri utvrđivanju dana dostavljanja rešenja kada je dostavnica izgubljena : 
Primer izjave date na zapisnik : 
Primer zapisnika o poravnanju : 
Primer zapisnika o izvršenom veštačenju : 
Primer zapisnika o izvršenom uviđaju : 
Primer izjavljivanja žalbe na zapisnik : 
Primer zapisnika o uzimanju izjave stranke kao dokaznog sredstva : 
Primer zapisnika o saslušanju svedoka : 
Primer zapisnika o prijemu usmenog podneska stranke : 
Primer zahteva kojim stranka traži izuzeće službenog lica koje vodi postupak : 
Primer zahteva za izuzeće službenog lica : 
Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštene usmene rasprave : 
Primer predloga stranke za povraćaj u pređašnje stanje : 
Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za žalbu : 
Primer predloga za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja usmene rasprave : 
Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim se odbija zahtev stranke za oslobađanje od plaćanja troškova : 
Primer posebne žalbe protiv zaključka kojim je ukinut zaključak o oslobađanju od snošenja troškova upravnog postupka : 
Primer zahteva stranke za oslobađanje od plaćanja troškova postupka : 
Primer zahteva za naknadu opravdanih troškova upravnog postupka : 
Zahtev za naknadu štete nastale usled ujeda psa lutalice : 
Primer zahteva za priznavanje posebnog invalidskog dodatka i popis dokumenata koji se uz zahtev prilažu : 
Primer zahteva za priznavanje poreske olakšice : 
Primer zahteva za promenu ličnog imena, prezimena ili imena : 
Primer zahteva za izdavanje izvoda iz matične knjige : 
Primer zahteva za odobrenje izlaganja predmeta izvan izloga prodavnice : 
Primer zahteva za sklapanje braka : 
Primer zahteva za pokretanje upravnog postupka : 
Prijava za pokretanje postupka pred Sudom časti : 
Primer tužbe u sporu pred Stalnim izbranim sudom (arbitražom) : 
Izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica : 
Primer molbe za uknjižbu prava vlasništva na celo zemljišnoknjižno telo – za jednog kupca : 
Primer zahteva za upis prava svojine i hipoteke u zemljišne knjige na otkupljenom stanu : 
Zahtev poverioca da sud obaveže dužnika nenovčane obaveze na plaćanje sudskih penala : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane izvršnom dužniku da otuđi ili optereti svoje nepokretnosti : 
Predlog za obezbeđenje nenovčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane otuđenja ili opterećenja nepokretnosti na koju je upravljeno potraživanje : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere dostavljanja naloga banci kod koje izvršni dužnik ima račun da izvršnom dužniku ili trećem licu po nalogu izvršnog dužnika uskrati sa računa izvršnog dužnika isplatu : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem privremene mere zabrane izvršnom dužniku da raspolaže pokretnim stvarima, kao i čuvanje tih stvari : 
Predlog za obezbeđenje nenovčanog potraživanja plaćanjem naknade zarade za vreme spora o nezakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja izvršnog poverioca zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti na osnovu sporazuma stranaka : 
Predlog za određivanje prethodne mere predbeležbom založnog prava na nepokretnosti izvršnog dužnika : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem prethodne mere zabranom novčanog potraživanja izvršnog dužnika : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja zasnivanjem založnog prava na nepokretnosti – : 
Predlog za obezbeđenje novčanog potraživanja određivanjem prethodne mere popisom pokretnih stvari : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju ako odluka na osnovu koje je određeno izvršenje nema svojstvo izvršne isprave : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada je izvršenje određeno na stvarima koje ne mogu biti predmet izvršenja : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada je obaveza iz rešenja o izvršenju ispunjena : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju zato što je protekao rok u kome se može predložiti izvršenje : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave ako sud nije : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju zato što je poravnanje poništeno : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju kada nije nastupio uslov određen izvršnom ispravom : 
Prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave : 
Predlog dužnika za protivizvršenje : 
Zahtev za dostavu izjave o imovini izvršnih dužnika : 
Predlog za dozvolu izvršenja na osnovu verodostojne isprave (menice) na celokupnoj imovini izvršnih dužnika : 
Povlačenje predloga za izvršenje : 
Predlog za izvršenje kada se nezamenljive stvari nisu mogle nabaviti ni na drugoj strani : 
Predlog za izvršenje radi ostvarenja obaveze izvršnog dužnika da ne učini određenu radnju, odnosno radi uspostavljanja pređašnjeg stanja : 
Predlog za izvršenje nabavkom zamenljivih stvari kada se ta stvar nalazi kod dužnika : 
Predlog za izvršenje zbog ponovnog smetanja poseda : 
Predlog za izvršenje radi ostvarenja radnje koju umesto izvršnog dužnika može da učini i drugo lice : 
Predlog za izvršenje vraćanjem radnika na rad i isplatom naknade zarade : 
Predlog za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti : 
Predlog za izvršenje radi predaje određene pokretne stvari kada se ta stvar nalazi kod dužnika : 
Predlog za izvršenje na pokretnim stvarima izvršnog dužnika radi namirenja novčanog potraživanja : 
Predlog za izvršenje na zaradi dužnika : 
Predlog za izvršenje na potraživanju dužnika na štednom ulogu ili tekućem računu : 
Predlog za izvršenje na potraživanju dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prodajom nepokretnosti : 
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave na štednom ulogu dužnika, radi naplate : 
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave plenidbom novčanih sredstava izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave plenidbom novčanih sredstava koja se vodi kod banke izvršnog dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave plenidbom novčanih sredstava izvršnog dužnika, prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave plenidbom i prenosom novčanih sredstava izvršnog dužnika : 
Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika : 
Zahtev nesaglasnog akcionara za zabranu kupovine akcija pod uslovima različitim od uslova iz javne ponude za preuzimanje : 
Zajednički predlog za imenovanje revizora spajanja uz pripajanje : 
za pristup čuvanim aktima akcionarskog društva po odluci suda : 
Zahtev manjinskih akcionara za održavanje vanredne skupštine po nalogu suda na osnovu nalaza stručnog poverenika : 
Zahtev za donošenje naloga da se izvrši zabeležba zabrane prenosa akcija : 
Zahtev za imenovanje stručnog poverenika u vanparničnom postupku na predlog manjinskih akcionara : 
Zahtev za određivanje posebnog punomoćnika za zastupanje akcionarskog društva u postupku po tužbi za pobijanje odluke skupštine akcionara : 
Zahtev za uključivanje novih pitanja u dnevni red skupštine akcionara po nalogu suda : 
Zahtev manjinskih akcionara za održavanje vanredne skupštine po nalogu suda : 
Zahtev za održavanje godišnje skupštine akcionara po nalogu suda i imenovanje privremenog zastupnika : 
Zahtev za imenovanje revizora : 
Zahtev za objavljivanje oglasa kojim se pozivaju upisnici akcija da preuzmu svoje uplate u slučaju neuspelog osnivanja : 
Zahtev za produžetak roka za održavanje osnivačke skupštine otvorenog akcionarskog društva : 
Zahtev manjinskih članova za određivanje privremenog zastupnika : 
Zahtev za izdavanje sudskog naloga radi ostvarivanja prava informisanja i uvida : 
Zahtev za procenu vrednosti nenovčanih uloga : 
Zahtev za izbor ovlašćenog procenjivača : 
Zahtev za određivanje ovlašćenog procenjivača : 
Pismeno zaveštanje pred svedocima : 
Zaveštanje sa isporukom : 
Svojeručno zaveštanje : 
Primer predloga za deponovanje testamenta sastavljenog pred svedocima na čuvanje u sudu : 
Primer predloga za sastavljanje sudskog testamenta : 
Primer pismenog obaveštenja vanparničnom sudu o usmenoj izjavi zaveštaoca : 
Primer predloga za utvrđivanje svojstva zakupca nakon razvoda braka : 
Primer predloga za donošenje rešenja o ispunjenju uslova za zamenu stanova : 
Primer predloga za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana : 
Primer predloga za obezbeđenje dokaza u vanparničnom postupku : 
Primer predloga za obezbeđenje dokaza : 
Primer predloga za prijem zakupnine u sudski depozit u korist određenog lica : 
Primer predloga za amortizaciju (poništavanje) seta čekova banke : 
Primer predloga za poništaj obveznice – menice : 
Primer predloga za raskidanje ugovora o doživotnom izdržavanju : 
Primer predloga za potvrđivanje sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju : 
Primer podneska sudu (urgencija) radi uviđaja na licu mesta : 
Primer predloga za uređenje međe : 
Primer predloga za deobu nepokretnosti prodajom : 
Primer predloga za deobu nepokretnosti : 
Primer predloga za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari : 
Primer predloga za uređenje načina i korišćenja zajedničkog stana : 
Primer predloga za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost : 
Naslednička izjava : 
Primer predloga za davanje nasledničke izjave sudu koji ne raspravlja zaostavštinu : 
Primer predloga za izdvajanje predmeta iz zaostavštine : 
Primer predloga za donošenje privremene mere o obezbeđenju zaostavštine : 
Primer predloga za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju za naknadno pronađenu imovinu : 
Primer predloga za pokretanje ostavinskog postupka : 
Zajednički predlog za davanje dozvole za stupanje u brak kad su oba lica maloletna : 
Primer predloga za davanje dozvole za brak : 
Predlog za produženje roditeljskog prava : 
Primer predloga za produženje roditeljskog prava : 
Predlog za ukidanje pravosnažnog rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo : 
Primer predloga za dokazivanje smrti nestalog lica : 
Predlog za smeštaj i izdržavanje bračnog druga u zdravstvenoj organizaciji : 
Predlog za vraćanje poslovne sposobnosti : 
Primer predloga za delimično lišenje poslovne sposobnosti deteta : 
Primer predloga za lišenje poslovne sposobnosti supruga : 
Primer predloga za lišenje poslovne sposobnosti : 
Primer tužbe po osnovu odgovornosti preduzeća za štetu trećim : 
Primer tužbe za ispunjenje ugovora zaključenog izjavom neovlašćenog : 
Primer tužbe za raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja : 
Primer tužbe za raskid ugovora sa zadržavanjem primljene : 
Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog nanošenja štete : 
Sporazum o razvodu braka : 
Primer tužbe za povraćaj u državinu posebne imovine bračnog druga : 
Primer predloga za sporazumni razvod : 
Primer tužbe za utvrđivanje prestanka prava zaloge : 
Primer tužbe za utvrđivanje prava zaloge : 
Primer tužbe za povraćaj stvari date na poslugu : 
Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava na objavljivanje dela : 
Primer tužbe za isplatu autorskog honorara : 
Primer tužbe radi otklanjanja nedostataka na predmetu posla : 
Primer tužbe radi naplate privremene situacije : 
Primer tužbe zbog razlike u ceni radova : 
Primer tužbe radi naplate cene za izvedene građevinske radove : 
Primer tužbe radi izvršenja ugovora o delu i naknade štete : 
Primer tužbe poslenika za utvrđenje da je ugovor raskinut : 
Primer tužbe radi isplate naknade po ugovoru o delu : 
Primer tužbe za potraživanje po osnovu osiguranja : 
Primer tužbe komitenta za naknadu štete od špeditera : 
Primer tužbe za naknadu štete iz ugovora o prevozu robe železnicom : 
Primer tužbe za isplatu potraživanja iz ugovora o špediciji : 
Primer tužbe radi naknade štete iz komisionog posla : 
Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o komisionu : 
Primer tužbe za izvršenje ugovora o poklonu : 
Primer tužbe za opozivanje ugovora o poklonu : 
Primer tužbe radi poništaja ugovora o poklonu i brisanja zemljišnoknjižnog upisa : 
Primer tužbe tužioca za naplatu zajma : 
Primer tužbe radi plaćanja cene umesto ambalaže : 
Primer tužbe za povraćaj ambalaže : 
Primer tužbe radi isplate cene kod kupovine na probu : 
Primer tužbe radi naplate cene veće količine isporučene stvari : 
Primer tužbe radi predaje stvari s nedostatkom : 
Primer tužbe radi isplate cene prodate stvari kada je rizik prešao na kupca : 
Primer tužbe radi isplate kupoprodajne cene : 
Primer tužbe radi predaje prodate stvari : 
Primer tužbe za ispunjenje kupoprodajnog ugovora : 
Primer tužbe za izvršenje ugovora o kupovini i prodaji nepokretnosti : 
Tužba radi naknade (materijalne i nematerijalne) štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode : 
Tužba za naknadu štete po osnovu neosnovanog lišenja slobode : 
Primer tužbe radi naknade štete u slučaju prodaje radi pokrića : 
Primer tužbe radi naknade apstraktne štete : 
Primer tužbe radi naknade štete kada kupac odbije višak iznad ugovorene količine prodate stvari : 
Primer tužbe za naknadu (neimovinske) štete iz saobraćaja : 
Primer tužbe putnika za naknadu štete (imovinske i neimovinske) pretrpljene za vreme vožnje u vozu : 
Primer tužbe radi popravke oštećene stvari : 
Primer tužbe za naknadu materijalne štete : 
Primer tužbe za naknadu štete koju prouzrokuje stvar s nedostatkom : 
Primer tužbe za naknadu štete koju pričini domaća životinja : 
Primer tužbe po osnovu odgovornosti preduzeća za štetu trećim licima : 
Primer tužbe radi naknade štete nastale vođenjem pregovora : 
Primer tužbe radi plaćanja odustanice : 
Primer tužbe za vraćanje dvostruke kapare : 
Primer tužbe radi isplate posredničke provizije : 
Primer tužbe radi isplate provizije iz ugovora o posredovanju : 
Primer tužbe radi naplate potraživanja iz ugovora o trgovinskom zastupanju : 
Primer tužbe zbog sticanja bez osnova : 
Primer tužbe radi naknade nužnih izdataka iz poslovodstva bez naloga : 
Primer tužbe radi pobijanja pravnog posla : 
Primer tužbe zbog mana na stoci : 
Primer tužbe zbog nedostatka stvari : 
Primer tužbe za utvrđenje da je raskinut ugovor u slučaju da je isporučena manja količina stvari od ugovorene : 
Primer tužbe za ispunjenje ugovora zaključenog izjavom neovlašćenog lica : 
Primer tužbe zbog prekomernog oštećenja : 
Primer tužbe za poništaj ugovora zbog apsolutne ništavosti : 
Primer tužbe za poništaj rušljivog pravnog posla : 
Primer tužbe za raskid ugovora i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora : 
Primer tužbe za raskid ugovora sa zadržavanjem primljene kapare : 
Primer tužbe radi sklapanja glavnog ugovora : 
Primer tužbe za povraćaj zakupljenog dobra u prvobitno stanje : 
Primer tužbe za predaju poslovnih prostorija po isteku zakupnog roka : 
Primer tužbe za izvršenje ugovora o zakupu : 
Primer tužbe suvlasnika zbog povrede prava preče kupovine : 
Primer tužbe radi prinudne zamene stana : 
Primer tužbe za naplatu neisplaćene zakupnine : 
Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog prestanka radnog odnosa : 
Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana kada zakupac prestane da koristi stan : 
Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog neplaćanja zakupnine : 
Primer tužbe za otkaz ugovora o zakupu stana zbog nanošenja štete stanu : 
Primer tužbe za iseljenje iz stana zbog smrti zakupca : 
Primer tužbe zaposlenog radi naknade štetu koju pretrpi na radu ili u vezi s radom : 
Primer tužbe preduzeća za naknadu isplaćene štete trećem licu (regresna tužba) : 
Primer tužbe poslodavca za naknadu štete pričinjene od radnika na radu : 
Primer tužbe za isplatu naknade štete zbog nekorišćenja godišnjeg odmora : 
Primer tužbe zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa : 
Tužba radi potpunog lišenja roditeljskog prava : 
Tužba radi produženja roditeljskog prava : 
Tužba radi vraćanja roditeljskog prava : 
Primer tužbe radi umanjenja raspolaganja iz ugovora o poklonu zbog povređenog nužnog dela : 
Primer tužbe radi umanjenja zaveštajnog raspolaganja zbog povrede nužnog dela : 
Primer tužbe za prestanak mere zaštite od nasilja u porodici : 
Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj u porodičnoj zajednici : 
Primer tužbe radi ukidanja izdržavanja detetu : 
Primer tužbe za povraćaj u državinu posebne imovine bračnog druga : 
Primer tužbe radi ukidanja zakonske obaveze izdržavanja bračnog druga : 
Primer predloga za sporazumni razvod braka : 
Primer tužbe za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici : 
Primer tužbe za osporavanje očinstva lica koje nije otac : 
Primer tužbe radi utvrđivanja vanbračnog očinstva koju podnosi dete : 
Sporazum o deobi zajedničke imovine : 
Primer protivtužbe (koneksne) u parnici po tužbi za utvrđivanje udela u tekovini : 
Primer tužbe radi utvrđivanja udela u imovini stečenoj tokom braka : 
Primer tužbe radi utvrđivanja udela u bračnoj tekovini : 
Primer tužbe za izmenu ranije odluke o čuvanju i vaspitanju i izdržavanju dece : 
Primer tužbe izdržavanog lica radi izmene odluke o izdržavanju : 
Primer tužbe za izdržavanje punoletnog deteta na redovnom školovanju : 
Primer predloga da se u toku spora odredi privremena mera za izdržavanje supruge i maloletne dece : 
Primer tužbe radi izdržavanja maloletne dece : 
Primer sporazuma bračnih drugova : 
Primer tužbe za razvod braka : 
Primer tužbe radi poništaja braka : 
Primer tužbe za poništaj braka : 
Primer tužbe zbog smetanja državine prava službenosti tzv. Negativnog vidika : 
Primer tužbe zbog smetanja poseda (posredni držalac protiv neposrednog držaoca) : 
Primer tužbe zbog smetanja poseda, s predlogom za izdavanje privremene mere (službenost) : 
Primer tužbe zbog smetanja poseda (livade) : 
Primer tužbe radi smetanja sudržavine stambene zgrade : 
Primer tužbe za smetanje poseda (garaže) : 
Primer hipotekarne tužbe radi namirenja iz založene stvari : 
Primer tužbe radi prelaza i upotrebe susednog zemljišta : 
Primer tužbe radi prestanka prava službenosti i upisa prestanka prava službenosti u zemljišnu knjigu : 
Primer tužbe radi sprečavanja ili ometanja u vršenju prava stvarne službenosti : 
Primer tužbe radi utvrđivanja ili konstituisanja prava stvarne službenosti : 
Primer tužbe radi utvrđenja postojanja stvarne službenosti i upis tog prava u zemljišnoj knjizi : 
Primer tužbe radi utvrđivanja nepostojanja prava službenosti (negatorna tužba) : 
Primer tužbe radi predaje nepokretnosti po osnovu jačeg pravnog osnova : 
Primer tužbe za predaju nepokretne stvari : 
Primer tužbe za predaju pokretne stvari : 
Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine po osnovu održaja : 
Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine gradnjom na tuđem : 
Primer tužbe za utvrđivanje prava svojine na posebnom delu u zajednički izgrađenoj porodičnoj stambenoj zgradi : 
Primer tužbe radi utvrđivanja prava svojine : 
Primer tužbe radi prestanka uznemiravanja koje potiče od uticaja nepokretnosti suseda (zabrane imisija) : 
Primer tužbe za sprečavanje uticaja (imisija) sa susedne nepokretnosti – : 
Prigovor protiv izdatog platnog naloga : 
Prigovor protiv platnog naloga : 
Tužba za izdavanje platnog naloga na osnovu verodostojne isprave : 
Tužba za izdavanje platnog naloga po osnovu menice : 
Revizija protiv pravosnažne drugostepene presude : 
Revizija tužioca protiv drugostepene presude : 
Revizija protiv pravnosnažne drugostepene presude zbog pogrešne primene materijalnog prava - Zakon o parničnom postupku : 
Odgovor na predlog za ponavljanje postupka : 
Predlog tuženog za ponavljanje postupka : 
Predlog za ponavljanje postupka : 
Predlog tužioca za ponavljanje postupka : 
Odgovor na podignuti zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude : 
Žalba kojom tuženi pobija presudu iz svih zakonskih razloga : 
Žalba na presudu zbog bitne povrede odredaba : 
Žalba na presudu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka : 
Žalba na presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja : 
Žalba na rešenje zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka : 
Žalba na rešenje zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka : 
Žalba protiv presude zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka : 
Žalba protiv presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka – čl. 374. Stav 2. Tačka 1. ZPP : 
Žalba protiv presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka – član 374. Stav 2. Tačka 12. ZPP : 
Žalba protiv presude zbog pogrešne primene materijalnog prava – član. 373. Stav 1. Tačka 3. ZPP : 
Žalbe protiv presude zbog propuštanja – čl. 374. Stav 2. Tač. 7. U vezi s članom 350. ZPP : 
Žalba protiv presude na osnovu priznanja iz člana 348. ZPP – bitna povreda parničnog postupka iz čl. 374. St. 2. Tač. 10. ZPP : 
Podnesak tužioca kojim se odriče tužbenog zahteva : 
REŠENjE : 
Podnesak tužilačke strane sudu da joj se dostavi otpravak presude : 
ZAHTEV TUŽENOG ZA IZUZEĆE SUDIJE : 
PREDLOG tužioca za ispravku presude : 
PREDLOG za pokušaj poravnanja radi duga : 
PREDLOG ___________ za nastavak prekinutog postupka : 
PREDLOG TUŽIOCA za donošenje dopunske presude : 
PRIGOVOR TUŽENOG na apsolutnu nenadležnost suda radi činidbe : 
PRIGOVOR TUŽENOG na mesnu nadležnost suda : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim osporava pravo mešanja licu koje je prijavilo mešanje : 
PODNESAK TUŽENIKA kojim imenuje prethodnika : 
PODNESAK TUŽENIKA kojim obaveštava ___________ o ovoj parnici radi svojine na nepokretnostima : 
PODNESAK TUŽENOG s pozivom da se meša u parnicu Osiguravajuće društvo radi naknade štete : 
PODNESAK UMEŠAČA O STUPANjU U PARNICU radi uklanjanja nedostataka : 
ZAHTEV TUŽENOG za obezbeđenje parničnih troškova : 
PREDLOG TUŽENOG za oslobađanje plaćanja troškova postupka : 
PREDLOG TUŽIOCA za izvođenje novih dokaza : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim predlaže nove dokaze : 
PREDLOG PUNOMOĆNIKA TUŽENOG za izuzeće veštaka : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim stavlja primedbe na nalaz i mišljenje veštaka : 
PREDLOG za obezbeđenje dokaza : 
PREDLOG radi obezbeđenja dokaza : 
PREDLOG TUŽENIKA za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta : 
PREDLOG za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe radi naknade štete : 
PROTIVTUŽBA NA TUŽBU radi duga : 
PROTIVTUŽBA NA TUŽBU radi neosnovanog obogaćenja : 
PROTIVTUŽBA radi predaje nepokretnosti u državinu : 
ODGOVOR NA TUŽBU radi naknade štete : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim povlači tužbu : 
TUŽBA radi ukidanja prava službenosti : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim se vrši preinačenje tužbe promenom istovetnosti zahteva : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim opoziva povlačenje tužbe sa odricanjem od tužbenog zahteva : 
PODNESAK TUŽIOCA kojim preinačuje tužbu isticanjem novog zahteva uz postojeći : 
PODNESAK novog tužioca o pristupanju tužbi radi zauzeća : 
PODNESAK tužioca o preinačenju tužbe povećanjem tužbenog zahteva radi utvrđivanja udela u bračnoj tekovini : 
TUŽBA radi svojine po osnovu održaja : 
TUŽBA za glavno mešanje : 
TUŽBA radi činidbe : 
TUŽBA radi naknade štete : 
TUŽBA za poništaj braka i s eventualnim zahtevom za razvod braka : 
PUNOMOĆJE : 
PREDLOG ZA OPOZIV PUNOMOĆJA : 
PODNESAK TUŽIOCA o opozivu punomoćja : 
PODNESAK TUŽENOG : 
OTKAZ PUNOMOĆJA : 
Parnično punomoćje datog punomoćniku, ako je stranka izdala punomoćje za vođenje parnice, a nije bliže odredila ovlašćenja u punomoćju – čl. 89. ZPP : 
Generalno punomoćje : 
ŽALBA NA REŠENJE PORESKE UPRAVE : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah