Spisak ugovora

Ugovor o prodaji proizvodnje poljoprivrednih proizvoda : 
UGOVOR O STAŽIRANJU PRIPRAVNIKA - STAŽISTE U ŠKOLI, ODNOSNO PREDŠKOLSKOJ USTANOVI : 
Ugovor o dugoročnoj profesionalnoj saradnji : 
ADMINISTRATIVNA ZABRANA : 
Ugovor o nabavci radova : 
Ugovor o nabavci dobara : 
Ugovor o nabavci usluga : 
Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga : 
Ugovor o zasnivanju prava službenosti : 
Ugovor o ustanovljavanju prava službenosti prolaza radi pristupa elektroenergetskom objektu : 
Ugovor o obavljanju brokerskih poslova : 
Ugovor o finansijskom lizingu : 
Ugovor o pribavljanju i ustupanju znanja i iskustva (know - how) : 
Ugovor o licenci : 
Ugovor o franšizingu : 
Ugovor o forfetingu : 
Ugovor o faktoringu : 
Ugovor o osnivanju poslovnog udruženja : 
Ugovor o osnivanju zadruge : 
Ugovor o ortakluku : 
Ugovor o prenosu udela : 
Ugovor o spajanju uz pripajanje : 
Ugovor o organizovanju (javnog/zatvorenog) akcionarskog društva : 
Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću : 
Ugovor o osnivanju komanditnog društva : 
Ugovor o osnivanju ortačkog društva : 
Ugovor o organizovanju holding društva : 
Ugovor o konzorcijumu : 
Ugovor o reklamiranju : 
Ugovor o menadžmentu : 
Ugovor o sufinansiranju radova na investicionom održavanju : 
Ugovor o vršenju stručnog nadzora : 
Ugovor o restauraciji fasade stambene zgrade : 
Ugovor o održavanju stambene zgrade : 
Ugovor o zameni nepokretnosti : 
Ugovor o otkupu stana : 
Ugovor o izmirenju duga prenosom svojine na nepokretnostima : 
Ugovor o razmeni nepokretnosti : 
Ugovor o kupoprodaji stana u izgradnji : 
Sporazum o raskidu Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti : 
Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti : 
Sporazum o raskidu Predugovora o kupoprodaji nepokretnosti : 
Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti : 
Ugovor o jemstvu : 
Ugovor o solidarnom jemstvu : 
Ugovor o supsidijarnom jemstvu : 
Ugovor o podzalozi : 
Ugovor o zalozi pokretne stvari : 
Ugovor o organizovanju putovanja : 
Ugovor o kontroli robe : 
Ugovor o prenosu naslednog dela pre deobe : 
Ugovor o doživotnom izdržavanju : 
Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života : 
Ugovor o hraniteljskom smeštaju : 
Ugovor o vanbračnoj zajednici : 
Ugovor o regulisanju međusobnih imovinskih odnosa članova porodične zajednice : 
Sporazum o raskidu Ugovora o poklonu : 
Ugovor o poklonu : 
Ugovor o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom : 
Bračni ugovor : 
Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika : 
Ugovor o zajmu zaposlenom namenjen rešavanju stambenog pitanja : 
Ugovor o zajmu zaposlenom : 
Aneks br. _______ Ugovora o radu : 
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između lica koje je postavljeno za direktora i poslodavca : 
Ugovor o dopunskom radu direktora : 
Aneks ugovora o radu : 
Ugovor o dopunskom radu : 
Ugovor o radu 2 : 
Ugovor o radu : 
Ugovor o stručnom usavršavanju i osposobljavanju : 
Ugovor o delu : 
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova : 
Ugovor o radu s pripravnikom na neodređeno vreme : 
Ugovor o radu s kućnim pomoćnim osobljem : 
Ugovor o vršenju poslova van prostorija poslodavca : 
Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom : 
Ugovor o radu na određeno vreme : 
Ugovor o radu s direktorom : 
Ugovor o radu na neodređeno vreme : 
Ugovor o ustupanju imovinskih autorskih prava : 
Ugovor o korekturi : 
Ugovor o lekturi : 
Aneks broj __ Autorskog ugovora broj __ : 
Ugovor o angažovanju predavača : 
Ugovor o uređivanju časopisa : 
Ugovor o recenziji autorskog dela : 
Interpretatorski ugovor : 
Ugovor o regulisanju odnosa povodom autorskog dela iz radnog odnosa : 
Ugovor o kolektivnom autorskom delu : 
Ugovor o narudžbini autorskog dela : 
Ugovor o izvođenju umetničkog dela : 
Izdavački ugovor : 
Autorski ugovor broj __ : 
Ugovor o posluzi zida zgrade : 
Ugovor o zalozi na budućoj stvari : 
Ugovor o kratkoročnom kreditu po osnovu zaloge potraživanja : 
Ugovor o kratkoročnom kreditu po osnovu zaloge na pokretnoj stvari : 
Ugovor o deviznom kreditu : 
Ugovor o dugoročnom kreditu za kupovinu opreme : 
Ugovor o gotovinskom kreditu bez namene : 
Ugovor o revolving (okvirnom) kreditu : 
Ugovor o unifikaciji kratkoročnih kredita za likvidnost : 
Ugovor o konsolidaciji kratkoročnog kredita za likvidnost : 
Ugovor o kratkoročnom kreditu za likvidnost : 
Ugovor o odobravanju pozajmice po tekućem računu građana : 
Ugovor o poveravanju poslova obavljanja platnog prometa ___________banke : 
Ugovor o otvaranju i vođenju dinarskog tekućeg računa kod banke za domaća pravna lica : 
Ugovor o oročavanju deviznog štednog uloga : 
Ugovor o deviznom namenski oročenom ulogu na štednju : 
Ugovor o deviznom štednom ulogu po viđenju : 
Ugovor o dinarskom namenski oročenom ulogu na štednju : 
Ugovor o oročenom dinarskom štednom ulogu : 
Ugovor o dinarskom štednom ulogu po viđenju : 
Ugovor o oročenom novčanom depozitu na neodređeno vreme, sa otkaznim rokom, bez namene : 
Ugovor o oročenom novčanom depozitu : 
Ugovor o novčanom depozitu po viđenju : 
Ugovor o otpremanju (špediciji) sa fiksnom naknadom : 
Aneks ugovora o međunarodnom otpremanju (špediciji) : 
Ugovor o međunarodnom otpremanju (špediciji) : 
Ugovor o otpremanju : 
Ugovor o otpremanju sa fiksnom naknadom : 
Ugovor o otpremanju sa naplatom naknade od primaoca : 
Ugovor o delkredere otpremanju : 
Generalni ugovor o otpremanju : 
Ugovor o posredovanju : 
Ugovor o spoljnotrgovinskom zastupanju : 
Ugovor o trgovinskom zastupanju : 
Ugovor o komisionu s klauzulom "star del credere" : 
Ugovor o prodajnom komisionu : 
Ugovor o kupovnom komisionu : 
Ugovor o nalogu : 
Ugovor o garažiranju : 
Ugovor o uskladištenju : 
Ugovor o ostavi u nuždi : 
Ugovor o nepravoj ostavi : 
Ugovor o skupnoj ostavi : 
Ugovor o ugostiteljskoj ostavi : 
Ugovor o ostavi : 
Ugovor o transferu tehnologije : 
Ugovor o ustupanju proizvodnih znanja i iskustava : 
Ugovor o prenosu prava na industrijski dizajn : 
Ugovor o licenci industrijskog dizajna : 
Ugovor o zalozi žiga : 
Ugovor o prenosu prava na žig : 
Ugovor o licenci žiga : 
Ugovor o regulisanju odnosa povodom tehničkog unapređenja : 
Ugovor o regulisanju odnosa povodom pronalaska iz radnog odnosa : 
Ugovor o prenosu prava na patent : 
Ugovor o licenci patenta : 
Ugovor o prevozu putnika u vazdušnom saobraćaju : 
Ugovor o prevozu robe unutrašnjim vodenim putem : 
Ugovor o prevozu putnika u železničkom saobraćaju : 
Ugovor o prevozu stvari u železničkom saobraćaju : 
Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobraćaju : 
Ugovor o prevozu robe u međunarodnom drumskom saobraćaju : 
Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju : 
Ugovor o zajedničkoj izgradnji (stambene zgrade) : 
Ugovor o nadziđivanju stambene zgrade : 
Ugovor o nadziđivanju i pripajanju potkrovlja stambene zgrade : 
Ugovor o nadziđivanju potkrovlja stambene zgrade : 
Ugovor o izgradnji objekta : 
Ugovor o građenju : 
Ugovor o nadzoru : 
Ugovor o projektovanju : 
Ugovor o izradi idejnog projekta poslovno - stambene zgrade : 
Ugovor o lekturi i korekturi : 
Ugovor o istovaru robe : 
Ugovor o opravci aparata : 
Ugovor o štampanju knjige : 
Ugovor o zakupu ostalog građevinskog zemljišta : 
Ugovor o podzakupu : 
Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta : 
Ugovor o zakupu zajedničke prostorije : 
Ugovor o zakupu stana za službene potrebe : 
Ugovor o zakupu stana : 
Ugovor o zakupu vazduhoplova : 
Ugovor o zakupu broda : 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora (na određeno vreme) : 
Ugovor o zakupu poslovnih prostorija (na neodređeno vreme) : 
Ugovor o zakupu osnovnog sredstva : 
Ugovor o zajmu : 
Ugovor o zajmu novca : 
Ugovor o prodajnom nalogu : 
Ugovor o razmeni poslovnog prostora : 
Ugovor o razmeni robe : 
Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine (na pokretnim stvarima) : 
Ugovor o prodaji na osnovu elektronske ponude : 
Ugovor o prodaji s pravom otkupa : 
Ugovor o prodaji s pravom traženja povoljnijeg kupca : 
Ugovor o prodaji spornog prava : 
Ugovor u korist trećeg : 
Ugovor o prodaji i kupovini motornog vozila (I) : 
Ugovor o prodaji i kupovini motornog vozila (II) : 
Ugovor o prodaji na pretplatu (prenumeraciona prodaja) : 
Ugovor o prodaji s kaucijom : 
Ugovor o prodaji robe sa kaparom : 
Ugovor o prodaji sa odustanicom : 
Ugovor o prodaji robe po modelu : 
Ugovor o prodaji robe po uzorku : 
Ugovor o kupovini buduće stvari : 
Ugovor o distribuciji : 
Ugovor o prodaji robe radi pokrića : 
Ugovor o prodaji stvari (robe) s obročnim otplatama cene : 
Ugovor o prodaji sa sukcesivnim isporukama robe : 
Ugovor o prodaji na poček sa zadržanim pravom svojine : 
Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom : 
Ugovor o kupovini na probu : 
Ugovor o prodaji s pravom preče kupovine : 
Ugovor o prodaji na poček : 
Ugovor o fiksnoj prodaji : 
Ugovor o poravnanju : 
Ugovor o novaciji (prenovu) : 
Ugovor o otpuštanju duga : 
Ugovor o kompenzaciji : 
Izjava o kompenzaciji : 
Ugovor o asignaciji : 
Ugovor o preuzimanju ispunjenja : 
Ugovor o pristupanju dugu : 
Ugovor o preuzimanju duga : 
Ugovor o ispunjenju sa subrogacijom : 
Ugovor o ustupanju potraživanja umesto ispunjenja : 
Ugovor o cesiji : 
Ugovor o ustupanju ugovora : 
Ugovor o punomoćstvu : 
Ugovor o zastupanju : 
Predugovor o kupoprodaji stambenog prostora : 
Ugovor o poverljivosti : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah