Spisak uredbi

UREDBA O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH GASOVA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPCIMA U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA I ODRŽAVANJEM BRODSKE STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA, KAO I DRUGIH POSLOVA NA BRODU U CILJU BEZBEDNE PLOVIDBE I ZAŠTITE MORA OD ZAGAĐENJA : 
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA OVLAŠĆENJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ISPITIVANJA DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA : 
UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2014. GODINU : 
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2014. GODINU : 
UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR : 
UREDBA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU PENZIJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2014. GODINU : 
UREDBA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA U POGLEDU BEZBEDNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA STANICA ZA SNABDEVANJE BRODOVA I TEHNIČKIH PLOVNIH OBJEKATA TEČNIM GORIVOM : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2014. GODINU : 
UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA ODREĐIVANJA UJEDNAČENIH CENA PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU U USLOVIMA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) : 
UREDBA O PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKIH AKTIVNOSTI ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
UREDBA O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE NA VRAČARSKOM PLATOU 1973–2013” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761, DEONICA POJATE–PRELJINA : 
UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA CENA TOPLOTNE ENERGIJE : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „SVETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2013” : 
UREDBA O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA : 
UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE IIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA ZA PERIOD 2007–2013. GODINE : 
UREDBA O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE I INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA ZA PERIOD 2007–2013. GODINE : 
UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA „DEČJE NEDELJE” U 2013. GODINI : 
UREDBA O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU : 
UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA KOLOREKTALNOG KARCINOMA : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA KARCINOMA DOJKE : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO” U BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI : 
UREDBA O ZAŠTITI OD NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA : 
UREDBA O USLOVIMA POD KOJIMA STRANA PLOVILA MOGU DA PLOVE I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE – STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI : 
UREDBA O UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA : 
UREDBA O VRSTAMA USLUGA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA (RIS) I POČETKU NJIHOVE OBAVEZNE PRIMENE : 
UREDBA O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA KOJE SE ODNOSE NA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI ORGANIZACIONIH I TEHNIČKIH USLOVA PO OSNOVU UGOVORNOG ODNOSA : 
UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE : 
UREDBA O IZGLEDU UNIFORME I OZNAKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM I ŽIGOSANJEM PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA : 
UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDI : 
UREDBA O NADZORU NAD REALIZACIJOM JAVNIH UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU : 
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU, NAČINU I POSTUPKU ZA DEKLARISANJE, STAVLJANJE U PROMET I NAČINU UPOTREBE MEDICINIRANE HRANE ZA ŽIVOTINJE : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI „DRŽAVNA TAJNA” I „STROGO POVERLJIVO” : 
UREDBA O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI U SPECIJALIZOVANIM JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE : 
UREDBA O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA BRZI ODGOVOR : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP” : 
UREDBA O NAČINU DODELJIVANJA KORISNIČKIH DOZVOLA, METODOLOGIJI UNOSA I AŽURIRANJA PODATAKA I NAČINU PRISTUPA I KORIŠĆENJA PODATAKA IZ JEDINSTVENE BAZE CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „SVETSKO PRVENSTVO U RVANJU ZA KADETE SRBIJA 2013” : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „OKANJ BARA” : 
UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2013. DO 2014. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA DRŽAVNIH MREŽA I ZAŠTITNIH ZONA U OKOLINI TIH STANICA, KAO I VRSTE OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIŠTVA U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI : 
UREDBA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE I USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE : 
UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI : 
UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2013. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE : 
UREDBA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA : 
UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI : 
UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI : 
UREDBA O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADA ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE : 
UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE „MATARUŠKA BANJA” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI : 
UREDBA O NAČINU ANGAŽOVANJA STVARI ZA POTREBE ZAŠTITE I SPASAVANJA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE ISTIH : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE „BANJA BEČEJ” : 
UREDBA O NACIONALNIM SPORTSKIM PRIZNANJIMA I NOVČANIM NAGRADAMA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KLJUČ” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2013. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI : 
UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2013. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
UREDBA O NAČINU OBRAČUNA I NAČINU RASPODELE PRIKUPLJENIH SREDSTAVA PO OSNOVU NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE ELEKTRIČNE ENERGIJE : 
UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE NIŠAVSKOG, TOPLIČKOG I PIROTSKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZLATIBORSKOG I MORAVIČKOG UPRAVNOG OKRUGA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE VALJEVO–LOZNICA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KOSTOLAČKOG UGLJENOG BASENA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2013. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA, PROGRAMA RADA I NAČINA IZVEŠTAVANJA DRŽAVNIH MREŽA METEOROLOŠKIH STANICA : 
UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA „JUŽNI TOK” : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O PRIMENI PROPISA O DRŽAVNOJ POMOĆI NA PODSTICAJE IZ ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU : 
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2013. GODINU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE KONKURENTNOSTI U JAVNOM SEKTORU : 
UREDBA O NAČINU PRUŽANJA INFORMACIJA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O PRIMENI SANITARNIH, VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH MERA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE, VETERINE I ZAŠTITE BILJA : 
UREDBA O REPROGRAMIRANJU ODOBRENIH KREDITA DATIH ZA PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2011. I 2012. GODINI : 
UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD USLED RIZIKA OD EKSPLOZIVNIH ATMOSFERA : 
UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE U GREJNOJ SEZONI 2012/2013. GODINA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU ČUVANJA, KORIŠĆENJA I RAZGLEDANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA ZEMLJIŠTA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TROŠKOVIMA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA „DEČJE NEDELJE” U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA JESENJE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA RATARSKU PROIZVODNJU I PROIZVODNJU KROMPIRA U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA I IZVOZNIH POSLOVA U 2012. GODINI : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA SOLIDARNOSTI” : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU : 
UREDBU o utvrđivanju područja banje „Ovčar Banja” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA HIDROELEKTRANA NA IBRU : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG” : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV SVINJA U 2012. GODINI : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNJE KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U SVINJARSTVU U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U OVČARSTVU I KOZARSTVU U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDOVA U OBLASTI MANIFESTACIJA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE SUVA PLANINA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐIVATI NEPOSREDNOM POGODBOM : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE” : 
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE HIDROELEKTRANA „BRODAREVO 1” I „BRODAREVO 2” NA RECI LIM : 
UREDBA O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE RODA 2011. GODINE : 
UREDBA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PROSTORNE KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA : 
UREDBA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA SVEŠTENIKE I VERSKE SLUŽBENIKE : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE 1832–2012” : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM” : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UNIŠTAVANJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ODUZETIH NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE, HMELJA I LINCURE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA, PLODOVA, RASADNIKA I MLADIH VIŠEGODIŠNJIH ZASADA U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE ZA PROIZVODNJU I PLASMAN VOĆA, GROŽĐA, POVRĆA, PEČURAKA I CVEĆA U 2012. GODINI : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA CRVENOG KRSTA” : 
UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA : 
UREDBA O REŽIMIMA ZAŠTITE : 
UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA MLEKO ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O EVIDENTIRANJU DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE : 
UREDBA O PRODAJI MINERALNOG ĐUBRIVA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA PROTIV RAKA”
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2012. GODINI
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJA ZA JP „PUTEVI SRBIJE” ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA, POVRTARSTVA I CVEĆARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE : 
UREDBA O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2012. GODINI : 
UREDBA O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI NE OBAVLJAJU DELATNOST PO PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O MREŽI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE : 
UREDBA O OZNAČAVANJU NAZIVA NASELJENIH MESTA, ULICA I TRGOVA, OZNAČAVANJU ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA I VOĐENJU REGISTRA KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA : 
UREDBA O PRODAJI MERKANTILNOG KUKURUZA RODA 2011. GODINE : 
UREDBA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO PRVENSTVO U RVANJU 2012” : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA I ZA ULAGANJA U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA KOJI REALIZUJU AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANJE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA NACIONALNE INVENTURE ŠUMA U SVOJINI FIZIČKIH LICA KROZ PROJEKAT ANGAŽOVANJA STRUČNIH LICA ZA POSLOVE PREMERA ŠUMA U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PROGRAMIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA I PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNIŠTVU U 2012. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLIC : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA : 
UREDBA O OBNAVLJANJU ROBNIH REZERVI MERKANTILNE PŠENICE I KUKURUZA : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE, ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "OVČAR BANJA" : 
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE : 
UREDBA O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA : 
UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA : 
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE : 
UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA : 
UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012" : 
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE" : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GUTAVICA" : 
UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA : 
UREDBA O POSEBNIM MERAMA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA : 
UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PALJEVINE" : 
UREDBA O POSEBNIM MERAMA NADZORA NAD POSTUPANJEM SA TAJNIM PODACIMA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KORAK NAPRED" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA I PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANJE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2011. GODINI : 
UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U MATIČNIM KNJIGAMA ZA PODRUČJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "ŠKOLA BEZ NASILJA" : 
UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA : 
UREDBA O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2011. GODINI : 
UREDBA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA : 
UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA : 
UREDBA O KORIŠĆENJU STRUKTURNIH PODSTICAJA ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH VOĆNJAKA I ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH, ODNOSNO ZAPUŠTENIH VINOGRADA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O BLIŽOJ SADRŽINI, ROKU I NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE BAZE PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE : 
UREDBA O VISINI I VRSTI TROŠKOVA U POSTUPKU RAZVRSTAVANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U KATEGORIJE, U ZAVISNOSTI OD NJIHOVE VRSTE, PODVRSTE I VELIČINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČJE NEDELJE" U 2011. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE : 
UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE UZ NAKNADU, KAO I O NAČINU ODREĐIVANJA TRŽIŠNE VREDNOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJ : 
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE : 
UREDBA O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA SOLIDARNOSTI" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KONTROLE KVALITETA VAZDUHA U DRŽAVNOJ MREŽI : 
UREDBA O ODREĐIVANJU ZONA I AGLOMERACIJA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA : 
UREDBA O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE : 
UREDBA O SADRŽINI OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE : 
UREDBA O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA U INFORMACIONO-TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA TIMOČKE KRAJINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "CARSKA BARA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADOVA NA OSNIVANJU I ODRŽAVANJU NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2011. DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 21 NOVI SAD-RUMA-ŠABAC I DRŽAVNOG PUTA I REDA BR. 19 ŠABAC-LOZNICA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNJU U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA I PLODOVA U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA SKLADIŠTENJA PŠENICE, KUKURUZA I ZAMRZNUTE MALINE, RODA 2011. GODINE U JAVNA SKLADIŠTA : 
UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT" : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE : 
UREDBA O ODREĐENIM ZAKONSKIM MERNIM JEDINICAMA I NAČINU NJIHOVE UPOTREBE : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O BLIŽEM UREĐIVANJU NAČINA VRŠENJA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE I DUŽNOSTIMA LICA KOJE PRELAZI DRŽAVNU GRANICU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O PRIMANJIMA I PRIHODIMA KOJI SU OD UTICAJA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA U MESTIMA ZA ODMOR I TURISTIČKIM MESTIMA U PRIORITETNIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA : 
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOJE ZAGAĐUJU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU : 
UREDBA O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA : 
UREDBA O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI : 
UREDBA O SINDIKALNOM ORGANIZOVANJU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI : 
UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" : 
UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "BORBA PROTIV RAKA" : 
UREDBA O VRŠENJU VERSKE SLUŽBE U VOJSCI SRBIJE : 
UREDBA O SPROVOĐENJU EVAKUACIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2011. GODINI : 
UREDBA O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA PRODUKTOVODA KROZ REPUBLIKU SRBIJU (SOMBOR - NOVI SAD - PANČEVO - BEOGRAD - SMEDEREVO - JAGODINA - NIŠ) :
UREDBA O PRIVREMENOM KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU IZVOZA, ODNOSNO UPUĆIVANJA ODREĐENIH VRSTA ROBE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2011. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA NA PODSTICAJE PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O STRUKTURI, METODOLOGIJI IZRADE, NAČINU USKLAĐIVANJA RAZVOJNIH DOKUMENATA, NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE, KAO I NAČINU I ROKOVIMA IZLAGANJA NA JAVNI UVID RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNOG RAZVOJA : 
UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI : 
UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, OSPOSOBLJAVANJU BRAČNOG DRUGA I O NAKNADI ZA ŠKOLOVANJE DECE VOJNOG LICA : 
UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ JAČANJE LJUDSKIH KAPACITETA ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA U 2011. GODINI : 
UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI : 
UREDBA O NAČINU UPRAVLJANJA NOVČANIM SREDSTVIMA DOBIJENIM OD ZAKUPA PRIVREMENO ODUZETE NEPOKRETNE IMOVINE I PRIVREMENO ODUZETIM PUTNIČKIM VOZILIMA : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA, UNAPREĐENJA I KONTROLE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE I RAZVOJA DIJALIZE U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA MLEKO ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU OZNAČAVANJA TAJNOSTI PODATAKA, ODNOSNO DOKUMENATA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM : 
UREDBA O USTANOVLJAVANJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA : 
UREDBA O SVEČANOM URUČIVANJU, NOŠENJU I ISTICANJU ODLIKOVANJA I O EVIDENCIJI O ODLIKOVANIM LICIMA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA ULAGANJE U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE I ZAPOŠLJAVANJA U DEVASTIRANIM PODRUČJIMA U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI : 
UREDBA O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE ELEKTRIČNIH IZOLATORA I OSIGURAČA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA UGOSTITELJSKE PONUDE IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I USLUGA U 2011. GODINI : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2011. GODINI : 
UREDBA O VRSTAMA OTPADA ZA KOJE SE VRŠI TERMIČKI TRETMAN, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE LOKACIJE, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM USLOVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, OPREMANJE I RAD POSTROJENJA ZA TERMIČKI TRETMAN OTPADA, POSTUPANJU SA OSTATKOM : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2011. DO 2012. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI (novo) : 
UREDBA O REPROGRAMIRANJU DUGOROČNIH KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE : 
UREDBA O LISTI NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA, SA DOKUMENTACIJOM KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE : 
UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI : 
UREDBA O VISINI I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA "TARA" : 
UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE : 
UREDBA O POSTUPANJU SA ODREĐENIM STVARIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA : 
UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM : 
UREDBA O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE : 
UREDBA O STATUTIMA ORDENA I MEDALJA : 
UREDBA O REPUBLIČKIM NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU KULTURE : 
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2011. GODINU : 
UREDBA O SADRŽINI, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA : 
UREDBA O PROGRAMU SISTEMSKOG PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA, INDIKATORIMA ZA OCENU RIZIKA OD DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I METODOLOGIJI ZA IZRADU REMEDIJACIONIH PROGRAMA : 
UREDBA O OCENJIVANJU PROFESIONALNIH VOJNIH LICA : 
UREDBA O NAČINU VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT : 
UREDBA O UVEĆANJU PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA ZAŠTITOM TAJNIH PODATAKA U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA I MINISTARSTVU PRAVDE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVAC" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI : 
UREDBA O RAZVRSTAVANJU OBJEKTA, DELATNOSTI I ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA : 
UREDBA O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE AKCIJA I UDELA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNE AUKCIJE : 
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA : 
UREDBA O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I PRESTANAK RADNOG ODNOSA U VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI : 
UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ODREĐENIH LICA I OBJEKATA : 
UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI : 
UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA I MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE ODBRANE I POPUNE VOJSKE SRBIJE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA I AKTA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE MATIČNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O INDIKATORIMA BUKE, GRANIČNIM VREDNOSTIMA, METODAMA ZA OCENJIVANJE INDIKATORA BUKE, UZNEMIRAVANJA I ŠTETNIH EFEKATA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI : 
UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH : 
UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA SPROVOĐENJE OVERAVANJA MERILA, METROLOŠKIH EKSPERTIZA, ISPITIVANJA TIPA MERILA, ISPITIVANJA PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA I DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI METROLOGIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DELA INDUSTRIJSKE ZONE SEKTOR SEVEROISTOK U SMEDEREVU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE DAVANJEM DUGOROČNIH KREDITA U SARADNJI SA FONDOM ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2010. I 2011. GODINI : 
UREDBA O PROIZVODNJI I PROMETU MLEKA : 
UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI PODZEMNOJ I POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA : 
UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA DUBINSKIM BUŠOTINAMA : 
UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA PLOVILIMA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA DAVANJA NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE : 
UREDBA O IZGLEDU I NAČINU KORIŠĆENJA ZNAKOVA, SIMBOLA I DRUGIH OBELEŽJA I OZNAKA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE : 
UREDBA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA : 
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽENA, DECE, ŠKOLSKE DECE I STUDENATA : 
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI : 
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ŠEĆERNE BOLESTI : 
UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI RADNIKA : 
UREDBA O ZBRINJAVANJU IZBEGLICA : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "VRELO MLAVE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "STOPIĆA PEĆINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "SLAPOVI SOPOTNICE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "RISOVAČA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "RIPALJKA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "RESAVSKA PEĆINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "PREBREZA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "MERMERNA PEĆINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "LISINE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "LAZAREV KANJON" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "KRUPAJSKO VRELO" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "KLOKOČEVAC" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "HOMOLJSKA POTAJNICA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "ĐAVOLJA VAROŠ" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "DUNAVSKI PARK" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "CERJANSKA PEĆINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "ZASAVICA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "VENERINA PADINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "UVAC" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "STARI BEGEJ - CARSKA BARA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SLANO KOPOVO" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SELEVENJSKE PUSTARE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "OBEDSKA BARA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "LUDAŠKO JEZERO" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KRALJEVAC" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KLISURA REKE TREŠNJICE" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KARAĐORĐEVO" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "JELAŠNIČKA KLISURA" : 
UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "BAGREMARA" : 
UREDBA O ZAŠTITI REZERVATA PRIRODE "PROKOP" : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA MIRUŠA : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA DOLINA PČINJE : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "VLASINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "SUBOTIČKA PEŠČARA" : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OVČARSKO-KABLARSKA KLISURA" : 
UREDBA O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "LEPTERIJA – SOKOGRAD" : 
UREDBA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE GOLIJA : 
UREDBA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "ŠARGAN-MOKRA GORA" : 
UREDBA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "STARA PLANINA" : 
UREDBA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "SIĆEVAČKA KLISURA" : 
UREDBA O ZAŠTITI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "VINATOVAČA" : 
UREDBA O ZAŠTITI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "DANILOVA KOSA" : 
UREDBA O ZAŠTITI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE "BUKOVO" : 
UREDBA O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ : 
UREDBA O ZASTUPNIKU REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA : 
UREDBA O ZAMENI ORUŽNOG LISTA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA ZA LIČNU BEZBEDNOST, ORUŽNIM LISTOM ZA DRŽANJE ORUŽJA ZA LIČNU BEZBEDNOST : 
UREDBA O ZAKONSKIM MERNIM JEDINICAMA : 
UREDBA O VRŠENJU USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA I VEZA ZA VRIJEME RATNOG STANJA, STANJA NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI I VANREDNOG STANJA : 
UREDBA O VRSTI, OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU ZNAČKE VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE : 
UREDBA O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA : 
UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE : 
UREDBA O VRSTAMA NAORUŽANJA I OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA : 
UREDBA O VREMENU ODMORA I UPRAVLJANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLJAJU MEĐUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA DIGITALNIH TAHOGRAFA : 
UREDBA O VOJNOJ LEGITIMACIJI : 
UREDBA O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODA, NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI MATERIJAL IZ VODOTOKA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RIBARSKOG PODRUČJA : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE I PRODUŽAVANJE UVERENJA O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA : 
UREDBA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD AGENCIJI ZA ZAPOŠLJAVANJE : 
UREDBA O VISINI NAKNADE NUŽNIH TROŠKOVA ZA IZDAVANJE KOPIJE DOKUMENATA NA KOJIMA SE NALAZE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA : 
UREDBA O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
UREDBA O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA MIRITELJA I ARBITARA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA : 
UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA : 
UREDBA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA MOTORNA VOZILA, TRAKTORE I PRIKLJUČNA VOZILA : 
UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA : 
UREDBA O UVOĐENJU KLASE C VAZDUŠNOG PROSTORA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU VODOPRIVREDNE OSNOVE REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADOVA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2010. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA PODRUČJA KOLUBARSKOG OKRUGA POGOĐENOG ZEMLJOTRESOM : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU RATNE ŠTETE PROUZROKOVANE AGRESIJOM SNAGA NATO NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE VLASINA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA VODOAKUMULACIJE "STUBOROVNI" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "KLJUČ" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "BOVAN" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PARKA PRIRODE GOLIJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD-POŽEGA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA PARKA PRIRODE I TURISTIČKE REGIJE STARA PLANINA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA IZVORIŠTA VODOSNABDEVANJA REGIONALNOG PODSISTEMA "RZAV" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA BUGARSKE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE-BEOGRAD (DOBANOVCI) : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75, DEONICA BEOGRAD-NIŠ : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA-BEOGRAD (BATAJNICA) : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA ROMULIJANA-GAMZIGRAD : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE I UNAPREĐIVANJA ŠUMA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RAZVOJA PLANINSKOG TURIZMA NA PODRUČJU STARE PLANINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA 2009. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2010. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE PREDUZEĆA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OSTVARIVANJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATE ZA KRATKOROČNO KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2010. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA REFINANSIRANJE ZBIRNOG IZNOSA GLAVNICE DUGOROČNIH KREDITA PROIZVOĐAČA MLEKA KOJI DOSPEVAJU U 2009. I 2010. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA REFINANSIRANJE DUGOROČNIH OBAVEZA PO OSNOVU INVESTICIONIH ULAGANJA U PROIZVODNJU DUVANA U 2009. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2010. I 2011. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PREKO BANAKA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2010. I 2011. GODINI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2009. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DINAMIKE PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA VAZDUŠNE BANJE IVANJICA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE LJIG : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "VRNJAČKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "VRDNIK" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "SOKOBANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "RUSANDA" MELENCI : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "PRIBOJSKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "PALIĆ" SUBOTICA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "NIŠKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "KANJIŽA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "JOŠANIČKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "GORNJA TREPČA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "BUKOVIČKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "BRESTOVAČKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "VRANJSKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "SIJARINSKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "BUJANOVAČKA BANJA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "BANJA ZLATAR" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA "BANJA KOVILJAČA" : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA SMANJENJA AMBALAŽNOG OTPADA ZA PERIOD OD 2010. DO 2014. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE OSIGURANE SUME, ODNOSNO SUME OSIGURANJA NA KOJU MOŽE BITI UGOVORENO OBAVEZNO OSIGURANJE U SAOBRAĆAJU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD OD 2007. DO 2012. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE TEHNIČKIH UREĐAJA I PREDMETA ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE NOSIOCIMA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE STATUSA UGROŽENE ŽIVOTNE SREDINE I PRIORITETA ZA SANACIJU I REMEDIJACIJU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA RADA POLJOPRIVREDNE SLUŽBE NA UNAPREĐENJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ZA PERIOD OD 2009. DO 2013. GODINE : 
UREDBA O UTVRĐIVANJU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2010-2014. GODINE : 
UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU STICANJA, ODNOSNO ODUZIMANJA STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA ULAGANJE U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA TRETIRANJE I OBELEŽAVANJE DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA STICANJE I GUBITAK DIPLOMATSKOG ZVANJA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE I ZAPOŠLJAVANJA U DEVASTIRANIM PODRUČJIMA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA ZA OSLOBAĐANJE OBAVEZE PLAĆANJA NOVČANOG IZNOSA MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE : 
UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHA : 
UREDBA O USLOVIMA ZA ISPORUKU PRIRODNOG GASA : 
UREDBA O USLOVIMA VRŠENJA KONVERZIJE UTVRĐENIH POTRAŽIVANJA I REGISTRACIJI, NAČINU ISPLATE I POVLAČENJU OBVEZNICA IZDATIH PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ : 
UREDBA O USLOVIMA POD KOJIMA STRANI BROD U RASPREMI MOŽE BORAVITI U OBALNOM MORU I NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
UREDBA O USLOVIMA POD KOJIMA STRANI BRODOVI MOGU DA PLOVE I DRUGIM UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE PRISTANIŠTE OTVORENO ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ : 
UREDBA O USLOVIMA KORIŠĆENJA SUFINANSIRANIH KREDITA ZA INVESTICIJE UZ GARANCIJU FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE U 2009. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PRIMERCI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJI SE DEPONUJU, UNOŠENJU U EVIDENCIJU I DEPONOVANJU AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA I SADRŽAJU EVIDENCIJE DEPONOVANIH AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH : 
UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU ZIMOVNICI OTVORENI ZA ZIMOVANJE STRANIH BRODOVA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA NA KOJIMA VAŽI MEĐUNARODNI ILI MEĐUDRŽAVNI REŽIM PLOVIDBE : 
UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA NAMENJENA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ : 
UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DONOŠENJE REŠENJA O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG GRANIČNOG PRELAZA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O IZVOĐENJU INVESTICIONIH RADOVA U INOSTRANSTVU, KOJI SE ODNOSE NA IZGRADNJU KAPACITETA ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I DRUGIH VOJNIH OBJEKATA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UVOZA I PRERADE NAFTE, ODNOSNO DERIVATA NAFTE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOMOBILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU POD KOJIMA LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE DA OTUĐI ILI DÂ U ZAKUP GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PO CENI, MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TERETNIH MOTORNIH VOZILA - KAMIONA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH MOTORNIH VOZILA - KAMIONA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I KAMIONA U REPUBLICI SRBIJI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE ELEKTRIČNIH IZOLATORA I OSIGURAČA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNJU U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE OSIGURANJA ŽIVOTINJA, USEVA I PLODOVA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE MINERALNIH ĐUBRIVA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE AZOTNIH MINERALNIH ĐUBRIVA ZA ZIMSKO PRIHRANJIVANJE I PRIPREMU PROLEĆNE SETVE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA MLEKO ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA SKLADIŠTENJA PŠENICE, DURUM PŠENICE I KUKURUZA U JAVNA SKLADIŠTA RODA 2010. GODINE I SMRZNUTE MALINE RODA 2010. GODINE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANJE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNJU MLEKA I PROIZVODNJU MESA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU U SPROVOĐENJU STRUČNO-EDUKATIVNIH I SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROIZVODNJI SEMENA, RASADA I SADNOG MATERIJALA METODAMA ORGANSKE PROIZVODNJE U 2009. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVIH ROJEVA PČELA I KVALITETNIH PRIPLODNIH PČELINJIH MATICA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA PROIZVODNJU POVRĆA, ŽITARICA, INDUSTRIJSKOG BILJA, KAO I INVESTICIJE ZA NABAVKU OSNOVNOG STADA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA 2010. G : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE IZDATIH PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ PRE ISTEKA ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANJA ODREĐENIH TROŠKOVA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ISPITIVANJA RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA UGOSTITELJSKE PONUDE IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANJA OPERATERA ZA PRIREĐIVANJE KLASIČNIH IGARA NA SREĆU I AGENATA ZA PRODAJU SREĆAKA : 
UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA, USLUGA I TURISTIČKIH PUTOVANJA U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANJE DINARSKIH GOTOVINSKIH KREDITA ZA PODSTICANJE DOMAĆE POTRAŽNJE U 2010. GODINI : 
UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I KORIŠĆENJE ROBA IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI : 
UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O UPRAVNIM OKRUZIMA : 
UREDBA O UPRAVLJANJU OTPADNIM ULJIMA : 
UREDBA O UPLATI I KORIŠĆENJU SREDSTAVA OD PRODAJE KAPITALA JAVNIH PREDUZEĆA : 
UREDBA O UPISU U SUDSKI REGISTAR : 
UREDBA O UPISU U REGISTAR ZASTUPNIKA KOJI VODI SAVEZNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU : 
UREDBA O UPISU PODATAKA U OBRAZAC LIČNE KARTE : 
UREDBA O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I OVERE REDA VOŽNJE I ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU : 
UREDBA O TRANSFORMACIJI VOJNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST PO PRINCIPU STICANJA I RASPODELE DOBITI I O PRAVIMA I OBAVEZAMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ZAPOSLENIH U TIM USTANOVAMA : 
UREDBA O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2010. GODINI : 
UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE : 
UREDBA O SREDSTVIMA ZA POSEBNE NAMENE : 
UREDBA O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE I NAČINU NJIHOVOG KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA : 
UREDBA O SREDSTVIMA POSEBNE NAMENE : 
UREDBA O SPROVOĐENJU MOBILIZACIJE : 
UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O SPORAZUMIMA O SPECIJALIZACIJI IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA ISTOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE : 
UREDBA O SPORAZUMIMA O ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA ISTOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE : 
UREDBA O SPORAZUMIMA IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA RAZLIČITOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE : 
UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA POMOĆNIH POLICAJACA : 
UREDBA O SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA KOJE KORISTE DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE I ORGANI TERITORIJALNIH JEDINICA : 
UREDBA O SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA PRIPADNIKA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE : 
UREDBA O SLUŽBAMA VLADE : 
UREDBA O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE : 
UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA : 
UREDBA O SADRŽINI, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA SERTIFIKATA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA : 
UREDBA O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA STEČAJNIH MASA : 
UREDBA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA POJEDINAČNO IZUZEĆE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA OD ZABRANE : 
UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA ŽIGOVA, SADRŽINI ZAHTEVA I PREDLOGA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA : 
UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA TOPOGRAFIJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PRAVA NA TOPOGRAFIJU U POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA : 
UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, SADRŽINI ZAHTEVA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA : 
UREDBA O SADRŽINI PROGRAMA MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA : 
UREDBA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA INFORMACIONOG SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, METODOLOGIJI, STRUKTURI, ZAJEDNIČKIM OSNOVAMA, KATEGORIJAMA I NIVOIMA SAKUPLJANJA PODATAKA, KAO I O SADRŽINI INFORMACIJA O KOJIMA SE REDOVNO I OBAVEZNO OBAVEŠTAVA JAVNOST : 
UREDBA O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE KONCENTRACIJE : 
UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA : 
UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA : 
UREDBA O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE : 
UREDBA O REGISTRACIJI PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRAVNIH LICA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI VODI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE : 
UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA : 
UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA : 
UREDBA O RAZVRSTAVANJU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE RADI ODREĐIVANJA PLATE ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU : 
UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I SSSR-a O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM, PORODIČNIM I KRIVIČNIM STVARIMA : 
UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I POLJSKE O PRAVNOM SAOBRAĆAJU U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA : 
UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I ČEHOSLOVAČKE O REGULISANJU PRAVNIH ODNOSA U GRAĐANSKIM, PORODIČNIM I KRIVIČNIM STVARIMA : 
UREDBA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE KANADE : 
UREDBA O RATIFIKACIJI STATUTA HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO : 
UREDBA O RASPOREĐIVANJU PROFESIONALNIH VOJNIKA I UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ZA VREME RATNOG STANJA : 
UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE I JAČANJE KAPACITETA MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ U 2010. GODINI : 
UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2010. GODINI : 
UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE : 
UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA POSTOJEĆIH NASELJENIH MESTA I ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA SMRDIĆ U IZVOR : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA PARTIZANI U DAROSAVA : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA OREŠKOVIĆ U TOMISLAVCI : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA I KATASTARSKE OPŠTINE : 
UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA BEGEJCI U TORAK : 
UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, : 
UREDBA O PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA U REVIZIJI : 
UREDBA O PROGRAMU RADA, RAZVOJA I ORGANIZACIJI INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA - "E-ZDRAVLJE" : 
UREDBA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA : 
UREDBA O PRODUŽENJU ROKOVA VRAĆANJA KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE PROGRAMA REVITALIZACIJE SELA : 
UREDBA O PRODUŽENJU ROKOVA VRAĆANJA KRATKOROČNIH KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE : 
UREDBA O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM : 
UREDBA O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM : 
UREDBA O PROCENTU KAPITALA KOJI SE PRIVATIZUJE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM KOJA ENERGETSKU DELATNOST OBAVLJAJU KAO PRETEŽNU : 
UREDBA O PRIZNAVANJU MATIČNIH STABALA, ČOKOTA I ŽBUNOVA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA : 
UREDBA O PRIZNANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA : 
UREDBA O PRIPREMI KADROVSKOG PLANA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O PRIMENI TEHNOLOGIJE GLOBALNOG POZICIONOG SISTEMA U OKVIRU PREMERA NEPOKRETNOSTI : 
UREDBA O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR : 
UREDBA O PRIKUPLJANJU REZERVI KRVI : 
UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU : 
UREDBA O PRIJEMU NA SLUŽBU U VOJSKU SRBIJE I MINISTARSTVO ODBRANE BEZ JAVNOG KONKURSA : 
UREDBA O PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI, USLOVIMA I NAČINU LANSIRANJA RAKETA PROTIV GRADONOSNIH OBLAKA : 
UREDBA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM I ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA JUGOSLAVIJE U INOSTRANSTVU I O IZDAVANJU IZVODA I UVERENJA NA OSNOVU TIH KNJIGA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI FILMSKE NOVOSTI : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I CRNE GORE : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE I CRNE GORE : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NOVOM DINARU : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRIVREMENO PRESTALA POTREBA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU OBELEŽAVANJA GOVEDA I VOĐENJA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O FONDU ZA REFORMU SISTEMA ODBRANE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O FINANSIRANJU NADLEŽNOSTI KOJE SU PREŠLE NA REPUBLIKU SRBIJU S BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDBI U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE : 
UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDABA : 
UREDBA O PREMIJSKIM STOPAMA U OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI : 
UREDBA O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU TIPA BERLEJ I ORIJENTAL ZA 2009. GODINU : 
UREDBA O PRAVU NA MESEČNO NOVČANO PRIMANJE ZA VREME NEZAPOSLENOSTI RATNIH VOJNIH INVALIDA OD V DO X GRUPE IZ ORUŽANIH AKCIJA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE : 
UREDBA O PRAVU NA AKONTACIJU PENZIJE KORISNICIMA PENZIJA SA STALNIM PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU PRAVO NA PENZIJU OSTVARILI U DRUGIM REPUBLIKAMA BIVŠE SFRJ : 
UREDBA O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI : 
UREDBA O POSTUPKU ZA USTANOVLJENJE GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA I PRIZNANJU SVOJSTVA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA : 
UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SNIMANJE IZ VAZDUHA TERITORIJE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ZA IZDAVANJE KARTOGRAFSKIH I DRUGIH PUBLIKACIJA : 
UREDBA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA IZDAVANJE PASOŠA ZA LICA SA PODRUČJA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA : 
UREDBA O POSTUPKU PRODAJE KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE JAVNIM TENDEROM : 
UREDBA O POSTUPKU PRODAJE AKCIJA I UDELA EVIDENTIRANIH U PRIVATIZACIONOM REGISTRU : 
UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA AUTONOMNOJ POKRAJINI : 
UREDBA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I STANDARDE : 
UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI : 
UREDBA O POSTUPKU JAVNOG TENDERA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA : 
UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA PRETVARANJE OBAVEZA ODREĐENIH PRAVNIH LICA U TRAJNI ULOG DRŽAVE : 
UREDBA O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE : 
UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA : 
UREDBA O POSTUPKU I NAČINU EVIDENCIJE GRAĐANA KOJI IMAJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU I NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE : 
UREDBA O POSTUPKU EVIDENCIJE ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH KOJI IMAJU PRAVO NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE : 
UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI : 
UREDBA O POSTUPANJU DRŽAVNIH ORGANA, ORGANIZACIJA I PRAVNIH LICA PREMA NEAKTIVNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA BRISANIM IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA : 
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA REGISTRACIJU ODREĐENIH VOZILA : 
UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA RAD ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE : 
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA TRANZIT ODREĐENIH DERIVATA NAFTE : 
UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI : 
UREDBA O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA IZVRŠENJEM KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
UREDBA O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU I OBAVLJAJU POSLOVE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE I POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE : 
UREDBA O PLATAMA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
UREDBA O PLATAMA I DRUGIM NOVČANIM PRIMANJIMA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE, OSOBLJA CIVILNE ZAŠTITE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE SAVETA MINISTARA ZA VREME UČEŠĆA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU : 
UREDBA O OVLAŠĆENJIMA, IZGLEDU, IZDAVANJU, KORIŠĆENJU I UNIŠTAVANJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA VOJNE POLICIJE : 
UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSIGURANJE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE, OSOBLJA CIVILNE ZAŠTITE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE SAVETA MINISTARA ZA VREME UČEŠĆA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU : 
UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA FIZIČKOG LICA - KUPCA DOBARA, ODNOSNO KORISNIKA USLUGA U SPROVOĐENJU ZAKONA O FISKALNIM KASAMA : 
UREDBA O OSNIVANJU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI : 
UREDBA O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU : 
UREDBA O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU : 
UREDBA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA : 
UREDBA O OSNIVANJU SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA SARADNJU S MEDIJIMA : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST : 
UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE : 
UREDBA O OSNIVANJU AVIO-SLUŽBE VLADE : 
UREDBA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE : 
UREDBA O ORGANIZOVANJU I OSTVARIVANJU VERSKE NASTAVE I NASTAVE ALTERNATIVNOG PREDMETA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI : 
UREDBA O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE : 
UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU : 
UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU : 
UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE ZA POTREBE BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU ROKOVA ZA PROCES AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU REPREZENTATIVNIH KATASTARSKIH SREZOVA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU POVERLJIVIH PRONALAZAKA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODBRANU ILI BEZBEDNOST SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE KOJU NEPOSREDNO VRŠE MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA, VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA I VOJNA POLICIJA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA STARI LEDINCI U GRADU NOVOM SADU : 
UREDBA O ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA BELJINA U OPŠTINI ČAČAK : 
UREDBA O ODREĐIVANJU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE UZ PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE ODREĐENIH IGARA NA SREĆU PODNOSI POTVRDA O NEOSUĐIVANOSTI ODREĐENIH LICA : 
UREDBA O ODREĐIVANJU IMOVINE I LICA KOJA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA I KONTROLI PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE : 
UREDBA O ODREĐIVANJU AKTIVNOSTI ČIJE OBAVLJANJE UTIČE NA ŽIVOTNU SREDINU : 
UREDBA O OCENJIVANJU ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O OCENJIVANJU VOJNIH LICA : 
UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA : 
UREDBA O OBUČAVANJU GRAĐANA ZA ODBRANU ZEMLJE : 
UREDBA O OBRASCU ZA VOĐENJE EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI : 
UREDBA O OBRASCIMA BEZBEDNOSNIH UPITNIKA : 
UREDBA O OBLIKU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE SLUŽBENIH LICA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE : 
UREDBA O OBLASTIMA NAUČNIH I DRUGIH ISTRAŽIVANJA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE I O POSTUPKU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VRŠENJE TIH ISTRAŽIVANJA ZAJEDNO SA STRANIM LICIMA ILI ZA POTREBE STRANIH LICA : 
UREDBA O OBJEKTIMA I REJONIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O OBIMU I SADRŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA : 
UREDBA O OBEZBEĐIVANJU I ZAŠTITI INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA : 
UREDBA O OBAVLJANJU OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA : 
UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I CENI HLEBA OD BRAŠNA "T-850" I CENI TOG BRAŠNA : 
UREDBA O OBAVEZI REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA KOJIMA UPRAVLJAJU LICA SA PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI : 
UREDBA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA : 
UREDBA O NOMENKLATURI STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA : 
UREDBA O NAKNADI ZA DEZAKTIVIRANJE I UNIŠTAVANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA U MIRU : 
UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA U UPRAVNOM POSTUPKU : 
UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA : 
UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU BORAVIŠNE TAKSE : 
UREDBA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA : 
UREDBA O NAČINU, POSTUPKU I MERAMA ZAŠTITE POVERLJIVIH PRONALAZAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU : 
UREDBA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DAVANJE STANOVA U ZAKUP I DODELJIVANJE STAMBENIH ZAJMOVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH PITANJA ZAPOSLENIH U SAVEZNIM ORGANIMA : 
UREDBA O NAČINU ZBRINJAVANJA PROGNANIH LICA : 
UREDBA O NAČINU USPOSTAVLJANJA I RADA SISTEMA BRZE RAZMENE INFORMACIJA O OPASNIM PROIZVODIMA : 
UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI, SADRŽAJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KAO I OBLIKU, IZGLEDU I SADRŽAJU ZNAKA USAGLAŠENOSTI : 
UREDBA O NAČINU SNABDEVANJA MATERIJALNIM SREDSTVIMA JEDINICA ORUŽANIH SNAGA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U ODREĐENIM SITUACIJAMA U RATU : 
UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA : 
UREDBA O NAČINU RADA SAVETA UPRAVNOG OKRUGA : 
UREDBA O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI : 
UREDBA O NAČINU PREDLAGANJA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENJU DINAMIKE FINANSIRANJA TIH PROJEKATA : 
UREDBA O NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ : 
UREDBA O NAČINU OVLAŠĆIVANJA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, REGISTRU OVLAŠĆENIH TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, EVIDENCIJI O ISPRAVAMA O USAGLAŠENOSTI, ZNACIMA USAGLAŠENOSTI I TELIMA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, KAO I USLOVIMA ZA PRIMENU TEHNIČKIH : 
UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI I RAVNOGORSKOG POKRETA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE : 
UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA : 
UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA I PRESTANKU PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA : 
UREDBA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE U PROMETU PROIZVODA SA REPUBLIKOM CRNOM GOROM : 
UREDBA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA POČETAK RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA BRAČNOG DRUGA PROFESIONALNOG OFICIRA, ODNOSNO PROFESIONALNOG PODOFICIRA : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ZEMLJOTRESA U KOLUBARSKOM OKRUGU : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANJA OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA : 
UREDBA O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANJA OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA POVERIOCIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA U VLASNIŠTVU AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UDELA REPUBLIKE SRBIJE NASTALOG KONVERZIJOM DUGA ODREĐENIH PREDUZEĆA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U VLASNIČKI UDEO REPUBLIKE SRBIJE U TIM PREDUZEĆIMA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA DRŽAVNE POMOĆI : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PRAVO SVOJINE : 
UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA OBAVEZE PLANIRANJA PRIPREMA ZA ODBRANU : 
UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA : 
UREDBA O NAČINU I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA PROFESIONALNIH INVESTITORA ZA ODREĐENA PRAVNA LICA : 
UREDBA O NAČINU IZRADE, UTVRĐIVANJA I DONOŠENJA JUGOSLOVENSKIH STANDARDA : 
UREDBA O NAČINU IZRADE I DONOŠENJU TEHNIČKIH PROPISA I REGISTRU TIH PROPISA : 
UREDBA O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ZA ČIJE IZDAVANJE ILI OVERU NIJE PROPISANA NADLEŽNOST : 
UREDBA O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA OBVEZNIKA POREZA NASTALIH DELIMIČNIM ILI POTPUNIM OTPISOM DUGOVA IZVRŠENIM U SKLADU SA PROGRAMOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA REGULISANJE UNUTRAŠNJIH DUGOVA U PORESKOM BILANSU ZA 2001. GODINU : 
UREDBA O NAČINU IMENOVANJA I OVLAŠĆIVANJA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI : 
UREDBA O NAČINU EVIDENTIRANJA, OBRADE, ČUVANJA, KORIŠĆENJA, ZAŠTITE I DOSTAVLJANJA DRUGIM NADLEŽNIM DRŽAVNIM ORGANIMA INFORMACIJA I DOKUMENATA O POSLOVIMA IZ NADLEŽNOSTI BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE : 
UREDBA O NAČINU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA U ZGRADAMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA : 
UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE : 
UREDBA O NAČELIMA UNUTRAŠNJEG UREĐENJA I SISTEMATIZACIJE FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE : 
UREDBA O NAČELIMA I KRITERIJUMIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ODBRANE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, DECE I OMLADINE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA GRLIĆA MATERICE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA DOJKE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE SA PSIHOFIZIOLOŠKIM POREMEĆAJIMA I GOVORNOM PATOLOGIJOM : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE I RANE DETEKCIJE TIPA 2 DIJABETESA : 
UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU "SRBIJA PROTIV RAKA" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM ŽELEZNIČKO TRANSPORTNOM PREDUZEĆU "BEOGRAD" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM PREDUZEĆU PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM PREDUZEĆU "JAT AIRWAYS" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROMREŽA SRBIJE" : 
UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA FAKULTETA I UNIVERZITETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA : 
UREDBA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE OPRAVDANE PUNE CENE KOŠTANJA PREVOZA : 
UREDBA O METODOLOGIJI ZA RAZVRSTAVANJE JEDINICA RAZVRSTAVANJA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI : 
UREDBA O METODOLOGIJI ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I IMOVINE : 
UREDBA O METODOLOGIJI VREDNOVANJA ELEMENATA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, ORGANIZOVANJE I REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA : 
UREDBA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE TROŠKOVA STUDIJA NA VIŠIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA : 
UREDBA O MERILIMA ZA OCENJIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOJNIH OBVEZNIKA ZA VOJNU SLUŽBU I O LEKARSKIM I DRUGIM PREGLEDIMA I PSIHOLOŠKIM ISPITIVANJIMA VOJNIH OBVEZNIKA : 
UREDBA O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANJE ILI SMANJENJE PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE : 
UREDBA O MERAMA ZA SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJA - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (SPP.) : 
UREDBA O MERAMA ZAŠTITE PODATAKA I INFORMACIJA U INFORMACIONOM SISTEMU SAVEZNIH ORGANA I ORGANIZACIJA : 
UREDBA O MERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRI IZVOĐENJU RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA I LEMLJENJA : 
UREDBA O MERAMA PRIPRAVNOSTI DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA, ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U RATNOM I VANREDNOM STANJU : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2010. GODINI : 
UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2010. GODINI : 
UREDBA O MERAMA CARINSKOG NADZORA U SLOBODNIM ZONAMA : 
UREDBA O MATIČNOJ EVIDENCIJI VOJNIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA : 
UREDBA O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PODATAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE KOJI SE MORAJU ČUVATI KAO DRŽAVNA ILI SLUŽBENA TAJNA I O UTVRĐIVANJU ZADATAKA I POSLOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE KOJE TREBA ŠTITITI PRIMENOM POSEBNIH MERA BEZBEDNOSTI : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I NAJVIŠEG IZNOSA NAKNADE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MREŽE USTANOVA ZA DECU : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA I NORMATIVIMA MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE POPUNE VOJSKE JUGOSLAVIJE I DRUGE POTREBE ODBRANE ZEMLJE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE IZNOSA KOJI SE PLAĆA NA OSNOVU MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE I PROCESNOG PENALA, NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG PLAĆANJA I USLOVIMA ZA ODREĐIVANJE TIH MERA : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE RELEVANTNOG TRŽIŠTA : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE PONUĐAČA KOJI MOGU UČESTVOVATI U REALIZACIJI PROJEKATA PROPISANIH ZAKONOM O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA ZA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU : 
UREDBA O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJI SE REALIZUJU U OKVIRU MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA : 
UREDBA O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O KORIŠĆENJU STRUKTURNIH PODSTICAJA ZA KRČENJE ZARAŽENIH VINOGRADA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2009. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDE ZA 2009. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDI U 2009. GODINI : 
UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA NEPOLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI NA SELU ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA JAGODE ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU : 
UREDBA O KORISNICIMA EKSTERNIH INFORMACIJA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE I VRSTAMA EDICIJA : 
UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA KOSOVU I METOHIJI : 
UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST : 
UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA : 
UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA : 
UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA : 
UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA : 
UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA : 
UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA : 
UREDBA O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA : 
UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U VOJSCI SRBIJE : 
UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM : 
UREDBA O KANCELARIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA : 
UREDBA O KABINETU PREDSEDNIKA VLADE : 
UREDBA O KABINETU POTPREDSEDNIKA VLADE : 
UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA : 
UREDBA O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, KORIŠĆENJE I UKIDANJE DOZVOLA ZA IZVOZ, UVOZ, ODNOSNO TRANZIT ROBE I RASPODELU KVOTA : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU OBRAČUNA I POSTUPKU NAPLATE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA : 
UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 : 
UREDBA O IZMENI SADRŽAJA OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA : 
UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA : 
UREDBA O IZDAVANJU ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO ODOBRENJA ZA DRŽANJE VLASNICIMA ORUŽJA : 
UREDBA O IZDAVANJU DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA : 
UREDBA O INTEGRISANOJ PREVENTIVNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD HRONIČNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA : 
UREDBA O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE : 
UREDBA O FINANSIRANJU NADLEŽNOSTI KOJE SU PREŠLE NA REPUBLIKU SRBIJU S BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE : 
UREDBA O FINANSIRANJU NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ : 
UREDBA O EVIDENTIRANJU IMOVNOG STANJA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE I ZADATKE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IZ ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA : 
UREDBA O EVIDENCIJI I POPISU NEPOKRETNOSTI I DRUGIH SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI : 
UREDBA O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE : 
UREDBA O DOLASKU I BORAVKU STRANIH JAHTI I STRANIH ČAMACA NAMENJENIH RAZONODI ILI SPORTU U OBALNOM MORU, REKAMA I JEZERIMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE : 
UREDBA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU : 
UREDBA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA : 
UREDBA O DIGITALNOM GEODETSKOM PLANU : 
UREDBA O ČLANSTVU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU I DRUGIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA : 
UREDBA O CENTRALNOM REGISTRU OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE : 
UREDBA O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZE I TROŠKOVIMA DOSTAVLJANJA PASOŠA PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANJU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA : 
UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU ANTIDAMPINŠKIH MERA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANJE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA REZIDENATA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA I DRUGOM NEREZIDENTU PO TEKUĆEM ILI KAPITALNOM POSLU : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD JUGOBANKE JUGBANKE AD KOSOVSKA MITROVICA : 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA IZVOĐENJE HIMNE REPUBLIKE SRBIJE : 
UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE : 
UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA : 
UREDBA O BEZBEDNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U DRŽAVNOJ ZAJEDNICI SRBIJA I CRNA GORA : 

BazaPropisa.net

5.000 dinara
  • Svi propisi
  • Modeli ugovora
  • Ispunjivi obrasci
Poručite odmah

Javna glasila

5.000 dinara
  • Javna glasila
  • Međ. sporazumi
  • Glasnik - prosveta
Poručite odmah

Službena mišljenja

3.500 dinara
  • Više od 7000 akata
  • Redovno ažuriranje
  • Najpovoljnije!
Poručite odmah